fanamasinana

Fanamasinana 121

Ny fanamasinana dia fihetsika fahasoavana iray izay ananan'Andriamanitra ny fahamarinana sy ny fahamasinan'i Jesoa Kristy amin'ny mpino ary mampiditra azy ao. Ny fanamasinana dia miaina amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy ary manatanteraka amin'ny alalan'ny fisian'ny Fanahy Masina ao amin'ny olona. (Romana 6,11:1; 1,8 Jaona 9: 6,22-2; Romana 2,13:5; 22 Tesaloniana 23:XNUMX; Galatianina XNUMX, XNUMX-XNUMX)

fanamasinana

Araka ny Rakibolana Concise Oxford, ny hoe masina dia midika hoe "misaraka na mitazona zavatra masina", na "manadio na tsy afaka amin'ny ota".1 Ireo famaritana ireo dia maneho ny hoe ny Baiboly dia mampiasa ny teny hoe "masina" amin'ny fomba roa: 1) toe-javatra manokana, izany hoe, ankalazaina amin'ny fampiasana an'Andriamanitra ary 2) fitondran-tena ara-pitondrantena - ny eritreritra sy ny fihetsika mifanaraka amin'ny toerany masina, Ny eritreritra sy ny fihetsika izay mifanaraka amin'ny lalan'Andriamanitra.2

Andriamanitra manamasina ny olony. Izy no mampisaraka azy ho an'izay tanjony, ary io no mamela ny fitondran-tena masina. Tsy dia misy adihevitra kely momba ny teboka voalohany fa Andriamanitra dia manasaraka ny olona ho amin'ny tanjony. Saingy misy ny adihevitra momba ny fifaneraserana eo amin'Andriamanitra sy ny olona miaraka amin'ny fitondran-tena masina.

Ireo fanontaniana dia misy: Inona ny anjara asa mavitrika tokony hataon'ny kristiana amin'ny fanamasinana? Hatraiza marina no tokony hanantenan'ny Kristiana hahomby amin'ny fampifanarahana ny heviny sy ny ataony amin'ny fenitra masina? Ahoana no tokony hamporisihan'ny Fiangonana ny mpikambana ao aminy?

Hizara ireto hevitra manaraka ireto izahay:

  • Ny fahamasinana dia vita noho ny fahasoavan'Andriamanitra.
  • Ny Kristiana dia tokony hiezaka hampihavana ny eritreriny sy ny zavatra nataony araka ny sitrapon'Andriamanitra, izay ambara ao amin'ny Baiboly.
  • Ny fanamasinana dia fivoarana mivoatra ho valin'ny sitrapon'Andriamanitra. Hodinihintsika ny fomba niantombohan'ny fanamasinana.

Ny fanamasinana voalohany

Ratsy fitondran-tena ny olona ary tsy afaka misafidy an'Andriamanitra amin'ny fanapahan-keviny manokana. Ny fampihavanana dia tsy maintsy ataon'Andriamanitra. Ilaina ny fidiran'ny famindram-pon'Andriamanitra alohan'ny ahafahan'ny olona mino sy mitodika any amin'Andriamanitra. Na mifanohitra tokoa ny fahasoavana io, saingy manaiky ny Orthodoxy fa Andriamanitra no manome ny safidy. Mifidy ny olona amin'ny tanjony izy ary avy eo hanamasina azy ireo na mampiaraka azy ireo ho an'ny hafa. Taminny andro taloha, dia nanamasina ny zanak'Israely Andriamanitra, ary tao anatin'ireto olona ireto dia nanohy nanamasina ny Levita izy (e.g. Lev 3:20,26; 21,6; Deot 5). Nalahany ho azy ireo izy ireo.3

Na izany aza, ny Kristiana dia hiraina amin'ny fomba hafa: "Izay nohamasinina ao amin'i Kristy Jesosy" (1 Kor. 1,2: 10,10). "Efa nohamasinina indray mandeha isika rehetra tamin'ny soron'ny vatan'i Jesosy Kristy" (He XNUMX:XNUMX).4 Ny Kristiana dia nohamasinin'ny ran'i Jesosy (He 10,29:12,12; 1:2,5). Nambara ho masina izy ireo (9 Jn 1: 6,11, 2) ary nantsoina hoe "olo-masina" mandritra ny Testamenta Vaovao. Izany no sata mifehy azy ireo. Ity fanamasinana voalohany ity dia toy ny fanamarinana (2,13 Korintiana XNUMX:XNUMX). "Andriamanitra no nifidy anao ho voatahy amin'ny fanamasinana amin'ny alalàn'ny Fanahy" (XNUMXTh XNUMX).

