fanamasinana

Fanamasinana 121

Ny fanamasinana dia asan'ny fahasoavana izay amaritan'Andriamanitra ny fahamarinana sy ny fahamasinan'i Jesosy Kristy ho an'ny mino ary ampidiriny ao aminy. Ny fanamasinana dia miaina amin'ny alalàn'ny finoana an'i Jesosy Kristy ary azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fisian'ny Fanahy Masina amin'ny olona. (Romana 6,11:1; 1,8 Jaona 9: 6,22-2; Romana 2,13:5; 22 Tesaloniana 23; Galatianina)

fanamasinana

Araka ny Rakibolana Concise Oxford, ny hoe masina dia midika hoe "manangona na manambina zavatra masina", na "manadio na tsy afaka amin'ny ota". 1 Ireo famaritana ireo dia maneho ny hoe ny Baiboly dia mampiasa ny teny hoe "masina" amin'ny fomba roa: 1) toe-javatra manokana, izany hoe, tafasaraka amin'ny fampiasana an'Andriamanitra, ary 2) fitondran-tena ara-pitondrantena - ny eritreritra sy ny asa mifanaraka amin'ny toerany masina, Ny eritreritra sy ny fihetsika izay mifanaraka amin'ny lalan'Andriamanitra. 2

Andriamanitra manamasina ny olony. Izy no mampisaraka azy ho an'izay tanjony, ary io no mamela ny fitondran-tena masina. Tsy dia misy adihevitra kely momba ny teboka voalohany fa Andriamanitra dia manasaraka ny olona ho amin'ny tanjony. Saingy misy ny adihevitra momba ny fifaneraserana eo amin'Andriamanitra sy ny olona miaraka amin'ny fitondran-tena masina.

Ireo fanontaniana dia misy: Inona ny anjara asa mavitrika tokony hataon'ny kristiana amin'ny fanamasinana? Hatraiza marina no tokony hanantenan'ny Kristiana hahomby amin'ny fampifanarahana ny heviny sy ny ataony amin'ny fenitra masina? Ahoana no tokony hamporisihan'ny Fiangonana ny mpikambana ao aminy?

Hizara ireto hevitra manaraka ireto izahay:

  • Ny fahamasinana dia vita noho ny fahasoavan'Andriamanitra.
  • Ny Kristiana dia tokony hiezaka hampihavana ny eritreriny sy ny zavatra nataony araka ny sitrapon'Andriamanitra, izay ambara ao amin'ny Baiboly.
  • Ny fanamasinana dia fivoarana mivoatra ho valin'ny sitrapon'Andriamanitra. Hodinihintsika ny fomba niantombohan'ny fanamasinana.

Ny fanamasinana voalohany

Ratsy fitondran-tena ny olona ary tsy afaka misafidy an'Andriamanitra amin'ny fanapahan-keviny manokana. Ny fampihavanana dia tsy maintsy ataon'Andriamanitra. Ilaina ny fidiran'ny famindram-pon'Andriamanitra alohan'ny ahafahan'ny olona mino sy mitodika any amin'Andriamanitra. Na mifanohitra tokoa ny fahasoavana io, saingy manaiky ny Orthodoxy fa Andriamanitra no manome ny safidy. Mifidy ny olona amin'ny tanjony izy ary avy eo hanamasina azy ireo na mampiaraka azy ireo ho an'ny hafa. Tamin'ny andro taloha, dia nohamasinin'Andriamanitra ny vahoakan'Israely, ary tao anatin'izany dia nanohy nanamasina ny Levita izy (oh. Levitikosy 3:20,26; 21,6; Deoteronomia 5). Nalahany ho azy ireo izy ireo. 3

Na izany aza, ny Kristiana dia hiraina amin'ny fomba hafa: "Izay nohamasinina ao amin'i Kristy Jesosy" (1 Korintiana 1,2). "Efa nohamasinina indray mandeha isika rehetra tamin'ny soron'ny vatan'i Jesosy Kristy" (Hebreo 10,10). 4 Ny Kristiana dia nohamasinin'ny ran'i Jesosy (Hebreo 10,29:12,12;). Voambara fa masina izy ireo (1 Petera 2,5: 9,) ary nantsoina hoe "olo-masina" izy ireo mandritra ny Testamenta Vaovao. Izany no sata mifehy azy ireo. Io fanamasinana voalohany io dia fanamarinana (1 Korintiana 6,11). «Andriamanitra no manendry anao voalohany hanome fahafaham-po amin'ny fanamasinana ara-panahy» (2 Tesaloniana 2,13).

