Ny fiangonana

108 ny fiangonana

Ny Fiangonana, Vatan'i Kristy, no vondron'izay rehetra mino an'i Jesosy Kristy sy itoeran'ny Fanahy Masina. Ny adidin'ny Fiangonana dia ny fitoriana ny filazantsara, ny fampianarana izay rehetra nandidian'i Kristy, ny fanaovana batisa ary ny ahandro ny andian'ondry. Ho fanatanterahana izany didy izany, ny Fiangonana, tarihin'ny Fanahy Masina, dia mandray ny Baiboly ho mpitari-dalana ary tarihin'i Jesosy Kristy, lohan'ny velona. Hoy ny Baiboly: Ireo izay mino an'i Kristy dia tonga ao anatin'ny "fiangonana" na "vondrom-piarahamonina". Inona izany, ny "fiangonana", ny "vondrom-piarahamonina"? Ahoana no fandaminana izany? Ahoana marina? (1 Korintiana 12,13:8,9; Romana 28,19: 20; Matio 1,18: 1,22; Kolosiana; Efesianina)

Jesosy dia manorina ny fiangonany

Hoy Jesosy: Te hanangana ny fiangonako aho (Matio 16,18). Zava-dehibe aminy ny fiangonana - tiany be izy ary nomeny ny ainy ho azy (Efesiana 5,25). Raha toa Azy isika, dia ho tia ny Fiangonana sy hanome ny tenantsika ho amin'izany.

Ny teny grika hoe "fiangonana" dia ekklesia, izay midika hoe fivoriambe. Ao amin'ny Asa 19,39: 40, ny teny dia ampiasaina amin'ny heviny hoe fivorian'ny olona mahazatra. Ho an'ny kristiana, ekklesia dia manana dikany manokana: izay rehetra mino an'i Jesosy Kristy.

Tamin 'ny fotoana nanoratany ny teny voalohany dia nanoratra i Lukas, ohatra hoe: "Ary nisy tahotra lehibe momba ny vohitra manontolo ..." (Asan’ny Apostoly 5,11). Tsy mila manazava ny dikan'ny teny izy; efa nahalala ny mpamaky azy. Natao ho an'ny Kristiana rehetra izany, fa tsy ireo tafavory eto amin'ity toerana ity amin'izao fotoana izao. Ny "Fiangonana" dia manondro ny fiangonana, ary manondro ny mpianatr'i Kristy rehetra. Vondron'olona, ​​fa tsy trano.

Ny vondrona mpino tsirairay ao an-toerana dia fiangonana. Nanoratra "tamin'ny fiangonan'Andriamanitra tany Korinto i Paoly" (1 Korintiana 1,2); miresaka ny "ny fiangonan'i Kristy rehetra izy" (Romana 16,16) sy ny «munisipalin'i Laodicea» (Kolosiana 4,16). Fa izy koa dia mampiasa ny teny hoe fiangonana ho anarana iombonana ho an'ny fiarahamonina mpino rehetra rehefa niteny izy fa "Kristy dia tia ny fiangonana ary nanolotra ny tenany ho azy" (Efesiana 5,25).

Misy fiangonana maromaro. Amin'ny ambaratonga iray dia ny fiangonana iraisampirenena izay ahitana ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao izay manaiky an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpamonjy. Amin'ny ambaratonga hafa dia ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana, ireo vondrom-piarahamonina amin'ny lafiny tsy fantatra, andiana isam-paritra izay mivory matetika. Amin'ny ambaratonga antonony dia ny anaram-piangonana na anaram-piangonana, izay vondrona vondrona fiaraha-miasa miara-miasa amin'ny tantara iraisana sy ny fototry ny finoana.

Ireo fiangonana eo an-toerana indraindray dia tsy mpino - ireo olona ao amin'ny fianakaviana izay tsy milaza an'i Jesosy ho Mpamonjy nefa mbola mandray anjara amin'ny fiainam-piangonana. Mety ho tafiditra ao anatin'izany ireo olona mieritreritra fa Kristiana izy ireo fa misy mamitaka ny tenany. Ny zava-niainana dia mampiseho fa ny sasany amin'izy ireo dia miaiky fa tsy tena Kristianina.

