Ny filazantsara

112 ny filazantsara

Ny filazantsara no vaovao tsara momba ny famonjena amin'ny alàlan'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalàn'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Io ilay hafatra hoe maty ho an'ny fahotantsika i Kristy, nalevina izy, natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina, ary avy eo niseho tamin'ny mpianany. Ny filazantsara no vaovao mahafaly fa afaka miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny asa famonjena nataon'i Jesosy Kristy isika. (1 Korintiana 15,1: 5-5,31; Asa. 24,46:48; Lio 3,16: 28,19-20; Jaona 1,14:15; Matio 8,12: 28,30-31; Marka; Asan'ny Apostoly;-)

Nahoana ianao no teraka

Natao ho tanjona iray izy ireo! Andriamanitra dia namorona ny tsirairay avy amintsika noho ny antony iray - ary tena sambatra isika rehefa miaina mifanaraka amin'ny tanjona nomeny antsika. Tokony ho fantatrao hoe inona izany.

Betsaka ny olona tsy mahalala ny momba ny fiainana manontolo. Miaina izy ireo ary maty izy ireo, mitady karazana dikany sasany ary manontany tena raha manana tanjona ny fiainany, aiza ny fananany, raha tena misy dikany ny fikaonan-javatra lehibe. Mety nangonin'izy ireo ny famoriam-bidy tsara indrindra, na nahazo ny loka malaza tao amin'ny lisea, fa ny drafitra sy ny nofinofy tanora dia mandositra amin'ny fiadanam-po sy fisavoritahana momba ny fotoana tsy nahomby, fifandraisana tsy nahomby na tsy tambo isaina "Raha toa" na "Inona no mety".

Betsaka ny olona miaina fiainana tsy misy dikany ary tsy feno nefa tsy misy tanjona sy dikany izay mihoatra noho ny fahafaham-po vetivety eo amin'ny vola, ny firaisana ara-nofo, ny fahefana, ny haja, ny laza na tsy misy dikany, indrindra rehefa manakaiky ny haizin'ny fahafatesana. Saingy ny fiainana dia mety mihoatra lavitra noho izany satria Andriamanitra dia manolotra bebe kokoa ho antsika tsirairay. Manome antsika tena dikan'ny tena izy sy misy dikany marina eo amin'ny fiainana Izy - fifaliana noho ny namoronany antsika.

Fizarana 1: Ny olombelona noforonina araka ny endrik'Andriamanitra

Ny toko voalohany amin'ny Baiboly dia milaza amintsika fa Andriamanitra dia namorona ny olona "tahaka ny endriny" (Genesisy 1:1,27). Ny lehilahy sy ny vehivavy dia “noforonina araka ny endrik'Andriamanitra” (andalana mitovy).

Mazava ho azy fa tsy natao tahaka ny endrik'Andriamanitra isika raha jerena ny haavony na ny lanjany na ny hoditry ny hoditra. Fanahy Andriamanitra, tsy zavaboary noforonina, ary noforonina amin'ny zavatra isika. Na izany aza, Andriamanitra dia nanao ny olombelona tahaka ny endriny, izay midika fa nahatonga antsika ho mitovy aminy. Manana fahatokisan-tena isika, afaka mifandray, manomana, mieritreritra mamorona, mamolavola sy manangana, mamaha ny olana ary ho hery ho an'ny tsara eto amin'izao tontolo izao. Ary afaka mitia.
 

Tokony noforonina "araka an'Andriamanitra, amin'ny fahamarinana sy fahamasinana" (Efesiana 4,24). Matetika anefa ny olona dia tsy mitovy amin'Andriamanitra amin'izany lafiny izany. Raha ny tena izy, matetika ny olona dia mety tsy ho andriamanitra. Na eo aza ny tsy fahatokian'Andriamanitra antsika, misy ireo zavatra sasany azontsika ianteherana. Ny antony voalohany, dia hahatoky foana Andriamanitra noho ny fitiavany antsika.

