Ny Fanahy Masina

104 ny fanahy masina

Ny Fanahy Masina dia olona fahatelon'ny maha-Andriamanitra ary maharitra mandrakizay amin'ny Ray amin'ny alàlan'ny Zanaka. Izy no mpampionona nampanantenain'i Jesosy Kristy fa nirahin'Andriamanitra ho an'ny mino rehetra. Mitoetra ao amintsika ny Fanahy Masina, mampiray antsika amin'ny Ray sy ny Zanaka ary manova antsika amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny fanamasinana ary amin'ny alàlan'ny fanavaozana lalandava, dia mampiray antsika amin'ny sarin'i Kristy. Ny Fanahy Masina no loharanom-tsindrimandry sy faminaniana ao anaty Baiboly ary loharanon'ny firaisana sy ny fiarahamonina ao amin'ny Fiangonana. Manome fanomezana ara-panahy ho an'ny asan'ny filazantsara izy ary mpitari-dàlana tsy ankiato ny kristiana rehetra. (Jaona 14,16:15,26; 2,4.17; Asa 19.38-28,19; Matio 14,17; Jaona 26--1; 1,2 Petera 3,5; Titosy 2; 1,21 Petera 1; 12,13. 2 Korintiana 13,13:1; 12,1 Korintiana 11:20,28; 16,13 Korintiana; Asa.; Jaona)

Ny Fanahy Masina dia Andriamanitra

Ny Fanahy Masina dia Andriamanitra miasa - mamorona, miteny, manova, mitoetra ao anatintsika, miasa ao amintsika. Na dia afaka manao io asa io aza ny Fanahy Masina tsy misy ny fahalalana, dia manampy kosa ny fahalalana bebe kokoa.

Ny Fanahy Masina dia manana ny toetran'Andriamanitra, ampifandraisina amin'Andriamanitra ary manao asa izay Andriamanitra irery ihany no miasa. Tahaka an’Andriamanitra dia masina ny Fanahy - masina tokoa izay manompa ny Fanahy Masina dia fahotana lehibe toy ny fanitsakitsahana ny zanak’Andriamanitra (Hebreo 10,29). Ny fitenenan-dratsy ny Fanahy Masina dia iray amin'ireo fahotana tsy voavela (Matio 12,31). Io dia manondro fa masina ny fanahy, izany hoe tsy ny fananana fahamasinana manokana ihany, toy ny teo amin'ny tempoly.

Tahaka an'Andriamanitra, ny Fanahy Masina dia mandrakizay (Hebreo 9,14). Tahaka an'Andriamanitra, ny Fanahy Masina dia tsy manam-paharoa (Salamo 139,7: 10). Sahala amin'Andriamanitra, ny Fanahy Masina dia tsy mahay (1 Korintiana 2,10: 11-14,26; Jaona). Ny Fanahy Masina dia manangana (Joba 33,4; Salamo 104,30) ary manao fahagagana (Matio 12,28:15; Romana 18, 19) amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra eo amin'ny asany. Ao amin'ireo andinin-tsoratra masina maromaro, ny ray, ny zanakalahy ary ny Fanahy Masina dia voalaza fa mitovy ihany. Ao amin'ny andalan-teny iray momba ny "fanomezam-pahasoavan'ny Fanahy" i Paul dia nametraka ny "Fanahy" iray, ny "iray" Tompo ary ny "iray" Andriamanitra miandany (1 Kor. 12,4-6). Nanidy taratasy tamin'ny alàlan'ny vavaka telo-bavaka izy (2 Korintiana 13,13). Ary Peter nanokatra taratasy iray misy fomba telo hafa (1 Petera 1,2). Tsy porofon'ny firaisan-kina izany fa manohana azy io.

Ny firaisana no aseho amin'ny fomba mahery vaika indrindra amin'ny fomba fanaovana batisa: «[Batisa] amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina» (Matio 28,19). Ireo telo ireo dia manana anarana tokana, mariky ny fitambaran'olona iray, misy.

