batisa

Batisa 123

Ny batisanny rano dia mariky ny fibebahan'ny mpino, famantarana fa manaiky an'i Jesosy Kristy izy ho Tompo sy Mpanavotra dia ny fandraisana anjara amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Ny fanaovana batisa "amin'ny Fanahy Masina sy ny afo" dia manondro ny asa fanavaozana sy fanadiovana ny Fanahy Masina. Ny Fiangonan'izao tontolo izao maneran-tany dia manao batemy amin'ny alàlan'ny fandrobohana. (Matio 28,19:2,38; Asa. 6,4:5; Romana 3,16: 1-12,13; Lioka 1:1,3; 9 Korintiana 3,16; Petera; Matio)

Batemy - mariky ny filazantsara

Ny ritual dia ampahany miavaka amin'ny fanompoana ao amin'ny Testamenta Taloha. Nisy ny fombafomba isan-taona, isam-bolana ary isan'andro. Nisy ny fombafomba tamin'ny fahaterahana sy ny fombafomba tamin'ny fahafatesana, misy ny fombafomba amin'ny sorona, ny fanadiovana ary ny fidirana. Voaresaka ny finoana nefa tsy malaza.

Mifanohitra amin'izany, ny Testamenta Vaovao dia manana fombafomba roa fotsiny: ny batisa sy ny fanasan'ny Tompo - ary samy tsy misy torolàlana momba ny fomba hanatanterahana izany.

Nahoana ireo roa ireo? Maninona ianao no manana fombafomba rehetra amin'ny fivavahana izay misy finoana lehibe indrindra?

Heveriko fa ny antony lehibe indrindra dia ny fanasan'ny Fanasan'ny Tompo sy ny batisa dia maneho ny filazantsaran'i Jesoa. Mamerina ireo singa fototry ny finoanay izy ireo. Andao hojerentsika ny fomba ifandraisan'izany amin'ny batisa.

Sarin'ny filazantsara

Ahoana no anehoan'ny batisa ny fahamarinana fototry ny filazantsara? Nanoratra ny apostoly Paoly hoe: «Sa tsy fantatrareo fa ny olona rehetra natao batisa ho an'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Araka izany, alevina miaraka aminy isika amin'ny alàlan'ny batisa ho amin'ny fahafatesana, mba hahafahantsika mandroso amin'ny fiainana vaovao toa an'i Kristy natsangana tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny Ray. Satria raha mifandray aminy isika ary lasa toa azy amin'ny fahafatesany, dia ho tahaka azy amin'ny fitsanganana amin'ny maty isika » (Romana 6,3-5).

Nilaza i Paoly fa ny batisa dia firaisana amin'i Kristy amin'ny fahafatesany sy ny fandevenana azy ary ny fitsanganany amin'ny maty. Ireo no hevi-dehibe amin'ny filazantsara (1 Korintiana 15,3: 4). Miankina amin'ny fahafatesany sy ny nitsanganany tamin'ny maty ny famonjena antsika. Ny famelan-kelokay - fanadiovana amin'ny fahotantsika - miankina amin'ny fahafatesany; ny fiainantsika kristiana sy ny ho avy miankina amin'ny fiainany fitsanganana amin'ny maty.

Ny batisa dia maneho ny fahafatesan'ny tenantsika taloha - nohomboana niaraka tamin'i Kristy ilay lehilahy taloha - niara-nalevina tamin'i Kristy tamin'ny batisa izy (Romana 6,8; Galatiana 2,20; 6,14; Kolosiana 2,12.20). Izy io dia maneho ny fahafantarana antsika amin'i Jesosy Kristy - isika dia mandrafitra vondron'olona misy azy. Manaiky isika fa ny fahafatesany dia "ho antsika", "noho ny fahotantsika". Niaiky isika fa nanota, manana fironana hanota isika, fa mpanota dia mila mpamonjy. Isika manaiky fa mila diovina isika ary izany fanadiovana izany dia amin'ny alàlan'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Ny batisa dia fomba iray hanaovantsika an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpanavotra.

Miaraha amin'i Kristy

Ny batisa dia maneho vaovao tsara kokoa - amin'ny batisa dia atsangana miaraka amin'i Kristy isika mba hahafahantsika miara-miaina aminy (Efesiana 2,5-6; Kolosiana 2,12-13.31). Manana fiainana vaovao ao aminy isika ary antsoina mba hanana fomba fiaina vaovao, miaraka aminy ho Tompo izay mitari-dalana antsika ary mitarika antsika hiala amin'ny lalan-dratsintsika sy amin'ny lalana marina sy be fitiavana. Amin'izany fomba izany dia maneho ny fibebahana, ny fiovana amin'ny fomba fiainantsika, ary koa ny tsy ahafahantsika mitondra an'ity fanovana ity ny tenantsika - mitranga amin'ny herin'i Kristy tafatsangana izay mitoetra ao amintsika. Fantatsika miaraka amin'i Kristy amin'ny fitsanganany amin'ny maty tsy ho an'ny ho avy fa ho an'ny fiainana eto sy anio. Ampahany amin'ny fankalazana izany.

