Ny Fanasan'ny Tompo

Fanasan'ny Tompo

Ny Fanasan'ny Tompo dia fahatsiarovana ny nataon'i Jesosy taloha, sy tandindon'ny fifandraisantsika aminy ankehitriny, ary fampanantenana ny hataony amin'ny ho avy. Isaky ny mankalaza ny fanasan'ny Tompo isika dia mandray mofo sy divay ho fahatsiarovana ny Mpamonjintsika ary manambara ny fahafatesany mandra-pihaviny. Ny fanasan'ny Tompo dia fandraisana anjara amin'ny fahafatesana sy fitsanganan'ny Tompontsika, izay nanolotra ny vatany ary nandatsaka ny rany mba ho voavela heloka isika. (1 Korintiana 11,23: 26-10,16; 26,26:28; Matio XNUMX: XNUMX-XNUMX)

Ny fanasan'ny Tompo dia mampatsiahy antsika ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana

Ny hariva dia namadika izy raha niara-nisakafo niaraka tamin ’ny mpianany i Jesoa, dia nandray mofo ary hoy izy:“ Ity no tenako izay homena anao; izany no fahatsiarovana ahy ”(Lk 22,19:XNUMX). Samy nihinana mofo iray izy rehetra. Rehefa manatrika ny Fanasan'ny Tompo isika tsirairay dia mihinana sombin-mofo iray ho fahatsiarovana an'i Jesosy.

"Toy izany koa, ny chalice aorian'ny sakafo dia nilaza taminay: ity chalice ity dia ilay fanekena vaovao amin'ny rako izay aidina aminao." (And. 20). Rehefa misotro divay isika amin'ny fanasan'ny Tompo, dia tsaroantsika fa ny ran'i Jesosy dia natokana ho antsika, ary io ra io dia manambara ny fanekena vaovao. Tahaka ny nametahana ny fifanekena taloha tamin'ny famafazana ny ra, ny fanekena vaovao dia naorina tamin'ny ran'i Jesosy (He 9,18: 28-XNUMX).

Araka ny nilazan'i Paoly hoe: "Isaky ny mihinana amin'ity mofo sy misotro ity rà ity ianareo dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-pihaviny" (1 Kôr 11,26:XNUMX). Ny Fanasan'ny Tompo dia miverina mitodika ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana.

Mety ve ny fahafatesan'i Jesosy? Misy lafiny mampalahelo tokoa amin'ny fahafatesany, fa ny sary lehibe kokoa dia ny fahafatesany no vaovao tsara indrindra ao. Mampiseho antsika ny halehiben'ny fitiavan'Andriamanitra antsika - be loatra ny nanirahany ny zanany hamonjy antsika, mba ho voavela ny fahotantsika ary afaka miaina miaraka aminy mandrakizay isika.

Ny fahafatesan'i Jesosy dia fanomezana lehibe ho antsika. Sarobidy io. Raha omena fanomezana sarobidy lehibe isika, dia fanomezana iray izay misy sorona lehibe ho antsika, ahoana no fomba handraisantsika azy? Miaraka amin'ny alahelo sy ny nenina? Tsia, tsy izany no tadiavin'ny mpanome. Fa kosa, tokony hanaiky izany amim-pankasitrahana lehibe isika, ho fanehoana fitiavana lehibe. Raha mitomany isika, dia tokony ho ranomasom-pifaliana.

Ka ny Fanasan'ny Tompo, na dia fahatsiarovana ny fahafatesana aza izany, tsy mba fandevenana toy ny hoe mbola Jesosy dia mbola maty. Mifanohitra amin'izany, mankalaza izany fahatsiarovana izany isika satria fantatsika fa telo andro monja ny fahafatesan'i Jesosy - satria fantatsika fa ny fahafatesana dia tsy mitazona antsika mandrakizay. Faly isika fa nandresy ny fahafatesana i Jesosy ary nanafaka izay rehetra andevo noho ny tahotra ny fahafatesana (He 2,14: 15-16,20). Tsaroantsika ny fahafatesan'i Jesosy niaraka tamin'ny fahalalana mahafaly fa nandresy ny ota sy ny fahafatesana! Nilaza i Jesosy fa hivadika ho fifaliana ny alahelontsika (Jao XNUMX:XNUMX). Ny fahatongavan'ny latabatra an'ny Tompo sy ny fiarahana dia tokony ho fankalazana fa tsy fandevenana.

