Himmel

132 lanitra

Ny "lanitra" amin'ny teny ara-Baiboly dia mamaritra ny fonenan'Andriamanitra voafidy, ary koa ny anjara mandrakizay mandrakizay amin'ny zanak'Andriamanitra voavotra rehetra. "Ny hoe any an-danitra" dia midika hoe: mijanona ao amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy, izay tsy misy fahafatesana intsony, alahelo, fitomaniana ary fanaintainana. Ny lanitra dia nofaritana ho "fifaliana mandrakizay", "bliss", "fiadanana" ary "fahamarinan'Andriamanitra". (1 Mpanjaka 8,27: 30-5; Deoteronomia 26,15:6,9; Matio 7,55; Asa. 56-14,2; Jaona 3-21,3; Apokalypsy 4-22,1; 5-2; 3,13 Petera).

Handeha any an-danitra ve isika rehefa maty?

Ny sasany dia maneso ny hevitra hoe "mankany an-danitra". Fa i Paoly kosa nilaza fa efa miparitaka any an-danitra isika (Efesiana 2,6) - ary naleony nandao an'izao tontolo izao mba hiaraka amin'i Kristy izay any an-danitra (Filipiana 1,23). Ny any an-danitra tsy mitovy amin'ny zavatra nolazain'i Paoly. Mety tiantsika ny fomba hafa hanehoana izany, fa tsy teboka tokony hanakiana na hanesoana ny kristiana hafa.

Rehefa miresaka momba ny lanitra ny ankamaroan'ny olona, ​​dia ampiasain'izy ireo ho anarana famonjena izany teny izany. Ohatra, misy evanjelistika kristiana sasany manontany hoe "Azo antoka ve fa ho any an-danitra ianao raha maty anio hariva?" Ny tena dikany amin'ireto raharaha ireto dia tsy hoe oviana na avy aiza izy ireo dia manontany fotsiny izy ireo raha avotra amin'ny famonjena.

Misy ny olona mihevitra ny lanitra ho toerana misy rahona sy lokanga ary arabe misy volamena. Saingy tsy zavatra any an-danitra akory ny zavatra toy izany - idiôma izy ireo izay maneho fandriampahalemana, hatsarana, voninahitra ary zavatra tsara hafa. Izy ireo dia fikasana mampiasa ny teny ara-batana voafetra mba hilazana ny zava-misy ara-panahy.

Ny fanahy dia fanahy, fa tsy ara-batana. Io ilay "toerana" itoeran'Andriamanitra. Ny mpankafy ny science science dia mety milaza fa miaina amin'ny endrika hafa Andriamanitra. Hita amin'ny toerana rehetra amin'ny lafiny rehetra izy io, fa ny "lanitra" dia faritra izay iainany. [Miala tsiny aho noho ny tsy fahatanterahako ny teniko. Ireo teolojia dia mety manana teny mazava kokoa momba ireo hevitra ireo, saingy manantena aho fa afaka mampita ny hevitra ankapobeny amin'ny teny tsotra]. Ny tiana holazaina dia ny hoe: ny "any an-danitra" dia midika hoe eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fomba maika sy manokana.

Ny soratra masina dia manazava mazava fa ho any amin'izay itoeran'Andriamanitra isika (Jaona 14,3; Filipiana 1,23). Fomba iray hafa hamaritana ny fifandraisantsika akaiky amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ny hoe "hahita azy mifanatri-tava" isika. (1 Korintiana 13,12:22,4; Apokalypsy 1: 3,2; Jaona). Sary iray io fa miaraka aminy isika amin'ny fomba tery izay tery kokoa. Ka raha mahatakatra ny hoe "lanitra" ho fonenan'Andriamanitra, dia tsy diso raha milaza ny Kristiana fa any an-danitra amin'ny vanimpotoana ho avy. Hiaraka amin'Andriamani-tra isika, ary hiaraka amin'Andriamanitra dia lazaina marina fa "any an-danitra".

Tao amin'ny fahitana iray dia nahita ny fanatrehan'Andriamanitra izay tonga ety an-tany i Jaona amin'ny farany - tsy ilay tany ankehitriny, fa "tany vaovao" (Apokalypsy 21,3). Tsy maninona na “tonga” any an-danitra isika na “tonga” ho antsika. Na izany na tsy izany, dia ho any an-danitra mandrakizay isika, eo anatrehan'Andriamanitra ary ho tsara fatratra. Ny fomba hamariparantsika ny fiainan'ny vanona ho avy - raha ara-bakiteny ny famaritana ny Baiboly dia tsy manova ny hoe manana finoana an'i Kristy ho Tompontsika sy Mpamonjy antsika isika.

Izay nomanin'Andriamanitra ho antsika dia mihoatra ny eritreretintsika. Na dia eto amin'ity fiainana ity aza, ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy takatsika (Efesiana 3,19). Ny fiadanan'Andriamanitra dia mihoatra noho ny antsika (Filipiana 4,7) ary ny hafaliany dia mihoatra lavitra ny fahafahantsika maneho izany amin'ny teny (1 Petera 1,8). Koa mainka ve fa tsy ho afaka hilazana hoe hanao ahoana ny hatsaram-piainana hiaina miaraka Amina mandrakizay?

Ireo mpanoratra ny Baiboly dia tsy nanome tsipiriany maro ho antsika. Saingy mahalala zavatra tokana iray isika - izany no ho traikefa nahafinaritra indrindra niainantsika. Tsara noho ny sary hoso-doko tsara tarehy indrindra, tsara noho ny lovia mahafinaritra, tsara kokoa noho ny fanatanjahantena mahafinaritra, tsara kokoa noho ny fahatsapana sy ny traikefa tsara indrindra niainantsika. Tsara lavitra noho ny zavatra rehetra eto an-tany. Ho goavana izany
Ho valisoa!

nataon'i Joseph Tkach


PDFHimmel