Rehefa manao zavatra ny Fanahy Masina, dia manao izany Andriamanitra. Rehefa miteny ny Fanahy Masina, dia miteny Andriamanitra. Rehefa nandainga taminny Fanahy Masina i Ananiasy dia nandainga tamin Andriamanitra (Asan’ny Apostoly 5,3: 4). Araka ny filazan'i Peter, i Ananiasy dia nandainga tsy ny solontenan'Andriamanitra ihany, fa Andriamanitra mihitsy. Tsy afaka "mandainga" amin'ny hery tsy manavakavaka ianao.

Tamin'izay fotoana izay dia nilaza i Paoly fa ny kristiana no tempolin'ny Fanahy Masina (1o6,19), amin'ny toerana hafa, dia tempolin'Andriamanitra isika (1 Korintiana 3,16). Ny tempoly iray dia ampiasaina hivavaka amin'ny Andriamanitra iray fa tsy hery manamboninahitra. Rehefa nanoratra momba ny "Tempolin'ny Fanahy Masina" i Paul dia nilaza tamim-pahatokiana hoe: Ny Fanahy Masina dia Andriamanitra.

Toy izany koa ao amin'ny Asan’ny Apostoly 13,2 ny Fanahy Masina dia mitovy amin'Andriamanitra: "Fa rehefa nanompo sy nifady hanakaiky ny Tompo izy ireo dia hoy ny Fanahy Masina: Atokàny amin'i Barnabasy sy Saoly ho amin'ny asa izay niantsoako azy ireo." Eto dia miteny ny Fanahy Masina fa Andriamanitra. Tahaka izany koa, izy dia nilaza fa ny Israelita dia "nanandrana sy nitsapa" azy ary "nianiana tamin'ny fahatezerako aho: tsy tokony hahita ny fitsaharako izy ireo" (Hebreo 3,7: 11).

Na izany aza - tsy ny Fanahy Masina fotsiny no anarana hafa ho an'Andriamanitra. Ny Fanahy Masina dia tsy mitovy amin'ny ray sy ny zanaka, toy ny B. naseho tamin'ny batisan'i Jesosy (Matio 3,16: 17). Tsy mitovy ny telo amin'izy ireo, fa ny iray.

Manao ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ny Fanahy Masina. “Zanak'Andriamanitra” isika, izay naterak'Andriamanitra (Jaona 1,12), izay mitovy amin'ny "ateraky ny fanahy" (Jaona 3,5-6). Ny Fanahy Masina no hazavana izay ipetrahan'Andriamanitra ao anatintsika (Efesiana 2,22:1; 3,24 Jaona 4,13;). Mipetraka ao amintsika ny Fanahy Masina (Romana 8,11:1; 3,16 Korintiana) - ary satria mitoetra ao amintsika ny fanahy, dia afaka milaza isika fa mitoetra ao anatintsika Andriamanitra.

Ny saina manokana

Ny Baiboly dia mampiavaka ny Fanahy Masina.

 • Velona ny fanahy (Romana 8,11:1; 3,16 Korintiana)
 • Miresaka ny saina (Asan’ny Apostoly 8,29; 10,19; 11,12; 21,11; 1 Timoty 4,1; Hebreo 3,7 sns).
 • Indraindray ny fanahy dia mampiasa ny mpisolo anarana hoe "I" (Asan 'ny 10,20; 13,2).
 • Ny saina dia azo adika, hotsapain-tsaina, alahelo, fanalam-baraka ary fitenenan-dratsy (Asan’ny Apostoly 5: 3, 9; Efesianina 4,30;
  Hebreo 10,29:12,31; Matio).
 • Ny fanahy no mitarika, misolo tena, miantso, manomboka (Romana 8,14:26, 13,2; Asan’ny Apostoly 20,28,,).

Ny Romana 8,27 dia miresaka momba ny "hevitry ny fanahy". Nieritreritra sy mpitsara izy - afaka "hanapa-kevitra" (Asan’ny Apostoly 15,28). Ny saina "mahalala", ny saina "manolo-tena" (1 Korintiana 2,11:12,11;). Tsy fahefana tsy mizaha tavan'olona io.