Tsy mpamorona ny batisan'ny batisa i Jesosy. Nivoatra tao amin'ny Jodaisma ary nampiasain'i Jaona Mpanao Batisa ho fombafomba entina maneho ny fibebahana, miaraka amin'ny rano maneho ny fanadiovana. Nanohy an'io fanao io i Jesosy ary taorian'ny nahafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty dia nanohy ny fampiasana azy ireo ny mpianatra. Maneho amin'ny fomba lehibe izany fa manana fototra vaovao ho an'ny fiainantsika isika ary fototra vaovao ho an'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra.

Satria nahazo famelan-keloka isika ary nodiovina tamin'ny fahafatesan'i Kristy, dia nahatsapa i Paoly fa ny batisa dia midika fa ny fahafatesany ary ny fandraisantsika anjara amin'ny fahafatesany. Nomena aingam-panahy koa i Paoly hanampiana ny fifandraisana amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty Rehefa miakatra avy amin'ny endri-batom-batana isika dia maneho ny fitsanganana amin'ny fiainam-baovao - fiainana ao amin'i Kristy, mitoetra ao amintsika.

Nanoratra koa i Peter fa ny batisa dia mamonjy antsika “amin'ny alàlan'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy” (1 Petera 3,21). Ny batisa tsy hahavonjy antsika. Voavonjy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Tsy mahavonjy antsika ny rano. Ny batemy dia mamonjy antsika raha tsy amin'ny hoe "mangataka amin'Andriamanitra amin'ny fieritreretana madio" isika. Izy io dia fanehoana hita maso ny anjarantsika amin'Andriamanitra, ny finoantsika an'i Kristy, ny famelan-keloka ary ny fiainana vaovao.

Atao anaty vatana iray

Tsy vita batisa ho an'i Jesosy Kristy ihany isika fa ao amin'ny vatany koa, dia ny Fiangonana. "Satria isika rehetra dia samy natao batisa iray tamin'ny fanahy iray ..." (1 Korintiana 12,13). Midika izany fa tsy misy afaka manao batisa ny tenany - tsy maintsy atao ao anatin'ny vondron'olona kristiana. Tsy misy kristiana miafina, olona mino an'i Kristy, saingy tsy misy mahalala momba izany. Ny endrika ara-baiboly dia ny fiaikena an'i Kristy eo anatrehan'ny hafa, ny fanaovana fanekena ampahibemaso an'i Jesosy ho Tompo.

Ny batisa dia iray amin'ny fomba ahafantarana an'i Kristy ahafahantsika mahafantatra ny namana rehetra vita batisa. Mety ho fotoam-pifaliana izay anaovan'ny fiangonana fihirana izany ary arahaba ny olona ho any am-piangonana. Na mety ho fotoana kely kokoa izay ananan'ny loholona (na solontena iray hafa nahazo alalana ny fiangonana) dia mandray ilay mpino vaovao, mamerina ny dikan'ilay hetsika, ary mandrisika ireo vita batemy amin'ny fiainany vaovao ao amin'i Kristy.

Ny batemy dia fombafomba iray izay mampiseho fa efa nibebaka tamin'ny fahotany ny olona, ​​efa nanaiky an'i Kristy ho Mpamonjy, ary nanomboka nitombo ara-panahy - tena efa Kristiana tokoa izy. Ny batisa dia mazàna rehefa vita ny fanoloran-tena nataon'ny olona, ​​saingy mety atao ihany izy indraindray.

Tanora sy ankizy

Rehefa avy mino an'i Kristy ny olona iray, dia manontany ny hatao batisa izy. Mety ho tanteraka izany raha tsy antitra na somary tanora ilay olona. Ny tanora iray dia mety haneho ny zavatra inoany amin'ny olon-dehibe, fa mbola afaka manana finoana.

