fanompoam-pivavahana

122 ivavahana

Ny fanompoana dia valiny noforon'Andriamanitra ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Ny fitiavana avy any an-danitra no mitarika izany ary miainga avy amin'ny fanambaran'ny tena manokana mankany amin'ny zavatra noforoniny. Amin'ny fiankohofana dia miditra amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra Ray amin'ny alàlan'i Jesosy Kristy ny mpanelanelana amin'ny fanelanelanana amin'ny Fanahy Masina. Ny fiankohofana dia midika koa fa manetry tena sy manome lanja an'Andriamanitra amin'ny laharam-pahamehana amin'ny zavatra rehetra isika. Izy io dia aseho amin'ny fihetsika sy ny asa toy ny: vavaka, fiderana, fankalazana, fahalalahan-tanana, famindram-po miasa, fibebahana. (Jaona 4,23:1; 4,19 Jaona 2,5:11; Filipiana 1: 2,9-10; 5,18 Petera 20: 3,16-17; Efesiana 5,8: 11-12,1; Kolosiana 12,28: 13,15-16; Romana;; Hebrio;)

Valio amin'ny fanompoana Andriamanitra

Mamaly an'Andriamanitra am-panompoana isika satria ny fiankohofana fotsiny dia omen'Andriamanitra izay mendrika ho azy. Mendrika ny hoderantsika manokana.

Andriamanitra dia fitiavana ary izay rehetra nataony dia ataony amin'ny fitiavana. Mamirapiratra izany. Izahay dia mirehareha fitiavana amin'ny olona iray, sa tsy izany? Midera ny olona manolotra ny fiainany hanampy ny hafa isika. Tsy nanana hery ampy hamonjy ny fiainany manokana izy ireo, fa nampiasa ny hery ananany mba hanampiana ny hafa - izay mendri-piderana izany. Ny mifanohitra amin'izany kosa, dia mitsikera ny olona nanana fahefana izahay nefa nandà tsy hanampy. Tsara kokoa noho ny fahefana ny hatsaram-panahy, ary tsara sy mahery Andriamanitra.

Ny fiderana dia manalalaka ny fatoram-pitiavana eo amintsika sy Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia tsy mba mihena, fa ny fitiavantsika azy matetika no mandà. Ho fiderana antsika dia tsaroantsika ny fitiavanay antsika ary nandrehitra ny afon'ny fitiavana azy isika izay nasian'ny Fanahy Masina tao amintsika. Tsara ny mitadidy sy mampihatra ny fomba tena mahafinaritra Andriamanitra, satria mampatanjaka antsika ao amin'i Kristy izany ary mampitombo ny antony manosika antsika hitovy Aminy amin'ny hatsarany, izay mampitombo ny fifaliantsika.

Natao hiderana an'Andriamanitra isika, noho ny antony (1 Pet. 2,9) hitondra voninahitra sy voninahitra ho azy, ary arakaraka ny ifandraisantsika amin'Andriamanitra, dia ho lehibe kokoa ny fifaliantsika. Ny fiainana kokoa no tanterahina kokoa raha manao ny zavatra noforonina isika: hanome voninahitra an'Andriamanitra. Tsy amin'ny fanompoam-pivavahana ihany no anaovantsika izany, fa amin'ny fomba fiainantsika ihany koa.

Fomba fiaina

Fivavahana no fomba fiaina. Manome ny vatantsika sy ny saintsika amin'Andriamanitra ho sorona (Romana 12,1-2). Manompo an Andriamanitra isika rehefa mizara ny filazantsara amin'ny hafa (Romana 15,16). Isika dia manompo an'Andriamanitra rehefa manao sorona ara-bola (Filipiana 4,18). Isika dia manompo an'Andriamanitra rehefa manampy olon-kafa (Hebreo 13,16). Maneho isika fa mendrika izy, mendrika ny fotoanantsika, ny saintsika ary ny tsy fivadihantsika. Midera ny voninahiny sy ny fanetren-tenany isika amin'ny maha-isan'ny tena antsika. Midera ny fahamarinany sy ny fahasoavany isika. Misaotra azy noho ny tena toetrany isika.

Izany no antony namoronany antsika - hanambara ny voninahiny. Mety fotsiny ny midera an'Ilay nanao antsika, izay maty sy nitsangana indray hamonjy antsika sy hanome antsika fiainana mandrakizay, ilay mbola miasa hanampy antsika, mba hitovy bebe kokoa. Izahay dia tsy maintsy mankatò azy sy manolo-tena.