Niantso ny Fanahy Masina i Jesosy - amin'ny fiteny grika amin'ny Testamenta Vaovao - paracletos - izany hoe, mpanentana, mpisolovava, tohanana. "Ary hangataka amin'ny Ray aho, ary hanome mpanome saina anao hiaraka aminao mandrakizay: ny fanahin'ny fahamarinana ..." (Jaona 14,16-17). Toa an'i Jesosy, ny Fanahy Masina, mpanentana voalohany ny mpianatra, mampianatra, mijoro ho vavolombelona, ​​manokatra maso, mitarika ary manambara ny fahamarinana (Jaona 14,26:15,26; 16,8:13; 14 &). Ireo dia andraikitra manokana.

Jaona dia mampiasa parakletos endrika lahy; tsy ilaina ny nametraka ny teny amin'ny teny tsy miteny. Ao amin'ny Jaona 16,14, ny teny manculine manokana dia ampiasaina amin'ny teny grika ihany koa («Izy») dia mifandray amin'ny tena teny tsy misy fanahy «fanahy». Mora ny nanao mpisolovava neuter («It») miova, saingy tsy i Johannes. Ny saina mety ho lahy ("izy dia. Mazava ho azy fa ny fitsipi-pitenenana eto dia somary tsy ampy; ny zava-dehibe dia ny hananan'ny Fanahy Masina toetra. Tsy hery tsy miandany akory izy fa mpanampy manan-tsaina sy saina avy amin'Andriamanitra izay mitoetra ao amintsika.

Ny fanahy ao amin'ny Testamenta Taloha

Ny Baiboly dia tsy manana ny toko na ny bokiny izay mitondra ny lohateny hoe "Ny Fanahy Masina". Mianatra kely momba ny fanahy eto isika, somary kely, na aiza na aiza misy ny Soratra Masina miresaka momba ny asany. Kely ihany ny hita ao amin'ny Testamenta Taloha.

Ny fanahy dia nandray anjara tamin'ny famoronana aina ary tafiditra ao amin'ny fitahirizana azy (Genesisy 1: 1,2; Joba 33,4: 34,14;,). Ny fanahin'Andriamanitra dia nameno an'i Bezazel "ny fahaiza-manao rehetra" hananganana ny tranolay (Nomery 2: 31,3-5). Namita an'i Mosesy izy ary tonga tamin'ny anti-panahy fitopolo (Genesisy 4:11,25). Nameno fahendrena an'i Josoa izy ary nanome an'i Samsona sy ny mpitarika hafa ny hery na ny fahaizana miady (Deot 5; Richter [habaka]] 34,9; 6,34).

Nomena ny fanahin'Andriamanitra tamin'i Saoly ary nesorina taty aoriana (1 Samoela 10,6; 16,14). Nanome drafitra ho an'ny tempoly i David (1Ko 28,12). Ny fanahy izay nanentana ny fanahy no hiteny (Nomery 4: 24,2; 2 Samoela 23,2: 1; 12,19Ta 2:15,1; 20,14Ta 11,5: 7,12; 2:1,21; Ezekiela; Zakaria; Petera).

Ao amin'ny Testamenta Vaovao koa, dia nanome hery ny olona hiteny, toa an'i Elisabeth, Zakaria ary Simeona (Lioka 1,41. 67; 2,25-32). Jaona Mpanao Batisa dia feno ny Fanahy na dia hatrany am-bohoka aza (Lioka 1,15). Ny zavatra lehibe lehibe indrindra nataony dia ny filazana ny fiavian'i Jesosy, izay tsy tokony hanao batisa ny olona afa-tsy amin'ny rano fotsiny, fa "amin'ny Fanahy Masina sy amin'ny afo" (Lioka 3,16).

Ny fanahy sy Jesosy

Ny Fanahy Masina dia nitana toerana lehibe teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Izany no nahatonga ny fiheveran'i Jesosy (Matio 1,20) nidina taminy izy rehefa natao batisa (Matio 3,16), Jesosy dia nitarika tany an-efitra (Lioka 4,1) ary nanosotra azy hitory ny filazantsara (Lioka 4,18). Tamin'ny alàlan'ny "Fanahin'Andriamanitra" no nandroahan'i Jesosy ny fanahy ratsy (Matio 12,28). Tamin'ny alalan'ny Fanahy no nanehoany ny tenany ho fanatitra noho ny ota (Hebreo 9,14), ary io fanahy io dia natsangana tamin'ny maty (Romana 8,11).