Fa maninona mila an'ity fiangonana ity isika

Betsaka ny olona mamaritra ny tenany ho mpino an'i Kristy, nefa tsy te hiditra amin'ny fiangonana rehetra. Izany koa dia tsy maintsy raisina ho toy ny postur diso. Ny Testamenta Vaovao dia mampiseho fa ny tranga mahazatra dia ny mpino miangona tsy tapaka (Hebreo 10,25).

Matetika i Paul dia miantso ny kristiana hifanompoana ary mifanampy, fifanampiana, hiray hina (Romana 12,10:15,7; 1; 12,25 Korintiana 5,13; Galatiana 4,32; Efesiana 2,3; Filipiana 3,13; Kolosiana 2; 5,13. Tesalonika). Sarotra ho an'ny olona ny hanaraka ireo didy ireo raha tsy mahafeno ny mpino hafa.

Ny fiangonana eo an-toerana iray dia afaka manome antsika fahatsapana ho fananana, fahatsapana fa mifandray amin'ny mpino hafa. Afaka manome antsika fiarovana kely indrindra ho an'ny fiarovana ara-panahy izany mba tsy hanakorontana amin'ny hevitra hafahafa. Ny fiangonana iray dia afaka manome antsika namana, fiaraha-monina ary famporisihana. Izy io dia afaka mampianatra antsika zavatra tsy hianarantsika samirery. Manampy amin'ny fanabeazana ny zanatsika izy io, afaka manampy antsika hanompo an'i kristiana amin'ny fomba mahomby kokoa, afaka manome fotoana ahafahana manompo any amin'ny toerana hitomboan'izy io isika, matetika amin'ny fomba tsy misy fotony. Amin'ny ankapobeny dia azo lazaina hoe: Ny tombom-barotra omen'ny vondron'olona iray dia mifanaraka amin'ny fanoloran-tena izay ataontsika.

Fa angamba ny antony lehibe indrindra an'ny mpino tsirairay ho mpikamban'ny fiangonana dia: Mila antsika ny fiangonana. Nanome fanomezana samihafa ho an'ny mpino tsirairay Andriamanitra ary maniry ny hiara-hiasa "ho tombontsoan'ny rehetra" (1 Korintiana 12,4: 7). Raha ampahany fotsiny amin'ny mpiasa no misahana ny asa dia tsy mahagaga raha tsy mahomby araka ny nantenain'ny hafa ny fiangonana na tsy mahasalama araka ny antenaina. Mampalahelo fa mora kokoa noho ny manampy ny tsikera.

Mila ny fotoanantsika sy ny fahaizantsika ary ny fanomezantsika ny Fiangonana. Mila olona hino azy io - mila ny fanoloran-tenantsika. Jesosy niantso ny mpiasa hivavaka (Matio 9,38). Tiany hojerentsika ny tsirairay amintsika fa tsy fotsiny ireo olona mijery pasipa.

Raha te ho kristiana tsy misy fiangonana ianao, dia tsy mampiasa ny herinao araka ny heverinay fa araka ny Baiboly, izany hoe fanampiana. "Fiangonana mifanampy" ny Fiangonana ary tokony hifanampy isika hahalala fa ho avy ny andro (eny efa tonga) ny ilaintsika mila fanampiana.

Ny filazalazana ny fokonolona

Miresaka amin'ny fomba samihafa ny fiangonana: vahoakan'Andriamanitra, fianakavian'Andriamanitra, ampakarin'i Kristy. Izahay dia tranobe, tempoly, vatana. Jesosy dia nilaza antsika toy ny ondry, toy ny tanimboly, tahaka ny tanimboaloboka. Ireo tandindona tsirairay ireo dia mampiseho lafiny hafa amin'ny fiangonana.

