Faminaniana ara-baiboly

127 biblische prophetie

Prophetie offenbart Gottes Willen und Plan für die Menschheit. In den biblischen Prophezeiungen erklärt Gott, dass die menschliche Sündhaftigkeit vergeben wird durch Reue und Glauben an das Erlösungswerk Jesu Christi. Die Prophetie verkündet Gott als allmächtigen Schöpfer und Richter über alles und versichert die Menschheit seiner Liebe, Gnade und Treue und motiviert den Gläubigen zu einem gottesfürchtigen Leben in Jesus Christus. (Jesaja 46,9-11; Lukas 24,44-48; Daniel 4,17; Judas 14-15; 2. Petrus 3,14)

Unser Glaube über Bibelprophetie

Betsaka ny kristiana no mila fomba fijery faminaniana toy ny aseho etsy ambony, hahitana faminaniana amin'ny fomba fijery tsara. Izany dia satria maro ny kristiana no manafaka ny faminaniana ary milaza fa tsy afaka manohana izy ireo. Ho an'ny sasany, ny faminaniana no foto-pinoana lehibe indrindra. Mitoetra ao amin'ny toerana lehibe indrindra ao amin'ny fianaranao Baiboly, ary izany no lohahevitra tianao indrindra. Mivarotra tsara ny sombin-tantara Hara-magedona. Betsaka ny kristianina tokony hitandrina izay lazain'ny zavatra inoantsika momba ny faminaniana ara-Baiboly.

Unsere Aussage hat drei Sätze: Der erste besagt, dass Prophetie ein Teil von Gottes Offenbarung an uns ist, und es sagt uns etwas darüber, wer er ist, wie er ist, was er möchte und was er tut.

Ny fehezanteny faharoa dia milaza fa ny faminaniana ao amin'ny Baiboly dia milaza ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy midika akory izany fa ny faminaniana rehetra dia mifandraika amin'ny famelan-keloka sy ny finoana an'i Kristy. Mbola milaza isika fa ny faminaniana no hany toerana izay anambaran'Andriamanitra ireo zavatra ireo ny amin'ny famonjena. Afaka milaza isika fa ny faminaniana sasany momba ny famonjena amin'ny alalàn'i Kristy na ilay faminaniana dia iray amin'ireo fomba maro nanambaran'Andriamanitra ny famelan-keloka amin'ny alalan'i Kristy.

Satria mifantoka amin'i Jesoa Kristy ny drafitr'Andriamanitra ary ny faminaniana dia ampahany amin'ny fanambaran'Andriamanitra ny sitrapony, tsy azo ihodivirana fa mifandray mivantana na tsy mivantana amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy. Saingy tsy miezaka ny hamantatra ny faminaniana rehetra izahay - manome fampidirana antsika.

Ao amin'ny fanambarantsika dia te-hanome fomba fijery mahasalama momba ny antony misy ny faminaniana. Ny fanambarantsika dia mijoro amin'ny fanoherana ny filazana fa ny ankamaroan'ny faminaniana dia miompana amin'ny ho avy, na mifantoka amin'ny olona sasany. Ny zava-dehibe indrindra momba ny faminaniana dia tsy mikasika ny olona ary tsy ny ho avy, fa momba ny fibebahana, finoana, famonjena ary fiainana eto sy anio.

Raha nanao fanadihadiana tamin'ny ankamaroan'ny antokom-pivavahana izahay, dia misalasala aho raha betsaka ny olona hilaza fa ny famelan-keloka sy ny finoana no faminaniana. Mihevitra izy ireo fa mifantoka amin'ny zavatra hafa. Fa ny faminaniana kosa dia momba ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary koa ny zavatra maro hafa. Rehefa mijery ny faminaniana ara-baiboly ny olona an-tapitrisany mba hamaritana ny fiafaran'izao tontolo izao, raha misy faminaniana an-tapitrisany miaraka amin'ny fisehoan-javatra izay ho avy, dia manampy ny mampahatsiahy ny olona fa ny tanjona iray amin'ny faminaniana dia ny manambara. fa ny heloky ny olombelona dia azo avela amin'ny alalan'ny asa famonjena nataon'i Jesoa Kristy.

