fahotana

115 ota

Ny ota dia fandikan-dalàna, fanjakana fikomiana amin'Andriamanitra. Hatramin'ny fotoana nahatongavan'ny ota teto amin'izao tontolo izao tamin'ny alàlan'i Adama sy i Eva, ny olombelona dia eo ambanin'ny ziogan'ny ota - zioga izay azo esorina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy ihany. Ny toe-piainan'ny zanak'olombelona manota dia mampiseho ny fironany hametraka ny tena sy ny tombontsoany manokana ambonin'ny Andriamanitra sy ny sitrapony. Ny ota dia mitarika amin'ny fisarahana amin'Andriamanitra sy ny fijaliana ary ny fahafatesana. Satria mpanota ny olona rehetra, dia mila ny fanavotana natolotr'Andriamanitra amin'ny alalàn'ny Zanany koa izy rehetra. (1 Jaona 3,4: 5,12; Romana 7,24:25; 7,21: 23-5,19; Marka 21: 6,23-3,23; Galatianina 24; Romana;)

Matokia an'Andriamanitra ny olan'ny ota

“Eny, azoko: ny ran'i Kristy no manaisotra ny ota rehetra. Ary fantatro koa fa tsy misy zavatra hafa apetraka. Na izany aza dia mbola manana fanontaniana ihany aho: Raha mamela ny fahotako rehetra Andriamanitra, dia toa izany koa ny ataoko ankehitriny na amin'ny ho avy - inona no tokony hanakana ahy tsy hanota amin'ny votoatin'ny foko? Ny tiako lazaina, tsy misy dikany ve ny lalàna ho an'ny kristianina? Moa ve Andriamanitra tsy hiraharaha izany rehefa manota? Tsy te-hanajanona ahy tsy hanota intsony ve izy? » Fanontaniana efatra ireo - ary tena zava-dehibe koa. Te-hanazava azy ireo tsirairay avy izahay - angamba hisy bebe kokoa.

Voavela ny fahotantsika rehetra

Voalohany indrindra hoy ianao dia nilaza fa fantatrao fa ny ran'i Kristy no mamafa ny ota rehetra. Izay no fomba lehibe. Betsaka ny kristianina tsy mahalala an'izany. Mino izy ireo fa orinasa ny famelana ny fahotana, karazana fivarotana eo amin'ny olona sy Andriamanitra, izay itondran'ny olona iray amin'ny fomba araka an'Andriamanitra ary ny Ray any an-danitra dia mampanantena famelan-keloka sy fanavotana ho valiny.

Araka io modely fisainana io, ohatra, dia mametraka ny finoanao an'i Jesoa Kristy ary manome valisoa anao Andriamanitra amin'ny fanaovana izany amin'ny ran'ny zanany lahy hanavotra ny fahotanao. Tahaka ny tenanao amiko dia toy izany aminao koa. Mety ho tsara izany, saingy mbola fifanarahana, fifanarahana ary azo antoka fa tsy famindrampo toy ny ambaran'ny Evanjely. Araka io maodely fisainana io, ny ankamaroan'ny olona dia latsaka amin'ny fanamelohana satria tara loatra amin'ny ezaka ataon'izy ireo ary Andriamanitra irery ihany no manome ny ran'i Jesosy - ka tsy manompo ny famonjena eran'izao tontolo izao izany.

Betsaka ny fiangonana tsy miala amin'izany. Ny mpino mino dia voatarika hiroso amin'ny famonjena amin'ny alalan'ny fahasoavana irery; Vantany vao niditra ho mpikamban'ny Fiangonana izy, na izany aza, ny mpino dia miatrika torolàlana andian-dàlana izay arakaraka ny fihetsika tsy mifehy tsara dia azo saziana tsara amin'ny fanilihana - tsy avy amin'ny Fiangonana ihany, fa mety ho avy amin'ny Fanjakan'Andriamanitra mihitsy aza. Ka dia "voavonjy amin'ny fahasoavana".

Araka ny voalazan'ny Baiboly, misy tokoa ny antony anaovana olona iray ao amin'ny fiaraha-monina misy ny Fiangonana (fa mazava ho azy tsy avy amin'ny Fanjakan'Andriamanitra), fa lohahevitra iray hafa. Mandritra izao fotoana izao, ndao avelantsika hilazana izany fa ny mpanota matetika dia tsy tia ny mpanota rehefa ny evanjely mazava dia manambina ny varavarana ho azy ireo.