Saingy ny tanjon'Andriamanitra ho an'ny olony dia mihoatra noho ny fanambaràna tsotra momba ny sata vaovao iray - tokana amin'ny fampiasana azy, ary ny fampiasana azy dia misy fiovana ara-pitondrantena ao amin'ny vahoaka ao. "Voafidy ... ny hankato an'i Jesosy Kristy" (1 Petera 1,2). Izy ireo dia hovana ho tahaka ny endrik'i Jesosy Kristy (2 Korintiana 3,18). Tsy vitan'ny hoe ambara ho masina sy marina izy ireo, fa hateraka indray. Manomboka eo amina fiainana vaovao ny fiainana vaovao izay tokony hitondra tena amina fomba masina sy marina. Araka izany, ny fanamasinana voalohany dia mitarika ho amin'ny fahamasinan'ny fitondran-tena.

Fanamasinana ny fitondran-tena

Na dia ao amin'ny Testamenta Taloha aza, Andriamanitra dia nilaza tamin'ny olony fa ny anjarany masina dia misy fiovana eo amin'ny fitondran-tena. Tokony hisoroka ny maloto israeliana ny Isiraelita satria Andriamanitra no nifidy azy ireo (Deoteronomia 5:14,21). Ny toerana masina ananany dia miankina amin'ny fankatoavan'izy ireo (Deoteronomia 5:28,9). Tokony hamela ny ota sasany ny pretra satria masina izany (Nomery 3: 21,6-7). Tsy maintsy nanova ny fihetsik'izy ireo izy ireo rehefa nilalao (Genesisy 4:6,5).

Ny fifidianana antsika ao amin'i Kristy dia misy fiantraikany etika. Hatramin'ny niantsoan'ny Saint-panahy antsika dia namporisihina ny "kristianina ho masina amin'ny fanovanao" (1 Petera 1,15: 16). Amin’ny maha olom-boafidin’Andriamanitra sy masina antsika, dia tokony haneho fangoraham-po, hatsaram-panahy, fanetren-tena, fahalemem-panahy ary faharetana isika (Kolosiana 3,12).

Tsy an'ny vahoakan'Andriamanitra ny ota sy ny fahalotoana (Efesiana 5,3; 2. Tesalonianina 4,3). Rehefa manadio ny tenany amin'ny tetikasa mahamenatra ny olona dia "hamasinina" izy ireo. (2 Timoty 2,21). Tokony hifehy ny vatantsika amin'ny fomba masina isika (2 Tesaloniana 4,4). "Masina" dia matetika miaraka amin'ny "tsy manan-tsiny" (Efesiana 1,4; 5,27; 2 Tesaloniana 2,10; 3,13; 5,23; Titosy 1,8). “Voantso ho masina” ny Kristiana (1 Korintiana 1,2) "hanao fanovana masina" (2 Tesaloniana 4,7: 2; 1,9 Timoty 2: 3,11; Petera). Ampianarina isika hoe "manenjika ny fanamasinana" (Hebreo 12,14). Nilazana antsika ho masina isika (Romana 12,1), voalaza amintsika fa "tonga masina" isika (Hebreo 2,11:10,14;), ary amporisihina isika hanohy ho masina (Apokalypsy 22,11). Atao ho masina amin'ny asan'i Kristy sy ny fanatrehan'ny Fanahy Masina ao anatintsika isika. Manova antsika ao anaty izy io.

Ity fandalinana fohy ity teny dia mampiseho fa ny fahamasinana sy ny fanamasinana dia misy ifandraisany amin'ny fitondran-tena. Andriamanitra dia manavaka ny olona ho "masina" mba hananana fiainana masina manaraka an'i Kristy. Voavonjy isika mba hahafahantsika mamokatra asa tsara sy vokatra tsara (Efesiana 2,8-10; Galatiana 5,22-23). Ny asa tsara dia tsy loharanom-pahalalana fa avy aminy.

Ny asa tsara dia manaporofo fa misy ny zavatra inoan'ny olona iray (Jakoba 2,18). Miresaka momba ny "fankatoavana ny finoana" i Paoly ary milaza fa ny finoana dia aseho amin'ny alalan'ny fitiavana (Romana 1,5; Galatiana 5,6).