famelan-keloka

Te-hilaza zavatra vitsivitsy kokoa momba ny filazantsika izahay. Voalohany dia milaza fa azo avela ny heloky ny olombelona. Tsy milaza ny fahotan'olombelona izany. Miresaka ny toetry ny fiainana maha-olombelona isika fa tsy ny valin'ny tsirairay avy amin'ny fahotantsika. Marina fa afaka mamela heloka ny ota tsirairay avy amin'ny finoana an'i Kristy, fa ny tena zava-dehibe kokoa dia ny famelana ny toetra ratsy, ny fototry ny olana. Tsy hanana fotoana na fahendrena mihitsy isika hibebaka amin'ny ota rehetra. Ny famelan-keloka dia tsy miankina amin'ny fahafahantsika misoratra azy rehetra. Fa kosa, mamela an'i Kristy ho antsika rehetra, ary ny toetra maha-mpanota antsika no mifototra amin'izany rehetra izany.

Manaraka dia hitantsika fa voavela ny fahotantsika amin'ny alalan'ny finoana sy ny fibebahana. Te-hanome antoka tsara isika fa navela ny helontsika ary voavela heloka izany, noho ny fibebahana sy ny finoana ny asan'i Kristy. Izany dia iray amin'ny faritry ny faminaniana. Ny finoana sy ny fibebahana dia lafiny roa amin'ny vola madinika mitovy. Mitranga tsy miandalana ireo fotoana ireo, na dia lojika fotsiny aza ny finoana. Raha manova ny fitondrantsika fotsiny isika fa tsy mino dia tsy karazana fibebahana no mitondra famonjena. Ny fibebahana miaraka amin'ny finoana ihany no mahomby amin'ny famonjena. Ny finoana dia tsy maintsy ho tonga aloha.

Matetika isika milaza fa mila mino an’i Kristy. Marina izany, nefa io fehezanteny io dia milaza fa mila mino ny asany famonjena isika. Tsy hoe matoky azy ihany isika - matoky ny nataony koa isika izay mamela antsika hahazo famelan-keloka. Tsy izy irery ihany fa olona mamela ny fahotantsika - zavatra ihany koa na zavatra nataony.

Amin'ity fanambarana ity dia tsy faritanay hoe inona ny asany famonjena. Ny fanambaranay momba an'i Jesoa Kristy dia milaza fa "maty noho ny fahotantsika" ary "mpanelanelana amin'Andriamanitra sy ny olona" Izy. Asa famonjena izay tokony hinoantsika ary ahazoantsika famelan-keloka.

Raha ny teôlôjika, ny olona dia afaka mahazo famelan-keloka tsotra fotsiny amin'ny finoana an'i Kristy, tsy manana finoana marina momba ny fomba ahafahan'i Kristy manatanteraka izany ho antsika. Tsy misy teoria manokana momba ny sorompanavotan'i Kristy izay takiana. Tsy misy finoana manokana momba ny andraikiny amin'ny maha mpanelanelana azy izay ilaina amin'ny famonjena. Na izany aza, mazava amin'ny Testamenta Vaovao fa ny famonjena antsika dia vita tamin'ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ary Izy no mpisoronabe niditra an-tsehatra ho antsika. Rehefa mino fa ny asan'i Kristy dia mahomby amin'ny famonjena antsika dia iharan'ny famelan-keloka isika. Izahay dia manaiky azy ary ivavahantsika ho Mpamonjy sy Tompo. Isika manaiky fa manaiky antsika amin'ny fitiavany sy ny fahasoavany izy ary manaiky ny famonjeny mahafinaritra isika.

Unsere Aussage besagt, dass Prophetie sich mit den mechanischen Einzelheiten des Heils befasst. Wir finden dafür Beweise in der Heiligen Schrift, die wir am Ende unserer Aussage zitieren – Lukas 24. Dort erklärt der auferstandene Jesus zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus einige Dinge. Wir zitieren die Verse 44 bis 48, aber wir könnten auch die Verse 25 bis 27 einschliessen: „Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben! Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war“ (Lk 24,25-27).