Araka ny filazantsara dia tsy i Jesoa Kristy irery ihany no avotra amin'ny fahotantsika fa noho ny fahotan'izao tontolo izao koa (1 Jaona 2,2). Ary mifanohitra amin'izay lazain'ny mpitoriteny maro azy, izany dia midika fa tena nitondra ny tsiny ho an'ny rehetra izy.

Hoy i Jesosy: "Ary rehefa asandratra avy amin'ny tany aho dia hitaona ny olona rehetra hanatona ahy" (Jaona 12,32). Jesosy dia Andriamanitra Zanaka izay misy ny zava-drehetra (Hebreo 1,2: 3) ary ny rà dia tena mihavana amin'ny zavatra rehetra noforoniny (Kolosiana 1,20).

Amin'ny alàlan'ny fahasoavana irery ihany

Ianao koa dia nilaza fa fantatrao fa ny fandaharana nataon'Andriamanitra ho anao ao amin'i Kristy dia tsy azo ovaina amin'ny tombony ho anao. Amin'ity lafiny ity koa, manana tombony amin'ny hafa ianao. Ity tontolo ity dia feno mpitandrina ny fitondran-tena miady amin'ny faharatsiana izay mandefa ireo mpanara-dia azy sahala amin'ny herinandro isan-kerinandro mankany amin'ny làlana iray izay misy hadisoana azo atao, ao anatin'izany dia tsy maintsy mihazona andiana fitakiana sy fanadinana manokana izy ireo ary ny fanarahana tsy fankatoavana tsy tapaka dia miteraka faharetana amin'Andriamanitra. mandrahona, izay ahitan'ny antontam-bary kely rehetra ny loza ateraky ny tsy hijaly amin'ny fampijaliana ny helo ho fahombiazana ara-panahy.

Ny filazantsara kosa etsy ankilan'izany dia manambara fa tia olona Andriamanitra. Tsy izy no manenjika azy ary tsy manohitra azy. Tsy niandry azy ireo ho tafintohina izy ireo, avy eo hanorotoro azy toy ny vermin. Mifanohitra amin'izany kosa, eo anilany izy ary tia azy be dia be nanafahany ny olona rehetra, na aiza na aiza misy azy, avy amin'ny ota rehetra amin'ny alàlan'ny fanavotana ny zanany. (Jaona 3,16).

Ao amin'i Kristy no misokatra ny varavaran'ny Fanjakan'Andriamanitra. Afaka matoky ny Tenin’Andriamanitra ny olona (mino) mitodika any aminy (mibebaka) ary raiso ny lova izay nomena tamim-pahalalahan-tanana azy ireo - na manohy mandà an'Andriamanitra ho rainy ary manala ny andraikiny amin'ny fianakavian'Andriamanitra. Ny Tsitoha dia manome antsika fahafahana malalaka. Raha mandà azy isika dia hanaja ny fanapahan-kevintsika isika. Ny safidy ataontsika dia tsy ilay heverina fa tokony hataontsika, fa manome antsika fahalalahana hisafidy izany.

Antwort

Nataon'Andriamanitra izay rehetra azony atao. Tao amin'i Kristy dia hoy izy "eny" tamintsika. Ankehitriny dia anjarantsika ny mamaly "eny" amin'ny anjarantsika miaraka amin'ny "eny". Na izany aza, ny Baiboly dia manasongadina fa ny tena mahagaga dia misy olona mamaly ny "tsia" amin'ny tolotra nomeny. Ilay tsy manam-petra, mankahala ary mankahala ny Tsitoha sy ny tenany.

Amin'ny farany, mihambo ho mahalala fomba tsara kokoa izy ireo; tsy mila ny Rainy any an-danitra izy ireo. Tsy manaja an'Andriamanitra na olona ianao. Eo imason'izy ireo, ny zavatra natolony hamela antsika ny fahotantsika rehetra ary hotahiny mandrakizay dia tsy mendrika ho chanterelle, fa fanesoana - tsy misy dikany sy tsy misy lanjany. Andriamanitra, izay nanome ny zanany ho azy ireo koa, dia manamarika fotsiny ny fanapahan-kevitr'izy ireo mahatsiravina mba hitoetra ho zanaky ny devoly, izay tian'izy ireo amin'Andriamanitra.

Izy no mpamonjy fa tsy mpanimba. Ary izay rehetra ataony dia tsy miankina afa-tsy ny sitrapony - ary afaka manao izay tiany. Tsy voafetran'ny fitsipiky ny firenena hafa izy, fa tsy mivadika amin'ny fankasitrahany am-pitiavana sy ny fampanantenany. Izy no iza ary iza izy no tena tiany; Izy no Andriamanitsika feno fahasoavana, fahamarinana ary fahatokiana. Mamela antsika ny fahotantsika Izy satria tia antsika. Izany no tadiaviny, ary izany no ilaina.

