Ny fihetsika kristianina

Hetsika kristiana

Ny fihetsika Kristiana dia mifototra amin'ny fahatokiana sy ny tsy fivadihana feno fitiavana amin'ny Mpamonjy antsika, izay tia antsika ary nanolotra ny tenany hamonjy antsika. Ny fahatokiana an'i Jesosy Kristy dia aseho amin'ny finoana ny filazantsara sy amin'ny asan'ny fitiavana. Tamin'ny alàlan'ny Fanahy Masina no nanovan'i Kristy ny fon'ny mpino azy ka nahatonga azy ireo hamoa: fitiavana, fifaliana, fiadanam-po, fahatokiana, faharetana, hatsaram-panahy, fahalemem-panahy, fifehezan-tena, fahamarinana sy fahamarinana. (1 Jaona 3,23: 24-4,20; 21: 2-5,15; 5,6.22 Korintiana 23:5,9; Galatianina,; Efesiana) 

Fitsipi-pitondran-tena ao amin'ny Kristianisma

Tsy eo ambanin'ny lalàn'i Mosesy ny kristiana, ary tsy ho voavonjy amin'ny lalàna isika, anisan'izany ny didin'ny Testamenta Vaovao. Saingy mbola manana fenitra amin'ny fitondran-tena ny Kristianisma. Mandray anjara amin'ny fanovana amin'ny fomba iainantsika izany. Miteraka fitakiana amin'ny fiainantsika izany. Tokony hiaina ho an'i Kristy isika, fa tsy ho an'ny tenantsika (2 Korintiana 5,15). Andriamanitra no Andriamanitsika, laharam-pahamehana amin'ny zavatra rehetra isika, ary misy zavatra holazainy momba ny fomba fiainantsika.

Ny iray amin'ireo zavatra farany nolazain'i Jesosy tamin'ny mpianany dia ny fampianarana ny olona "hanao izay rehetra nasaiko nolazainao fa hataonao" (Matio 28,20). Nanome didy i Jesosy ary amin'ny maha-mpianatra azy dia tsy maintsy mitory didy sy fankatoavana koa isika. Isika dia mitory sy mankatò ireo didy ireo fa tsy fomba fanavotana, fa tsy fomba fanamelohana fa torolalana avy amin'ny Zanak'Andriamanitra. Tokony hankatò ny teniny ny olona fa tsy noho ny fahatahorana ny famaizana, fa tsotra fotsiny satria izany no lazain'ny Mpanavotra azy.

Ny fankatoavana tanteraka dia tsy ny tanjon'ny fiainana kristiana; ny tanjon'ny fiainana kristiana dia ny fananana an'Andriamanitra. An'Andriamanitra isika, rehefa mitoetra ao amintsika i Kristy, ary Kristy ao amintsika rehefa mametraka ny fitokisantsika aminy. Kristy ao amintsika no mitondra antsika mankato amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina.

Manova antsika ho endrik'i Kristy Andriamanitra. Amin'ny alàlan'ny herin'Andriamanitra sy ny fahasoavany dia mitombo toa an'i Kristy isika. Ny didiny dia tsy ny fihetsika ivelany ihany, fa ny eritreritra sy ny antony manosika ny fontsika koa. Ireo eritreritra sy hery manosika ny fontsika ireo dia mitaky ny herin'ny fiovan'ny Fanahy Masina; tsy azontsika atao ny manova azy ireo fotsiny amin'ny herintsika. Ny ampahany amin'ny finoana àry dia ny matoky an'Andriamanitra hanao ny asany amin'ny fanovana antsika.

Koa ny didy lehibe indrindra - fitiavana an Andriamanitra - no manosika lehibe indrindra hankatoavana. Mankatò azy isika satria tia azy ary tia azy isika satria nitondra antsika ho any an-tranony amin'ny fahasoavana. Andriamanitra no miasa ao anatintsika hanao ny filana sy ny fanatanterahana araka ny sitrapony (Filipiana 2,13).

Inona no ataontsika raha tsy tratrarina ilay tanjona? Mazava ho azy fa manenina sy mangataka famelan-keloka izahay, ary matoky tanteraka fa misy izany ho antsika. Tsy te handray mora an'io izahay fa tokony hampiasa izany foana.

Inona no ataontsika rehefa tsy mahomby ny hafa? Ianao ve manameloka sy manizingizina fa manao asa tsara mba hanaporofoana fa manao fahatsoram-po ianao? Toa ny fironana maha-olombelona ihany no ataontsika, nefa io no tsy tokony hataontsika araka ny tenin'i Kristy (Lioka 17,3).