Ny Isiraelita fahiny dia nitodika ny zava-nitranga tamin'ny Paska ho fotoana voafaritra amin'ny tantarany, ny fotoana nanombohan'ny maha-firenena azy ireo. Tamin'ny fotoana nanalasan'ny tànana mahery an'Andriamanitra ny fahafatesana sy ny fanandevozana ary nafahana hanompo ny Tompo. Ao amin'ny Fiangonana Kristiana dia mitodika ny zava-nitranga manodidina ny fanomboana sy nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ho fotoana voafaritra eo amin'ny tantarantsika. Mandositra ny fahafatesana sy ny fanandevozana amin'ny ota isika, ary afaka amin'ny fanompoana ny Tompo. Ny Fanasan'ny Tompo dia fahatsiarovana io fotoana voafaritra io teo amin'ny tantarantsika.

Ny Fanasan'ny Tompo dia manambara ny fifandraisantsika amin'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao

Ny dikan-hazofijaliana an'i Jesoa dia misy dikany mitohy ho an'izay rehetra nanao hazofijaliana hanaraka azy. Mbola manohy mizara amin'ny fahafatesany sy ny fanekena vaovao isika satria mizara amin'ny fiainany isika. Nanoratra i Paoly hoe: "Ny kaopy feno fitahiana izay isaorantsika, tsy ny ran'i Kristy ihany ve? Tsy ny mofo ve no manimba ny vatan'i Kristy? ”(1 Korintiana 10,16:XNUMX). Amin'ny alàlan'ny Fanasan'ny Tompo dia mampiseho isika fa manana an'i Jesosy Kristy. Manana fihavanana Aminy isika. Isika tafaray aminy.

Ny Testamenta Vaovao dia miresaka ny fandraisantsika an'i Jesosy amin'ny fomba samy hafa. Miombona amin'ny hazofijaliana isika (Gal 2,20; Kol 2,20), ny fahafatesany (Rom 6,4), ny nitsanganany tamin'ny maty (Ef 2,6; Kol 2,13; 3,1) sy ny fiainany (Gal 2,20 , XNUMX). Ao aminy ny fiainantsika ary ao amintsika Izy. Ny Fanasan'ny Tompo dia tandindona izany zava-misy ara-panahy izany.

Ny Toko faha-6 ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona dia manome sary mitovy amin'izany amintsika. Taorian'ny nanambaran'i Jesosy ny tenany hoe "mofon'ny fiainana" dia hoy izy: "Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia manana fiainana mandrakizay, ary Izaho hanangana azy amin'ny andro farany" (Jao 6,54). Tena zava-dehibe ny ahitantsika ny sakafo ara-panahy ao amin'i Jesosy Kristy. Ny Fanasan'ny Tompo dia mampiseho ity fahamarinana mitohy ity. "Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako, dia mitoetra ao amiko ary Izaho ao aminy" (and. 56). Asehonintsika fa miaina ao amin'i Kristy ary Izy ao amintsika.

Ka ny Fanasan'ny Tompo dia manampy antsika hiandrandra an'i Kristy, ka lasa mahafantatra isika fa ny fiainana tena izy ihany no afaka miditra sy mitoetra ao aminy.

Saingy rehefa tsapantsika fa velona ao amintsika i Jesosy dia mijanona sy mieritreritra izay karazana trano atolotra azy koa isika. Talohan'ny nahatongavany teo amin'ny fiainantsika dia fonenan'ny ota isika. Fantatr'i Jesosy izany talohan'ny nandondohany teo am-baravaran'ny fiainantsika. Tiany ho tafiditra izy vao afaka hanadio. Saingy nandondona teo am-baravarana i Jesosy, dia maro no manandrana manadio haingana alohan'ny hanokafana ny varavarana. Na izany aza, satria ny olombelona tsy afaka manadio ny fahotantsika - ny tsara indrindra azontsika atao dia ny manafina azy ireo ao anatin'ny efi-trano.

Ka manafina ny fahotantsika ao amin'ny efi-tranonao ary manasa an'i Jesosy ho any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Farany ao an-dakozia, avy eo amin'ny lalantsara, ary avy eo ao amin'ny efitrano fatoriany. Dingana tsikelikely izany. Farany i Jesosy dia tonga amin'ny efi-trano lemaka izay anafenana ny fahotanay ratsy indrindra ary manadio azy ireo ihany koa. Isan-taona rehefa mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy isika dia manolotra ny fiainantsika bebe kokoa amin'ny Mpamonjy.