Nampianatra i Jesosy fa amin'ny fotoan'ny fanenjehana dia hiteny ny Fanahy ny mpianatra (Matio 10,19: 20). Nampianatra azy ireo hanao batemy mpianatra vaovao izy "amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina" (Matio 28,19). Nampanantena Andriamanitra fa homeny ny Fanahy Masina izay rehetra mangataka aminy (Lk
11,13).

Ny fampianarana manan-danja indrindra an'i Jesosy momba ny Fanahy Masina dia azo jerena ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona. Voalohany indrindra aloha dia tsy maintsy "ateraky ny rano sy ny fanahy" ny olombelona (Jaona 3,5). Mila fahaterahana ara-panahy izy ary tsy mety ho avy aminy: fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Ny Fanahy dia tsy hita, fa ny Fanahy Masina no manavaka ny fiainantsika (V. 8).

Nanohy nampianatra i Jesosy hoe: "Izay mangetaheta, mankanesa at and amiko! Izay mino ahy, araka ny voalazan'ny Soratra Masina, dia hisy onin'ny rano velona hikoriana * (Jaona 7, 37-38). Nanaraka izany avy eo i Jaona niaraka tamin'ny fandikana: "Fa ny amin'izany no nilazany ny fanahy izay tokony horaisin'ny mino azy ..." (V. 39). Ny Fanahy Masina dia mamono hetaheta anaty. Manome antsika ny fifandraisana amin'Andriamanitra izay namoronana antsika Izy. Ny fahatongavany amin'i Jesoa dia azontsika ny Fanahy ary afaka mameno ny fiainantsika ny Fanahy.

Mandra-pahatongan'izany fotoana, araka ny nolazain'i Jaona tamintsika, dia mbola tsy narotsaka ny fanahy amin'ny ankapobeny: ny fanahy "dia tsy mbola teo; satria tsy mbola nomena voninahitra i Jesosy » (V. 39). Efa nahatanteraka ny lahy sy ny vavy talohan'ny nahatongavan'i Jesosy ilay fanahy, fa izao tsy ho ela dia ho avy amin'ny fomba vaovao sy mahery kokoa - amin'ny Pentekosta. Tsy voarotsaka amin'ny toe-javatra tsirairay ihany ny fanahy, fa miaraka. Izay rehetra antsoina hoe "an'Andriamanitra" sy atao batisa dia mandray azy (Asan’ny Apostoly 2,38: 39).

Nampanantena i Jesosy fa homena ny fanahin'ny fahamarinana ny mpianany ary hiaina ao aminy io fanahy io (Jaona 14,16-18). Io dia mitovy amin'ny fahatongavan'i Jesôsy tamin'ny mpianany (V. 18), satria fanahin'i Jesosy ary koa fanahin'ny Ray - nirahin'i Jesosy ary koa Ray (Jaona 15,26). Ny Fanahy dia mamela an'i Jesosy hidirana amin'ny olona rehetra ary hanohy ny asany.

Araka ny tenin'i Jesosy, ny Fanahy dia tokony "hampianatra ny zavatra rehetra" ary "mahatsiaro ny zavatra rehetra nolazaiko taminao" (Jaona 14,26). Ny Fanahy dia nampianatra azy ireo zavatra tsy ho azony alohan'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty (Jaona 16,12-13).

Ny fanahy dia vavolombelon'i Jesosy (Jaona 15,26:16,14;). Tsy dia mikapoka ny tenany izy fa mitarika ny olona mankany amin'i Jesosy Kristy sy ny Ray. Tsy miresaka “avy amin’ny tenany” izy, fa tsy ny an’ny Ray ihany (Jaona 16,13). Ary satria afaka miaina an-tapitrisany maro ny Fanahy, tombony ho antsika izany dia i Jesoa niakatra tany an-danitra ka nandefa ny Fanahy (Jaona 16:7).