Ny fitomboan'ny fiainana

Rehefa mino an'i Kristy ny olona dia tsy lavorary amin'ny finoana, ny fitiavana, ny asa na ny fitondran-tena. Niantso ireo olomasina sy mpirahalahy ho an'ny Korintiana i Paoly, saingy maro ny fahotana teo amin'ny fiainany. Ireo fananarana maro ao amin'ny Testamenta Vaovao dia manondro fa ny mpamaky dia tsy ny torolalana amin'ny fampianarana fotsiny, fa ny fananarana momba ny fitondran-tena koa. Manova antsika ny Fanahy Masina, saingy tsy manavesatra ny sitrapon'olombelona; ny fiainana masina dia tsy mandeha avy hatrany amin'ny finoana. Ny Kristy rehetra dia tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra momba ny hanao ny tsara na ny ratsy, na dia i Kristy aza miasa ao amintsika hanova ny faniriantsika.

Ny "taloha" dia mety maty, fa ny kristiana koa tsy maintsy mametraka izany (Romana 6,6-7; Efesiana 4,22). Tokony hanohy hamono ny asan'ny nofo isika, ny sisa tavela tamin'ny taloha (Romana 8,13; Kolosiana 3,5). Na dia maty amin'ny ota aza isika dia mbola ao anatintsika ny ota ary tsy tokony havelantsika hitondra izany izy (Romana 6,11-13). Ny saina, ny fihetseham-po sy ny fanapahan-kevitra dia mila mamolavola mifanaraka amin'ny lamin'Andriamanitra. Ny fahamasinana dia zavatra enjehina (Hebreo 12,14).

Nilazana isika ho tonga lafatra sy tia an Andriamanitra aminny fontsika rehetra (Matio 5,48;
22,37).
Noho ny fetran'ny nofo sy ny sisa tavela tamin'ny taloha, dia tsy afaka manao izany tsara isika. Na i Wesley, izay niteny tamim-pahasahiana ny "fahatanterahana" dia nilaza fa tsy dikany ny tsy fisian'ny tsy fahalavorariana tanteraka. 5 Ny fitomboana dia azo atao ary baiko. Raha manana fitiavana Kristiana ny olona iray, dia hiezaka ny hianatra ny fomba hisehoana izany tsara kokoa izy, miaraka amin'ny fahadisoana vitsy kokoa.

Be herim-po ny apostoly Paoly nilaza fa “masina sady marina ary tsy misy tsiny” ny fitondran-tenany. (2 Tesaloniana 2,10). Tsy nilaza anefa izy fa tonga lafatra. Nanatratra izany tanjona izany izy dia nanentana ny hafa tsy hieritreritra fa efa nahatratra ny tanjon'izy ireo izany (Filipiana 3,12-15). Mila famelan-keloka daholo ny kristiana rehetra (Matio 6,12:1; 1,8 Jaona 9) ary tsy maintsy mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana (2 Petera 3,18). Ny fanamasinana dia tokony hitombo mandritra ny fiainana.

Saingy tsy hotanterahina eto amin'ity fiainana ity ny fanamasinana antsika. Hoy i Grudem: “Raha ankasitrahantsika fa ny fanamasinana dia ahitana ny olona iray manontolo, anisan'izany ny vatantsika (2 Korintiana 7,1: 2; 5,23 Tesaloniana), avy eo hitantsika fa tsy hatao tanteraka ny fanamasinana raha tsy miverina ny Tompo ary mahazo vatana fitsanganana amin'ny maty vaovao isika. » 6 Amin'izay ihany no ho afaka amin'ny ota rehetra ary hahazo vatana be voninahitra toa an'i Kristy (Filipiana 3,21; 1 Jaona 3,2). Noho izany fanantenana izany dia mitombo amin'ny fanamasinana isika amin'ny fanadiovana ny tenantsika (1 Jaona 3,3).

Fananarana ara-baiboly hamasinina

Nahita pastora ny fananana pastora tokony handrisika ny mahatoky amin'ny fankatoavana azo ampiharina avy amin'ny fitiavana. Ny Testamenta Vaovao dia ahitana fananarana maro toy izany, ary mety ny hitory azy ireo. Mety ny fanao amin'ny vatofantsika amin'ny fironan'ny fitiavana ary amin'ny farany
ny firaisan-tsaintsika amin'i Kristy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina izay loharanon'ny fitiavana.

Na dia manome voninahitra an’Andriamanitra aza isika ary mahatsapa fa ny fahasoavana dia tokony hanomboka ny fitondran-tenantsika rehetra, dia mamarana koa isika fa misy fahasoavana toy izany ao am-pon'ny mpino rehetra ary mamporisika azy ireo hamaly an'io fahasoavana io isika.