Ohatra tonga lafatra

Ny Testamenta Vaovao manampy antsika hahatakatra ny dikan'ny hoe noforonina araka ny endrik'Andriamanitra. Milaza ny apôstôly Paoly fa manova antsika ho tonga lafatra sy tsara Andriamanitra - ny endrik'i Jesosy Kristy. "Satria nifidy izy dia nofaritan'ny mialoha koa fa tokony hitovy amin'ny sarin'ny zanany lahy, mba ho lahimatoa amin'ny rahalahy maro izy" (Romana 8,29). Raha atao teny hafa, dia nikasan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany isika mba ho tonga tahaka ny Zanak'Andriamanitra amin'ny nofo toa an'i Jesosy.

Nilaza i Paoly fa ny tenany dia "endrik'Andriamanitra" (2 Korintiana 4,4). "Izy no endrik'andriamanitra tsy hita." (Kolosiana 1,15). Izany no ohatra tonga lafatra amin'ny zavatra noforonina antsika. Zanak'Andriamanitra ao amin'ny fianakaviany isika ary mijery an'i Jesosy, Zanak'Andriamanitra, hahitana izay dikan'izany.

Nanontany azy ny iray tamin'ireo mpianatr'i Jesosy hoe: "asehoy anay ny Ray" (Jaona 14,8). Namaly i Jesosy hoe: "Izay mahita ahy dia mahita ny Ray" (V. 9). Raha lazaina amin'ny teny hafa, hoy i Jesosy: Izay tena mila fantatrao momba an'Andriamanitra dia azo jerena ao amiko.

Tsy miresaka momba ny loko hoditra, ny fomba fitafy na ny fahaizan'ny mpandrafitra izy - miresaka momba ny toe-tsaina, toe-tsaina sy fihetsika izy. Andriamanitra dia fitiavana, hoy i Jaona (1 Jaona 4,8), ary i Jesosy dia mampiseho amintsika ny atao hoe fitiavana sy ny tokony hitiavantsika olona tahaka ny olona novana ho tahaka ny endriny.

Koa satria natao tahaka ny endrik'Andriamanitra ny olona ary ny endrik'i Jesoa no endrik'Andriamanitra, tsy mahagaga raha noforon'Andriamanitra ho tahaka ny endrik'i Jesosy isika. Tokony hanao «forme» ao amintsika izany (Galatiana 4,19). Ny tanjonay dia ny "hahatratra ny famenoana feno an'i Kristy" (Efesiana 4,13). Raha averina amin'ny endrik'i Jesosy isika, ny endrik'Andriamanitra ao amintsika dia averina ary lasa lasa nahary antsika.

Angamba tsy tena toa an'i Jesosy ianao izao. Tsy maninona izay. Efa fantatr Andriamanitra momba izany ary izany no antony hiasany miaraka aminao. Raha avelanao izy dia hanova anao - hanova anao - mba hitomboanao bebe kokoa toa an'i Kristy (2 Korintiana 3,18). Mila faharetana izany - fa ny dingana kosa dia mameno fiainana misy heviny sy tanjona.

Maninona no tsy nataon'Andriamanitra haingana io? Satria tsy mandray an-tsaina ny tena olona, ​​mieritreritra sy olona be fitiavana ianao dia tokony ho araka ny sitrapony. Ny fiovan'ny saina sy ny fo, ny fanapahan-kevitra hitodika amin'Andriamanitra sy fatokisana an'Andriamanitra dia mety ho vetivety ihany, toy ny fanapahan-kevitra ny mandeha amin'ny lalana iray. Fa ny tena fitsangatsanganana eny an-dalana dia mitaky fotoana ary afaka feno sakana sy zava-tsarotra. Mitovy amin'izay ihany, mitaky fotoana hanovana fomba fanao sy fitondran-tena ary toetra lalina.

Tia anao koa Andriamanitra ary maniry anao ho tia azy. Fa ny fitiavana dia fitiavana ihany raha omena malalaka, tsy rehefa takiana izany. Ny fitiavana an-tery dia tsy fitiavana mihitsy.