Ny fiangonana dia mamaritra ihany koa ny fanoharana maro momba an'i Jesosy momba ny Fanjakan'Andriamanitra. Nanomboka kely ny fiangonana ary nitombo be toy ny voan-tsinapy (Matio 13,31: 32). Ny fiangonana dia toy ny tanimbary izay maniry ny sahan'ny vary (Andininy 24-30). Toy ny harato iray izay misambotra trondro tsara na ny ratsy (And. 47-50). Tahaka ny tanimboaloboka izay miasa ela ny sasany, ny sasany kosa vetivety (Matio 20,1: 16). Toy ny mpanompo nankinina tamin'ny tompony izy, ary nametraka izany tamin'ny fomba tsara sy ampahany ratsy (Matio 25,14: 30).

Niantso ny tenany ho Mpiandry sy ny Mpianany i Jesosy (Matio 26,31); ny asany dia ny nitady ondry very (Matio 18,11: 14). Nofaritany ny mpino azy toy ny ondry mila karakaraina sy karakaraina (Jaona 21,15-17). I Paoly sy i Peter koa dia mampiasa io tandindona io ary milaza fa ny mpitarika fiangonana dia tsy maintsy "sandriniaina ny andian'ondry" (Asan’ny Apostoly 20,28:1; 5,2 ​​Petera).

"Anorenan'Andriamanitra ianao" hoy ny nosoratan'i Paoly ao amin'ny 1 Korintiana 3,9. I Kristy no fototra (V. 11), ny tranon'ny olombelona no mitoetra ao. I Petera dia niantso antsika hoe "vato velona, ​​namboarina ho an'ny trano ara-panahy" (1 Petera 2,5). Miaraka isika dia voaorina «ho fonenan'Andriamanitra amin'ny Fanahy» (Efesiana 2,22). Tempolin'Andriamanitra, tempolin'ny Fanahy Masina (1 Korintiana 3,17:6,19;). Azo ivavahana Andriamanitra na aiza na aiza; fa ny fiangonana dia ivavahan'ny fivavahany ho iray amin'ireo tanjony lehibe.

“Vahoakan’Andriamanitra” isika, milaza ny 1 Petera 2,10. Izahay no tokony ho nataon'ny vahoaka Isiraely: "ny foko voafidy, ny fisoronana mpanjaka, ny olona masina, ny olona fananana" (V. 9; jereo ny Eksodosy 2: 19,6). An'Andriamanitra isika satria novidin'i Kristy tamin'ny rany (Apokalypsy 5,9). Zanak'Andriamanitra isika, raintsika (Efesiana 3,15). Amin'ny maha-zaza antsika, nomena lova lehibe isika, ary andrasana ny hampifaly sy hanome voninahitra ny anarany.

Ny soratra masina koa dia miantso antsika hoe Ampakarin'i Kristy - teny izay mifanaraka amin'ny halehiben'ny fitiavan'i Kristy antsika sy ny fiovan'ny lalina ao anatintsika, mba hananantsika fifandraisana akaiky amin'ny Zanak'Andriamanitra. Tao anatin'ny fanoharana sasany, dia nanasa ny olona ho amin'ny fampakaram-bady i Jesosy; eto isika dia asaina ho ampakarina.

"Andao hifaly sy hifaly ary hanome voninahitra azy; fa tonga ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry, ary efa nanomana ny ampakariny » (Apokalypsy 19,7). Ahoana no 'hanomanana'? Miaraka amin'ny fanomezana:

"Ary nomena azy nitafy lamba rongony madio tsara" (V. 8). Kristy no manadio antsika "amin'ny rano fandroana amin'ny Teny" (Efesiana 5,26). Natolony ho an'ny tenany ny Fiangonana taorian'ny nanamboarany izany voninahitra sy tsy misy fahatany, masina sy tsy misy tsiny (V. 27). Izy io dia miasa ato anatintsika.

miara-miasa

Ilay tandindona izay mampiseho tsara indrindra ny fomba tokony hifandraisan'ny paroasy ho an'ny tsirairay. "Fa ianareo no tenan'i Kristy," hoy i Paul, "ary samy manana rohy daholo ianareo rehetra" (1 Korintiana 12,27). Jesosy Kristy «no lohan'ny vatana, dia ny fiangonana» (Kolosiana 1,18), ary rantsambatana daholo isika. Rehefa tafaray amin'i Kristy isika dia mitambatra koa isika ary isika - amin'ny fomba tena izy io - mifamatotra amin'ny tsirairay avy.