Natao hiderana an'Andriamanitra isika ary hanao izany mandrakizay. Nomena fahitana momba ny ho avy i Jaona: «Ary ny zavaboary rehetra izay any an-danitra sy et earth an-tany sy ambanin'ny tany sy any anaty ranomasina ary izay rehetra ao aminy, dia reko nilaza hoe: Izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy Dera sy laza ary dera sy herisetra hatramin'ny mandrakizay ka mandrakizay ny zanak'ondry! » (Apokalypsy 5,13). Ity no valiny tsara: fanajana ho an'izay mendrika manaja, manome voninahitra ny mendri-kaja, tsy mivadika ho atokisana.

Fitsipika dimy momba ny fanompoana

Hoy ny Salamo 33,1: 3: "Mifalia amin'i Jehovah, ry olo-marina; Tokony hidera azy amin'ny fomba marina ny mpino. Misaora ny Tompo amin'ny lokanga; derao izy noho ny valin'ny folo kofehy! Mihirà hira vaovao; milalao tsara amin'ny tadiny amin'ny feo falifaly! » Manome antsika hihira hira vaovao ho an'ny Tompo ny soratra masina, hifaly am-pifaliana, hampiasa lokanga, sodina, amponga, trombona ary kipantsona - hivavaka amin'ny dihy koa aza (Salamo 149: 150). Ny sary dia iray mampientam-po, fifaliana tsy naseho, fahasambarana izay aseho tsy misy sakana.

Manome ohatra momba ny fanompoana amin'ny fotoana fohy ny Baiboly. Izy io dia manome antsika ohatra momba ny fomba fanao amin'ny fomba ofisialy, miaraka amin'ny fanaovan-javatra stereotypika izay nijanona ho toy ny taonjato maro. Samy azo hamarinina ny endri-pivavahana roa, ary tsy afaka ny hitaky ny hany fomba tokana hidera an'Andriamanitra. Te-hamerina hamerina ireo fitsipika ankapobeny mifandraika amin'ny fanompoana aho.

1. Nantsoina hivavaka isika

Voalohany, tian'Andriamanitra hivavaka aminy isika. Izy io dia tsy tapaka izay hitantsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny faran'ny Soratra Masina (Genesisy 1: 4,4; Jaona 4,23:22,9; Apokalypsy). Ny fanompoam-pivavahana dia iray amin'ireo antony niantsoana antsika: hanambara ny asany be voninahitra (1 Petera 2,9). Tsy tia sy mankato azy ny vahoakan'Andriamanitra, fa manao fombafomba manokana ihany koa. Manao sorona izy ireo, mihira fiderana, mivavaka.

Ao amin'ny Soratra Masina isika dia mahita karazana karazana fanompoam-pivavahana isan-karazany. Betsaka ny antsipirihany voaresaka ao amin'ny lalàn'i Mosesy. Ny olona sasany dia nomena asa sasany tamin'ny fotoana sasany tany amin'ny toerana sasany. Ilay iza, inona, oviana, taiza ary ahoana no voafaritra amin'ny an-tsipiriany. Ny mifanohitra amin'izany kosa, ao amin'ny Genesisy 1 dia mahita fitsipika vitsivitsy momba ny fomba ivavahan'ny patriarka isika. Tsy nanana fisoronana notendrena izy ireo, tsy voafetra ho amin'ny toerana manokana, ary kely aza nilazana izay tokony hatao sorona ary oviana no hanao sorona.

Indray ao amin'ny Testamenta Vaovao isika dia mahita kely momba ny fomba sy ny fotoana hivavahana. Tsy natao tamin'ny vondron'olona na toerana iray manokana ihany ny asa fanompoana. Kristy dia nanafoana ny fepetra takian'ny Mosesy sy ny fetra. Ny mpino rehetra dia mpisorona ary manolotra ny tenany ho sorona velona.

2. Andriamanitra irery no tokony ivavahana

Na dia eo aza ny karazana karazam-pivavahana isan-karazany, ny iray tsy miova amin'ny alàlan'ny soratra rehetra: Andriamanitra irery no tokony ivavahana. Ny fanompoana dia tsy maintsy miavaka raha toa ka ekena. Andriamanitra dia mitaky ny fitiavantsika rehetra, ny fahatokiantsika rehetra. Tsy afaka manompo andriamanitra roa isika. Na dia mety hivavaka aminy amin'ny fomba samihafa aza isika, ny firaisan-tsaintsika dia miorina amin'ny hoe Izy no ivavahantsika.