Dia mihatsara ary mihatsara hatrany

Ny tanjon'Andriamanitra ho anao dia tsy ho tahaka an'i Jesosy 2000 taona lasa izay - fa tokony ho tonga tahaka azy koa ankehitriny - nitsangana, tsy maty, feno voninahitra sy hery! “Hanova ny vatantsika tsy misy dikany Izy fa ho lasa Voninahiny izy avy hatrany araka ny hery izay ahafahany manolotra ny zavatra rehetra” (Filipiana 3,21). Raha tafaray amin'i Kristy eto amin'ity fiainana ity isika "dia ho tahaka azy amin'ny fitsanganana" (Romana 6,5). "Ho toa azy isika," hoy ny fanomezan'i Johannes (1 Jaona 3,2).

Raha zanak'Andriamanitra isika dia manoratra i Paul, dia afaka mahazo antoka isika fa "hasandratra miaraka aminy koa isika" (Romana 8,17). Hahazo voninahitra toa an'i Jesoa isika - vatana izay tsy mety maty ary tsy ho simba akory, vatana ara-panahy. Hatsangana aminny voninahitra isika, hitsangana aminny hery (1 Korintiana 15,42: 44). "Ary tahaka ny nitondrantsika ny endrik 'ny tany, dia hanana ny endrik' ny lanitra koa isika" - ho toa an'i Kristy! (V. 49).

Te hanana voninahitra sy tsy maty ve ianao? Andriamanitra no namorona anao ho amin'izany tanjona izany! Fanomezana mahafinaritra izy, izay tiany homena anao. Hoavy mahafinaritra sy mahafinaritra izany ary manome dikany sy fiainana eo amin'ny fiainana.

Rehefa mahita ny vokam-pifaranana isika dia mitombina kokoa ny dingana efa ataontsika ankehitriny. Ny zava-tsarotra, fisedrana ary fanaintainana eo amin'ny fiainana, ary koa ny fifaliana, dia mitombina kokoa rehefa fantatsika hoe inona ny fiainana. Raha fantatsika ny voninahitra ho azontsika, ny fiaretana eto amin'ity fiainana ity dia mora kokoa ny maharitra (Romana 8,28). Nomen'Andriamanitra fampanantenana lehibe sy sarobidy lavitra tokoa isika.

Misy olana ve eto?

Fa miandry iray minitra, mety hieritreritra ianao. Tsy ho mendrika ho an'io karazana voninahitra sy fahefana io mihitsy aho. Olona tsotra fotsiny aho. Raha toerana tonga lafatra ny lanitra dia tsy ao aho; mikorontana ny fiainako.

Tsara izany - fantatr'Andriamanitra, saingy tsy hijanona izy io. Nanana drafitra ho anao izy ary efa nanomana olana toy izany izy ireo hahafahana mamaha azy. Satria ny olona rehetra no nanonganana azy; voafidy ny ain'ny tsirairay ary tsy misy olona mahazo mandray voninahitra sy fahefana.

Saingy Andriamanitra mahalala ny hamonjy ny olona mpanota - ary na manao ahoana na ahoana matetika izy ireo dia mikorontana ny zava-drehetra, dia hainy ny mamonjy azy.

Ny drafitr'Andriamanitra dia miantefa amin'i Jesosy Kristy - izay tsy nanota teo amin'ny toerantsika ary nijaly noho ny fahotantsika eo amin'ny toerantsika. Misolo tena antsika eo anatrehan'Andriamanitra izy ary manome antsika fiainana mandrakizay raha te hanaiky azy isika.

Fizarana 2: Fanomezan'Andriamanitra

Samy tsy nahomby daholo isika, hoy i Paul, saingy nohamarinina tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra isika. Izy io! Tsy mendrika izany isika - omen'ny antsika amin'ny fahasoavany sy ny famindram-pony.

Ny olona izay afaka miatrika ny fiainany ho azy dia tsy mila hovonjena - dia ny olona izay manahirana mila mamonjy. Ireo "Lifeguard" dia tsy mamonjy olona afaka milomano - mamonjy olona maty an-drano. Ara-panahy dia rendrika daholo isika. Tsy misy na iray aza manakaiky ny fahalavorarian'i Kristy, ary raha tsy misy izany dia maty ara-panahy isika.