Tsy misy olona afaka miteny hoe: "Tsy mila anao aho" (1 Korintiana 12,21), tsy misy afaka milaza fa tsy misy ifandraisany amin'ny fiangonana izy (V. 18). Mizara ny fanomezantsika Andriamanitra mba hahafahantsika miara-miasa hahazo tombontsoa sy mifanampy ary mahazo fanampiana amin'ity fiaraha-miasa ity. Tsy tokony hisy fizarana eo amin'ny vatana (V. 25). I Paoly matetika dia ny polemika manohitra ny fanahin'ireo antoko; ireo mamafy fifandirana dia tokony hialana amin'ny vondrom-piarahamonina (Romana 16,17; Titosy 3,10-11). Andriamanitra dia mampitombo ny fiangonana "hitombo amin'ny faritra rehetra" amin'ny alàlan'ny "samy mpikambana manohana ny iray araka ny heriny" (Efesiana 4,16).

Mampalahelo fa ny tontolo kristiana dia mizara ho anaram-piangonana izay matetika mifanaratsy. Tsy mbola lavorary ny Fiangonana satria tsy misy tonga lafatra ny mpikambana ao aminy. Na izany aza: maniry fiangonana tokana i Kristy (Jaona 17,21). Tsy voatery midika hoe fampivondronana ny fandaminana izany, fa tanjona tanjona iraisana izany.

Ny tena firaisana marina dia tsy hita raha tsy miezaka hanakaiky an'i Kristy, mitory ny Filazantsaran'i Kristy, miaina araka ny fitsipiny. Ny tanjona dia ny hanaparitaka izany fa tsy ny tenantsika.Ny fananana fandavana samihafa dia misy tombony ihany koa: Amin'ny alàlan'ny fomba samihafa, ny hafatr'i Kristy dia mahatratra olona maro kokoa amin'ny fomba takatry ny sainy.

fikambanana

Misy endrika telo fototra amin'ny fikambanan'ny fiangonana sy fitarihana ao amin'ny tontolo Kristiana: hierarchical, demokratika ary solontena. Antsoina hoe episcopal, congovernmental ary presbyterial izy ireo.

Ny karazana fototra tsirairay dia manana ny karazany maro samihafa, saingy amin'ny ankapobeny, ny modely episkopaly dia midika fa ny mpiandry ambony dia manana hery hamaritana ny fitsipiky ny fiangonana ary hanendry mpitandrina. Ao amin'ny maodelim-pivoriana, ny vondron'olona ihany no mamaritra ireo zavatra roa ireo.Amin'ny rafitra presbyterial, mizara eo amin'ny anaram-piangonana sy ny fiaraha-monina ny fahefana; Ny loholona dia voafidy izay nomena andraikitra.

Vondron'olona manokana na Ny firafitry ny fiangonana dia tsy mamaritra ny Testamenta Vaovao. Izy io dia miresaka momba ny mpiandraikitra (Eveka), loholona sy mpiandry (Mpitandrina), na dia toa mifanakalo tsy misy fiovana aza ireo lohateny ofisialy ireo. Nandidy ny loholona i Peter mba hampiasa andraikitra amin'ny mpiandry sy mpiandraikitra: "Fahano ny andiany ... tadiavo izy" (1 Petera 5,1: 2). Amin'ny lafiny mitovy, omen'i Paoly torolàlana ireo torolàlana ireo (Asan’ny Apostoly 20,17:28 sy).

Ny vondrom-piangonana tao Jerosalema dia notarihin'ny vondron'ny loholona; ny paroasy ho an'i Filippi an'ny Eveka (Asan’ny Apostoly 15,2: 6-1,1; Filipiana). Nandidy an'i Titosy hampiasa loholona i Paoly, nanoratra andininy iray momba ny loholona sy maromaro momba ny eveka izy ireo toy ny hoe mitovy hevitra amin'ny mpitondra eo amin'ny vondron'olona (Titosy 1,5-9). Ao amin'ny taratasy ho an'ny Hebreo (13,7, Menge sy Elberfeld Bible) antsoina hoe mpitarika ho "mpitarika" fotsiny ireo filohan'ny vondrom-piarahamonina.

