Ny fiavian'i Kristy fanindroany

128 ny faharoa no tonga Kristy

Jesosy Kristy, araka ny nampanantenainy, dia hiverina eto an-tany hitsara sy hanapaka ny firenena rehetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ho hita eo ny fiaviany faharoa amin'ny fahefana sy ny voninahitra. Ity hetsika ity dia manomboka ny fitsanganana amin'ny maty sy ny valisoan'ny olomasina. (Jaona 14,3; Apokalypsy 1,7; Matio 24,30; 1 Tesaloniana 4,15:17 - 22,12; Apokalypsy)

Hiverina ve i Kristy?

Inona no heverinao fa mety ho hetsika lehibe indrindra izay mety hitranga eto an-tany? Ady eran'izao tontolo izao? Ny fahitana fanasitranana amin'ny aretina mahatsiravina? Fiadanan'izao tontolo izao, indray mandeha? Na mifandray amin'ny talenta extraterrestrial? Ho an'ny kristiana an-tapitrisany, dia tsotra ny valin'io fanontaniana io: ny hetsika lehibe indrindra mety hitranga dia ny fiavian'i Jesosy Kristy fanindroany.

Ny hafatra afovoan'ny Baiboly

Ny tantara ara-Baiboly iray manontolo dia mifantoka amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ho Mpamonjy sy Mpanjaka. Tao amin'ny Sahan'i Edena, ny ray aman-dreninay voalohany dia nanapaka ny fifandraisany tamin'Andriamanitra tamin'ny ota. Saingy Andriamanitra dia nanambara mialoha ny fiavian'ny Mpanavotra izay hanasitrana an'io fiatoana ara-panahy io. Hoy ilay bibilava nanery an'i Adama sy Eva hanota: «Ary hasiako fifankahalana eo aminao sy ny vehivavy ary ny zanakao sy ny taranany; hotapahiny ny lohanao, ary hotoratanao amin'ny ombelahin-tongony » (Genesisy 1:3,15).

Io no faminaniana voalohany amin'ny Baiboly momba ny mpamonjy iray izay hanorotoro ny herin'ny ota izay ateraky ny ota sy ny fahafatesana ("Tokony hanorotoro ny lohanao izy"). Amin'ny fomba ahoana? Tamin'ny alàlan'ny fahafatesan'ny Sorona tamin'ny maty ("Hotorotoro aminy ny voditongony"). Nahavita izany i Jesosy rehefa tonga voalohany. Jaona Mpanao Batisa nahafantatra azy ho "Zanak'ondrin'Andriamanitra izay mitondra ny fahotan'izao tontolo izao" (Jaona 1,29).

Ny Baiboly dia manambara ny maha-zava-dehibe ny maha-nofo an'Andriamanitra azy tamin'ny fotoana voalohany Kristy. Ny Baiboly dia manambara ihany koa fa miditra amin'ny fiainan'ny mpino i Jesosy izao. Ary ny Baiboly koa milaza amin'ny fahatokisana fa ho avy indray, amin'ny fahitana ary amin'ny fahefana izy. Eny tokoa, tonga amin'ny fomba telo samihafa i Jesosy:

Jesosy dia efa tonga

Isika olombelona dia mila ny famonjen'Andriamanitra - ny famonjena azy - satria nanota i Adama sy i Eva ary nitondra ny fahafatesana ho an'izao tontolo izao. Nanatanteraka io famonjena io i Jesosy tamin'ny fahafatesany teo amin'ny toerantsika. Nanoratra toy izao i Kolosiana 1,19: 20: "Fa sitrapon'Andriamanitra ny hitoetra ao aminy rehetra, ary amin'ny alalany no nanamafisany ny zavatra rehetra ho azy, na et earth an-tany na any an-danitra, amin'ny alàlan'ny fanaovana fihavanana amin'ny alàlany. Lakroa. » Jesosy nanasitrana ny fahatapahana voalohany izay nitranga voalohany tao amin'ny Sahan'i Edena. Amin’ny alalany sorona, dia afaka mihavana amin’Andriamanitra ny zanak’olombelona.

Ny faminaniana ao amin'ny Testamenta Taloha dia niresaka ny Fanjakan'Andriamanitra amin'ny ho avy. Fa ny Testamenta Vaovao dia nanomboka tamin'ny nitory ny vaovao tsaran'Andriamanitra: "Tonga ny fotoana ... ary tonga ny fanjakan'Andriamanitra," hoy izy. (Marka 1,14-15). Jesosy, ilay mpanjakan'ny fanjakana dia niara-nandeha tamin'ny olona! ‘Nanao sorona noho ny ota’ i Jesosy (Hebreo 10,12). Tsy tokony hohamaivanina mihitsy ny maha zava-dehibe ny fahatongavan'i Jesosy tamin'ny naha-olombelona azy sy ny asany tamin'ny 2000 taona lasa izay.