Betsaka ny olona no mieritreritra fa mila “ampy” ho an’Andriamanitra isika. Andao atao hoe manontany sasany isika: "Inona no mahatonga anao hieritreritra fa mankany an-danitra ianao na hanana fiainana mandrakizay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra?" Hamaly ny maro hoe: «Satria tsara aho. Nataoko na izay. »

Ny marina dia na manao ahoana na manao ahoana soa nataontsika mba hahazoana toerana amin'ny tontolo tonga lafatra, dia tsy ho "tsara" mihitsy isika satria tsy lavorary. Tsy nahomby isika nefa nohamarinina tamin'ny fanomezan'Andriamanitra, tamin'ny nataon'i Jesosy Kristy ho antsika.

Tsy amin'ny asa tsara

Andriamanitra namonjy antsika, hoy ny Baiboly "tsy araka ny asantsika, fa araka ny torohevitra sy ny fahasoavany" (2 Timoty 1,9). Nomeny tsiny izahay noho ny fahamarinana izay nataontsika, fa noho ny famindram-pony » (Titosy 3,5).

Na dia tena tsara aza ny asantsika, tsy ireny no antony hamonjen'Andriamanitra antsika. Mila voavonjy isika satria tsy ampy ny asantsika tsara mba hamonjy antsika. Mila famindram-po sy fahasoavana isika ary omeny antsika fotsiny amin'ny alàlan'i Jesoa Kristy.

Raha afaka mahazo fiainana mandrakizay amin'ny alàlan'ny fitondran-tena tsara isika, dia Andriamanitra no nilaza tamintsika ny fomba. Raha toa ka manome antsika fiainana mandrakizay ny fanarahana ireo didy dia ho toy izany no nataon'Andriamanitra.

"Satria raha nisy lalàna mitondra aina, ho avy amin'ny lalàna tokoa ny fahamarinana" (Galatiana 3,21). Saingy tsy afaka manome antsika fiainana mandrakizay ny lalàna - na dia afaka mitandrina azy aza isika.

"Fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana, dia maty foana Kristy" (Galatiana 2,21). Raha afaka miasa ny famonjena ny olona dia tsy mila Mpamonjy hamonjy antsika isika. Tsy voatery ho tonga eto an-tany i Jesosy na ho faty ary hitsangana amin'ny maty.

Fa tonga tety an-tany Jesosy noho io tanjona io - mba ho faty ho antsika. Nilaza i Jesosy fa tonga "hanome ny fiainany fanavotana ho an'ny maro" (Matio 20,28). Ny fiainany dia ny fandoavana ny avotra nomena nomena maimaim-poana sy hanavotra antsika. Imbetsaka ny Baiboly no mampiseho fa "Kristy maty ho antsika" ary maty izy "noho ny fahotantsika" (Romana 5,6: 8-2; 5,14 Korintiana 15,3;; Gal
1,4; 2 Tesaloniana 5,10).

"Ny tambin'ny ota dia fahafatesana", hoy i Paoly ao amin'ny Romana 6,23, "fa ny fanomezana nomen'Andriamanitra dia fiainana mandrakizay ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika". Mendrika ny ho faty isika, nefa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy no vonjena. Tsy mendrika ny hiara-hiaina amin'Andriamanitra isika satria tsy lavorary fa mamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Zanany.

Famaritana famonjena

Ny Baiboly dia manazava ny famonjena antsika amin'ny fomba maro - indraindray dia mampiasa teny ara-bola indraindray, teny indraindray manondro ireo niharam-boina, fianakaviana na namana.

Ny voambolana ara-bola dia nanambara fa nandoa ny vidiny hanafaka antsika izy. Nandray ny sazy izy (ny fahafatesana) nataontsika tamy ny tenantsika ary nandoa ny trosantsika. Entiny ny fahotantsika sy ny fahafatesany ary omeny antsika ny fahamarinany sy ny fiainana.

