Ny famonjena

117 ny famonjena

Ny famonjena dia famerenana amin'ny laoniny ny fiombonan'ny olombelona amin'Andriamanitra ary fanavotana ny zavaboary rehetra amin'ny fanandevozan'ny ota sy ny fahafatesana. Andriamanitra dia manome famonjena tsy ho an'ny fiainana ankehitriny ihany, fa ho mandrakizay koa ho an'ny olona rehetra izay manaiky an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpamonjy. Ny famonjena dia fanomezana avy amin'Andriamanitra, azo tanterahina amin'ny fahasoavana, nomena noho ny finoana an'i Jesosy Kristy, tsy azo tamin'ny fahamendrehana na asa tsara. (Efesiana 2,4: 10-1; 1,9 Korintiana 8,21: 23; Romana 6,18.22: 23;)

Famonjena - asa famonjena!

Ny famonjena, fanavotana fanavotana. Ny manatona ny teny hoe "famonjena" dia mila mahafantatra telo: inona ny olana; izay nataon'Andriamanitra momba izany; ary ny fomba tokony handraisantsika izany.

Inona ny lehilahy

Rehefa namorona ny olona Andriamanitra, dia nohary "araka ny endriny" izy ary nantsoiny hoe "tena tsara" ny zavatra noforoniny. (Genesisy 1: 1,26-27 sy 31). Zavaboary mahafinaritra ny olona: noforonina tamin'ny vovoka, fa nomen'ny fofonain'Andriamanitra (Genesisy 1:2,7).

Ny "endrik'Andriamanitra" mety misy ny faharanitan-tsaina, ny hery namoronana ary ny herisetra amin'ny famoronana. Ary ny fahaizana mamorona fifandraisana sy mandray fanapahan-kevitra ara-pitondrantena. Amin'ny lafiny sasany, dia mitovy amin'Andriamanitra Izy, satria manana zavatra tena manokana ho antsika, zanany, Andriamanitra.

Ny bokin'i Mosesy voalohany dia milaza amintsika fa ny olona voalohany dia nanao zavatra izay nandraran'Andriamanitra azy ireo (Nomery 1: 3,1-13). Ny tsy fankatoavany dia nasehon'izy ireo fa tsy natoky an'Andriamanitra izy ireo; ary fandikana ny fahatokiany azy izany. Ny tsy finoana dia nanimba ny fifandraisany ary tsy nahavita ny zavatra tian'Andriamanitra hataon'izy ireo. Vokatr'izany dia very ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny vokatra, hoy Andriamanitra, dia ho: ady, fanaintainana, ary fahafatesana (And. 16-19). Raha tsy te hanaraka ny torolalan'ilay Mpamorona izy ireo dia tsy maintsy mamakivaky ny Lohasahan-dranomaso.

Manam-boninahitra sy miorina amin'ny lehilahy ny olona. Azontsika atao ny manana idealy avo ary mbola masiaka ihany. Isika dia andriamanitra ary amin'izao fotoana izao dia tsy manompo andriamanitra. Tsy ao anatin'ny fanahin'ny mpamorona intsony isika. Na dia «nanimba ny tenantsika» aza isika, dia mbola mieritreritra Andriamanitra ho sarin’Andriamanitra isika (Genesisy 1:9,6). Ny mety ho lasa andriamanitra dia mbola eo. Izany no antony tian'Andriamanitra hamonjy antsika, izany no antony tiany hamonjeny antsika sy hamerenany ny fifandraisany tamintsika.

Tian'Andriamanitra hanome antsika fiainana mandrakizay, tsy misy fanaintainana, fiainana tsara miaraka amin'Andriamanitra sy amin'ny tsirairay avy. Tiany ho ampiasaina tsara ny faharanitan-tsaintsika, ny famoronana ary ny tanjantsika. Tiany ho toa azy isika, fa tsara noho ny olona voalohany isika. Izany no famonjena.