Tsy nilaza i Jesosy fa ny Soratra Masina ihany no niresaka azy na ny faminaniana rehetra momba azy. Tsy nanam-potoana handia ny Testamenta Taloha manontolo izy. Ny faminaniana sasany dia momba azy ary ny sasany dia tsy mivantana fotsiny momba azy. Nohazavain'i Jesosy ny faminaniana izay tena miresaka aminy mivantana. Nino ny mpianatra ny ampahany tamin'ny zavatra nosoratan'ny mpaminany, saingy miadana ny nino ny zavatra rehetra. Tsy hitan'izy ireo ny ampahany amin'ny tantara ary dia nofenoin'i Jesosy ny banga ary nohazavainy azy ireo. Na dia ny sasany amin'ireo faminaniana momba an'i Edoma, Moab, Asyria, na Egypt ary ny sasany dia momba an'i Isiraely, ny sasany kosa dia momba ny fijaliana sy ny fahafatesan'ny Mesia ary ny nitsanganany tamin'ny maty ho voninahitra. Nohazavain'i Jesosy tamin'izy ireo izany.

Mariho koa fa nanomboka tamin'ny bokin'i Mosesy i Jesosy. Ahitana faminaniana mesianianina ny ankamaroany, fa ny ankamaroan'ny Pentateuch dia momba an'i Jesoa Kristy amin'ny fomba hafa - amin'ny resaka typolo, sorona ary fombafomba fisoronana izay maminany ny asan'ny Mesia. Nanazava ireo hevitra ireo koa i Jesosy.

Ny andininy faha-44 ka hatramin'ny 48 dia milaza amintsika bebe kokoa: "Fa hoy Izy taminy: Izao no teniko izay nolazaiko taminareo fony mbola teo aminareo aho: Ny zavatra rehetra nosoratako dia tsy maintsy tanterahina ao amin'ny lalàn'i Mosesy , ao amin'ny mpaminany sy ny Salamo ”(and. 44). Ary tsy nolazainy indray fa ny antsipiriany rehetra dia momba azy. Ny nolazainy dia ny ampahany izay momba azy dia tsy maintsy ho tanteraka. Heveriko fa afaka manampy isika fa tsy ny zava-drehetra dia tsy maintsy notanterahina tamin'ny voalohany. Ny faminaniana sasany dia toa manondro ny ho avy, ny fiverenany, saingy araka ny nambarany dia tsy maintsy ho tanteraka. Tsy vitan'ny hoe nanondro azy ny faminaniana - nanondro azy koa ny lalàna, ary ny asa hataony ho famonjena antsika.

Andininy 45-48: "Dia nanokatra ny fahatakaran'izy ireo Izy hahalala ny Soratra Masina ka nanao taminy hoe: Voasoratra fa hijaly Kristy ary hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo; ary amin'ny anarany no mitory fibebahana ho famelan-keloka amin'ny olona rehetra. Manomboka any Jerosalema dia aoka ho vavolombelona aminy. ”Eto dia manazava ny faminaniana momba azy i Jesosy. Tsy ny faminaniana ihany no nanondro ny fijaliana, ny fahafatesany ary ny fitsanganan'ny Mesia - ny faminaniana koa dia nanondro ny hafatry ny fibebahana sy ny famelan-keloka, hafatra izay hambara amin'ny olon-drehetra.

Ny faminaniana dia mikasika zavatra maro isan-karazany, fa ny zava-dehibe indrindra ary ny tena zava-dehibe indrindra dia ny fahafahantsika mahazo famelan-keloka amin'ny alalan'ny fahafatesan'ny Mesia. Tahaka ny nanantitranteran'i Jesôsy ny tanjon'ilay faminaniana teny an-dalana ho any Emmaus, dia manamafy izany tanjon'ny faminaniana izany ao amin'ny fanambarana nataonay izahay. Raha liana amin'ny faminaniana isika dia tokony ho azontsika antoka fa tsy hanadino izany ampahany amin'ilay andalana izany. Raha tsy azontsika ity ampahany amin'ny hafatra ity dia tsy misy zavatra hafa hanampy antsika.

Mahaliana ny mamaky ao an-tsaina ny Apokalypsy 19,10:XNUMX ao hoe: "Fa ny tenin'i Jesosy dia fanahin'ny faminaniana." Ny hafatra momba an'i Jesosy dia fanahin'ny faminaniana. Izay no resahina. Ny toetran'ny faminaniana dia i Jesoa Kristy.