Ny mpitondra fiangonana sasany dia antsoina koa hoe "mpampianatra" (1 Korintiana 12,29:3,1; Jakoba). Ny fitsipi-pitondran-tena ao amin'ny Efesiana 4,11 dia mampiseho fa ny "mpiandry" sy "mpampianatra" dia ao anatin'ny sokajy mitovy. Iray amin'ireo fepetra voalohan'ny mpiasan'ny vondrom-piarahamonina ny hoe "... mahay mampianatra ny hafa" (1 Timoty 3,2).

Amin'ny maha-denominista azy dia azo lazaina hoe: notendrena ireo mpitarika ny fiangonana. Betsaka ny fikambanan'ny vondrom-piarahamonina, na dia ny lanjan'ny anarana ofisialy aza dia manan-danja tokoa.

Ny mpikambana dia nasaina naneho fanajana sy fankatoavana ireo manampahefana (2 Tesalonianina 5,12:1; 5,17 Timoty 13,17; Hebreo). Raha mahita zavatra tsy mety ny zokiny dia tsy tokony hankato ny fiangonana; na izany aza, matetika no nanantena ny hanohana ny loholona.

Inona no ataon'ireo loholona? Lohan'ny vondrom-piarahamonina ianao (1 Timoty 5,17). Mamahana ny andian'omby izy ireo, tarihin'ny ohatra sy fampianarana izy ireo. Miambina ny ombiny ianao (Asan’ny Apostoly 20,28). Tsy tokony hanjaka amin'ny jadona ry zareo fa hanompo (1 Petera 5,23), «ka dia vonona ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompoana. Toy izao ny fananganana ny vatan'i Kristy » (Efesiana 4,12).

Ahoana no atao hoe anti-panahy? Izahay dia mahazo fampahalalana amin'ny tranga vitsivitsy: Nampiasa loholona i Paul (Asa. 14,23) nihevitra fa nanendry eveka i Timoty (1 Timoty 3,1: 7), ary nomeny fahefana i Titol mba hanendry loholona (Titosy 1,5). Na izany na tsy izany dia misy ny ambaratongam-pahefana ao amin'ireny tranga ireny. Tsy mahita ohatra momba ny fiarahamonina iray izay misafidy ireo loholony mihitsy isika.

diakona

Ao amin'ny Asan'ny Apostoly 6,1: 6 anefa dia ahitantsika ny fomba nifidianan'ny fiangonana hoe lehilahy mahantra [diakona]. Nosafidy hanome fizarana sakafo ho an'ny sahirana ireo lehilahy ireo, ary napetraky ny apôstôly avy eo tao amin'ity birao ity. Io dia nahafahan'ireo apostoly nifantoka tamin'ny asa ara-panahy ary vita ny asa ara-batana (V. 2). Ity tsy fitoviana eo amin'ny asan'ny fiangonana ara-panahy sy ara-batana ity ihany koa dia hita ao amin'ny 1 Petera 4,10: 11.

Ny mpiasa an-tanana dia matetika antsoina hoe diakona, avy amin'ny teny grika hoe diakoneo hoe
"Manompoa" dia midika. Raha ny fitsipika, ny mpikambana sy ny mpitarika rehetra dia tokony "manompo", saingy misy manamboninahitra misimisy kokoa amin'ny asa fanompoana amin'ny lafiny hafa. Diakona vehivavy koa voatonona ao amin'ny toerana iray farafahakeliny (Romana 16,1). I Paoly dia niantso an'i Timoty ho toetra tsara tsy maintsy ananan'ny diakona (1 Timoty 3,8: 12) nefa tsy nilaza mazava hoe nanao ahoana ny fanompoany. Vokatr'izany, ireo anaram-piangonana samihafa dia manome asa samihafa amin'ny diakona, manomboka amin'ny mpanatrika efitrano ka hatramin'ny kaonty ara-bola.

Tsy ny anarana, ny firafitra na ny fomba namenoany azy izay zava-dehibe amin'ny toerana fitantanana. Ny zava-dehibe dia ny dikan'izy ireo sy ny tanjon'izy ireo: manome fanampiana ny vahoakan'Andriamanitra rehefa matotra izy ireo "hatrany amin'ny fahafenoan'i Kristy" (Efesiana 4,13).

