Ny fiavian'i Kristy fanindroany

128 ny faharoa no tonga Kristy

Araka ny nampanantenainy dia hiverina ety an-tany i Jesoa Kristy mba hitsara sy hanapaka ny olona rehetra ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra. Ho hita ny fiaviany fanindroany amin’ny hery sy ny voninahiny. Ity hetsika ity dia mitondra ny fitsanganana amin'ny maty sy ny valisoa ho an'ny olo-masina. (Jaona 14,3; Epifania 1,7; Matio 24,30; 1. Thessalonians 4,15-17; Apokalypsy 22,12)

Hiverina ve i Kristy?

Inona no heverinao fa mety ho hetsika lehibe indrindra izay mety hitranga eto an-tany? Ady eran'izao tontolo izao? Ny fahitana fanasitranana amin'ny aretina mahatsiravina? Fiadanan'izao tontolo izao, indray mandeha? Na mifandray amin'ny talenta extraterrestrial? Ho an'ny kristiana an-tapitrisany, dia tsotra ny valin'io fanontaniana io: ny hetsika lehibe indrindra mety hitranga dia ny fiavian'i Jesosy Kristy fanindroany.

Ny hafatra afovoan'ny Baiboly

Ny tantaran’ny Baiboly manontolo dia mifantoka amin’ny fiavian’i Jesosy Kristy ho Mpamonjy sy Mpanjaka. Tao amin’ny saha Edena, ny ray aman-drenintsika voalohany dia nanapaka ny fifandraisany tamin’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny fahotana. Kanefa Andriamanitra dia nanambara mialoha ny fahatongavan’ny Mpamonjy iray izay hanasitrana io fahatapahan’ny fanahy io. Hoy Andriamanitra momba ilay menarana nitarika an’i Adama sy Eva hanota: “Ary hampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany; hanorotoro ny lohanao izy, ary hanindrona ny ombelahin-tongony ianao »(1. Mosesy 3,15).

Io no faminaniana voalohany indrindra ao amin’ny Baiboly momba ny Mpamonjy izay hanorotoro ny herin’ny ota izay entin’ny ota sy ny fahafatesana eo amin’ny olona (“torotoroy ny lohanareo”). Toy ny? Tamin’ny alalan’ny fahafatesan’ny Mpamonjy tamin’ny sorona (“hanindronao antsy amin’ny ombelahin-tongony”). Nahatanteraka izany i Jesosy tamin’ny fiaviany voalohany. Nahafantatra azy ho “Zanak’ondrin’Andriamanitra izay mitondra ny fahotan’izao tontolo izao” i Jaona Mpanao Batisa 1,29).

Ny Baiboly dia manambara ny maha-zava-dehibe ny maha-nofo an'Andriamanitra azy tamin'ny fotoana voalohany Kristy. Ny Baiboly dia manambara ihany koa fa miditra amin'ny fiainan'ny mpino i Jesosy izao. Ary ny Baiboly koa milaza amin'ny fahatokisana fa ho avy indray, amin'ny fahitana ary amin'ny fahefana izy. Eny tokoa, tonga amin'ny fomba telo samihafa i Jesosy:

Jesosy dia efa tonga

Isika olombelona dia mila ny fanavotana avy amin'Andriamanitra - ny famonjeny - satria nanota i Adama sy Eva ka nahatonga fahafatesana ho an'izao tontolo izao. Jesosy dia nitondra izany famonjena izany tamin’ny nahafatesany teo amin’ny toerantsika. Nanoratra tao amin’ny Kolosiana i Paoly 1,19-20: “Fa sitrak’Andriamanitra ny hitoeran’ny be dia be ao aminy, ary Izy no nampihavanany ny zavatra rehetra taminy, na etỳ an-tany, na any an-danitra, ka nanaovany fihavanana tamin’ny rany teo amin’ny hazo fijaliana”. Nositranin’i Jesosy ilay vaky nitranga voalohany tao amin’ny saha Edena. Amin’ny alalan’ny sorona nataony, dia afaka mihavana amin’Andriamanitra ny olombelona.

Ny faminanian’ny Testamenta Taloha dia nanondro ny fanjakan’Andriamanitra amin’ny hoavy. Fa ny Testamenta Vaovao dia manomboka amin’ny nanambaran’i Jesosy ny vaovao tsaran’Andriamanitra: “Efa tonga ny fotoana, ... ka efa akaiky ny fanjakan’Andriamanitra”, hoy izy ( Marka 1,14-15). Jesosy, ilay Mpanjakan’ilay Fanjakana, dia nandeha teo anivon’ny olona! Jesosy dia “nanatitra fanatitra noho ny ota” (Hebreo 10,12). Tsy tokony hohamaivanintsika mihitsy ny maha zava-dehibe ny nahatongavan’i Jesosy ho nofo, ny fiainany sy ny fanompoany tokony ho 2000 taona lasa izay.