Ny didin'ny Testamenta Vaovao

Manao ahoana ny fiainana Kristiana? Misy didy zato ao amin'ny Testamenta Vaovao. Tsy ampy ny toromarika momba ny fiasan'ny fiainana miorina amin'ny finoana ao amin'ny tena tontolo. Misy baiko ny fomba tokony hitondran'ny mpanankarena ny mahantra, baiko ny fomba tokony hitondran'ny mpivady ny vadiny, baiko ny fomba tokony hiarahantsika miasa toy ny fiangonana.

1. Ny Tesalonianina 5,21: 22 dia misy lisitra tsotra:

 • Mihavàna tsara ...
 • Torio ilay mikorontana,
 • ampionony izay osa fo, ento ny malemy, mahareta amin'izay rehetra.
 • Zahao fa tsy misy mamaly ratsy ny hafa ...
 • manenjika foana ny tsara ...
 • Ho faly foana;
 • mivavaha tsy mitsahatra;
 • mankasitraka amin'ny zavatra rehetra ...
 • Tsy mampivadika ny saina;
 • ny teny faminaniana dia tsy manao tsinontsinona.
 • Hamarino ny zava-drehetra.
 • Tohizo ny tsara.
 • Halaviro ny toetra ratsy rehetra.

Fantatr'i Paoly fa ny kristiana tany Tesalonika dia manana ny Fanahy Masina afaka hitarika sy hampianatra azy ireo. Fantany koa fa mila fampitandremana sy fahatsiarovana sasantsasany mifandray amin'ny fiainana kristianina izy ireo. Ny Fanahy Masina dia nanapa-kevitra ny hampianatra sy hitarika azy ireo amin'ny alalàn'i Paoly. Tsy nandrahona ny handroaka azy ireo hiala ny fiangonana i Paoly raha tsy notanterahiny ireo fepetra takiana - nomeny azy fotsiny ireo didy izay nitarika azy ireo handeha amin'ny lalan'ny fahamarinana.

Fampitandremana amin'ny tsy fankatoavana

Nanana fitsipika ambony i Paoly. Na dia misy aza ny famelan-keloka, ny ota eto amin'ity fiainana ity dia mitaky ny sazy - ary tafiditra amin'izany ny fanasaziana sosialy. "Tsy tokony hanan-javatra amin'ny olona antsoina hoe rahalahy ianao ary mpijangajanga, mpijangajanga, manompo sampy, na manevateva na mpimamo na mpangalatra; tsy tokony hihinana miaraka amin'izany ianao » (1 Korintiana 5,11).

Tsy tian'i Paoly ho fialofana azo antoka ho an'ny mpanota tsy hita maso ny fiangonana. Ny fiangonana dia karazana hopitaly amin'ny fanatsarana, fa tsy "faritra azo antoka" ho an'ny olitra ara-tsosialy. I Paoly dia nanome toromarika an'ireo Kristiana tao Korinto mba hanasazy olona iray izay nahavita namono olona (1 Kor. 5,5: 8) ary namporisika azy koa izy hamela azy rehefa nibebaka (2 Korintiana 2,5: 8).

Ny Testamenta Vaovao dia betsaka ny milaza ny momba ny ota ary manome didy maro be ho antsika izy. Andao hojerentsika haingana ny taratasy ho an'ny Galatianina. Amin'ity fanambaràna ny fahalalahana Kristiana amin'ny lalàna ity dia manome didy sahy ihany koa i Paoly. Tsy eo ambanin'ny lalàna ny kristiana, fa tsy mpandika lalàna koa izy ireo. Mampitandrina izy hoe: "Aza hoforana ianao, fandrao ho afaka amin'ny fahasoavana!" Sarotra tokoa ilay izy (Galatiana 5,2: 4). Aza avela ho lasa andevo amin'ny tolotra efa lany andro ny tenanao!

Nampitandrina ny Galatianina i Paoly izay hiezaka ny ‘hitandrina azy ireo tsy hankatò ny fahamarinana» (V. 7). I Paul dia namadika ilay pejy nanohitra ireo Judaizers. Nilaza izy ireo fa nankatò an'Andriamanitra, nefa nilaza i Paoly fa tsy izany. Tsy mankatò an Andriamanitra isika rehefa manandrana mandidy zavatra izay lany andro ankehitriny.

Nanao fihodinana hafa i Paoly ao amin'ny andininy 9: "Ny tsiky kely dia manipy ny koba rehetra." Amin'ity tranga ity, ny lalivay manota dia lalana mifototra amin'ny fivavahana. Mety hiparitaka izany fahatapahana izany raha tsy notorina ny fahamarinan'ny fahasoavana. Misy foana ny olona te handinika lalàna ho fepetra amin'ny maha-mpivavaka azy. Na ny fitsipika voafetra aza dia mahaliana ny olona manana dikany (Kolosiana 2,23).