Ny fon'ny drafitra

Ka mila famonjena isika. Ary namonjy antsika Andriamanitra - kanefa tamin'ny fomba izay tsy nisy nantenaina akory. Tonga zanak'olombelona ny Zanak'Andriamanitra, niaina fiainana tsy misy ota ary namono azy izahay. Ary izany - hoy Andriamanitra - no famonjena ilaintsika. Mampihomehy! Voavonjy amin'ny traboina iray isika. Lasa nofo ny Mpamorona antsika hany ka afaka misolo ny fanasaziana antsika. Natsangan'Andriamanitra Izy, ary tamin'ny alalan'i Jesosy dia nampanantena Izy fa hitondra antsika amin'ny fitsanganana.

Ny fahafatesan'i Jesôsy sy ny nitsanganany tamin'ny maty dia maneho sy manao izay hahafatesan'ny maty sy ny fitsanganan'ny olombelona rehetra. Ny fahafatesany no mendrika ny tsy fahombiazantsika sy ny hadisoantsika, ary amin'ny maha-Mpamorona antsika, dia nanavotra ny fahadisoana rehetra nataontsika. Na dia tsy mendrika ny ho faty aza izy, dia nanaiky an-tsitrapo ho solontsika.

Maty ho antsika i Jesosy Kristy ary natsangana ho antsika koa izy (Romana 4,25). Ny tenantsika taloha dia niara-maty taminy ary ny olom-baovao dia atsangana miaraka aminy (Romana 6,3-4). Miaraka amin'ny niharam-boina iray dia nanasa ny sazin'ireo "tontolo manontolo" izy. (1 Jaona 2,2). Ny fandoavana dia efa natao; Ny fanontaniana ankehitriny dia ny fomba handraisanay soa avy amin'izany. Ny fandraisantsika anjara amin'ilay drafitra dia atao amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny finoana.

fanenenana

Tonga Jesosy niantso ny olona hibebaka (Lioka 5,32); (Ho an'i Luther, "fibebahana" matetika no adika hoe "fiara-bus"). Niantso fibebahana sy fiovam-pinoana ho an'Andriamanitra i Petera mba hahazo famelan-keloka (Asan 'ny 2,38; 3,19). Nanoro hevitra ny olona i Paoly mba "hibebaka amin'Andriamanitra" (Asa. 20,21, Baiboly Elberfeld). Ny fibebahana dia midika hoe: miala amin'ny ota, mitodika any amin'Andriamanitra. Nambaran’i Paoly tamin’ireo Atenianina fa tsy nohadinoin’Andriamanitra ny fanompoan-tsampy tsy nisy fahalalana izany, kanefa izao dia “nandidy ny olona rehetra izy ireo mba hibebaka amin’ny farany”. (Asan’ny Apostoly 17,30). Lazao: Tsy tokony hiala amin'ny fanompoan-tsampy ianao.

Nanahy i Paoly fa ny sasany amin'ireo Kristiana Korinto dia tsy mety hibebaka amin'ny fahotany (2 Korintiana 12,21). Ho an'ireto olona ireto, ny fibebahana dia midika fa ny finiavana hampijanona ny fijangajangana. Araka ny lazain'i Paoly, ny olona dia tokony "manao asa marina ka manenina", izany hoe manaporofo ny maha-marina ny fibebahany amin'ny alalan'ny asa (Asan’ny Apostoly 26,20). Manova ny ao an-tsaintsika sy ny fihetsintsika isika.

Ny fototry ny fampianarantsika dia ny "fibebahana amin'ny maty" (Hebreo 6,1). Tsy midika akory izany hoe fahatanterahana hatramin'ny voalohany - tsy tonga lafatra ny kristiana (1Joh1,8). Ny fibebahana dia tsy midika hoe efa nahatratra ny tanjontsika, fa efa manomboka mankany amin'ny lalana tsara isika.