Tany amin'ny Isiraely taloha, dia andriamanitra lehibe ilay andriamanitra mpifaninana. Tamin'ny andron'i Jesosy dia fomban-drazana, ny fahamarinana ary ny fihatsarambelatsihy. Marina fa izay rehetra mampisaraka antsika sy Andriamanitra - izay rehetra mahatonga antsika tsy mankatò azy - dia andriamanitra sandoka, sampy. Ho an'ny olona sasany dia vola izy io. Ho an'ny hafa dia firaisana ara-nofo. Ny sasany dia manana olana lehibe kokoa amin'ny fireharehana na manahy momba izay mety ho ny fiheveran'ny olon-kafa azy ireo. Jaona nanonona andriamanitra sandoka iraisana sasany rehefa nanoratra izy hoe:

«Aza tia izao tontolo izao na izay eto amin'izao tontolo izao. Raha misy tia an'izao tontolo izao dia tsy izany ny fitiavana ny ray. Satria ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao, ny filan'ny nofo ary ny maso maniry sy fiainana fatratra, tsy avy amin'ny ray, fa avy amin'izao tontolo izao. Ary mandalo izao tontolo izao ny filany; fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay » (1 Jaona 2,15: 17).

Na inona na inona fahalementsika, tsy maintsy manomboana azy isika, mamono azy dia mila manala ireo andriamani-diso rehetra isika. Raha misy manakana antsika tsy hankatò an'Andriamanitra dia tokony hesorina isika. Tian'Andriamanitra hivavaka irery ny olona.

3. Fahatsoram-po

Ny fahatelo tsy tapaka momba ny fanompoana izay hitantsika ao amin'ny Soratra Masina dia ny hoe ny fanompoam-pivavahana dia tsy maintsy atao amin'ny fo. Tsy misy fampiasana ny manao zavatra amin'ny fomba ôfisialy, ny mihira ny hira mety, miangona amin'ny andro marina, milaza ny teny mety raha tsy tena tiantsika Andriamanitra ao am-pontsika. I Jesosy dia nanakiana an'ireo izay nanome voninahitra an'Andriamanitra tamin'ny molony, nefa tsy dia nanompo an'Andriamanitra satria tsy nanakaiky an'Andriamanitra ny fony. Ny lovanao (natao voalohany hanehoana ny fitiavany sy ny fiankohofany) dia nanjary sakana ho an'ny tena fitiavana sy ny fanompoam-pivavahana.

Nanantitrantitra koa i Jesosy fa mila fahatsoram-po rehefa miteny izy fa tokony hivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana (Jaona 4,24). Rehefa miteny isika fa tia an Andriamanitra nefa tena mahatezitra ny torolàlana nomeny dia mihatsaravelatsihy izany. Raha manome lanja ny fahalalahantsika mihoatra ny fahefany isika, dia tsy afaka mivavaka aminy marina. Tsy afaka mametraka ny fanekeny eo am-bavantsika isika ary manipy ny teniny ao aoriana (Salamo 50,16: 17). Tsy afaka miantso azy hoe Lord izahay ary tsy miraharaha izay lazainy.

4. Fankatoavana

Mandritra ny Soratra Masina, mahita fa ny fivavahana marina dia tsy maintsy misy mankatò. Io fankatoavana io dia tsy maintsy ahitantsika ny tenin'Andriamanitra momba ny fifampitondrantsika.

Tsy afaka manome voninahitra an'Andriamanitra isika raha tsy manaja ny zanany. «Rehefa misy milaza hoe: Tiako Andriamanitra ary halako ny rahalahiny, izay mpandainga izy. Fa izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany, hataony ahoana no fitiavana an'Andriamanitra izay tsy hitany? » (1 Jaona 4,20: 21). Mampahatsiahy ahy ny fanakianan'i Isaia tsy an-kijanona an'ireo izay manao fombafomba manompo amin'ny fanaovana tsy rariny ara-tsosialy:

«Inona no hataoko amin'ireo habetsahan'ny lasibatrao? hoy ny TOMPO! Foky ny fanatitra dorana ny ondrilahy sy ny saboran'ny zanak'omby mifahy aho ary tsy tia ny ran'ombilahy sy zanak'ondry ary osy. Rehefa tonga hiseho eo anatrehako ianao, iza no mitaky ny hanorotoro ny forecourt ahy? Aza manolotra hena amin'ny zava-poana toy izany intsony! Fahavetavetana amiko ilay ditin-kazo manitra! Ny volana sy ny sabata vaovao, rehefa miangona ianareo, dia tsy tiako ny fivoriam-be sy ny fivoriambe! Mankahala ny fanahinao vaovao sy ireo fety fanao isan-taona ny fanahiko; Mavesatra amiko izany, reraka ny mitondra azy aho. Ary na dia maninjitra ny tananao aza ianao, dia afeniko tsy ho hitan'ny masoko ny masoko; ary na dia mivavaka mafy aza ianao dia tsy henoko; satria feno ra ny tananao » (Isaia 1,11: 15).

Raha ny fahalalantsika azy fotsiny dia tsy nisy nimenomenona momba ny andro nitrangan'ireto olona ireto, ny karazana emboka manitra na ny biby nataon'izy ireo. Ny olana dia ny fomba niainan'izy ireo nandritra ny fotoana sisa. "Rakotra ra ny tananao", hoy izy - ary mbola azoko antoka fa tsy tamin'ny olona tena namono olona ihany no olana.

Niantso vahaolana feno izy: "Aleo ny ratsy, mianatra ny hanao ny tsara, mitady ny rariny, ampio ny ampahorina, manao ny tsara ho an'ny kamboty, manao ny rariny ve ny mpitondratena!" (And. 16-17). Tokony handamina ny fifandraisan'izy ireo izy ireo. Tsy maintsy manafoana ny fanavakavahana fanavakavaham-bolon-koditra izy ireo, klise sosialy ary fanao ara-toekarena tsy miangatra.

5. Ny fiainana rehetra

Ny fanompoam-pivavahana, raha misy ny tena izy, dia tsy maintsy manova ny fomba itondrantsika azy fito andro isan-kerinandro. Fitsipika iray hafa hitantsika ao amin'ny Soratra Masina izany.

Ahoana no tokony hivavahantsika? Micha dia mametraka izany fanontaniana izany ary manome antsika ny valiny:
"Inona no hankanesako amin'i Jehovah, hiankohoka eo anatrehan'Andriamanitra avo? Tokony hanantona azy amin'ireo traboina sy zanak'omby efa iray taona ve aho? Hankafizin'i Jehovah ve ny ondrilahy arivo lahy sy ny diloilo tsy hita isa? Tokony hanome ny lahimatoako noho ny fahadisoako ve aho, ny vatako noho ny fahotako? Ianao no ilazana anao, olona, ​​inona no tsara ary izay takian'ny Tompo aminao, dia ny fitazonana ny tenin'Andriamanitra sy ny fitiavana ary ny fanetren-tena eo anatrehan'Andriamanitrao » (Wed 6,6-8).

Nanantitrantitra i Hosea koa fa ny fifandraisana interpersonal dia zava-dehibe kokoa noho ireo mekanika ivavahana. "Satria tiako ny fitiavana fa tsy ny sorona, ny fahalalana an 'Andriamanitra fa tsy ilay sorona may." Tsy fiantsoana ho fiderana fotsiny isika fa eo ihany koa amin'ny asa tsara (Efesiana 2,10).

Ny foto-pinoantsika momba ny fiankohofana dia tsy maintsy mihoatra lavitra noho ny mozika sy ny andro maro. Ireo antsipiriany ireo dia tsy dia manan-danja amin'ny fomba fiainantsika. Ny fihatsarambelatsihy dia ny mitandrina ny Sabata rehefa mamafy fisarahana eo amin'ny mpirahalahy. Tsy fihatsarambelatsihy ny mihira ny salamo fotsiny ary tsy mivavaka amin'ny fomba mamaritra ny azy izy. Ny fihatsarambelatsihy dia reharehany ny fankalazana ny Fahatongavana ho nofo izay manome ohatra momba ny fanetrentena. Mihatsaravelatsihy ny miantso an'i Jesosy Tompo raha tsy mitady ny fahamarinany sy ny famindram-pony isika.

Ny fanompoam-pivavahana dia mihoatra noho ny hetsika ivelany fotsiny - tafiditra amin'ny fiovana tanteraka amin'ny fitondran-tenantsika vokatry ny fiovana tanteraka ao am-po, fiovana nentin'ny Fanahy Masina ao amintsika. Mba hanatanterahana izany fanovana izany dia mila ny fahavononantsika mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra amin'ny vavaka, ny fandalinana, ary ny fika ara-panahy hafa. Ity fanovana ity dia tsy mitranga amin'ny alàlan'ny teny majika na rano majika - izany dia amin'ny alàlan'ny mandany fotoana amin'ny fifandraisany amin'Andriamanitra.