Miasa amin'ny fitoriana filazantsara ny Fanahy; manazava an'izao tontolo izao momba ny fahotany, ny helok'izy ireo, ny filàny ny fahamarinana ary ny fahatongavan'ny fitsarana azo antoka (And. 8-10). Ny Fanahy Masina dia manondro ny olona an'i Jesôsy ho olona manala ny fahadisoana rehetra ary loharanon'ny fahamarinana.

Ny Fanahy sy ny Fiangonana

Naminany i Jaona Mpanao Batisa fa hanao batemy i Jesosy "amin'ny Fanahy Masina" (Marka 1,8). Nitranga izany taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty tamin'ny Pentekosta, rehefa nanome hery tamin'ny mpianatra tamin'ny fomba mahagaga ny Fanahy (Asan’ny Apostoly 2). Fahagagana ihany koa no nandrenesan'ny olona ireo miteny amin'ny fiteny vahiny (V. 6). Nisy fahagagana toy izany nitranga imbetsaka rehefa nitombo sy niely ny fiangonana (Asan’ny Apostoly 10,44: 46-19,1; 6). Amin'ny maha-mpahay tantara azy dia mitantara ireo tranga tsy mahazatra sy mahazatra indrindra i Lukas. Tsy misy milaza fa nitranga tamin'ny mpino vaovao rehetra ireo fahagagana ireo.

Nilaza i Paoly fa ny mpino rehetra dia efa natao batisa tamin'ny Fanahy iray - ny Fiangonana (1 Korintiana 12,13). Ny Fanahy Masina dia homena izay mino (Romana 10,13; Galatiana 3,14). Miaraka na tsy misy fahagagana miaraka aminy, ny mpino rehetra dia atao batisa amin'ny Fanahy Masina. Tsy ilaina ny mitady fahagagana ho porofo manokana sy mazava be momba izany. Ny Baiboly dia tsy mitaky ny mpino tsirairay hangataka batisa amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Fa kosa, miantso ny mino rehetra ho feno hatrany ny Fanahy Masina (Efesiana 5,18) - vonona hanaraka ny fitarihan'ny Fanahy. Adidy mitohy izany fa tsy hetsika an-kianja iray.

Raha tokony hitady fahagagana isika, dia aoka isika hitady an'Andriamanitra ary avelao Andriamanitra hanapa-kevitra raha misy fahagagana iray na tsia. Matetika i Paoly dia mamaritra ny herin'Andriama- nitra tsy amin'ny fahagagana, fa amin'ny teny izay maneho hery anaty: fanantenana, fitiavana, fahari-po sy faharetana, fahavonona ny hanompo, hahatakatra, hijaly ary herim-po amin'ny fitoriana (Romana 15,13:2; 12,9 Korintiana 3,7; Efesiana 16 sy 17-1,11; Kolosiana 28 ary 29-2; 1,7 Timoty 8).

Ny bokin'ny Asa dia mampiseho fa ny Fanahy no hery ao ambadiky ny fitomboan'ny Fiangonana. Nomen'ny Fanahy hery ny mpianatra hanambara an'i Jesosy (Asan’ny Apostoly 1,8). Nanome faharesen-dahatra lehibe izy ireo tamin'ny toriteny nataony (Asan 'ny 4,8 & 31; 6,10). Nanome ny torolalana tamin'i Filipo izy, ary nony afaka nisambotra azy izy (Asan’ny Apostoly 8,29:39 sy).

Ny fanahy no nampahery ny fiangonana ka nampiasa ny olona hitarika azy io (Asan’ny Apostoly 9,31;
20,28).
Niresaka tamin'i Petera sy ny fiangonana tany Antiokia izy (Asan’ny Apostoly 10,19; 11,12; 13,2). Niditra tao Agabosy izy mba hanambara mialoha ny mosary ary i Paoly kosa hanozona (Asan’ny Apostoly 11,28:13,9; 11). Notarihin'i Paoly sy i Barnabasy izy ireo tamin'ny dia (Asa. 13,4: 16,6; 7) ary nanampy ny apôstôly tany Jerosalema handray fanapahan-kevitra (Asan’ny Apostoly 15,28). Nandefa an'i Paoly nankany Jerosalema izy ary naminany izay hitranga any (Asan’ny Apostoly 20,22: 23-21,11;). Ny Fiangonana dia nisy ary nitombo ihany satria ny Fanahy no niasa tao amin'ny mpino.