Tsy misy lalàna afaka mamonjy

Tsy misy lalàna afaka manome antsika fiainana mandrakizay (Galatiana 3,21). Isika olombelona dia tsy manaraka ny lalàna fotsiny. Afaka miady hevitra mandritra ny andro isika raha mety amin'ny lafiny ara-dalàna ny maha-mpanaraka ny lalàna antsika, nefa tsy amin'ny farany. Toy izao ny zava-nisy teo aloha sy ny fomba hiseho amin'ny ho avy. Ny hany afaka nanao izany dia i Jesosy irery.

Iray ihany ny fomba hahazoana famonjena, ary izany dia amin'ny alàlan'ny fanomezana nomen'Andriamanitra, izay azontsika ekena tsy misy fiheverana sy fepetra (Efesiana 2,8: 10). Toy ny fanomezana hafa rehetra dia azontsika ekena na fandavana izany. Ary na izany aza, misafidy isika dia avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany, fa hitondra tombony sy fifaliana ihany isika raha tena ekentsika. Manginy fotsiny ny fifampatokisana. Mino an Andriamanitra isika ary mitodika Aminy.

Fa raha, amin'ny lafiny iray, tena vendrana tokoa isika mandà azy dia hanohy hiaina, malahelo toa azy, ao anatin'ny haizin'ny fahafatesana voafidy, toy ny hoe tsy nahazo antsika mihitsy ny hazavana sy ny fanomezana volamena.

Hafa - safidy

Na iza na iza no manapa-kevitra toy izany ary tsy mankasitraka an'Andriamanitra dia mandà fanomezana tsy azo vidina - fanomezana izay lafo be amin'ny ran'ny zanany, izay misy ny zava-drehetra - tsy mifidy afa-tsy ny afobe. Na eo aza izany, ny fanomezana natolotry ny fiainana be vidy ho antsika dia ampiharina amin'ireo izay misafidy io lalana io ho an'ireo izay manaiky ny fanomezany. Ny ran'i Jesosy dia manonitra ny ota rehetra, fa tsy ny sasany (Kolosiana 1,20). Ny Sorompanavotany dia natao ho an'ny zavaboary rehetra fa tsy ampahany amin'izany.

Ireo izay manilika fanomezana toy izany dia lavina tsy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria nanapa-kevitra ny hanohitra izany. Tsy te-ho anisan'izany izy ireo, ary na dia tsy tia azy ireo aza Andriamanitra, dia tsy hamela ny hijanonany any izy, mba tsy handotoany ny fetin'ny fifaliana mandrakizay miaraka amin'ny avonavona, fankahalana ary tsy finoana izay idirany. Noho izany dia mandeha any amin'izay tiany indrindra izy ireo - tonga hatrany amin'ny afobe, izay tsy misy olona mankafy ny fahatsoran'ny tenany manokana.

Nomena famindrampo i Mercy - inona no vaovao tsara! Na dia tsy mendrika an'izany aza isika, nanapa-kevitra ny hanome antsika fiainana mandrakizay amin'ny Zanany Andriamanitra. Minoa na maneso azy. Na izany aza, misafidy isika, dia tena marina izany mandrakizay ary mandrakizay: Tamin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy sy ny nitsanganan'i Jesosy Kristy dia naneho antsika Andriamanitra amin'ny teny mivaingana hoe ny halehiben'ny fitiavany antsika sy ny halehany dia ny famelana ny fahotantsika sy ny momba antsika. mampihavana azy.

Nanome ny fahasoavany ho an'ny olona rehetra hatraiza hatraiza am-pitiavana izy. Andriamanitra dia manome antsika ny fanomezana famonjena avy amin'ny fahasoavana madio ary tsy mangataka na inona na inona ho valin'izay, ary izay rehetra mino ny teniny sy manaiky azy amin'ny teniny dia afaka mahazo azy tokoa.

Inona no mampiato ahy?

Hatramin'izao dia tsara. Miverina amin'ny fanontanianao indray izahay izao. Raha namela ny fahotako Andriamanitra, na dia talohan'ny nanaovako azy aza, inona no tokony hanakana ahy tsy hanota?

Andeha aloha isika hanazava zavatra iray. Ny fahotana dia mivoaka avy ao am-po fa tsy fitohitohizan-tena fotsiny. Tsy mivoaka avy ao ny ratsy; izy ireo no niaviany tao am-pontsika. Ilaina ny fo mivaingana hamahana ny olantsika, ary ny tokony hataontsika mba hiatrehana ilay olana fa tsy ny fanasitranana fotsiny ny valiny.