McQuilken dia manolotra azo ampiharina fa tsy fomba dogmatika.7 Tsy manizingizina izy fa ny mpino rehetra dia manana traikefa mitovy amin'ny fanamasinana. Manohana idealy avo izy, saingy tsy misy fahatanterana. Tsara ny famporisihany hanompo ho vokatra vokatry ny fanamasinana. Nasongadiny ny fampitandremana an-tsoratra momba ny fivadiham-pinoana fa tsy terena amin'ny fehin-kevitra teolojika momba ny faharetan'ny olona masina.

Ny fanamafisana ny finoana dia mahasoa satria ny finoana no fototry ny kristianisma rehetra, ary ny finoana dia misy fiantraikany azo ampiharina amin'ny fiainantsika. Ny fomba fivoarana dia azo ampiharina: ny vavaka, ny soratra masina, ny fiarahana ary ny fahatokisana amin'ny fitsapana. Nampirisika ny Kristiana i Robertson hitombo sy hijoro ho vavolombelona nefa tsy manabe ny fangatahana sy ny fanantenany.

Ampirisihina ny Kristiana mba ho tonga tahaka ny toetran'izy ireo taorian'ny fanambaran'Andriamanitra; ny tsy ilaina dia manaraka ny famantarana. Ny Kristiana dia tokony hiaina fiainana masina satria nanambara azy ireo ho masina sy nokasaina Andriamanitra.

Michael Morrison


1 RE Allen, ed. Ny Concise Oxford Dikanteny amin'ny teny anglisy ankehitriny, andiany faha-8, (Oxford, 1990), p. 1067.

2 Ao amin'ny Testamenta Taloha Masina ny anaran'Andriamanitra (AT), masina ny anarany ary masina izy (mitranga mihoatra ny 100 heny amin'ny fitambarany). Ao amin'ny Testamenta Vaovao (NT) dia ampiharina amin'ny hoe "masina" matetika kokoa amin'i Jesosy noho ny Ray (In-14 mihoatra ny intelo), fa matetika aza ao an-tsaina (in-sivy) Ny OT dia manondro olona masina ho 36 eo ho eo (Devotees, pretra sy ny vahoaka), mazàna mifandray amin'ny sata iany; Ny NT dia manondro ny olona masina ho 50 eo ho eo. Ny AT dia manondro fitoerana masina manodidina ny 110; ny NT in-17 ihany. Ny AT dia manondro zavatra masina eo amin'ny 70 eo ho eo; in-telo ihany ny NT ho sary iray ho an'ny olona masina. Ny OT dia manondro fotoana masina ao amin'ny andininy 19; ny NT dia tsy miantso hoe fotoana masina. Raha resaka toerana, zavatra ary fotoana, ny fahamasinana dia manondro toerana voatondro, fa tsy fitondran-tena. Amin'ny sitrapo roa dia masina Andriamanitra ary avy aminy ny fahamasinana, fa ny fomba fahamasinan'ny olona dia tsy mitovy. Ny fanamafisana ny Testamenta Vaovao momba ny fahamasinana dia manondro ny olona sy ny fitondran-tenany, fa tsy amin'ny toerana voafaritra ho an'ny zavatra, toerana ary fotoana.

3 Amin'ny OT manokana, ny fanamasinana dia tsy midika hoe famonjena. Hita izany satria efa nohamasinina ny zavatra, ny toerana sy ny fotoana, ary misy ifandraisany amin'ny Zanak'Israely izany. Ny fampiasana ny teny hoe "fanamasinana", izay tsy manondro famonjena, dia azo jerena ihany koa ao amin'ny 1 Korintiana 7,4: 9,13 - ny tsy mpino iray dia napetraka tamin'ny fomba iray manokana amin'ny sokajy manokana hampiasain'Andriamanitra. Ny Hebreo dia mampiasa ny teny hoe "masina" mba hilazana toe-piainana araka ny alàlan'ny fanekena taloha.

4 Grudem dia nanamarika fa ao amin'ireo andalan-tsoratra maromaro ao amin'ny taratasy ho an'ny hebreo, ny teny hoe "nohamasinina" dia mitovy amin'ny teny hoe "voamarina" amin'ny voambolana nataon'i Paoly (W. Grudem, teolojika momba ny rafitra, Zondervan 1994, p. 748, fanamarihana 3.)

5 John Wesley, "Kaonty Plate of Christian perpfection" ao amin'ny Millard J. Erickson, ed. (Baker, 1979), p. 159.

6 Grudem, p. 749.

7 J. Robertson McQuilken, "The Keswick Perspective," Fijery dimy momba ny fanamasinana (Zondervan, 1987), p. 149-183.


PDFfanamasinana