Tsy miaina intsony isika, fa i Kristy Mpamonjy (2 Korintiana 5,15; 1 Korintiana 6,20). Hoy i Paul taminay: "Satria nomenao ny fanompoana ny fahalotoana sy ny tsy rariny ianao amin'ny tsy fahamarinana vaovao, dia omeo ny asan'ny tananao ho amin'ny fanompoana ny fahamarinana ka ho masina izy ireo" (Romana 6,19).

finoana

Ny fiantsoana olona hibebaka fotsiny dia tsy hahavonjy azy ireo amin'ny fahatongavany. Ny olona dia nantsoina hankatò ho an'arivony taona, saingy mila famonjena. Ny singa faharoa dia takiana, ary izany no finoana. Ny Testamenta Vaovao dia milaza zavatra betsaka kokoa momba ny finoana noho ny momba ny fibebahana (Fibebahana) - in-valo mihoatra ny in-valo matetika ny teny ho amin'ny finoana.

Izay mino an'i Jesosy dia voavela heloka (Asan’ny Apostoly 10,43). "Minoa an'i Jesosy Tompo, hovonjena ianao sy ny ankohonanao!" (Asan’ny Apostoly 16,31.) Ny Evanjely dia "herin'Andriamanitra izay mitahy izay rehetra mino azy." (Romana 1,16). Ny mpino kristiana dia omena anarana mpino, tsy nenina. Ny toetra mamaritra tsara dia ny finoana.

Inona no dikan'ny "mino" - hanaiky ny zavatra sasany? Ny teny grika dia afaka midika io finoana io fa ny ankamaroany dia manana ny dikan'ny hoe "fitokisana". Rehefa niantso antsika hino an'i Kristy i Paoly dia tsy ilay fisiany no atao. (Ny devoly koa dia mahalala ny momba an'i Jesosy, nefa mbola tsy voavonjy.)

Raha mino an'i Jesoa Kristy isika, dia matoky azy. Fantatsika fa tsy mivadika sy atokisana izy. Afaka miantehitra aminy isika hikarakara antsika, hanome antsika ny zavatra nampanantenainy. Afaka matoky isika fa hamonjy antsika amin'ny olana ratsy indrindra amin'ny olombelona. Raha miantehitra aminy amin'ny famonjena isika, dia miaiky fa mila fanampiana isika ary afaka manome izany antsika.

Tsy manam-pinoana antsika ny finoana toa izany - tsy maintsy mino azy izy fa tsy zavatra hafa. Natoky ny tenantsika isika ary izy no hamonjy antsika. Rehefa matoky an'i Kristy isika dia mitsahatra tsy matoky ny tenantsika ihany. Na dia miezaka hanana fitondran-tena tsara aza isika, dia tsy mino fa ny ezaka ataontsika no hamonjy antsika ("Ny fiezahana mafy" tsy mbola tonga lafatra). Amin'ny lafiny iray koa, tsy kivy isika rehefa tsy miasa ny ezaka ataontsika. Matoky izahay fa mitondra antsika famonjena i Jesosy fa tsy ny hahavita ny tena ihany. Miantehitra aminy isika fa tsy amin'ny fahombiazantsika na ny tsy fahombiazantsika.

Ny finoana no fitaomana hibebaka. Raha matoky an'i Jesosy ho Mpanavotra antsika isika; rehefa tsapantsika fa tia antsika loatra Andriamanitra ka nandefa ny Zanany ho faty ho antsika; rehefa fantatsika fa maniry ny tsara indrindra ho antsika izy dia manome fahavononana hiaina ho azy sy hampifaly azy. Manapa-kevitra izahay: atsipintsika ny fiainana tsy misy antony sy mahasosotra izay nitarihanay sy ankatoavintsika ny dikany nomen'Andriamanitra, ny torolalana nomen'Andriamanitra sy ny fandaharana.