Tonga Jesosy. Ankoatra izany, Jesosy dia ho avy izao

Misy vaovao mahafaly ho an’izay mino an’i Kristy: “Hianareo koa dia efa maty tamin’ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo, izay niainanareo fahiny araka ny fanaon’izao tontolo izao… dia tia antsika Izy, ary isika koa izay efa maty tamin’ny ota, izay niara-belona tamin’i Kristy - fahasoavana no namonjena anareo » (Efesiana). 2,1-2; 4-5).

Andriamanitra dia nanangana antsika ara-panahy niaraka tamin'i Kristy! Ny fahasoavany dia "nanangana antsika niaraka tamintsika ka nampiorina antsika any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy, mba hasehony amin'ny andro ho avy ny haben'ny haben'ny fahasoavany amin'ny fahasoavany antsika ao amin'i Kristy Jesosy" (andininy 6-7). Ity fizarana ity dia mamaritra ny toetrantsika ankehitriny amin'ny maha-mpanara-dia an'i Jesosy Kristy antsika!

Andriamanitra dia “nateraka indray araka ny haben’ny famindram-pony ho amin’ny fanantenana velona tamin’ny nitsanganan’i Jesosy Kristy tamin’ny maty, ho lova tsy mety maty sy tsy misy loto ary tsy mety simba, izay tehirizina ho anareo any an-danitra”1. Petrus 1,3-4). Jesosy dia miaina ao anatintsika ankehitriny (Galatiana 2,20). Nateraka indray ara-panahy isika ary afaka mahita ny fanjakan’Andriamanitra (Jao 3,3).

Rehefa nanontaniana i Jesosy hoe rahoviana no ho tonga ny fanjakan’Andriamanitra, dia namaly toy izao i Jesosy: “Ny fanjakan’Andriamanitra dia tsy tonga mba ho hita maso; ary tsy hisy hanao hoe: Indro, indro! na: misy io! Fa, indro, ny fanjakan’Andriamanitra dia ao anatinareo » (Lioka 17,20-21). Teo anivon’ny Fariseo i Jesosy, nefa miaina ao amin’ny Kristianina. Jesosy Kristy no nitondra ny fanjakan’Andriamanitra tao amin’ny tenany.

Toy izany koa i Jesosy mipetraka ao amintsika ankehitriny, mampiditra ny Fanjakana Izy. Ny fahatongavan'i Jesosy hiaina ao amintsika dia mampiseho ny fanambarana farany momba ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany rehefa tonga fanindroany Jesosy.

Nahoana anefa i Jesosy no mitoetra ao anatintsika? Aoka homarihintsika hoe: “Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin’Andriamanitra, tsy avy amin’ny asa, mba tsy hisy hirehareha. Fa asany isika, voaforona tao amin’i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, izay namboarin’Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy » (Efesiana). 2,8-10). Fahasoavana no namonjen’Andriamanitra antsika, fa tsy tamin’ny ezaka nataon’ny tenantsika. Fa na dia tsy afaka mahazo famonjena amin’ny alalan’ny asa aza isika, dia mitoetra ao anatintsika Jesosy mba hahafahantsika manao asa tsara sy manome voninahitra an’Andriamanitra.

Tonga Jesosy. Ho avy i Jesosy. Ary - hiverina i Jesosy

Taorian'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny nitsanganan'ny mpianany azy nitsangana, dia nisy anjely roa nanontany azy ireo ny fanontaniana:
«Inona no mijoro eo mijery ny lanitra? Io Jesosy io, Izay nakarina niala taminareo ho any an-danitra, dia mbola ho avy indray, tahaka ny nahitanareo Azy niakatra ho any an-danitra » (Asan’ny Apostoly 1,11). Eny, ho avy indray Jesosy.

Rehefa tonga izy tamin'ny voalohany, namela faminaniana hafahafa mbola tsy tanteraka. Izany no iray amin'ireo antony nandavan'ny Jiosy azy. Hitan'izy ireo ho mahery fo nasionaly izay manafaka azy amin'ny fanjakan'ny Romanina ny Mesia.

Tsy maintsy tonga aloha anefa ny Mesia mba ho faty ho an’ny olombelona rehetra. Taty aoriana ihany no hiverenan’i Kristy amin’ny maha-Mpanjakan’ny mpandresy azy ary tsy hanandratra ny Isiraely fotsiny, fa hataony ho fanjakany koa ny fanjakana rehetra amin’izao tontolo izao. « Ary ny anjely fahafito nitsoka ny trompetrany; ary nisy feo mafy niakatra tany an-danitra nanao hoe: Efa tonga ny fanjakan’ny Tompontsika sy ny Kristiny, ary Izy no hanjaka mandrakizay mandrakizay” (Apokalypsy 11,15).