Antsoina ho amin'ny fahafahana ny kristiana - «Jereo fotsiny fa tsy manome toerana ho an'ny nofo ny fahafahana; fa mifanompoa amin'ny fitiavana » (Galatiana 5,13). Ny fahalalahana dia tonga amin'ny adidy, fa raha tsy izany, ny "fahafahana" amin'ny olona iray dia hisy fiantraikany amin'ny hafa. Tsy misy olona afaka manafaka olona hafa amin'ny alàlan'ny toriteny ho fanandevozana na handresy ny mpanara-dia ho an'ny tenany na hanao ny vahoakan'Andriamanitra ho fananana. Ny fihetsika mampisara-bazana sy tsy kristianina dia tsy mahazo alàlana.

Ny andraikitsika

"Ny lalàna rehetra dia tanteraka amin'ny teny iray", hoy i Paoly ao amin'ny andininy 14: "Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao!" Io dia mamintina ny andraikitsika amin'ny tsirairay. Ny fomba mifanohitra amin'ny ady amin'ny tombontsoanao manokana dia manimba tena (V.15)

«Miaina ao anatin'ny fanahy, tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo» (V. 16). Ny fanahy dia hitarika antsika ho tia, fa tsy fitiavan-tena. Avy amin'ny nofo ny eritreritra feno fitiavan-tena fa ny Fanahin'Andriamanitra no mamorona eritreritra tsara kokoa. «Fa ny nofo maniry ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo; mifanohitra izy ireo ... » (V. 17). Noho io fifanolanana io eo amin'ny saina sy ny nofo dia manota isika indraindray na dia tsy maniry izany aza.

Ka inona ary ny vahaolana amin'ny fahotana izay misy fiantraikany mora amintsika? Ento miverina ny lalàna? Tsia!
"Fa raha ny fanahy no manapaka anao, dia tsy eo ambanin'ny lalàna ianao" (V. 18). Samy hafa ny fomba fiainantsika. Miandrandra ny Fanahy isika ary ny Fanahy dia hamorona ao anatintsika ny faniriana sy tanjaka hiaina araka ny didin'i Kristy. Natolotsinay teo anoloan'ireo sarety ireo soavaly.

Mijery an'i Jesosy aloha isika ary mahita ny didiny ao anatin'ny tontolon'ny tsy fivadihantsika manokana azy, fa tsy ny fitsipika "tsy maintsy arahana, raha tsy izany dia hosaziana isika".

Ao amin'ny Galatiana 5, i Paoly dia mitanisa fahotana isan-karazany: “Fijangajangana, fahalotoana, fandotoana; Fanompoan-tsampy sy famosaviana; Fankahalana, fifandirana, fialonana, hatezerana, fifandirana, fifandirana, fisarahana ary fialonana; Misotro, misakafo ary ny toy » (And. 19-21). Ny sasany dia fitondran-tena, ny hafa dia toe-tsaina, fa ny rehetra kosa dia mifototra amin'ny tenany ary manota.

Nampitandrina antsika mafy i Paoly hoe: "... ireo izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra" (V. 21). Tsy ity no lalan'Andriamanitra; tsy izao no fomba tiantsika hahatongavana; tsy araka ny fomba itiavantsika ny fiangonana izany ...

Misy famelan-keloka noho ireo ota rehetra ireo (1 Korintiana 6,9: 11). Midika ve izany fa tokony hanakatona ny masony ny ota ny fiangonana? Tsia, tsy lamba firakotra na fialokalofana azo antoka ho an'ny fahotana toy izany ny fiangonana. Ny Fiangonana dia tokony ho toerana iray izay hanehoana fahasoavana sy famelan-keloka fa tsy toerana omen'ny ota hiely tsy voafehy.

"Ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharetana, hatsaram-panahy, hatsaram-panahy, tsy mivadika, fahalemem-panahy, fahadiovam-pitondrantena" (Galatiana 5,22: 23). Izany dia vokatry ny fo manokan-tena ho an'Andriamanitra. "Fa an'i Kristy Jesosy dia nanombo ny nofony niaraka tamin'ny filany sy ny filany" (V. 24). Miaraka amin'ny fanahy izay miasa ao anatintsika dia mitombo ny sitrapo sy ny hery handavantsika ny asan'ny nofo. Mitondra ny vokatry ny asan'Andriamanitra ao anatintsika isika.

Mazava ny hafatr'i Paoly: tsy ambanin'ny lalàna isika - saingy tsy manan-dalàna. Isika dia eo ambany fahefan'i Kristy, eo ambany lalàny, eo ambany fitarihan'ny Fanahy Masina. Mifototra amin'ny finoana, ny sain'ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana ary ny fitomboana ny fiainantsika. «Raha miaina ao anaty fanahy isika, dia handeha araka ny fanahy» (V. 25).

Joseph Tkach


PDFNy fihetsika kristianina