Ny finoana - izany no fanovana anatiny rehetra manan-danja. Ny "finoantsika dia tsy" miasa "ho antsika ary tsy manampy na inona na inona tamin'ny" niasa "nataon'i Jesosy ho antsika. Ny finoana dia fanekena tsotra fotsiny ny mamaly izay nataony. Isika dia toy ny andevo miasa ao anaty lavaka tanimanga, andevo izay lazain'i Kristy hoe: "Novidiko maimaimpoana ianao." Malalaka ny hipetraka amin'ny lavaka tanimanga na hatokisana azy sy handao ny lavaka tanimanga isika. Tonga ny fanavotana; Anjarantsika ny manaiky azy ireo sy hanao zavatra mifanaraka amin'izany.

fahasoavana

Fanomezana ara-bakiteny ny famonjena avy amin'Andriamanitra: nomen'Andriamanitra antsika amin'ny alàlan'ny fahasoavany, amin'ny alàlan'ny fahalalany. Tsy afaka mahazo izany isika na inona na inona ataontsika. "Satria fahasoavana no namonjena anao amin'ny finoana, fa tsy avy aminao: fanomezan'Andriamanitra izany fa tsy avy amin'ny asa ka tsy hisy hirehareha" (Efesiana 2,8: 9). Ny finoana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Na dia mankatò tsara aza isika hatramin'izay fotoana izay, dia tsy mendrika valisoa isika (Lioka 17,10).

Natao ho amin'ny asa tsara izahay (Efesiana 2,10), nefa ny asa tsara dia tsy mahavonjy antsika. Manaraka famonjena izy ireo nefa tsy afaka mamita izany. Araka ny nambaran’i Paoly: raha maty ny lalàna, dia maty foana i Kristy (Galatiana 2,21). Ny fahasoavana dia tsy manome fahazoan-dàlana amin'ny ota fa nomena antsika kanefa mbola mpanota isika (Romana 6,15; 1 Jaona 1,9). Raha manao asa tsara isika dia mila misaotra an’Andriamanitra satria manao azy ao amintsika Izy (Galatiana 2,20; Filipiana 2,13).

Andriamanitra dia "nahafaly antsika ary nantsoina tamin'ny antso masina, tsy araka ny asantsika, fa taorian'ny fanapahan-keviny sy ny fahasoavany" (2Tim1,9). "Andriamanitra no namonjy antsika - tsy noho ny fahamarinana nataontsika, fa noho ny famindrampony" (Titosy 3,5).

Ny fahasoavana no fon'ny filazantsara: mandray ny famonjena ho fanomezana avy amin'Andriamanitra isika fa tsy amin'ny asantsika. Ny filazantsara dia "tenin'ny fahasoavany" (Asan 'ny 14,3; 20,24). Mino isika fa "hovonjena amin'ny fahasoavan'i Jesosy Tompo" (Asan’ny Apostoly 15,11). Isika dia "manao ny rariny amin'ny fahasoavany amin'ny alàlan'ny famonjena amin'ny alalan'i Kristy Jesosy nefa tsy mendrika." (Romana 3,24). Raha tsy misy ny fahasoavan'Andriamanitra, dia tsy ho afa-miala amin'ny ota sy fanamelohana isika.

Miankina amin'ny zavatra nataon'i Kristy ny famonjena antsika. Izy no Mpamonjy, ilay mpamonjy antsika. Tsy afaka mirehareha ny fankatoavantsika isika satria tsy lavorary foana. Ny zavatra nataon'i Kristy ihany no tokony hireharehantsika (2 Korintiana 10,17: 18) - ary nataony ho an'ny rehetra izany fa tsy izahay ihany.

fanamarinana

Ny famonjena dia voalaza ao amin'ny Baiboly amin'ny lafiny maro: ny vidim-panavotana, ny fanavotana, ny famelan-keloka, ny fampihavanana, ny fahazazana, ny fanamarinana, sns. Ny antony: mahita ny olany amin'ny hazavana samihafa. Raha mahatsapa maloto ianao dia manolotra fanadiovana anao i Kristy. Raha mahatsapa ho andevo ianao dia afaka mividy tapakila; izay mahatsapa fa meloka dia mamela azy.