Saingy ny tanjon'Andriamanitra ho an'ny olony dia mihoatra noho ny fanambaràna tsotra momba ny sata vaovao iray - tokana amin'ny fampiasana azy, ary ny fampiasana azy dia misy fiovana ara-pitondrantena eo amin'ny vahoaka. Voafidy "hankatò an'i Jesosy Kristy" ny olona (1 Pt 1,2). Hovana ho endrik'i Jesosy Kristy izy ireo (2 Kôr 3,18:XNUMX). Tsy vitan'ny hoe ambara ho masina sy marina izy ireo, fa hateraka indray. Manomboka eo amina fiainana vaovao ny fiainana vaovao izay tokony hitondra tena amina fomba masina sy marina. Araka izany, ny fanamasinana voalohany dia mitarika ho amin'ny fahamasinan'ny fitondran-tena.

Fanamasinana ny fitondran-tena

Na dia ao amin'ny Testamenta Taloha aza, Andriamanitra dia nilaza tamin'ny olony fa ny anjarany masina dia misy fiovana eo amin'ny fitondran-tena. Tsy tokony haloto ny fombafomba israelita satria Andriamanitra no nifidy azy (Deot 5:14,21). Ny toerana masina ananany dia miankina amin'ny fankatoavany (Deot. 5). Tokony hamela ny ota sasany ny pretra satria masina izany (Levitikosy 28,9: 3-21,6). Mila nanova ny fihetsik'izy ireo izy ireo rehefa nilalao (Nomery 7).

Ny fifidianana antsika ao amin'i Kristy dia misy fiantraikany etika. Koa satria niantso ny Saint-ntsika isika, dia natolotry ny kristiana hoe "ho masina amin'ny fanovanao rehetra" (1 Pet 1,15-16). Amin'ny maha olom-boafidin'Andriamanitra sy masina antsika, dia tokony haneho fangoraham-po, hatsaram-panahy, fanetren-tena, fahalemem-panahy ary faharetana isika (Kolosiana 3,12:XNUMX).

Tsy avy amin'ny vahoakan'Andriamanitra ny ota sy ny fahalotoana (Ef 5,3: 1Te 4,3). Rehefa manadio ny tenany amin'ny tetikasa mahamenatra ny olona dia “hamasinina” (2 Tim 2,21:1). Tokony hifehy ny vatantsika amin'ny fomba masina isika (4,4Te 1,4). Ny "Masina" dia matetika mifandray amin'ny "tsy manan-tsiny" (Ef 5,27; 1; 2,10Th 3,13; 5,23; 1,8; Tit 1). Ny kristiana dia "nantsoina ho masina" (1,2 Korintiana 1: 4,7), "hitarika fitsangantsanganana masina" (2Th 1,9; 2Tim 3,11; 12,14Pe 12,1). Ampianarina isika hoe "manenjika hamasinina" (He 2,11:10,14). Entanina isika ho masina (Romana 22,11: XNUMX), ambara fa "tonga hamasinina" isika (He XNUMX:XNUMX; XNUMX:XNUMX), ary amporisihina isika hanohy ny ho masina (Apok. XNUMX:XNUMX) ). Atao ho masina amin'ny asan'i Kristy sy ny fanatrehan'ny Fanahy Masina ao anatintsika isika. Manova antsika ao anaty izy io.

Ity fandalinana fohy ity teny dia mampiseho fa ny fahamasinana sy ny fanamasinana dia misy ifandraisany amin'ny fitondran-tena. Andriamanitra dia manavaka ny olona ho "masina" mba hananana fiainana masina manaraka an'i Kristy. Voavonjy isika ka afaka mamokatra asa tsara sy voa tsara (Ef 2,8: 10-5,22; Gal 23: XNUMX-XNUMX). Ny asa tsara dia tsy loharanom-pahalalana fa avy aminy.

Ny asa tsara dia porofo fa tena finoana ny olona iray (Jak 2,18). Miresaka momba ny "fankatoavana ny finoana" i Paoly ary milaza fa ny finoana dia aseho amin'ny alalan'ny fitiavana (Romana 1,5; Gal 5,6).