Tonga Jesosy. Ankoatra izany, Jesosy dia ho avy izao

Misy vaovao tsara ho an'izay mino an'i Kristy: «Maty koa ianareo noho ny fahadisoanao sy ny fahotana izay niainanao taloha tahaka izao tontolo izao ... Fa Andriamanitra, izay mamindra fo, dia be fitiavana Izy no tiany, dia isika koa, izay efa maty tamin'ny ota, niara-belona niaraka tamin'i Kristy - tamin'ny fahasoavana no namonjena anareo » (Efesiana 2,1-2; 4-5).

Nanangana antsika ara-panahy tamintsika niaraka tamin'i Kristy Andriamanitra ankehitriny! Tamin'ny alàlan'ny fahasoavany dia "nanangana antsika Izy ka nametraka antsika any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy, ka amin'ny fotoana ho avy dia hampisehoany ny haren'ny fahasoavany amin'ny alàlan'ny hatsarany antsika ao amin'i Kristy Jesosy." (Andininy 6-7). Ity fizarana ity dia mamaritra ny toetrantsika ankehitriny amin'ny maha-mpanaraka an'i Jesosy Kristy!

Natsangan'Andriamanitra indray isika "taorian'ny famindram-pony lehibe tamin'ny fanantenana velona tamin'ny nananganana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ho lova tsy mety maty sy tsy maty ary maty izay voatahiry any an-danitra ho anao" (1 Petera 1,3: 4). Jesosy dia miaina ao amintsika ankehitriny (Galatiana 2,20). Efa teraka ara-panahy isika ary afaka mahita ny Fanjakan'Andriamanitra (Jaona 3,3).

Raha nanontaniana ny fotoana hahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra dia hoy i Jesosy: «Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy tonga amin'ny fomba toy izany; ary tsy hisy hilaza hoe: Inty, indreo! na: misy! Satria, indro, ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo » (Lioka 17,20-21). Jesosy dia teo afovoan 'ny Fariseo fa nipetraka tao amin'ny Kristiana izy. Jesosy Kristy dia nitondra ny fanjakan 'Andriamanitra tao aminy.

Toy izany koa i Jesosy mipetraka ao amintsika ankehitriny, mampiditra ny Fanjakana Izy. Ny fahatongavan'i Jesosy hiaina ao amintsika dia mampiseho ny fanambarana farany momba ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany rehefa tonga fanindroany Jesosy.

Fa maninona Jesosy no mitoetra ao amintsika? Tsikaritray: «Noho ny fahasoavana, dia voavonjy amin'ny finoana ianao, fa tsy avy aminao: fanomezan'Andriamanitra izany fa tsy avy amin'ny asa, ka tsy misy hirehareha. Satria asany isika, noforonina tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra mialoha ka tokony handehanantsika eo » (Efesiana 2,8: 10). Namonjy antsika tamin'ny fahasoavana Andriamanitra fa tsy amin'ny ezaka ataontsika manokana. Saingy na dia tsy afaka mahazo famonjena amin'ny alàlan'ny asa aza isika dia mitoetra ao anatintsika i Jesosy ka afaka manao asa tsara isika ankehitriny ary manome voninahitra an'Andriamanitra.

Tonga Jesosy. Ho avy i Jesosy. Ary - hiverina i Jesosy

Taorian'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny nitsanganan'ny mpianany azy nitsangana, dia nisy anjely roa nanontany azy ireo ny fanontaniana:
«Inona no mijoro eto mijery ny lanitra? Ity Jesosy izay nakarina ho any an-danitra ity dia ho tafaverina rehefa nahita azy niakatra tany an-danitra » (Asan’ny Apostoly 1,11). Eny, ho avy indray Jesosy.

Rehefa tonga izy tamin'ny voalohany, namela faminaniana hafahafa mbola tsy tanteraka. Izany no iray amin'ireo antony nandavan'ny Jiosy azy. Hitan'izy ireo ho mahery fo nasionaly izay manafaka azy amin'ny fanjakan'ny Romanina ny Mesia.

Fa ny Mesia tsy maintsy tonga aloha ho faty ho an'ny olombelona rehetra. Rehefa afaka kelikely, dia i Kristy no hiverina ho mpanjaka mandresy ary tsy manandratra ny Isiraely fotsiny fa mametraka ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao fahefany. "Ary nitsoka ny trompetra ny anjely fahafito; ary nisy feo mahery niakatra tany an-danitra, nanao hoe: Ny tontolon'ny tontolon'ny Tompontsika sy ny Kristiny dia nanjary, ary hanjaka mandrakizay mandrakizay izy » (Apokalypsy 11,15).

