fahazoana antoka ny famonjena

118 ny fahatokiana famonjena

Ny Baiboly dia manamafy fa izay rehetra mitoetra ao amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy dia hovonjena ary tsy hisy handray azy ireo intsony amin'ny tanan'i Kristy. Ny Baiboly dia manantitrantitra fa mahatoky ny tsy fivadihan'ny Tompo sy ny fahafenoan'i Jesosy Kristy ho famonjena antsika. Manasongadina ny fitiavan'Andriamanitra mandrakizay ho an'ny olona rehetra koa izy io ary mamaritra ny Evanjely ho herin'Andriamanitra ho famonjena ny olona rehetra mino. Noho izany fahatokiana famonjena izany dia angatahana ny mpino mba hitoetra ao amin'ny finoana sy hitombo amin'ny fahasoavana sy fahalalana an'i Jesosy Kristy Tompontsika sy Mpamonjy. (Jaona 10,27: 29-2; 1,20 Korintiana 22: 2-1,9; 1 Timoty 15,2: 6,4; 6 Korintiana 3,16: 1,16; Hebreo 4,14: 2-3,18; Jaona XNUMX:XNUMX; Romana XNUMX:XNUMX; Hebreo XNUMX , XNUMX; XNUMX Petera XNUMX:XNUMX)

Ary ahoana ny hoe "fiarovana mandrakizay?"

Ny foto-pinoana momba ny "fiarovana mandrakizay" dia atao hoe "fikirizana ny olo-masina" amin'ny fiteny teolojika. Amin'ny fampiasana mahazatra dia voaresaka miaraka amin'ilay andian-teny "voavonjy tokana, voavonjy hatrany", na "kristiana indray mandeha, kristiana foana".

Betsaka ny soratra masina manome antsika antoka fa efa manana famonjena isika, na dia mila miandry fitsanganana mba handova ny fiainana mandrakizay sy ny fanjakan'Andriamanitra aza isika. Ireto misy ampahany sasany amin'ny fampiasana ny Testamenta Vaovao:

Izay mino dia manana fiainana mandrakizay (Jn 6,47:6,40) ... izay mahita ny Zanaka ary mino Izay manana fiainana mandrakizay; ary Izaho hanangana azy amin'ny andro farany (Jn 10,28:8,1) ... ary homeko fiainana mandrakizay izy ireo, ary tsy ho faty izy ireo, ary tsy hisy handrombaka azy eo an-tanako (Jao 8,39:1) ... Ka misy izao tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy (Rom 1,8) ... [Tsy misy] afaka mampisaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika (Rom 1:10,13) ... Ho mafy orina aminao koa i Kristy voaray hatramin'ny farany (1,6 Kor. 1: 3,14) ... Fa mahatoky Andriamanitra Izay tsy mamela anao hizaha toetra ny herinao (XNUMX Kor. XNUMX:XNUMX) ... izay nanomboka ny asa tsara tao aminao, dia hamita izany koa (Fil XNUMX: XNUMX) ... Fantatsika fa tonga amin'ny fiainana avy amin'ny fahafatesana isika (XNUMX Jaona XNUMX:XNUMX).

Ny fotopampianaran'ny fiarovana tsy miankina dia mifototra amin'ny toky toy izany. Fa misy lafiny iray hafa mahakasika ny famonjena. Toa misy ihany koa ny fampitandremana fa afaka miala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny kristiana.

Nampitandrina ny kristiana hoe: "Koa na zovy na zovy no mieritreritra fa efa mijoro dia mety hahita fa tsy ho lavo izy" (1 Korintiana 10,12:14,28). Hoy i Jesosy: "Miambena ary mivavaha mba tsy halaim-panahy ianareo!" (Mk 24,12:XNUMX), ary "mitombo mangatsiaka ny fitiavana" (Mt XNUMX:XNUMX). Ny apostoly Paoly dia nanoratra fa ny sasany ao amin'ny Fiangonana dia “mino

Efa nijaly tamin'ny sambo ”(1 Tim 1,19:10,26). Nampitandremana ny fiangonana tany Efesosy fa esorin'i Kristy ny jiron-jiro ary hamoaka am-bavany ny Laodikans lena. Mahatsiravina indrindra ny fananarana ao amin'ny Hebreo 31: XNUMX-XNUMX:

"Satria raha manota tokoa isika rehefa mandray ny fahalalana ny fahamarinana, dia tsy hanana fahafoizan-tena intsony isika noho ny ota, fa tsy zavatra hafa ankoatry ny fiandrasana mahatsiravina amin'ny fitsarana sy ny firehetan'ny afo halainan'ny fahavalo. Raha misy mandika ny lalàn'i Mosesy dia tsy maintsy ho faty nefa tsy hamindra fo amin'ny vavolombelona roa na telo izy. Hatraiza ny fanasaziana henjana kokoa no mahazo ireo izay manitsakitsaka ny Zanak'Andriamanitra ary mieritreritra fa maloto ny ran'ny fanekena izay nanamasinana azy ary nanaratsy ny fanahin'ny fahasoavana? Satria fantatsika ilay niteny hoe: Ahy ny valifaty, tiako ny hamaly azy: ary hitsara ny olony ny Tompo. Mampahatahotra ny hidina eo an-tanan'Andriamanitry ny velona. "

Ny Hebreo 6,4: 6-XNUMX dia manome antsika antony tokony hiheverana:
“Satria tsy afaka ho an'ireo izay nohazavaina sy nanandrana, nomena ny fanomezana avy any an-danitra ary nizara tao amin'ny Fanahy Masina ary nanandrana ny tenin'Andriamanitra sy ny herin'ny tontolo ho avy ary nivadika hanavao indray ny fibebahana , satria izy ireo dia nohomboana tamin'ny hazo fijaliana indray ny Zanak'Andriamanitra ary manala azy ».

Noho izany dia misy ny olon-dehibe ao amin'ny Testamenta Vaovao. Betsaka ny andinin-tsoratra masina izay tsara momba ny famonjena mandrakizay izay ananantsika ao amin'i Kristy. Toa famonjena tokoa izany famonjena izany. Saingy ny andininy toy izany dia malemy amin'ny fampitandremana sasany izay toa milaza fa mety hamoy ny famonjena azy ny kristiana amin'ny alàlan'ny tsy finoana maharitra.

Koa satria ny fanontaniana momba ny famonjena mandrakizay na raha tsy voaaro ny Kristianina - izany hoe voavonjy rehefa voavonjy dia voavonjy hatrany - matetika dia mipoitra noho ny soratra masina toa ny Hebreo 10,26: 31-XNUMX, koa andeha hodinihintsika akaiky io andalana io. Ny fanontaniana dia ny fomba hamakiantsika ireo andininy ireo. Iza no mpanoratra nanoratra, ary inona ny toetoetran'ny "tsy finoana" nataon'ny olona ary inona no nolanin'izy ireo?

Andeha aloha hojerentsika ny hafatry ny taratasy ho an'ny Hebreo. Ny tena fototry ity boky ity dia ny ilana mino an'i Kristy ho sorona tanteraka ho an'ny ota. Tsy misy mpifaninana. Ny finoana dia tsy maintsy miorina irery. Ny andininy farany amin'ity toko ity dia manazava ny fanontaniana momba ny mety hahavery ny famonjena izay nesorina ny andininy faha-26: "Saingy tsy naman'izay mihemotra sy helohina isika, fa an'ny mino sy mamonjy ny fanahy" (V. 26). Ny sasany mihemotra, fa izay mijanona ao amin'i Kristy dia tsy ho very.

Ny fahatokisana mitovy amin'ny mpino dia hita ao amin'ireo andininy talohan'ny Hebreo 10,26:19. Ny kristiana dia matoky ny fisian'Andriamanitra amin'ny alàlan'i Jesosy (and. 22). Afaka manatona an'Andriamanitra amin'ny finoana tonga lafatra isika (and. 23). Nampirisika ny Kristianina ireto mpanoratra ireto amin'ireto teny manaraka ireto: “Aoka isika hihazona ny fibabohana fanantenana fa tsy hijanona; fa mahatoky izay nampanantena azy ireo izy ”(and. XNUMX).

Ny fomba iray hahatakarana ireo andinin-tsoratra ireo ao amin'ny Hebreo 6 sy 10 momba ny "latsaka" dia ny hanome ireo mpamaky fomba fiasa hypothetical hampirisihana azy ireo hiorina mafy amin'ny finoany. Andeha hojerentsika ny Hebreo 10,19: 39-19. Amin'ny alàlan'i Kristy, ny olona izay iresahany dia "manana fahafahana hiditra ao amin'ny fitoerana masina" (and. 22). Afaka “miakatra amin'Andriamanitra ianao” (and. 23). Ny mpanoratra dia mahita ireo olona ireo ho "mihazona hatrany ny fiaiken-keloka" (and. 24). Tiany ny hamporisika azy ireo ho tia bebe kokoa sy hino (and. XNUMX).