Izy io dia fizotra ary misy ny Fanasan'ny Tompo manana andraikitra ao anatin'io dingana io. Nanoratra i Paoly hoe: "Ny olona mizaha ny tenany ka mihinana amin'ity mofo ity sy misotro amin'ny sotro ity" (1 Kor 11,28:XNUMX). Isaky ny mandray anjara isika dia tokony handini-tena, hahatsapa ny maha-zava-dehibe lehibe ato amin'ity lanonana ity.

Rehefa mizaha toetra ny tenantsika isika dia matetika no mahita ota. Ara-dalàna izany - tsy misy antony hialana amin'ny Fanasan'ny Tompo. Fampatsiahivana fotsiny izany fa mila an'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika isika. Izy irery no afaka manaisotra ny fahotantsika.

Nanakiana ny Kristiana tany Korinto i Paoly tamin'ny fomba fankalazana ny Fanasan'ny Tompo. Ny olona mpanankarena dia tonga voalohany, nihinana ny voky ary nisotro mihitsy izy ireo. Ny mpikambana mahantra tonga tamin'ny farany ary nijanona noana. Tsy mba nizara ho an'ny mahantra ny manankarena (and. 20-22). Tsy tena nizara ny fiainan'i Kristy izy ireo satria tsy nanao izay hataony. Tsy azon'izy ireo ny dikan'ny hoe rantsambatan'i Kristy ary samy manana andraikitra ny mambra rehetra.

Noho izany, eo am-panaovana fitiliana ny tenantsika, dia mila mijerijery isika mba hahitana raha mifampitondra eo amin'ny fomba nandidian'i Jesosy Kristy antsika. Raha tafaray amin'i Kristy ianao ary mitambatra amin'i Kristy, dia tena mifandray tokoa isika. Araka izany, ny Sakafo Harivan'ny Tompo, maneho ny fandraisantsika an'i Kristy, dia maneho koa ny fandraisantsika anjara amin'ny tsirairay (ny dikan'ny fandikan-teny hafa dia antsoina hoe fiombonana na fizarana na firaisana).

Araka ny nolazain'i Paoly ao amin'ny 1 Korintiana 10,17:XNUMX, "Satria misy mofo; dia tena iray ihany isika rehetra satria samy mandray mofo iray isika." Amin'ny fandraisana anjara amin'ny Fanasan'ny Tompo dia maneho ny maha-isika antsika isika. dia vatana iray ao amin'i Kristy, mifamatotra, mifandraika ho an'ny tsirairay.

Nandritra ny fiaraha-misakafo farany niarahan'i Jesosy sy ny mpianany dia nasehon'i Jesosy ny fiainan'ny fanjakan'Andriamanitra tamin'ny nanasana ny tongotry ny mpianatra (Jo 13,1: 15-XNUMX). Rehefa nanohitra i Petera dia nilaza i Jesosy fa ilaina ny manasa ny tongony. Ny fiainana kristiana dia misy ihany koa - manompo sy manompo.

Ny Fanasan'ny Tompo dia mampatsiahy antsika ny fiverenan'i Jesosy

Mpanoratra Filazantsara telo no milaza amintsika fa tsy hisotro amin'ny vokatry ny voaloboka i Jesosy mandra-pahatongany ho feno amin'ny fanjakan'Andriamanitra (Mt 26,29:22,18; Lioka 14,25:1; Marka 11,26:XNUMX). Isaky ny mandray anjara isika dia ampahatsiahivina ny fampanantenan’i Jesosy. Hisy ny fanasana "fanasana lehibe", fanasana mariazy lehibe. Ny mofo sy ny divay dia "santionany" amin'izay ho fankalazana fandresena lehibe indrindra amin'ny tantara. Nanoratra i Paoly hoe: "Isaky ny mihinana amin'ity mofo ity sy misotro amin'ny sotro ity ianareo, dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-pihaviny" (XNUMX Kor. XNUMX:XNUMX).

Miandrandra hatrany ny ao anatiny, na ao aoriana na ao anatiny, na ao anatiny na oviana na oviana. Ny Fanasan'ny Tompo dia tena zava-dehibe. Izany no antony nahatonga azy ho ampahany malaza amin'ny fomba nentim-paharazana kristiana nandritra ny taonjato maro. Mazava ho azy fa indraindray dia nihanalefaka tamin'ny fombafomba tsy misy aina izay fahazarana kokoa noho ny fankalazana doka lalina. Rehefa lasa tsy misy dikany ny fombafomba iray dia misy olona tafahoatra amin'ny fijanonana tanteraka ny fombafomba. Ny valiny tsara kokoa dia ny famerenany ny dikany. Izany no antony manampy azy io handinika indray ny zavatra ataontsika.

Joseph Tkach


PDFNy Fanasan'ny Tompo