Tsy liana amin'ny fitondran-tena mandeha tsy tapaka Andriamanitra. Tiany hitazona ny fifandraisantsika am-pitiavana amintsika. Tia antsika Izy. Izany no antony nahatongavan'i Kristy hamonjy antsika. Ary mifandraika amin'ny famelan-keloka sy fahasoavana ny fifandraisana - tsy amin'ny fanarahana an-tery.

Ohatra, raha tiako ny itiavan'ny vadiko ahy, dia mody manao azy ve aho? Raha nanao izany aho dia mety hanaraka ny fankatoavako ny fitondran-tenako, nefa azo antoka fa tsy ho afaka hanao azy ho tena tia ahy. Tsy azo terena ny fitiavana. Azonao atao ny manery ny olona hanao zavatra sasany.

Tamin'ny alalan'ny fahafoizan-tena, nasehon'Andriamanitra antsika hoe tena tia antsika Izy. Nasehony ny fitiavany lehibe amin'ny alàlan'ny famelan-keloka sy fahasoavana. Tamin'ny alalan'ny fijaliana ny fahotantsika fa tsy ny antsika dia nasehony fa tsy misy mahasarika antsika amin'ny fitiavany (Romana 8,38).

Tian'Andriamanitra ny zanaka fa tsy andevo. Mila fifankatiavana am-pitiavana miaraka amintsika isika fa tsy tontolo feno duckhouse voatery manara-dalàna. Nataony olom-boafidy malalaka isika ary manana safidy malalaka - ary misy heviny lehibe aminy ny fanapahan-kevitra noraisintsika. Tiany isika hisafidy azy.

Tena fahafahana

Nomen'Andriamanitra fahalalahana hanana fitondran-tena isika, araka ny heverintsika fa mety, ary mamela ny fahotantsika. Ataony io amin'ny safidiny malalaka. Izany no notadiaviny, ary izay no mitranga, tsy misy marimaritra iraisana. Ary na dia manana masombolom-banona aza isika, dia ho hitantsika ny dikan'ny fitiavany ary mitazona azy toy ny andro farany.

Ka inona no tokony hanakana antsika tsy hanao ota? Na inona na inona. Tsy misy na inona na inona. Ary tsy mbola hafa mihitsy. Tsy nanakana ny olona tsy hanota ny lalàna raha te hanao izany izy ireo (Galatiana 3,21: 22). Ary noho izany dia efa nanota foana isika ary navelan'Andriamanitra foana izany. Tsy nanakana anay mihitsy izy. Tsy ekeny ny ataontsika. Ary tsy azony atao tsinontsinona akory izany. Tsy ekeny izy. Eny, maharary azy izany. Ary na izany aza dia avelany foana. Izany no antsoina hoe fahafahana.

Ao amin'i Kristy

Rehefa lazain'ny Baiboly fa manana fahamarinana ao amin'i Kristy isika, dia midika izany (1 Korintiana 1,30:3,9; Filipiana).

Tsy manana fahamarinana avy amin'Andriamanitra isika, fa ao amin'i Kristy ihany. Matin'ny tenanay ihany isika noho ny fahotantsika, nefa amin'ny fotoana iray ihany dia velona ao amin'i Kristy isika - miafina ao amin'i Kristy ny fiainantsika (Kolosiana 3,3).

Raha tsy misy i Kristy dia tsy misy fanantenana ny zava-misy eto amintsika; raha tsy Izy dia amidy eo ambanin'ny ota isika ary tsy manana ho avy. Fa Kristy kosa namonjy antsika. Io no filazantsara - inona no vaovao tsara! Amin'ny alàny famonjena, raha manaiky ny fanomezam-pahasoavany isika dia mahazo fifandraisana vaovao tanteraka amin'Andriamanitra.

Noho ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra ho antsika ao amin'i Kristy - dia misy ny famporisihana azy, ny fanentanana azy, ny hatoky azy - efa ato amintsika i Kristy. Ary noho ny amin'i Kristy (satria nitsangana ho antsika Izy; nanangana ny maty Izy), na dia maty noho ny ota aza isika, dia manana fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra ary eken'ny alalany. Ary izany rehetra izany dia manomboka amin'ny fanombohana ka hatramin'ny farany tsy amin'ny alàlanay, fa avy amin'Andriamanitra, izay mandresy antsika tsy amin'ny fanerena, fa amin'ny alàlan'ny fitiavana feno fahafoizan-tenany, izay naseho tamin'ny fanomezana ny tenany.

Tsy misy dikany ve ny lalàna?