Amin'ny maha famporisihana azy, manoritsoritra sary iray ny zavatra mety hitranga - hypothetically araka ny teoria voalaza - ho an'ireo izay "mikiry mafy hanao fahotana" (and. 26). Na izany aza, ny olona noresahiny dia ireo izay "nohazavaina" ary nijanona ho mahatoky nandritra ny fanenjehana (and. 32-33). Nametraka ny “fahatokisany” an'i Kristy izy ireo ary namporisika azy ireo ny mpanoratra haharitra amin'ny finoana (and. 35-36). Farany, hoy izy momba ny olona izay nosoratany fa tsy isan'ireo mihemotra sy helohina isika, fa an'ny mino sy mamonjy ny fanahy ”(and. 39).

Andeha hodinihintsika koa ny fomba namaranan'ny mpanoratra ny fampitandremana momba ny "fanalavoana ny finoana" ao amin'ny Hebreo 6,1: 8-9: "Na dia miresaka toy izany aza isika ry malala, dia resy lahatra isika fa ho tsara kokoa ny zavatra ary ho voavonjy ianao. , Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanao sy ny fitiavana nomenao ny anarany amin'ny fanompoana sy ny fanompoana ny olo-masina »(and. 10-11). Nanohy ny fitenenana ny mpanoratra fa nilaza taminy ireo zavatra ireo izy ireo mba “hanehoan'izy ireo finiavana hatrany hitazona hatrany am-piandohana” (and. XNUMX).

Noho izany dia azo atao ny miresaka momba ny toe-javatra iray izay hahafahan'ny olona manana finoana marina an'i Jesosy. Fa raha tsy azo atao izany, mety sy mahomby ve ilay fampitandremana?

Mety hamoy ny finoany amin'ny tany marina ve ny kristiana? Ny "kristiana dia afaka" miala "amin'ny fahatsapana fa manota (1Joh 1,8-2,2). Izy ireo dia mety hanjary ho kizitina amin'ny toe-javatra sasany. Nefa moa ve io indraindray dia mitondra "fanalavana" ho an'ireo izay mino an'i Kristy? Tsy voafaritra tanteraka amin'ny Soratra Masina izany. Eny tokoa, afaka manontany ny fomba ahafahan'ny olona "tena" ao amin'i Kristy isika sy "mihintsana" amin'ny fotoana iray ihany.

Ny toeran'ny Fiangonana, araka ny voalaza ao amin'ireo finoana ireo, ny olona izay manana finoana maharitra nomen'Andriamanitra an'i Kristy dia tsy hoesorina mihitsy eo an-tanany. Amin'ny teny hafa, rehefa mifantoka amin'i Kristy ny finoan'ny olona iray dia tsy mety ho very izy. Raha mbola mametraka an'io fiaiken-keloka io ny Kristianina dia azo antoka ny famonjena azy ireo.

Ny fanontaniana momba ny fotopampianaran'ny "voavonjy indray, voavonjy hatrany" dia misy ifandraisany amin'ny fahatongavan'ny finoantsika an'i Kristy. Tahaka ny efa voalaza teo aloha, ny taratasy ho an'ny hebreo toa milaza ny olona izay nanana "finoana" farafaharatsiny voalohany saingy mety ho tandindomin-doza ho very izy ireo.

Manaporofo izany amin'ny teboka nataontsika teo amin'ny andalana teo aloha. Ny fomba tokana hahazoana ny famonjena dia ny mandà ny làlana tokana mankany amin'ny famonjena - ny finoana an'i Jesosy Kristy.

Ny taratasy ho an'ny hebreo dia mifototra indrindra amin'ny fahotan'ny tsy finoana ny asan'Andriamanitra famonjena, izay notanterahany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy (jereo e.g. Heb 1,2; 2,1-4; 3,12. 14; 3,19-4,3; 4,14 , 10). Ny Hebreo toko faha-19 dia mamerina am-pitandremana ity fanontaniana ity ao amin'ny andininy faha-XNUMX, manamarika fa manana fahafahana sy fahatokisana tanteraka amin'ny alàlan'i Jesoa Kristy isika.