Ny fitomboan'ny fiainana

Rehefa mino an'i Kristy ny olona dia tsy lavorary amin'ny finoana, ny fitiavana, ny asa na ny fitondran-tena. Niantso ireo olomasina sy mpirahalahy ho an'ny Korintiana i Paoly, saingy maro ny fahotana teo amin'ny fiainany. Ireo fananarana maro ao amin'ny Testamenta Vaovao dia manondro fa ny mpamaky dia tsy ny torolalana amin'ny fampianarana fotsiny, fa ny fananarana momba ny fitondran-tena koa. Manova antsika ny Fanahy Masina, saingy tsy manavesatra ny sitrapon'olombelona; ny fiainana masina dia tsy mandeha avy hatrany amin'ny finoana. Ny Kristy rehetra dia tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra momba ny hanao ny tsara na ny ratsy, na dia i Kristy aza miasa ao amintsika hanova ny faniriantsika.

Mety maty ny “zokiolona”, fa ny Kristianina kosa tsy maintsy mametraka izany (Romana 6,6: 7-4,22; Efesiana 8,13:3,5). Tokony hanohy hamono ny asan'ny nofo isika, ny sisa tavela amin'ny taloha (Rom 6,11:13; Kol 12,14: XNUMX). Na dia maty amin'ny ota aza isika dia mbola ao anatintsika ny ota ary tsy tokony havelantsika hitondra izany isika (Rom XNUMX: XNUMX-XNUMX). Ny saina, ny fihetseham-po sy ny fanapahan-kevitra dia mila mamolavola mifanaraka amin'ny lamin'Andriamanitra. Ny fahamasinana dia zavatra enjehina (Hebreo XNUMX:XNUMX).

Nilazana isika ho tonga lafatra ary mitia an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra (Mt 5,48;
22,37). Noho ny fetran'ny nofo sy ny sisa tavela tamin'ny taloha, dia tsy afaka manao izany tsara isika. Na i Wesley, izay niteny tamim-pahasahiana ny "fahatanterahana" dia nilaza fa tsy dikany ny tsy fisian'ny tsy fahalavorariana tanteraka.5 Ny fitomboana dia azo atao ary baiko. Raha manana fitiavana Kristiana ny olona iray, dia hiezaka ny hianatra ny fomba hisehoana izany tsara kokoa izy, miaraka amin'ny fahadisoana vitsy kokoa.

Be herim-po ny apostoly Paoly nilaza fa “masina sy marina ary tsy misy tsiny” ny fitondran-tenany (1Te 2,10:3,12). Tsy nilaza anefa izy fa tonga lafatra. Nanantanteraka an'io tanjona io anefa izy ary nanentana ny hafa tsy hieritreritra fa efa nahatratra ny tanjony (Fil 15: 6,12-1). Mila famelan-keloka daholo ny kristiana rehetra (Mt 1,8:9; 2 Jaona 3,18: XNUMX-XNUMX) ary tsy maintsy mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana (XNUMX Jn XNUMX:XNUMX). Ny fanamasinana dia tokony hitombo hatrany amin'ny fiainana.

Saingy tsy hotanterahina eto amin'ity fiainana ity ny fanamasinana antsika. Grudem nanazava hoe: "Raha tombantombana fa ny fanamasinana dia misy ny olona rehetra, ao ny vatantsika (2 Kor 7,1: 1 Th 5,23), dia hitantsika fa tsy ho feno ny fanamasinana raha tsy miverina ny Tompo ary isika vaovao Notehirizina ny fitsanganana amin'ny maty. "6 Amin'izay ihany isika dia ho afaka amin'ny ota rehetra ary hahazo vatana be voninahitra toa an'i Kristy (Fil 3,21; 1Joh 3,2). Noho izany fanantenana izany dia mitombo amin'ny fanamasinana isika amin'ny fanadiovana ny tenantsika (1 Jaona 3,3: XNUMX).

Fananarana ara-baiboly hamasinina

Nahita pastora ny fananana pastora tokony handrisika ny mahatoky amin'ny fankatoavana azo ampiharina avy amin'ny fitiavana. Ny Testamenta Vaovao dia ahitana fananarana maro toy izany, ary mety ny hitory azy ireo. Mety ny fanao amin'ny vatofantsika amin'ny fironan'ny fitiavana ary amin'ny farany
ny firaisan-tsaintsika amin'i Kristy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina izay loharanon'ny fitiavana.

Na dia manome voninahitra an’Andriamanitra aza isika ary mahatsapa fa ny fahasoavana dia tokony hanomboka ny fitondran-tenantsika rehetra, dia mamarana koa isika fa misy fahasoavana toy izany ao am-pon'ny mpino rehetra ary mamporisika azy ireo hamaly an'io fahasoavana io isika.