Mety hanova ny sainy ve ny sasany amin'izy ireo ary hiala amin'ny finoana indray? Angamba, saingy mety hitranga amin'ny mpino olon-dehibe ihany koa izany. Hitranga ve fa ny sasany amin'ireo fiovam-po tamin'ny ankizy ireo dia tsy tena nisy? Angamba, fa mitranga ihany koa amin'ny olon-dehibe. Raha misy olona manenina ary mino an'i Kristy, ka afaka mitsara ny pasitera, dia azo atao batisa izany olona izany. Na izany aza tsy fanao ny manao batisa ny zaza tsy ampy taona raha tsy eken'ny ray aman-dreniny na mpiambina ara-dalàna. Raha toa ka manohitra ny batisa ny ray aman-drenin'ireo zaza tsy ampy taona dia tsy kristiana ilay zaza izay mino an'i Jesosy satria tsy maintsy miandry izy mandra-pivoany hatao batisa.

Amin'ny alentika

Fomba ataontsika ny manao batemy amin'ny alàlan'ny fandrobohana ao amin'ny Fiangonan'Andriamanitra. Mino izahay fa io no fomba fanao indrindra tamin'ny taonjato voalohany Judaisme sy tany amin'ny fiangonana voalohany. Mino izahay fa ny fandatsahana tanteraka dia maneho ny fahafatesana sy ny fandevenana tsara kokoa noho ny famafazana. Na izany aza, tsy ataontsika fomba fiadian-kevitra mampiady ny Kristiana ny fomba fanaovana batisa.

Ny zava-dehibe indrindra dia ny nandao ny fiainam-pahotana taloha taloha ary mino an'i Kristy ho Tompony sy Mpamonjy azy. Mba hanohizana ny fitantarany ny fahafatesana dia afaka milaza isika fa maty niaraka tamin'i Kristy ilay olona taloha, na nalevina tsara ny faty na tsia. Nambaraina ilay fanadiovana, na dia tsy naseho ny fandevenana aza. Maty ny fiainana taloha ary misy ny fiainana vaovao.

Tsy miankina amin'ny fomba tena fanaovana batisa ny famonjena (ny Baiboly dia tsy manome antsipiriany be momba ny fizotrany) na ny teny marina, toy ny hoe misy fiantraikany ny teny per se. Miankina amin'i Kristy ny famonjena fa tsy amin'ny halalin'ny rano batisa. Ny kristiana iray vita batisa tamin'ny famafazana na fandrarahana dia mbola kristiana. Izahay dia tsy mila atao batisa intsony raha tsy hoe misy mihevitra azy fa mety. Raha ny voan'ny fiainana kristiana dia efa 20 taona izay, mba hanome ohatra iray monja, dia tsy mila miady hevitra momba ny maha-ara-dalàna ny lanonana iray natao 20 taona lasa izay. Ny kristianisma dia miorina amin'ny finoana fa tsy amin'ny fanaovana fombafomba.

Batisa zazakely

Tsy fanao ny manao batemy ny zaza na ny zaza izay mbola kely loatra ka maneho ny finoany, satria mahita ny batisa ho fanehoana finoana, ary tsy misy voavonjy amin'ny finoan'ny ray aman-dreny. Na izany aza, tsy manameloka antsika ho tsy Kristiana isika izay manao batemy zazakely. Mamelà ahy hamaly vetivety ireo tohan-kevitra roa iraisana indrindra ho fankasitrahana ny batisan'ny zaza.

Voalohany dia milaza amintsika ny soratra masina toa ny Asan’ny Apostoly 10,44:11,44; 16,15 sy 16,34 fa vita avokoa ny trano [fianakaviana], ary ny ankabeazan'ny tokantrano dia matetika nahitana zaza tamin'ny taonjato voalohany. Mety tsy manana zanaka ireo ankohonana manokana ireo, saingy mino aho fa ny fanazavana iray tsara dia ny mandinika ny Asan'ny 18,8 sy izay toa ny mpianakavy iray manontolo dia nino an'i Kristy. Tsy mino aho fa tena nino ny zazakely ary tsy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ny zazakely (And. 44-46). Angamba ny batisa iray manontolo dia natao tamin'ny fomba ninoan'ny mpianakavy an'i Kristy ihany. Izany dia midika fa ireo rehetra efa antitra izay nino koa dia natao batisa ihany koa.