Manaiky ny soron'i Jesosy ho antsika Andriamanitra (raha ny tokony ho izy dia izy no naniraka an'i Jesosy hanome) ary manaiky ny fahamarinan'i Jesosy ho antsika. Koa, izay manohitra an'Andriamanitra indray mandeha isika, dia sakaizantsika ankehitriny (Romana 5,10).

«Nampihavaniny taminao indray, izay olon-tsy fantatra taloha ary mankahala anao amin 'ny asa ratsy, amin' ny fahafatesan 'ny vatany mety maty, ka hametraka anao eo anoloany ho masina sy tsy manan-tsiny ary tsy misy tsiny» (Kolosiana 1,21: 22).

Noho ny fahafatesan'i Kristy dia masina isika avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'Andriamnitra dia avy amin'ny trosam-trosa lehibe izahay fa tsy miankina amin'ny zavatra nataontsika, fa nifototra tamin'Andriamnitra.

Miantso antsika ho zanany Andriamanitra ankehitriny - natsangany ho antsika (Efesiana 1,5). "Zanak'Andriamanitra" isika (Romana 8,16). Ary avy eo i filazalazan'i Paoly ny valiny mahafinaritra amin'ny fananganan'anaka antsika: "Fa raha zanaka isika, dia mpandova ihany koa, dia mpandova sy mpiray lova amin'i Kristy" (V. 17). Ny famonjena dia raisina ho lova. «Ataony mahomby amin'ny lovan'ny olona masina ao amin'ny mazava» (Kolosiana 1,12).

Noho ny fahalalahan-tanan'Andriamanitra, noho ny fahasoavany dia handova harena isika - hizara an'izao tontolo izao amin'i Kristy. Ary raha tokony kosa, dia hizara izany amintsika izy, tsy hoe efa nataontsika, fa noho izy tia antsika ary tiany homeny antsika izy.

Raisinny finoana

Jesosy dia nahafeno fepetra ho antsika; tsy ny fanasaziana ny fahotantsika ihany no nataony, fa ny fahotan'ny olona rehetra koa (1 Jaona 2,2). Saingy maro no mbola tsy mahalala an'izany. Angamba ireo olona ireo dia mbola tsy naheno ny hafatry ny famonjena, na nahare dikan-teny diso izay tsy nahalala azy ireo. Noho ny antony sasany, dia tsy nino ny hafatra izy ireo.

Toa an'i Jesosy nandoa ny trosany, nanome kaonty banky be dia be izy ireo, saingy tsy naheno azy ireo, na tsy tena nino azy na tsy eritreretiny fa nanana trosa mihitsy izy ireo. Na toa an'i Jesosy nanipy fety lehibe dia nomeny tapakila fidirana izy, saingy misy ny misafidy ny tsy ho avy.

Na izy ireo dia andevo miasa amin'ny loto, ka tonga i Jesosy ary miteny hoe: "nividy ny fahafahanao aho". Misy ny olona tsy mandre an'io hafatra io, ny sasany tsy mino izany, ary ny sasany kosa aleony hijanona ao amin'ny loto fa tsy hahita hoe inona ny fahalalahana. Saingy ny hafa mandre ny hafatra dia mino, ary mivoaka avy eo amin'ny loto izy ireo mba hahitana hoe manao ahoana ny fiainana vaovao miaraka amin'i Kristy.

Ny hafatra famonjena dia raisina amin'ny alàlan'ny finoana - amin'ny fahatokisana an'i Jesosy, amin'ny fandraisana ny teniny, amin'ny finoana ny vaovao tsara. "Minoa an'i Jesosy Tompo, hovonjena ianao sy ny ankohonanao" [voavonjy] (Asan’ny Apostoly 16,31). Ny filazantsara dia mahomby ho an'ny "rehetra izay mino azy" (Romana 1,16). Raha tsy mino ny hafatra isika dia tsy hahasoa antsika firy.

Mazava ho azy fa ny finoana fotsiny dia tsy ny mino fotsiny momba an'i Jesosy. Ny zava-misy dia misy fiantraikany mampientam-po ho antsika - mila miala amin'ny fiainana namboarintsika araka ny endrintsika isika fa kosa mitodika any amin'Andriamanitra izay nanao antsika tahaka ny endriny.