Nolazain’i Paoly mazava tsara ny dikan’ny lalàna. Mampiseho antsika fa mpanota (Romana 7,7). Ambarany mazava tsara fa voafitaka amin'ny ota isika, mba hohamarinina amin'ny finoana rehefa tonga Kristy (Galatiana 3,19: 27).

Ankehitriny, ndeha holazaina vetivety dia niatrika ny Fitsarana farany tao amin'ny orinasa ianao
Ny fandresen-dahatra afaka ny hijoro eo anatrehan'Andriamanitra satria ny ezaka rehetra ataonao dia ny fankatoavana ny Ray any an-danitra hatrany. Ary dia mihetsika ianao fa tsy mametraka ny akanjo fampakaram-bady efa vonona amin'ny fidirana (ilay akanjo maimaimpoana sy madio, izay natao ho an'izay olona voan'ny ota izay mahalala fa mila izany), natao tamin'ny fitafiana isan'andro, izay asehon'ny ezaka mafy, amin'ny fidirana amin'ny sisiny, miaraka amin'ny fofona manitra miaraka aminao amin'ny fotoana rehetra , ary raiso eo amin'ny solaitrabe ny toeranao.

Hamaly anao ny tompon-trano: "Eh, aiza ianao no mankamin'ny fofo tsy hiditra eto sy manompa ahy amin'ny fitafiana maloto eo imasoko rehetra?" Ary avy eo izy hanontany ny mpiasa: "Ahafohy ity mpisandoka ratsy fanahy ity ary atsipazo mahitsy!"

Tsy afaka manasa ny masontsika maloto amin'ny rano maloto isika, ny savony maloto ary ny lamba maloto antsika samirery ary manohy ny lalantsika amin'ny fiheverana diso fa madio ny tarehintsika maloto. Iray ny fomba iray handresena ny ota, ary tsy eo an-tananay.

Aza adino fa maty noho ny ota isika (Romana 8,10), ary ny maty tsy afaka mamelona ny maty. Raha ny tokony ho izy, ny fahatsapana meloka antsika dia tokony hatoky an'i Jesosy hanasa antsika tsy hanota (1 Petera 5,10: 11).

Andriamanitra dia maniry antsika tsy hanota

Nomen'Andriamanitra fahasoavana sy fanavotana be dia be isika mba hanafaka antsika amin'ny ota fa tsy hanome antsika ny fahafahana hanohy manota amin'ny sitrapony. Tsy vitan'ny hoe manafaka antsika amin'ny fanamelohana amin'ny ota izany, fa ahafahana mahita ny fahotana miboridana tahaka izany ary tsy amin'ny fierena tsara tarehy natao hanodinana antsika. Ary eo no ahafahantsika mamantatra sy manintsina ny heriny feno hosoka sy herisetra hataony amintsika. Na izany aza, ho antsika, na dia manohy manota aza isika, izay tena azo antoka dia mitohy ny Sorompanavotan'i Jesosy raha tsy misy marimaritra iraisana (1 Jaona 2,1: 2).

Tsy manadino ny fahotantsika Andriamanitra, fa manameloka azy fotsiny. Tsy ankasitrahany ny fomba fiasa maloto sy tsy misaina, ny fahatsentsenantsika amin'ny fahatsapan-tena, na ny fihetsiktsika mandratra amin'ny fakam-panahy isan-karazany, avy amin'ny hatezerana mankany amin'ny fanirian'ny nofo sy ny avonavona. Matetika izy, avelany hitarika ny vokatry ny safidintsika irery ihany.

Manidy antsika anefa izy hoe iza no inoantsika ary matoky azy isika (izay midika hoe mitafy ilay akanjo fampakaram-bady madio efa nomaniny ho antsika) isika (toa misy mino ny mpitory sasany) noho ny safidy ratsy ataontsika manomboka amin'ny andro fampakaram-badiny.

meloka fangatahana

Vantany vao tsapanao fa nanota ny fiainanao, nahatsikaritra ve ianao fa mitebiteby ny feon'ny fieritreretanao mandra-pahalalanao ny ratsy nataonao taminao? (Ary mety misy ny tsy maintsy miaiky matetika matetika.)

Maninona ianao no manao an'io? Moa ve ianao satria nanapa-kevitra ny "hanota amin'ny votoatin'ny fonao"? Na angamba aleo satria ao amin'i Kristy ny fonao ary tena malahelo mifanaraka amin'ny Fanahy Masina misy ianao mandra-piadananao amin'ny Tomponao indray?