“Handeha hamboatra ny fitoerana ho anareo Aho”, hoy i Jesosy. “Ary rehefa handeha hamboatra ny fitoerana ho anareo Aho, dia ho avy indray ka hitondra anareo ho atỳ amiko, mba ho any amin’izay itoerako hianareo” (Jaona 1.4,23).

Ny faminanian’i Jesosy teo an-tendrombohitra Oliva (Matio 24,1-25.46) namaly ny fanontanian’ny mpianatra sy ny fanahiana ny amin’ny faran’izao tontolo izao. Tatỳ aoriana, ny apostoly Paoly dia nanoratra momba ny Fiangonana hoe “ny tenan’ny Tompo mihitsy no ho avy, rehefa tsofina ny didy, raha midina avy any an-danitra ny feon’ny arikanjely sy ny trompetran’Andriamanitra, ka voalohany indrindra izay maty, dia izay efa maty tao amin’i Kristy, no hitsangana”.2. Thessalonians 4,16). Amin’ny fiavian’i Jesosy fanindroany dia hanangana ny maty ho marina ho amin’ny tsy fahafatesana Izy ary hanova ny mino izay mbola velona ho amin’ny tsy fahafatesana, ary hihaona Aminy eny amin’ny rivotra izy ireo (and. 16-17; 1. Korintiana 15,51-54).

Rahoviana anefa?

Nandritra ny taonjato maro, ny fisalasalana momba ny fiavian'i Kristy fanindroany dia niteraka adihevitra isan-karazany - ary ny fahadisoam-panisana maro tsy hita raha toa ka voaporofo fa samy hafa ny fisehoan-javatra teo aloha. Ny fihenan-kevitra farany rehefa hiverina i Jesosy dia mety hanelingelina antsika amin'ny zava-dehibe afovoan'ny filazantsara - ny asa fanavotan'i Jesosy ho an'ny olona rehetra, vita tamin'ny fiainany, ny fahafatesany, ny nitsanganany tamin'ny maty, ary ny fanavotana maharitra amin'ny maha-Mpisoronabe antsika any an-danitra.

Mety ho lasa voafitaky ny faminaniana ara-paminaniana isika ka tsy mahavita ny andraikitry ny Kristiana ho fahazavana eto amin'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fanehoantsika ny fomba Kristiana be fitiavana sy mamindra fo ary manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fanompoana ny olona hafa.

"Raha misy olona liana amin'ny fanambarana ara-Baiboly momba ny zavatra farany sy ny ho avy faharoa, dia miharatsy ho lasa drafitra an-tsoratra ny fisehoan-javatra ho avy mialoha, izy ireo dia mifanalavitra lavitra ny atiny sy ny fanahin'ny faminaniana nataon'i Jesosy, hoy ny New International Bible Commentary momba izany. Ny Filazantsaran'i Lioka »ao amin'ny pejy 544.

Ny fifantohantsika

Raha tsy azo atao ny mamantatra hoe rahoviana no hiverina i Kristy (ary noho izany tsy misy dikany raha ampitahaina amin'izay lazain'ny Baiboly), aiza no tokony hitarihantsika ny herintsika? Tokony hifantoka amin'ny fiomanana amin'ny fiavian'i Jesosy isika isaky ny misy izany!

"Izany koa no mahavonona anao!" Hoy i Jesosy: “Fa ho avy ny Zanak’olona amin’izay ora tsy eritreretinareo.” ( Matio 24,44). “Fa izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena” (Mat 10,22). Mila mivonona ho azy isika mba hahafahany miditra amin’ny fiainantsika dieny izao sy mitarika ny fiainantsika dieny izao.

Ny ifantohan'ny Baiboly

Miresaka momba ny fiavian’i Jesosy Kristy ny Baiboly manontolo. Amin’ny maha-Kristianina antsika, ny fiainantsika dia tokony hiodina amin’ny fiaviany koa. Tonga Jesosy. Tonga amin’ny alalan’ny fonenan’ny Fanahy Masina Izy ankehitriny. Ary ho avy indray Jesosy. Ho avy amin’ny hery sy ny voninahitra i Jesosy “mba hanova ny tenantsika foana, mba ho tonga tahaka ny vatany be voninahitra” (Filipiana). 3,21). “Ary ny zavaboary koa dia ho afaka amin’ny fanandevozan’ny tsi-fahatanterahana ho amin’ny fahafahana izay be voninahitr’ireo zanak’Andriamanitra.” ( Romana 8,21).

ENY, ho avy faingana aho, hoy ny Mpamonjy antsika. Ary amin’ny maha-mpino sy mpianatr’i Kristy antsika, dia afaka mamaly amin’ny feo iray isika rehetra hoe: “Amena, eny, avia Jesosy Tompo” (Apokalypsy 2.2,20)!

Norman Shoaf


Ny fiavian'i Kristy fanindroany