"Hanomana ny toerana ho anao aho", hoy i Jesosy. «Ary rehefa handeha aho hanomana ilay toerana ho anao, te-hiverina aho ary haka anao hany ka aiza no misy ahy» (Jaona 14,23).

Faminanian'i Jesosy eo amin'ny Tendrombohitra Oliva (Matio 24,1: 25.46) dia nanontany ny fanontanian'ireo mpianatra sy ny ahiahiny mikasika ny faran'ity fiainana ity. Taty aoriana dia nanoratra ho an'ny fiangonana ny apôstôly Paoly hoe "ny Tompo mihitsy no ho avy rehefa hitsoka ny baiko, rehefa feon'ilay arkanjely sy feon'ny trompetra avy any an-danitra, nidina avy any an-danitra, ary ny maty izay maty tao amin'i Kristy dia hatsangana" (2 Tesaloniana 4,16). Amin'ny fiavian'i Jesosy fanindroany, dia hanangana ny maty ho amin'ny tsy fahafatesana izy ary hanova ireo mpino izay mbola velona amin'ny tsy fahafatesana, ary hihaona aminy eny amin'ny rivotra izy ireo (And. 16-17; 1 Korintoista 15,51: 54).

Rahoviana anefa?

Nandritra ny taonjato maro, ny fisalasalana momba ny fiavian'i Kristy fanindroany dia niteraka adihevitra isan-karazany - ary ny fahadisoam-panisana maro tsy hita raha toa ka voaporofo fa samy hafa ny fisehoan-javatra teo aloha. Ny fihenan-kevitra farany rehefa hiverina i Jesosy dia mety hanelingelina antsika amin'ny zava-dehibe afovoan'ny filazantsara - ny asa fanavotan'i Jesosy ho an'ny olona rehetra, vita tamin'ny fiainany, ny fahafatesany, ny nitsanganany tamin'ny maty, ary ny fanavotana maharitra amin'ny maha-Mpisoronabe antsika any an-danitra.

Mety ho lasa voafitaky ny faminaniana ara-paminaniana isika ka tsy mahavita ny andraikitry ny Kristiana ho fahazavana eto amin'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fanehoantsika ny fomba Kristiana be fitiavana sy mamindra fo ary manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fanompoana ny olona hafa.

"Raha misy olona liana amin'ny fanambarana ara-Baiboly momba ny zavatra farany sy ny ho avy faharoa, dia miharatsy ho lasa drafitra an-tsoratra ny fisehoan-javatra ho avy mialoha, izy ireo dia mifanalavitra lavitra ny atiny sy ny fanahin'ny faminaniana nataon'i Jesosy, hoy ny New International Bible Commentary momba izany. Ny Filazantsaran'i Lioka »ao amin'ny pejy 544.

Ny fifantohantsika

Raha tsy azo atao ny mahita hoe rahoviana indray i Kristy (ary noho izany tsy manan-danja raha ampitahaina amin'ny tena lazain'ny Baiboly) inona no tokony hifantohantsika ny herintsika? Tokony hifantoka amin'ny fiomanana ho avy Jesosy isaky ny misy izany!

"Izany koa ianao no vonona." hoy Jesosy, "fa ny Zanak'olona dia avy amin'ny ora izay tsy ilainao izany" (Matio 24,44). "Fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena" (Matio 10,22). Tokony ho vonona ho azy isika ka ho tonga eto amin'ny fiainantsika ankehitriny ary hitarika ny fiainantsika dieny izao.

Ny ifantohan'ny Baiboly

Ny Baiboly manontolo dia momba ny fiavian'i Jesosy Kristy. Amin'ny maha Kristianina antsika, ny fiainantsika koa dia tokony ho eo amin'ny fiaviany. Tonga Jesosy. Tonga amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny Fanahy Masina izany. Ary hiverina i Jesosy. Ho avy i Jesosy amin'ny hery sy ny voninahitra "hanova ny vatantsika tsy misy dikany mba ho tonga vatany be voninahitra izy" (Filipiana 3,21). Ary «ny zavaboary koa dia ho afaka amin'ny fanandevozana ny tsy fahalavorariana amin'ny fahalalahana mahafinaritra ny zanak'Andriamanitra» (Romana 8,21).

ENY, ho avy tsy ho ela aho, hoy ny Mpamonjintsika. Ary amin'ny maha mpino sy mpianatr'i Kristy antsika, dia afaka mamaly amin'ny feo iray isika rehetra hoe: "Amen, eny, tongava Jesosy Tompo" (Apokalypsy 22,20)!

Norman Shoaf


Ny fiavian'i Kristy fanindroany