Tokony hanaiky isika fa mpanota, tsy mendrika ny fiainana mandrakizay, ary tsy mendrika ny ho mpandova an'i Kristy isika. Tsy maintsy miaiky isika fa tsy ho "tsara" ho an'ny lanitra mihitsy - ary tsy maintsy matoky isika fa ny tapakila nomen'i Jesosy dia tsara tokoa ho antsika amin'ny fety. Mila matoky isika fa amin'ny fahafatesany sy ny nitsanganany tamin'ny maty dia ampy tsara izy handoavana ny trosantsika ara-panahy. Mila matoky ny famindram-pony sy ny fahasoavany isika ary miaiky fa tsy misy fomba hafa hidirana.

Fanolorana maimaimpoana

Andao hiverina any amin'ny dikan'ny fiainana ao anaty dinika ataontsika. Nilaza Andriamanitra fa nanao antsika ho tanjona Izy, ary ny hahatongavantsika ho tahaka azy. Tokony ho tafaray amin'ny fianakavian'Andriamanitra, sy ny rahalahin'i Jesosy, isika dia handray anjara amin'ny haren'ny fianakaviana! Tanjona mahafinaritra sy fampanantenana mahafinaritra izany.

Saingy tsy nanao ny anjarantsika izahay. Tsy mbola nitovy t @ Jesosy Kristy isika, izany hoe tsy tonga lafatra isika. Ary inona no mahatonga antsika hino fa handray ny ampahany hafa amin'ny "orinasa" isika - voninahitra mandrakizay? Ny valiny dia ny hoe mila matoky an'Andriamanitra isika fa be famindram-po sy feno fahasoavana izy raha ny filazany. Izy no nanao antsika ho an'io tanjona io ary hanao izany izy! Afaka matoky isika, hoy i Paul, fa "izay nanomboka ny asa tsara ao aminao koa dia hahatanteraka izany mandra-pahatongan'ny andron'i Kristy Jesosy" (Filipiana 1,6).

Jesosy no nandoa ny vidiny ary nanao ny asa, ary ny hafany - ny hafatry ny Baiboly - dia ny famonjena antsika dia avy amin'ny zavatra nataony ho antsika. traikefa (ary koa ny Soratra Masina) milaza fa tsy afaka miankina amin'ny tenantsika ihany isika. Ny hany fanantenana famonjena, dia ny fiainana, ny ho lasa nomen'Andriamanitra antsika dia ny matoky an'i Kristy. Afaka ho lasa toa an'i Kristy isika satria izay mahalala ny fahadisoantsika rehetra ary ny tsy fahombiazantsika dia milaza fa hanao izany!

Tsy misy dikany ny fiainana raha tsy eo i Kristy - fa ao anaty maloto isika. Saingy Jesosy nilaza fa nividy ny fahalalahantsika izy, afaka manadio antsika, manome azy tapakila malalaka ho an'ny fety ary manome fahafaham-po tanteraka amin'ny haren'ny fianakaviana. Azontsika atao ny manaiky io tolotra io na azontsika atao ny manilika azy ary mijanona ao anaty loto.

Fizarana 3: Asaina ianao amin'ny fanasambe!

Jesosy dia toy ny mpandrafitra mpandrafitra tokana tao amin'ny tanàna kely iray izay tsy dia misy dikany amin'ny ampahany amin'ny Fanjakana Roman. Izao anefa dia raisina ho be mpitia indrindra izy hatramin'izay. Na ny tsy mpino aza dia miaiky fa nanolotra ny fiainany hanompoana ny hafa izy, ary io halehiben'ny fitiavana feno fahafoizan-tena io dia miitatra hatrany amin'ny halalin'ny fanahin'olombelona ary hikasika ny endrik'Andriamanitra ao amintsika.

Nampianatra izy fa ny olona dia afaka mahita ny tena fiainana sy feno raha vonona ny hamoy ny fijanonany izy ireo ary hanaraka azy ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
«Na iza na iza no mamoy ny ainy noho ny amiko dia hahita izany» (Matio 10,39).