Ny Fanahy Masina izay manorina antsika, toy ny voalaza ao amin'ny Romana 8,15: 17-1, "dia manaporofo amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra". Tsy tokony hadinonao ny lafin-javatra roa: 2. Ianao dia toy ny manambara ny Fanahy Masin'Andriama- nitra, ao amin'i Kristy sy ny Olomasina rehetra, zanaky ny Raintsika any an-danitra, ary. Ny Fanahy Masina ho vavolombelon'ny fahamarinanao Tsy hiala sasatra hanelingelina anao izany raha te hitohy ny fiainana toy ny hoe "nofo maty" tahaka ny mbola teo amin'ny famonjena anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.

Aza manao hadisoana akory! Ny ota dia an'Andriamanitra sy fahavalonao, ary tsy maintsy miady amin'ny fototra. Na izany aza, tsy tokony hino mihitsy isika fa miankina amin'ny fahombiazantsika miady aminy ny famonjena antsika. Miankina amin'ny fandresen'i Kristy amin'ny ota ny famonjena antsika ary ny Tompontsika dia efa nanaisotra izany ho antsika. Ny ota sy ny aloka manaloka azy dia efa voatsipaky ny fahafatesan'i Jesosy sy ny nitsanganany tamin'ny maty, ary ny herin'ny fandresena izay hita taratra amin'ny zavaboary rehetra hatrany am-piandohan'ny fotoana ka hatramin'ny mandrakizay. Ny hany tokana teto an-tany izay naharesy ny ota dia ireo izay mitoky mafy fa i Kristy dia ny fitsanganany ary ny ain'izy ireo.

Asa tsara

Faly Andriamanitra noho ny asa tsara ateraky ny zanany (Salamo 147,11: 8,4; Apokalypsy). Faly izy amin'ny hatsaram-panahy sy hatsaram-panahy asehontsika, miaraka amin'ny fanati-pitiavantsika, ny zotom-pontsika amin'ny fahamarinana, ary amin'ny fahatsoram-po sy ny fiadanana (Hebreo 6,10).

Toy ny asa tsara hafa, dia mitombo amin'ny asan'ny Fanahy Masina ao amintsika, izay manosika antsika hatoky sy ho tia sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Izy ireo dia mifamatotra tsy azo ihodivirana amin'ny raharaha fitiavana nampidiriny tamintsika tamin'ny alàlan'ny fahafatesana sorona sy nitsanganan'i Jesosy Kristy Tompon'ny fiainana. Ny asa sy ny asa toy izany dia avy amin'ny asan'Andriamanitra ao anatintsika, izay zanany malalantsika, ary tsy ho very maina foana izany (1 Korintiana 15,58).

Asan'Andriamanitra ao anatintsika

Ny fahazotoantsika hanao ny sitrapony no taratry ny fitiavan'ny Mpamonjy antsika, fa ny asa tsara ataontsika amin'ny anarany dia tsy mba hamonjy antsika ihany. Ao ambadiky ny fahamarinana aseho ao amin'ny tenintsika sy ny ataontsika izay mankatò ny lalàn'Andriamanitra dia Andriamanitra Izay miasa ao anatintsika miaraka am-pifaliana sy voninahitra mba hamoa voa tsara.

Ka tsy mety ve ny maniry manoka ny tenantsika izay atao amintsika? Mety ho adala be fotsiny ny mihevitra fa ny ran'i Jesosy, izay mamafa ny ota rehetra, dia mamela ny ampahany amin'ny fahotantsika. Satria raha nieritreritra izany isika dia tsy ho fantatsika hoe iza io Andriamanitra telo tokana sady mahery indrindra - Ray, Zanaka sy Fanahy Masina - izay namorona ny zava-drehetra sy nanavotra antsika tamin'ny fahalalan'ny zanany, tamin'ny alàlan'ny olo-masina Mitoetra ao anatintsika ny Fanahy ary manavao ny voary rehetra, eny, miaraka amin'izany rehetra izao (Isaia 65,17) vaovao vao noforonina noho ny fitiavana lehibe tsy takatra (2 Korintiana 5,17).

Ny tena fiainana

Na dia mandidy antsika hanao izay tsara sy tsara aza Andriamanitra dia tsy mamaritra ny famonjentsika Izy araka ny fanantenantsika na tsia. Izay mahasoa ho antsika ihany koa satria raha nanao an'izany izy dia nolavina daholo isika fa tsy ampy.

Mamonjy antsika amin'ny fahasoavana Andriamanitra ary afaka mankafy fanavotana amin'ny alalany isika raha mametraka ny fiainantsika tanteraka eo an-tanany, mitodika azy ary matoky azy irery hanangana antsika amin'ny maty (Efesiana 2,4-10; Jakoba 4,10).