Tanjona telo hafa

Unser dritter Satz fügt mehrere Details über die Prophetie hinzu. Er sagt: „Die Prophetie verkündet Gott als allmächtigen Schöpfer und Richter über alles und versichert die Menschheit seiner Liebe, Gnade und Treue und motiviert den Gläubigen zu einem gottesfürchtigen Leben in Jesus Christus.“ Hier sind drei weitere Zwecke der Prophetie. Erstens sagt es uns, dass Gott der souveräne Richter über alles ist. Zweitens sagt es uns, dass Gott liebevoll, barmherzig und treu ist. Und drittens, dass Prophetie uns motiviert, richtig zu leben. Schauen wir uns diese drei Zwecke näher an.

Ny faminaniana ao amin'ny Baiboly dia milaza amintsika fa Andriamanitra dia manana ny fahefana, ary manana fahefana sy fahefana amin'ny zavatra rehetra izy. Notanisainay ny Isaia 46,9: 11-XNUMX, andalana iray manohana an'io hevitra io. «Tsarovy ny teo aloha, toy ny tamin'ny andro taloha: Izaho no Andriamanitra ary tsy misy hafa, Andriamanitra tsy misy tahaka azy. Efa nampahafantariko hatramin'ny voalohany ny zavatra ho avy, ary mialoha ny zavatra mbola tsy nitranga. Hoy aho: izay no nanapahako hevitra hitranga, ary izay rehetra ao an-tsaiko dia ataoko. Miantso voromahery avy any atsinanana aho, avy any an-tany lavitra dia ilay lehilahy izay manao ny torohevitro. Araka ny nolazaiko, dia avelao aho ho tonga; izay nokasaiko no hataoko koa. "

Ao amin'ity fizarana ity dia milaza Andriamanitra fa afaka milaza amintsika ny fomba hiafaran'ny zava-drehetra izy, na dia manomboka aza izany. Tsy sarotra ny milaza ny hiafarany hatramin'ny voalohany rehefa nitranga ny zava-drehetra, saingy Andriamanitra ihany no afaka manambara ny farany hatramin'ny voalohany. Na dia tamin'ny andro taloha dia afaka nahafantatra mialoha ny zavatra hitranga amin'ny ho avy.

Ny olona sasany dia milaza fa afaka manao izany Andriamanitra satria mahita ny ho avy. Marina fa afaka mahita ny ho avy Andriamanitra, nefa tsy izany no tanjon'i Isaia. Ny tena hamafosiny dia tsy mba hitan'Andriamanitra na ekena mialoha fa Andriamanitra dia hiditra an-tsehatra amin'ny tantara mba hiantohany azy. Hanatanteraka izany izy, na dia amin'io tranga io aza dia mety hiantso lehilahy teratany Atsinanana hanao ilay asa izy.

Nambaran'Andriamanitra mialoha ny drafiny mialoha, ary io fanambarana io no iantsoantsika faminaniana - zavatra izay hambara mialoha. Noho izany ny faminaniana dia ampahany amin'ny fanambaran'Andriamanitra ny sitrapony sy ny tanjony. Avy eo, satria sitrapon'Andriamanitra, drafitra ary faniriana izany, dia ataony antoka fa mitranga izany. Hanao izay tiany rehetra izy, na inona na inona tiany hofariany dia manana fahefana hanao izany. Manjaka amin'ny firenena rehetra izy.

Ny Daniel 4,17: 24-4,21 dia milaza zavatra mitovy amin'izany. Nitranga izany avy eo taorian'ny nilazan'i Daniel fa tsy ho ela ny fotoana nanirahan'i Nebokadnezara Mpanjaka nandritra ny fito taona, ary nanome izao antony manaraka izao izy: “Tapa-kevitra ny Avo Indrindra momba ny Tompoko Tompoko: ho esorina amin'ny fiarahan'olombelona ianao hivoaka, ary mijanona amin'ny biby any an-tsaha ianao, ary havelany hihinana ahitra tahaka ny biby fiompy ianao, ary handry eo ambanin'ny lanitry ny lanitra ianao ary ho lena, ary impito mandalo eo aminao mandra-pahafanao. Ny fahefana ambony indrindra dia manjaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izay tadiaviny ”(Dan 22-XNUMX).