Ny fanahy sy ny tsy mivadika ankehitriny

Andriamanitra Fanahy Masina dia voakasika mafy amin'ny fiainan'ny mpino ankehitriny.

 • Izany dia mitarika antsika hibebaka ary manome fiainana vaovao (Jaona 16,8:3,5; 6).
 • Mitoetra ao amintsika Izy, mampianatra sy mitarika antsika (1 Korintiana 2,10: 13-14,16; Jaona 17: 26-8,14 &; Romana). Izy no mitarika antsika amin'ny alàlan'ny soratra masina, amin'ny alalan'ny vavaka ary amin'ny kristiana hafa.
 • Ny fanahin'ny fahendrena izay manampy antsika hieritreritra amin'ny fanapahan-kevitra ho avy amin'ny fahatokisana, fitiavana ary fahamalinana (Efesiana 1,17:2; 1,7 Timoty).
 • Ny Fanahy dia "manapaka" ny fontsika, tombo-kase ary manamasina antsika ary manokana antsika ho amin'ny tanjon'Andriamanitra (Romana 2,29; Efesiana 1,14).
 • Miteraka fitiavana sy vokatry ny fahamarinana ao amintsika (Romana 5,5; Efesiana 5,9; Galatiana 5,22-23).
 • Napetrany ao am-piangonana isika ary manampy antsika hamantatra fa zanak'Andriamanitra isika (1 Kôr 12,13:8,14; Romana 16).

Tokony hivavaka amin'Andriamanitra isika "amin'ny fanahin'Andriamanitra" amin'ny fifantohana amin'ny zavatra tadiavin'ny fanahy (Filipiana 3,3; 2 Korintiana 3,6; Romana 7,6; 8,4-5). Miezaka isika hanao izay tiany (Galatiana 6,8). Rehefa tarihin'ny Fanahy isika, dia manome antsika fiainana sy fiadanana (Romana 8,6). Manome antsika hiditra ao amin'ny rainy izany (Efesiana 2,18). Manampy antsika amin'ny fahalementsika Izy dia "misolo tena" antsika, izany hoe izy dia mijoro ho antsika miaraka amin'ny Ray (Romana 8,26-27).

Manome fanomezana ara-panahy koa izy, toy izay ahafahan'ny fitarihana ny fiangonana (Efesiana 4,11), amin'ny birao samihafa (Romana 12,6: 8), ary talenta sasany hanaovana asa miavaka (1 Korintiana 12,4: 11). Tsy misy olona manana fanomezana rehetra amin'ny fotoana iray, ary tsy omena ny olona rehetra tsy misy fanavahana (And. 28-30). Ny fanomezana rehetra, na ara-panahy na "voajanahary", dia tokony hampiasaina ho an'ny soa iombonana ary hanompo ny Fiangonana manontolo (1 Korintiana 12,7:14,12;). Ny fanomezana rehetra dia manan-danja (1 Korintiana 12,22: 26).

Mbola ananantsika ihany ny "fanomezam-pahasoavana voalohany" an'ny Fanahy, toky voalohany izay mampanantena antsika bebe kokoa amin'ny ho avy (Romana 8,23; 2 Korintiana 1,22; 5,5; Efesiana 1,13-14).

Ny Fanahy Masina dia Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika. Ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra dia ataon'ny Fanahy. Izany no nahatonga an'i Paoly hiantso antsika hoe: "Raha miaina amin'ny fanahy isika, dia handeha amin'ny fanahy ... aza malahelo ny fanahy masina ... aza mampietry ny fanahy" (Galatiana 5,25; Efesiana 4,30; 1Te 5,19). Ka tiantsika ny hihaino tsara izay lazain'ny saina. Rehefa miteny izy dia miteny Andriamanitra.

Michael Morrison


PDFNy Fanahy Masina