Ny tohan-kevitra faharoa izay ampiasaina indraindray hanohanana ny batisan'ny zaza dia ny foto-kevitry ny fret. Ao amin'ny Testamenta Taloha, ny ankizy dia tafiditra tao anatin'ny fanekena ary ny fombafomba amin'ny fanekena ny fanekena dia ny famorana izay natao tamin'ny zazakely. Ny fanekena vaovao dia fanekena tsara kokoa miaraka amin'ny fampanantenana tsaratsara kokoa, noho izany dia tokony hampidirina sy hampidirina ho azy avy hatrany ny zaza ary asiana marika amin'ny fampidirana ny fanekena vaovao, ny batisa, efa tamin'ny fahazazany. Na izany aza, tsy mifankahazo ny tsy fitovian'ny taloha sy ny fanekena vaovao. Nisy olona niditra tamin'ny fanekena taloha tamin'ny alalàn'ny ray aman-dreny, saingy amin'ny fibebahana sy ny finoana ihany no ahafahan'ny olona miditra ao amin'ny fanekena vaovao. Tsy mino izahay fa ny taranaky ny kristiana rehetra, hatramin'ny taona fahatelo sy fahefatra kosa, dia hino an'i Kristy ho azy ho azy ireo! Tsy maintsy mino ny tenany ny tsirairay.

Mitohy mandritra ny taonjato maro ny ady hevitra momba ny fomba fanaovana batisa sy ny vanim-potoanan'ny batemy, ary mety ho sarotra kokoa ny adihevitra noho ny voasoratro tao amin'ireo paragrafy vitsivitsy teo aloha. Betsaka no azo lazaina momba izany, saingy tsy ilaina amin'izao fotoana izao.

Indraindray, olona izay natao batisa ho zazakely dia te ho lasa mpikamban'ny Fiangonan'Andriamanitra Momba An'izao tontolo izao. Mihevitra ve isika fa ilaina ny manao batisa ity olona ity? Mihevitra aho fa tsy maintsy ho raisina amina raharaha tsirairay izany, miorina amin'ny firotsahan'ny olona sy ny fahatakarana ny batisa. Raha vao tsy nanam-pinoana sy nanam-pitiavana ilay olona dia azo ekena tsara ny fanaovana batisa ilay olona. Amin'ny toe-javatra toy izany, ny batisa dia hanazava mazava amin'ilay olona hoe inona no fepetra lehibe noraisin'ny finoana.

Raha vita batemy ilay olona ary efa nandritra ny taona maro naha-Kristiana olon-dehibe azy, dia tsy mila manery azy hanao batisa azy isika. Raha mangataka an'izany ry zareo, dia azo antoka fa te hanao izany, saingy tsy mila miady hevitra momba ny fombafomba izay natao am-polony taona maro lasa izay isika rehefa hita ny voankazo kristiana. Afaka midera ny fahasoavan'Andriamanitra fotsiny isika. Kristiana ilay olona, ​​na inona na inona navoaka tanteraka ilay lanonana.

Manatrika ny Sakafon'ny Tompo

Noho ny antony mitovy dia mahazo alàlana hankalaza ny Sakafo Harivan'ny Tompo amin'ireo olona izay tsy natao batisa mitovy amin'ny mahazatra antsika. Ny fitsipahana dia finoana. Raha samy mino an'i Jesoa Kristy isika, dia miara-manambady aminy isika, samy natao batisa amin'ny vatany amin'ny fomba iray na roa hafa isika ary afaka mizara mofo sy divay. Afaka mandray ny fanasan'ny Tompo miaraka amin'izy ireo koa isika raha diso ny hevitry ny zavatra mitranga amin'ny mofo sy divay. (Moa ve isika rehetra tsy diso hevitra momba ny zavatra sasany?)

Tsy tokony ho variana amin'ny adihevitra momba ny antsipirihany isika. Ny finoantsika sy ny fanaovantsika manao batisa ireo izay antitra dia mino an'i Kristy amin'ny alàlan'ny fandrobohana. Te hampiseho hatsaram-po amin'ireo olona manana finoana hafa koa izahay. Manantena aho fa ampy ireo fanambarana ireo mba hanazavana ny fomba fijerintsika amin'ny lafiny sasany.

Andeha isika hifantoka amin'ny sary lehibe kokoa izay omen'ny apostoly Paoly: ny batisa dia maneho ny toetrantsika taloha izay maty miaraka amin'i Kristy; Esorina ny fahotantsika ary miaina ao amin'i Kristy sy ao amin'ny Fiangonantsika ny fiainantsika vaovao. Ny batisa dia fanehoana fibebahana sy finoana - fampahatsiahivana fa voavonjy amin'ny alàlan'ny fahafatesana sy ny fiainan'i Jesoa Kristy isika. Ny Batisa dia maneho ny filazantsara amin'ny vanimpotoana kely - ny fahamarinana lehibe indrindra amin'ny finoana izay aseho indray rehefa mandeha ny fiainana kristianina.

Joseph Tkach


PDFbatisa