Izany no nomena ny faminaniana ary natao mba hahafantaran'ny olona fa Andriamanitra no Avo Indrindra amin'ny olona rehetra. Manana fahefana izy, rehefa mampiasa olona ho mpitondra, eny fa ambany indrindra amin'ny lehilahy. Andriamanitra dia afaka manome fahefana izay tiany homena satria manjaka izy. Ity dia hafatra ampitaina amintsika amin'ny alàlan'ny faminaniana ara-Baiboly. Mampiseho amintsika izany fa tsy manam-pitiavana Andriamanitra.

Ny faminaniana dia milaza amintsika fa Andriamanitra no mpitsara. Hitantsika izany amin'ny faminaniana maro ao amin'ny Testamenta Taloha, indrindra amin'ireo faminaniana momba ny fanasaziana. Manome zavatra tsy mahafinaritra Andriamanitra, satria nanao ratsy ny olona. Andriamanitra dia mpitsara izay manana fahefana hamaly sy hanasazy ary izay manana fahefana hiantoka ny fanatanterahana azy.

Izahay dia manonona ny Joda 14-15 noho izany antony izany: “Nefa Henoch, fahafito avy amin'i Adama, dia naminany momba izany koa, ary hoy izy: Indro, ny Tompo dia tonga miaraka amin'ny olo-masiny arivo hitsara ny rehetra sy hanasazy ny olon-drehetra fa ny zavatra rehetra nataon'ny fiovana tsinontsinona azy izay tsy nanompo an'Andriamanitra, ary ny zava-dratsy rehetra nolazain'ny mpanota ratsy fanahy.

Eto dia hitantsika fa ny Testamenta Vaovao dia nanonona faminaniana izay tsy hita ao amin'ny Testamenta Taloha. Ity faminaniana ity dia ao amin'ny Bokin'ny Apokrifa 1 Enoka, ary nampidirina tao anaty Baiboly, ary lasa ampahany amin'ny fitantarana ara-tsindrimandry momba izay ambaran'ilay faminaniana. Manambara fa ho avy ny Tompo - ary mbola ho avy amin'ny ho avy - ary izy no mpitsara ny olona rehetra.

Fitiavana, famindram-po ary tsy mivadika

Aiza no milaza amintsika ilay faminaniana fa Andriamanitra dia be fitiavana, mamindra fo ary tsy mivadika? Aiza izany nambara tamin'ny faminaniana? Tsy mila faminavina ny hiainana ny toetran'Andriamanitra satria tsy miova foana izany. Ny faminaniana ao amin'ny Baiboly dia manambara zavatra momba ny drafitr'Andriamanitra sy ny zavatra nataony, ary tsy azo ihodivirana ny hanambarany zavatra momba ny toetrany. Ny drafiny sy ny drafiny dia azo inoana fa hanambara amintsika fa be fitiavana izy, be famindram-po ary tsy mivadika.

Mihevitra eto aho ao amin'ny Jeremia 26,13:XNUMX: "Koa ankehitriny manatsara ny làlanao sy ny ataonao ary mankatò ny feon'i Jehovah Andriamanitrao, dia hanenenan'i Jehovah koa ny loza izay nolazainy taminao." Rehefa miova ny olona , dia homen'Andriamanitra; tsy manahy izy hanasazy; Vonona hanome zava-baovao izy. Tsy manana lolom-po izy - Mpamindra fo izy ary vonona hamela heloka.

Ohatra ho an'ny fahatokiany dia afaka mijery ny faminaniana ao amin'ny Levitikosy 3:26,44. Ity fizarana ity dia fampitandremana ho an'ny Isiraely fa raha mivadika ny fanekena dia ho resy izy ireo ary hoentina ho babo. Fa izao kosa no ampiana izao fanomezan-toky izao: "Fa na dia any amin'ny tanin'ny fahavalony aza izy ireo dia mbola tsy laviko aho ary tsy maharikoriko azy ireo, ka tokony hijanona eo." Ity faminaniana ity dia nanamafy ny fahatokian'Andriamanitra, ny famindram-pony ary ny fitiavany, na dia tsy ampiasaina manokana ireo teny manokana ireo.