Ireo izay mahatsiaro ho tafasaraka ka miala aoriana dia omena fampihavanana sy fisakaizana. Ireo mahatsapa ho tsy misy vidiny dia manome lanja vaovao sy azo antoka. Ireo izay tsy mahatsapa fa anisan'izy ireo na aiza na aiza dia manome famonjena amin'ny fahazazana sy lova. Raha mahatsapa ianao fa tsy manana tanjona dia omena azy sy tanjona ny dikany. Manome fitsaharana ho an'ny reraka Izy. Manome fiadanana ho an'ny matahotra. Izany rehetra izany dia famonjena, ary mbola betsaka kokoa.

Andeha hodinihintsika akaiky ny fehezan-teny tokana: fanamarinana. Avy amin'ny sehatra ara-dalàna ny teny grika. Ny voamarina dia voalaza fa "tsy meloka". Maivamaivana izy, averina, raikitra, esorina. Rehefa manamarina antsika Andriamanitra, dia nambarany fa tsy anjarantsika intsony ny fahotantsika. Efa nisy ny fanamboarana ny trosa.

Raha manaiky isika fa maty ho antsika Jesosy dia raha miaiky isika fa mila mpamonjy, raha fantatsika fa mendrika ny fanasaziana ny fahotantsika ary i Jesoa no namoaka ny sazy ho antsika, dia manam-pinoana isika ary manome toky antsika Andriamanitra. voavela heloka izahay.

Tsy misy olona azo hamarinina - voambara amin'ny alàlan'ny "asan'ny lalàna" (Romana 3,20) satria tsy mamonjy ny lalàna. Tokotany fotsiny ny tsy ahafahantsika miaina; tsy misy olona manaraka an'io fenitra io (V. 23). Ataon'Andriamanitra manao ny marina "izay ao amin'ny finoana an'i Jesosy" (V. 26). Lasa marina ny olona "tsy misy ny asan'ny lalàna, amin'ny alàlan'ny finoana" (V. 28).

Mba hanehoana ny foto-kevitry ny "fanamarinana amin'ny finoana", dia nanonona an'i Abrahama i Abrahama: "Nino an'Andriamanitra i Abrahama, ary nisaina ho fahamarinana izany" (Romana 4,3: 1, teny avy ao amin'ny Genesisy 15,6). Satria natoky an'Andriamanitra i Abrahama, dia nataon'Andriamanitra ho marina izy. Efa ela io talohan'ny nametrahana ny fehezan-dalàna dia porofo fa fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny fanamarinana, nahazo tamin'ny finoana, tsy nahazo tamin'ny fitandremana ny lalàna.

Ny fanamarinana dia mihoatra noho ny famelan-keloka fotsiny, fa tsy ny fanesorana ny kaontin'ny trosa. Ny fanamarinana dia midika hoe: Manomboka izao dia raisina ho fahamarinana isika, dia mijoro eo isika satria olona nanao ny tsara. Tsy avy amin'ny asantsika ihany ny fahamarinana, fa avy amin'i Kristy (1 Korintiana 1,30). Amin'ny finoana an'i Kristy no nanoratan'i Paoly, ny mpino dia lasa rariny (Romana 5,19).

Na ny "tsy tia an'Andriamanitra" hanana ny "finoany ho voaisa ho fahamarinana" (Romana 4,5). Ny mpanota iray izay matoky an'Andriamanitra dia eo imason'Andriamanitra ihany (ary noho izany dia ekena amin'ny Fitsarana farany). Izay matoky an'Andriamanitra dia tsy te-ho andriamanitra intsony fa izany dia vokatr'izany, fa tsy ho famonjena. Fantatr'i Paoly ary hamafisiny miverimberina hatrany "fa ny olona tsy manao ny rariny amin'ny asan'ny lalàna, fa amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy" (Galatiana 2,16).

Fanombohana vaovao

Misy ny olona mino dia avy hatrany. Misy zavatra tsindrio eo amin'ny atidohan'izy ireo, tonga ny hazavana, ary izy ireo dia milaza an'i Jesosy ho Mpanavotra azy. Ny hafa dia nino tsikelikely, miandalana tsikelikely fa tsy ho famonjena izany (misimisy) momba ny tenanao, fa miorena amin'i Kristy.