Ny fomba fijerin'i Paoly momba ny fanompoana

Manomboka amin'ny androm-piainantsika ny fanompoana. Hitantsika manokana amin'ny tenin'i Paoly izany. I Paoly dia nampiasa ny fomba fiafarana momba ny sorona sy ny fanompoana (Ivavahana) toy izao: «Ry rahalahiko, mananatra anao aho, amin'ny famindrampon'Andriamanitra, hanome ny vatanareo ho sorona velona, ​​masina ary ankasitrahan'Andriamanitra. Izay no fotoam-pivavahanao manan-tsaina » (Romana 12,1). Tokony ivavahana ny fiainana manontolo, fa tsy ora vitsivitsy isan-kerinandro. Mazava ho azy fa raha nanokana ny fotoam-pivavahana ny fiainantsika dia azo antoka fa hahitana ora vitsivitsy miaraka amin'ny kristiana hafa isan-kerinandro!

Nampiasa teny hafa ho an'ny sorona sy ny fanompoam-pivavahana ao amin'ny Romana 15,16 i Paoly rehefa miresaka ny fahasoavana nomen'Andriamanitra azy, "mba ho mpanompon'i Kristy Jesosy any amin'ny Jentilisa aho, hitory ny Filazantsaran'Andriamanitra amin'ny fomba hafa mba hahazoan'ny hafa firenena Manjary lasibatra izay ankasitrahan'Andriamanitra, nohamasinin'ny Fanahy Masina. » Eto isika dia mahita fa ny fitoriana ny filazantsara dia endrika fivavahana.

Koa satria pretra daholo isika, dia manana anjara andraikitra amin'ny mpisorona avokoa isika rehetra hanambarana ny tombotsoan'ireo izay niantso antsika (1 Pet. 2,9) - fotoam-pivavahana izay ahafahan'ny mpikambana tsirairay, na farafaharatsiny mandray anjara amin'ny fanampiana ny hafa hitory ny filazantsara.

Rehefa nisaotra ny Filipiana i Paoly noho ny fanaterany fanampiana ara-bola azy, dia nampiasa ny teny andriamanitra ny fanabeazana: "Efa noraisiko avy tamin'i Epafroditus izay avy aminao: fofona manitra, sorona mahafinaritra, mampifaly an'Andriamanitra" (Filipiana 4,18).

Ny fanampiana ara-bola omena ny kristiana hafa dia mety ho endrika fanompoana. Ny Hebreo 13 dia mamaritra ny fiankohofana, izay atao amin'ny teny sy amin'ny asa: «Ary ankehitriny, aoka isika hidera an'Andriamanitra mandrakariva amin'ny fotoana rehetra, dia vokatry ny molotra izay manaiky ny anarany. Aza adino ny manao soa ary mizara ny hafa; fa sorona toy izany no sitrak'Andriamanitra » (And. 15-16).

Raha takatsika ny fanompoana dia fomba fiaina izay misy ny fankatoavana sy ny vavaka isan'andro ary ny fandalinana, dia heveriko fa manana fomba fijery tsara kokoa isika rehefa mijery ny fanontaniana momba ny mozika sy andro. Na dia ny mozika aza dia ampahany lehibe amin'ny fanompoam-pivavahana, farafaharatsiny hatramin'ny andron'i David, ny mozika dia tsy ny ampahany lehibe indrindra amin'ny fanompoana.

Tahaka izany koa, na dia ny Testamenta Taloha aza dia mahatsapa fa tsy dia manan-danja loatra ny andro ivavahana amin'ny fomba hitondrantsika ny manaraka. Ny fanekena vaovao dia tsy mitaky andro iray manokana hivavahana, fa mitaky asa azo ampiharina momba ny fitiavana. Takian'izy ny hiangona isika, saingy tsy didiny izy rehefa miangona.

Ry namako, nantsoina isika hivavaka, hankalaza ary hanome voninahitra an Andriamanitra. Fifaliana ho antsika ny manambara ny soa azony, ny mizara ny vaovao tsara tamin'ny zavatra nataony ho antsika ao amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy Tompontsika sy Mpamonjy.

Joseph Tkach


PDFfanompoam-pivavahana