Ny Hosea 11 dia ohatra iray hafa amin'ny fitiavan'Andriamanitra mahatoky. Na dia rehefa avy nanoritsoritra ny fahitana fa tsy nahatoky ny Isiraely, dia vaky ny andininy faha-8-9 hoe: "Ny foko tsy mitovy hevitra, ny afo rehetra dia mirehitra. Tsy te hanao na inona na inona aho mba handringanana an'i Efraima taorian'ny hatezerako. Satria Andriamanitra aho fa tsy olona ary izaho dia Olomasina eo aminareo ary tsy te-handringana. ”Ity faminaniana ity dia mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra ny olony.

Ny faminaniana ao amin'ny Testamenta Vaovao koa dia manome toky antsika fa be fitiavana, mamindra fo ary tsy mivadika Andriamanitra. Hanangana antsika amin'ny maty Izy ary hamaly soa antsika. Hiara-belona aminy isika ary hankafy ny fitiavany mandrakizay. Ny faminaniana ara-Baiboly dia manome toky antsika fa mikasa ny hanao izany Andriamanitra ary ny fahatanterahan'ny faminaniana taloha dia manome toky antsika fa manana fahefana hanao izany ary hanao araka izay nokasainy hataony.

Manosika olona hanana fiainana tia an'Andriamanitra

Farany, io fanambarana io dia milaza fa ny faminaniana ao amin'ny Baiboly dia manosika ny mpino hiaina fiainana araka an'Andriamanitra, ao amin'i Kristy Jesosy. Ahoana no hitranga? Ohatra, manosika antsika hitodika any amin'Andriamanitra izany satria mahazo toky isika fa maniry ny tsara indrindra ho antsika ary hahazo sitraka hatrany isika rehefa manaiky izay nomeny, ary handray ny ratsy isika amin'ny farany tsy

Amin'izany fifandraisana izany dia manonona ny 2 Petera 3,12: 14-XNUMX isika: "Fa ny andron'ny Tompo dia ho tonga toy ny mpangalatra; dia hanjavona ny oram-be miaraka aminy; fa ny singa dia hiempo amin'ny hafanana, ary ny tany sy ny asa eo no hahitana ny fitsarana azy ireo. Raha ho levona izany rehetra izany, ahoana no fomba ijoroanao amin'ny fandehanana an-dàlana masina sy olo-masina? ”

Tokony hiandrandra ny andron'ny Tompo isika fa tsy matahotra azy io, ary tokony hanana fiainana araka an'Andriamanitra. Angamba hisy zavatra tsara hitranga amintsika raha manao izany, ary zavatra tsy dia ilaina loatra raha tsy izany no hatao. Ny faminaniana dia mamporisika antsika hiaina fiainana araka an'Andriamanitra satria manambara amintsika fa manome valisoa ho an'izay mitady azy amim-pahatokiana Andriamanitra.

Ao amin'ny andininy 12-15 dia vakintsika hoe: “… izay miandry sy manandrana ny ho avy amin'ny andron'Andriamanitra, rehefa hiempo ny lanitra ary ho levona ny singa amin'ny hafanana. Izahay kosa dia miandry lanitra vaovao sy tany vaovao aorian'ny fampanantenany, izay itoeran'ny fahamarinana. Noho izany, ry malalako, eo am-piandrasana azy, miezaha mafy tsy ho voatanisa sy tsy mety maty amin'ny fihavanana eo anatrehany, ary ny faharetan'ny Tompontsika ho famonjena anao, ary koa an'i Paoly malalantsika, araka ny fahendrena nomena azy. nanoratra taminao. "

Io andinin-teny io dia mampiseho amintsika fa ny faminaniana ao amin'ny Baiboly dia mandrisika antsika hanao izay rehetra tokony hitondrana fitondran-tena sy fieritreretana tsara, hiaina fiainana araka an'Andriamanitra, ary hihavana amin'Andriamanitra. Ny fomba tokana hanaovana an'io, mazava ho azy dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Saingy amin'ity andinin-tsoratra manokana ity dia milaza amintsika Andriamanitra fa manam-paharetana, mahatoky ary mamindra fo izy.