Ny andininy faha-23 dia mampirisika antsika hihazona ny fiekenantsika ny fanantenana. Fantatsika ireto manaraka ireto: raha mbola mitana ny fiekenantsika ny fanantenana isika, dia tena matoky ary tsy ho very ny famonjena. Io fiaiken-keloka io dia misy ny finoantsika ny fampihavanana nataon'i Kristy amin'ny fahotantsika, ny fanantenantsika fiainana vaovao ao aminy, ary ny fahatokiantsika lalandava aminy amin'ity fiainana ity.

Tsy dia mailo matetika amin'ireo izay mampiasa ny teny filamatra hoe "voavonjy indray mandeha", voavonjy hatrany "ny tian'izy ireo lazaina. Io teny io dia tsy midika fa voavonjy fotsiny ny olona iray satria nanisy teny vitsivitsy momba an'i Kristy izy. Voavonjy ny olona rehefa mandray ny Fanahy Masina, rehefa teraka indray izy ireo ao anaty fiainana vaovao ao amin'i Kristy. Ny tena finoana dia aseho amin'ny fahatokiana an'i Kristy, izay midika fa tsy miaina ho an'ny tenantsika fotsiny isika fa ho an'ny Mpanavotra.

Ny farany dia hoe voaaro ao amin'i Kristy isika raha mbola miaina ao amin'i Jesosy (He 10,19: 23-XNUMX). Manana ny fahatokiana tanteraka ny finoana azy isika satria izy no mamonjy antsika. Tsy mila miahiahy isika ary mametraka ny fanontaniana. "Hataoko ve?" Ao amin'i Kristy no ahitantsika fiarovana, antsika izy ary voavonjy, ary tsy misy naverina na inona na inona eo an-tanany.

Ny hany làlantsika very dia ny manitsakitsaka ny rany ary manapa-kevitra fa tsy mila azy amin'ny farany isika ary ampy ho an'ny tenantsika. Raha izany no izy, dia tsy hanahy ny hamonjy ny tenantsika akory isika. Raha mbola mijanona ho mahatoky ao amin'i Kristy isika, dia mahazo antoka fa hanatanteraka ny asa izay natombony teto amintsika.

Ny zavatra mampionona dia izao: tsy mila miahiahy momba ny famonjena isika ary milaza hoe: "Inona no mitranga raha tsy mahomby aho?" Efa diso isika. I Jesoa no mamonjy antsika ary tsy mahomby. Mety tsy ho vitantsika ve ny hanaiky izany? Eny, saingy amin'ny maha mpitarika Kristiana antsika dia tsy nahavita nanaiky izany isika. Vantany vao nanaiky an'i Jesosy isika dia mitoetra ao amintsika ny Fanahy Masina, izay manova antsika ho tahaka ny endriny. Manana fifaliana isika, fa tsy tahotra. Milamina izahay fa tsy matahotra.

Raha mino an'i Jesoa Kristy isika dia mijanona tsy manahy momba ny "fanaovana azy". “Namboatra” ho antsika. Miala sasatra ao isika. Miato izahay. Mino sy matoky azy isika fa tsy ny tenantsika. Noho izany, ny fanontaniana hoe na mety ho very ny famonjena antsika aza isika dia tsy hampahory antsika intsony. Nahoana? Satria mino isika fa ny asan'i Jesôsy teo amin'ny hazo fijaliana sy ny nitsanganany tamin'ny maty dia ny zavatra rehetra ilaintsika.

Tsy mila ny fahatanterahany Andriamanitra. Mila azy isika ary nomeny antsika ho fanomezana maimaimpoana amin'ny finoana an'i Kristy. Tsy ho faty isika satria tsy miankina amintsika ny famonjena antsika.

Raha fintinina dia mino ny Fiangonana fa ireo izay mitoetra ao amin'i Kristy dia tsy azo very. Ianao dia "azo antoka". Fa miankina amin'ny hevitry ny olona io rehefa miteny ny hoe "voavonjy tokana, voavonjy hatrany".

Raha ny momba ny foto-pampianarana momba ny predestialy dia afaka mamintina ny toeran'ny Fiangonana amin'ny teny vitsivitsy isika. Tsy mino isika fa Andriamanitra dia efa nanapa-kevitra foana hoe iza no ho very ary iza no tsy hanao. Hevitry ny Fiangonana fa hanome am-pahamarinana sy rariny Andriamanitra ho an'izay tsy nandray ny filazantsara eto amin'ity fiainana ity. Ny olona toy izany dia hotsaraina mitovy amintsika, izany hoe na izy ireo nametraka ny fahatokisany sy ny finoany an'i Jesoa Kristy.

Paul Kroll


PDFfahazoana antoka ny famonjena