McQuilken dia manolotra azo ampiharina fa tsy fomba dogmatika.7 Tsy manizingizina izy fa ny mpino rehetra dia manana traikefa mitovy amin'ny fanamasinana. Manohana idealy avo izy, saingy tsy misy fahatanterana. Tsara ny famporisihany hanompo ho vokatra vokatry ny fanamasinana. Nasongadiny ny fampitandremana an-tsoratra momba ny fivadiham-pinoana fa tsy terena amin'ny fehin-kevitra teolojika momba ny faharetan'ny olona masina.

Ny fanamafisana ny finoana dia mahasoa satria ny finoana no fototry ny kristianisma rehetra, ary ny finoana dia misy fiantraikany azo ampiharina amin'ny fiainantsika. Ny fomba fivoarana dia azo ampiharina: ny vavaka, ny soratra masina, ny fiarahana ary ny fahatokisana amin'ny fitsapana. Nampirisika ny Kristiana i Robertson hitombo sy hijoro ho vavolombelona nefa tsy manabe ny fangatahana sy ny fanantenany.

Ampirisihina ny Kristiana mba ho tonga tahaka ny toetran'izy ireo taorian'ny fanambaran'Andriamanitra; ny tsy ilaina dia manaraka ny famantarana. Ny Kristiana dia tokony hiaina fiainana masina satria nanambara azy ireo ho masina sy nokasaina Andriamanitra.

Michael Morrison


1 RE Allen, ed. Ny Concise Oxford Rakibolana amin'ny fiteny anglisy ankehitriny, andiany faha-8, (Oxford, 1990), p. 1067.

2 Ao amin'ny Testamenta Taloha (AT) dia masina Andriamanitra, masina ny anarany ary masina izy (mitranga mihoatra ny 100 heny amin'ny fitambarany). Ao amin'ny Testamenta Vaovao (NT), ny "masina" dia ampiharina matetika amin'i Jesosy fa tsy amin'ny Ray (in-droa in-telo intelo), fa matetika indrindra amin'ny Fanahy (in-sivy). Ny OT dia manondro ny olona masina (mpivavaka, mpisorona sy ny vahoaka) in-14 eo ho eo, matetika amin'ny lafiny sata; Ny NT dia manondro ny olona masina ho 36 eo ho eo. Ny AT dia manondro fitoerana masina manodidina ny 50; ny NT in-110 ihany. Ny AT dia manondro zavatra masina eo amin'ny 17 eo ho eo; in-telo ihany ny NT ho sary iray ho an'ny olona masina. Ny AT dia manondro fotoana masina ao amin'ny andininy 70; ny NT dia tsy miantso hoe fotoana masina. Raha resaka toerana, zavatra ary fotoana, ny fahamasinana dia manondro toerana voatondro, fa tsy fitondran-tena. Amin'ny sitrapo roa dia masina Andriamanitra ary avy aminy ny fahamasinana, fa ny fomba fahamasinan'ny olona dia tsy mitovy. Ny fanantitranteran'ny Testamenta Vaovao momba ny fahamasinana dia manondro ny olona sy ny fitondran-tenany, fa tsy amin'ny toerana voafaritra ho an'ny zavatra, toerana ary fotoana.

3 Amin'ny OT manokana, ny fanamasinana dia tsy midika hoe famonjena. Miharihary izany satria efa nohamasinina ny zavatra, ny toerana sy ny fotoana, ary misy ifandraisany amin'ny zanak'Israely. Ny fampiasana ny teny hoe "fanamasinana", izay tsy manondro famonjena, dia azo jerena ihany koa ao amin'ny 1 Korintiana 7,4: 9,13 - ny tsy mpino iray dia napetraka tamin'ny sokajy iray manokana hampiasain'Andriamanitra. Ny Hebreo XNUMX:XNUMX dia mampiasa ny teny hoe "masina" mba hilazana toe-piainana iray eo ambanin'ny fanekena taloha.

4 Grudem dia nanamarika fa ao amin'ny andalan-tsoratra maromaro ao amin'ny taratasy ho an'ny hebreo ny teny hoe "masina" dia mitovitovy amin'ny teny hoe "manamarina" ao amin'ny voambolana nataon'i Paul (W. Grudem, Theologyatic Theology, Zondervan 1994, p. 748, fanamarihana 3.)

5 John Wesley, "Kaontin'ny Plate of Christian perpfection" ao amin'ny Millard J. Erickson, ed. Readings in theology Theology, Boky 3, The New Life (Baker, 1979), p. 159.

6 Grudem, p. 749.

7 J. Robertson McQuilken, "The Keswick Perspective," Fijery dimy momba ny fanamasinana (Zondervan, 1987), p. 149-183.


PDFfanamasinana