Tena ilaina ny anjara asan'i Jesosy eto. Azo atao ny fihavanana amin'Andriamanitra fa Jesosy dia mipetraka eo ankavanan'ny Ray ary mijoro ho antsika mpisoronabe. Ny Lalàn'i Mosesy dia namaritra sy nanambara mialoha an'io lafiny amin'ny asa fanavotana an'i Jesosy io; aminny alalany no nampaherezantsika hiaina fiainana araka an Andriamanitra, hanao ny fiezahana rehetra, ary diovina amin ny takelaka izay ataontsika. Amin'ny alalàn'ny finoana azy no maha-mpisoronabe antsika dia afaka matoky isika fa navela ny helontsika ary azo antoka ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay.

Die Prophetie sichert uns Gottes Barmherzigkeit und den Weg zu, dass wir durch Jesus Christus gerettet werden können. Prophetie ist nicht das Einzige, was uns motiviert, ein gottesfürchtiges Leben zu führen. Unsere zukünftige Belohnung oder Bestrafung ist nicht der einzige Grund, gerecht zu leben. Wir können Motivationen für gutes Verhalten in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft finden. In der Vergangenheit, weil Gott zu uns gut war, und in Dankbarkeit für das, was er bereits getan hat, und wir sind willig, das zu tun, was er sagt. Unsere gegenwärtige Motivation für gerechtes Leben ist unsere Liebe zu Gott; der Heilige Geist in uns bewirkt, dass wir ihn in unserem Tun gefallen möchten. Und auch die Zukunft hilft, unser Verhalten zu motivieren – Gott warnt uns vor Strafe, wahrscheinlich weil er möchte, dass diese Warnung uns motiviert, unser Verhalten zu ändern. Er verheisst auch Belohnungen, im Wissen, dass auch sie uns motivieren. Wir möchten die Belohnungen erhalten, die er gibt.

Ny fitondran-tena dia antony foana amin'ny faminaniana. Ny faminaniana dia tsy resaka fotsiny amin'ny faminaniana, ary koa momba ny fametrahana torolalan'Andriamanitra. Izany no antony faminaniana maro no mifanaraka amin'ny fepetra - nampitandrina ny sazy Andriamanitra ary manantena ny fibebahana mba tsy hahatongavan'ny famaizana. Tsy nomena faminaniana tsy misy dikany ny faminaniana momba ny ho avy - nanana tanjona tamin'izao fotoana izao izy ireo.

Zakaria namintina ny hafatry ny mpaminany ho antso ho amin'ny fanovana: «Izao no lazain'ny Tompo Zebaoth: Mibebaha ny lalanao ratsy sy ny ratsy nataonao! Nefa tsy nandà izy ireo ka tsy nihaino ahy, hoy Jehovah ”(Zones 1,3-4). Ny faminaniana dia milaza amintsika fa mpitsara mamindra fo Andriamanitra, ary noho ny ataon'i Jesoa ho antsika dia afaka ho voavonjy isika raha matoky azy.

Einige Prophezeiungen haben eine längere Reichweite und hingen nicht davon ab, ob das Volk entweder Gutes oder Böses tat. Nicht alle Prophezeiungen galten diesem Zweck. In der Tat, Prophezeiungen kommen in einer solch weiten Vielfalt, dass es schwer zu sagen ist, ausser in einem allgemeinen Sinne, zu welchem Zweck alle Prophezeiungen dienen. Einige sind für diesen, einige für jenen Zweck und es gibt einige, von denen wir nicht sicher sind, wozu sie dienen.

Raha manandrana manao fanambarana momba ny zavatra tsy mitovy amin'ny faminaniana isika dia hanao fanambarana ankapobeny satria marina izany: Ny faminaniana ara-Baiboly dia iray amin'ireo fomba itenenan'Andriamanitra antsika sy ny hafatry ny faminaniana ankapobeny. mampahafantatra antsika ny zava-dehibe indrindra ataon Andriamanitra: Mitarika antsika mankany aminny famonjena aminny alalanny Jesoa Kristy. Mampitandrina antsika ny faminaniana
ny fitsarana ho avy, dia manome toky antsika amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ary noho izany dia mandrisika antsika hibebaka sy
hiditra ao amin'ny fandaharan'Andrimanitra.

Michael Morrison


PDFFaminaniana ara-baiboly