Na izany na tsy izany, ny Baiboly dia mamaritra azy ho toy ny fahaterahana vaovao. Raha manam-pinoana an'i Kristy isika, dia hateraka indray ho zanak'Andriamanitra (Jaona 1,12-13; Galatiana 3,26; 1Joh5,1). Manomboka ato amintsika ny Fanahy Masina (Jaona 14,17), ary napetrak'Andriamanitra ao anaty tsingerim-pamoronana vaovao isika (2 Korintiana 5,17:6,15; Galatiana). Maty ilay taloha, olona vaovao no manomboka (Efesiana 4,22-24) - Manova antsika Andriamanitra.

Ao amin'i Jesosy Kristy - ary ao amintsika raha mino azy isika - nofoan'Andriamanitra ny vokatry ny fahotan'ny olombelona. Miaraka amin'ny asan'ny Fanahy Masina ao amintsika, dia misy ny olombelona vaovao. Tsy lazain'ny Baiboly amintsika ny fomba nitrangan'izany; izany dia milaza amintsika fotsiny fa mitranga izany. Manomboka amin'ity fiainana ity ny dingana ary hovitaina amin'ny manaraka.

Ny tanjona dia ny hitovy bebe kokoa amin'i Jesoa Kristy. Izy no sarin'andriamanitra tonga lafatra (2 Korintiana 4,4: 1,15; Kolosiana 1,3; Hebreo), ary tsy maintsy hovana ho tahaka ny endriny isika (2 Korintiana 3,18:4,19; Gal. 4,13:3,10; Efesianina; Kolosiana). Tokony ho toa azy ara-panahy isika - amin'ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana, ny fanetren-tena ary ny toetran'Andriamanitra hafa. Izao no ataon'ny Fanahy Masina ao amintsika. Manavao ny sarin 'Andriamanitra izy.

Ny famonjena koa dia raisina ho fampihavanana - mamerina ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra (Romana 5,10: 11-2; 5,18 Korintiana 21: 2,16-1,20; Efesiana 22; Kolosiana). Tsy manohitra na tsy miraharaha an’Andriamanitra intsony isika satria tia azy isika. Lasa mpinamana amin'ny fahavalo isika. Eny, mihoatra noho ny namana - milaza Andriamanitra fa manaiky antsika izy amin'ny maha-zanany azy (Romana 8,15; Efesiana 1,5). Anisan'ny fianakaviany isika, manana zo, adidy ary lova mahafinaritra (Romana 8,16-17; Galatiana 3,29; Efesiana 1,18; Kolosiana 1,12).

Farany, tsy hisy intsony ny fanaintainana sy ny fijaliana (Apokalypsy 21,4), izay midika fa tsy misy olona manao fahadisoana. Tsy hisy ny ota, ary tsy hisy fahafatesana intsony (1 Korintiana 15,26). Ity tanjona ity dia mety ho lavitra lavitra rehefa mijery ny toetrantsika ankehitriny, fa ny dia manomboka amin'ny dingana tokana - ny dingana hanaiky an'i Jesosy Kristy ho Mpamonjy. I Kristy no hanatanteraka ny asa natombony ato amintsika (Filipiana 1,6).

Ary amin'izay dia ho lasa toa an'i Kristy bebe kokoa isika (1 Korintiana 15,49:1; 3,2 Jaona). Ho tsy mety maty, tsy mety ho lavorary, be voninahitra ary tsy manota isika. Ny vatan'ny fanahintsika dia hanana hery fanampiny avy amin'ny fanahy. Hanana hery ilaina, faharanitan-tsaina, fahaiza-mamorona, hery sy fitiavana izay tsy azontsika nofinofy ianao ankehitriny. Ny endrik'Andriamanitra, rehefa voan'ny ota, dia hamiratra kokoa noho ny taloha.

Michael Morrison


PDFNy famonjena