Ilay izay mirakitra ny anaran'ny olona ao amin'ny Bokin'ny fiainana dia mamaritra ny fanavotana antsika, ary efa nosoratany miaraka amin'ny ran'ny Zanak'ondry ny anaranay rehetra. (1 Jaona 2,2). Tena mampalahelo fa misy ny tsy mino izany; satria raha natoky ny Tompon'ny fiainana izy ireo dia ho tsapa fa tsy ny fiainana no tadiaviny hovonjeny, fa ny fahafatesana, ary ny fiainany miaraka amin'i Kristy dia miafina ao amin'Andriamanitra ary miandry azy fotsiny mba hambara. Ilay Raintsika any an-danitra aza dia tia ny fahavalony ary ny faniriany dia ny hitodihan'izy ireo tahaka ny olombelona mitovy aminy ary hiditra amin'ny fahasamihafan'ny fanjakany. (1 Tim 2,4).

famintinana

Hodinihintsika izany. Nanontany izy ireo hoe: "Raha namela ny fahotako rehetra Andriamanitra - ny taloha sy ny zavatra ataoko ankehitriny na amin'ny ho avy - inona no tokony hanakana ahy tsy hanota hatrany amin'ny atin'ny foko? Ny tiako lazaina, tsy misy dikany ve ny lalàna ho an'ny kristianina? Moa ve Andriamanitra tsy hiraharaha izany rehefa manota? Tsy te-hanajanona ahy tsy hanota intsony ve izy? »

Tsy misy na inona na inona hanakana antsika tsy hanao ota. Tsy hafa mihitsy. Nomen'Andriamanitra safidy malalaka isika ary mifantoka amin'izany. Tiany isika ary maniry hanangana fifanekem-pitiavana amintsika; ny fifandraisana toy izany, dia mivoaka raha tsy avy amin'ny fanapahan-kevitra maimaimpoana miorina amin'ny fahatokisana sy ny famelan-keloka ary tsy nateraky ny fandrahonana na fanarahana an-tery.

Tsy robots izahay na misy mpilalao virtoaly amin'ny lalao efa voafaritra mialoha. Namboarina ho tena nisy, tsy nisy namorona Andriamanitra tamin'ny fahalalahany noforoniny manokana, ary tena misy ny fifandraisan'ny tena manokana eo amintsika sy Aminy.

Lavitra ny tsy misy dikany ny lalàna; Izy io dia mampahafantatra antsika tsy an-kolaka fa mpanota isika ary tsy mifanalavitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka. Mamela antsika hanota ny Tsitoha, saingy tsy hanadino izany mihitsy izy. Noho izany dia tsy nampiraviravy saina hiala amin’ny fahafoizan-tena aza izy mba hanavotana antsika amin’ny ota. Izy io no mahatonga fanaintainana antsika sy ny mpiara-belona amintsika ary manimba antsika. Miorina avy am-po iray voafatotry ny tsy finoana sy fikomiana feno fitiavan-tena manohitra ny loharanon'ny fiainantsika sy ny fisiantsika. Izany dia manala antsika ny tanjaka hitodika any amin'ny tena fiainana, ny tena misy, ary mitazona antsika ho voafandrika ao amin'ny haizin'ny fahafatesana ary tsy misy na inona na inona.

Maharary ny ota

Raha tsy no hitanao ny fahotanao dia manjary toy ny helo ny fahotana - ara-bakiteny - satria amin'ny tena toetrany dia ny tena helo. Ka mitombina tsara amin'ny "manota amin'ny atin'ny fonao" izany rehefa mampiditra ny tananao ao amin'ny mpanao lalàna. "Eny," henoko nisy niteny, "raha efa voavela heloka isika, dia mety hanitsakitsa-bady koa".

Mazava ho azy, raha tsy mampaninona anao ny miaina ny tahotra lalandava ny mety ho voka-dratsy, atahorana ny fitondrana vohoka tsy irina na ny aretina tsy mahaliana, ary ny alahelo ho an'ny ankohonanao, ny fanavakavahana ny tenanao, ny famoizanao ny namanao mandatsa-dra amin'ny fandoavana fikojakojana, hotratrin'ny feon'ny fieritreretana meloka, ary mety hanana vady, sipa, sakaiza, na raim-pianakaviana be loatra.

Misy voka-dratsy, vokatry ny fiantraikany ratsy ary noho izany antony izay Andriamanitra dia miasa ao aminao hampifanaraka tsara ny sarin'i Kristy. Afaka mihaino ny feony ianao ary miasa amin'ny tenanao, na afaka manohy mampiditra ny herinao amin'ny fanaovana zavatra tsy takatry ny saina.