Ny tanjon'ny fokonolona

Kristy nanorina ny fiangonany, nanome fanomezana sy fitarihana ny olony izy ary nomeny asa isika. Inona ny tanjon'ny fiangonana?

Ny tena hevitry ny vondrom-piaraha-monina dia ny fanompoana. Niantso antsika Andriamanitra "mba hotorinao ny fitahian'izay niantso anao avy tao amin'ny maizina mankany amin'ny fahazavana mahagaga" (1 Petera 2,9). Mitady olona hivavaka aminy Andriamanitra (Jaona 4,23) izay tia azy mihoatra ny zava-drehetra (Matio 4,10). Na inona na inona ataontsika, na amin'ny isam-batan'olona na vondrona, dia tokony hatao aminy foana (1 Korintiana 10,31). Tokony “manolotra fiderana an'Andriamanitra mandrakariva” isika (Hebreo 13,15).

Nomena baiko isika: «Mifampahery amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny hira ara-panahy» (Efesiana 5,19). Rehefa miangona toy ny fiangonana isika dia mihira ny fiderana an'Andriamanitra, mivavaka aminy ary maheno ny teniny. Ireny no ivavahana. Torak'izany koa ny fanasan'ny Tompo, ary koa ny batisa ary koa ny fankatoavana.

Ny hevitry ny fiangonana iray hafa dia ny fampianarana. Efa ao am-pon'ny didin'ny iraka: "... ampianaro hitandrina izay rehetra nandidiako anao" (Matio 28,20). Tokony hampianatra ny mpitarika ny fiangonana ary tokony hampianatra ny hafa ny mpikambana tsirairay (Kolosiana 3,16). Tokony hifamporisika isika (1 Korintiana 14,31:2; 5,11 Tesaloniana 10,25; Hebreo). Ny vondrona kely no rafi-pitondran-tena mifanaraka amin'izany sy hifampianara.

Ireo izay mitady fanomezana avy amin'ny Fanahy dia nilaza i Paul dia tokony hiezaka hanorina ny fiangonana (1 Korintiana 14,12). Ny tanjona dia: ny hanorina, ny fananarana, ny tanjaka, ny fampiononana (V. 3). Ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiangonana dia tokony haorina ho an'ny mpiara-monina (V. 26). Tokony ho tanora kokoa, olona lasa mahalala sy mampiasa ny Tenin Andriamanitra. Nidera ny Kristiana tany am-boalohany noho ny "tsy tapaka" tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiarahana ary ny famakiana mofo sy ny vavaka. (Asan’ny Apostoly 2,42).

Ny hevitry ny fiarahamonina fahatelo lehibe indrindra dia ny (asa sosialy) serivisy. "Noho izany ... ndao isika hanao soa amin'ny rehetra, fa ny ankamaroan'ny naman'ny finoana," hoy i Paul (Galatiana 6,10). Ny fianakavianay dia ny fianakavianay, avy eo ny fiarahamonina ary ny tontolo manodidina antsika. Ny didy faharoa ambony indrindra dia: tiava ny namanao (Matio 22,39).

Ity tontolo ity dia manana filana ara-batana maro ary tsy tokony hohadinointsika izany. Fa ny tena zava-dehibe dia mila ny filazantsara izany ary tsy tokony hohadinointsika koa izany. Amin’ny maha-fanompoana antsika maneran-tany, tokony hitory ny vaovao tsaran’ny famonjena amin’ny alalan’i Jesoa Kristy ny Fiangonana. Tsy misy fikambanana hafa manao ity asa ity - andraikitry ny Fiangonana izany. Ilaina ny mpiasa tsirairay avy amin'izany - ny sasany eo amin'ny "mialoha", ny hafa kosa amin'ny asa fanohanana. Mamboly ny sasany, manamboatra ny hafa, mijinja ny hafa; raha miara-miasa isika, dia i Kristy no hampivoatra ny Fiangonana (Efesiana 4,16).

Michael Morrison


PDFNy fiangonana