Ankoatr'izay, tsy tokony hohadinointsika fa ny fahotana izay matetika ieritreretantsika rehefa miteny hoe "manota amin'ny sitrapo" dia ny tendron'ny iceberg fotsiny. Ahoana kosa ny hoe rehefa "fotsiny" dia mitondra tena amin'ny fitiavan-tena, tia tena na manelingelina? Ahoana raha lasa tsy mahay mankasitraka isika, midika zavatra sa tsy manampy rehefa tokony hanao izany isika? Ahoana ny momba ny alahelontsika hafa, ny fialonana amin'ny asany, ny akanjo, ny fiara na ny tranony, na ny eritreritra maizina mifamatotra amintsika? Ahoana ny momba ny kojakoan'ny biraon'ny mpampiasa, izay manankarena ny tenantsika, ny fandraisana anjara amin'ny fifosana na ny fanimbana ny mpiara-miasa na ny zanatsika? Ka afaka mandroso sy mandroso isika.

Ireo koa ny fahotana, ny sasany lehibe, ny sasany kely ary fantatrao izany? Tohizanay ny fanatanterahana araka izay tiantsika. Tsara tokoa fa mamonjy antsika amin'ny fahasoavana Andriamanitra fa tsy noho ny asantsika. Tsy mety isika raha manota, saingy tsy manakana antsika tsy ho meloka foana izany. Tian'Andriamanitra tsy hanota isika, kanefa mbola fantany lavitra noho ny hoe maty isika noho ny ota ary mbola hanohy hanota mandra-pahafatintsika marina ao amin'i Kristy - voavonjy sy tsy manota - no ambara amin'ny fiverenany (Kolosiana 3,4).

Miaina amin'ny maha mpanota an'i Kristy

Noho ny fahasoavana sy ny herin'ny herin'Andriamanitsika izay velona mandrakizay sy tia antsika be loatra, dia ny maty dia maty maty noho ny ota ny mino nefa mbola velona ao amin'i Jesosy Kristy. (Romana 5,12; 6,4-11). Na eo aza ny fahotantsika, dia tsy mandeha intsony amin'ny lalan'ny fahafatesana isika satria mino ny fitsanganantsika ao amin'i Kristy ary nanaiky azy ho antsika (Romana 8,10: 11-2,3; Efesiana 6). Amin'ny fiverenan'i Kristy, na dia tonga ao amin'ny tsy fahafatesana aza ny valopy aty an-tany, dia ho tanteraka izany (1 Korintiana 15,52: 53).

Ny tsy mpino anefa dia manohy mandeha amin'ny lalan'ny fahafatesana ihany, tsy afaka mankafy ny fiainany miafina ao amin'i Kristy (Kolosiana 3,3) mandra-pino azy ireo koa; ny ran'i Kristy koa dia hanafoana ny fahotany, saingy afaka mitoky ihany izy ireo fa hamonjy azy ireo amin'ny maty raha afaka mino ny vaovao tsara izy fa izy no mpamonjy azy ary mitodika aminy. Koa ny tsy mpino dia voavonjy toy ny mino ihany - Kristy maty ho an'ny olona rehetra (1 Jaona 2,2) -, tsy mbola fantatr'izy ireo izany, ary satria tsy mino izay tsy fantany izy ireo dia manohy miaina amin'ny tahotra ny fahafatesana. (Hebreo 2,14: 15) sy amin'ny asa tsy misy dikany amin'ny fisehoany diso rehetra (Efesiana 2,3).

Ny Fanahy Masina dia mampino ny mpino mitovy amin'ny sarin'i Kristy (Romana 8,29). Tapaka ao amin'i Kristy ny herin'ny ota ary tsy voafandrika ao intsony isika. Na izany aza dia mbola malemy ihany isika ary manome toerana hanota (Romana 7,14: 29-12,1; Hebreo).

Satria tia antsika izy, dia miahy ny fahotantsika Andriamanitra. Tena tia an'izao tontolo izao tokoa izy ka naniraka ny zanany lahy mandrakizay mba tsy hitoetra ao amin'ny haizin'ny fahafatesana izay rehetra mino azy, izay vokatry ny ota, fa hanana fiainana mandrakizay ao aminy. Tsy misy na inona na inona afaka hampisaraka anao amin'ny fitiavany, eny fa na ny fahotanao aza. Matokia azy! Hanampy anao handeha amin'ny fankatoavana Izy ary hamela anao amin'ny fahotanao rehetra. Izy no Mpanavotra anao amin'izay sitrapony ary tonga lafatra amin'ny asany.

Michael Feazell


PDFfahotana