Tsy manan-javatra ho very isika afa-tsy ny fiainana tsy misy dikany, fiainana mahakivy ary omen'i Jesosy antsika fiainana tsara sy mahafaly ary mampientam-po - ho an'ny mandrakizay. Nanasa antsika hiala amin'ny fireharehana sy ny ahiahy izy, ary mahazo am-po sy fifaliana ao am-po isika.

Fomba an'i Jesosy

Jesosy dia manasa antsika hiaraka Aminy amin'ny voninahiny - fa ny dia mankany amin'ny voninahitra dia mitaky fanetren-tena amin'ny alàlan'ny fanaovana tombony amin'ny olon-kafa. Mila manadino ny zavatra rehetra eto amin'ity fiainana ity isika ary hanamafy ny fihazonantsika an'i Jesosy. Raha te hanana fiainana vaovao isika dia tsy maintsy vonona ny havelan'ny fiainana taloha.

Natao ho tahaka an'i Jesosy isika. Saingy tsy ny maka fotsiny ilay mahery fo manaja ihany isika. Ny Kristianisma dia tsy momba ny fombafomba ara-pivavahana na ny foto-pinoana mihitsy. Momba ny fitiavan'Andriamanitra ny zanak'olombelona, ​​ny tsy fivadihany amin'ny maha-olombelona ary ny fitiavany sy ny fahatokiany izay hita amin'ny endrika olombelona ao amin'i Jesosy Kristy.

Maneho ny fahasoavany ao amin'i Jesosy Andriamanitra; hainy fa na manao ahoana na manao ahoana ezaka ataontsika, dia tsy ho tsara ho an'ny tenantsika mihitsy isika. Ao amin'i Jesosy dia manome antsika fanampiana Andriamanitra; Maniraka ny Fanahy Masina amin'ny anaran'i Jesosy hiaina ao amintsika Izy, hanova antsika amin'ny anatiny ivelany. Namboarin'Andriamanitra ho tahaka Azy isika; isika dia tsy miezaka ny hitovy amin'Andriamanitra.

Jesosy dia manolotra antsika fifaliana mandrakizay. Ny olona rehetra, amin'ny maha-zaza ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra, manana tanjona sy dikany - fiainana mandrakizay. Natao hahazo voninahitra mandrakizay isika, ary ny làlana mankamin'ny voninahitra dia Jesosy, izay tenany ny lalana, ny fahamarinana ary ny fiainana (Jaona 14,6).

Ho an'i Jesosy dia midika hoe hazo fijaliana izy. Miantso antsika koa izy mba handray anjara amin'ity ampahany amin'ny dia. "Ary hoy Izy tamin'ny olona rehetra: Na iza na iza te hanaraka ahy, dia mandà ny tenany ary mitondra ny hazo fijaliany isan'andro ary hanaraka ahy" (Lioka 9,23). Fa ny hazo fijaliana dia nitsangana tamin'ny voninahitra.

Fotoam-panasana falifaly

Tao amin'ny tantara sasany, nampitahain'i Jesosy tamin'ny fanasana ny famonjena. Tao amin'ny fanoharana momba ilay zanaka adala, ny ray dia nanome fety ho an'ny zanany lahy mpikomy izay niverina nody. "Ento ny zanak'omby nafahy ary vonoy; andao hihinana sy hifaly! Fa ity zanako ity efa maty, fa velona indray; very izy ka hita » (Lioka 15,23-24). Jesosy dia nilaza ny tantara mba hampisehoana ny hevitra hoe faly ny lanitra rehefa misy olona mitodika any amin'Andriamanitra (V. 7).

Jesosy nanambara fanoharana hafa momba ny olona iray (izay nisolo tena an’Andriamanitra) izay «nanomana sakramenta lehibe ary nanasa vahiny maro» (Lioka 14,16). Saingy ny mahagaga, maro ireo no tsy niraharaha ity fanasana ity. "Ary nanomboka nifona tamin'ny tsirairay avy izy ireo" (V. 18). Ny sasany dia niahiahy ny amin'ny volany na ny asany; ny hafa kosa variana tamin'ny raharaha momba ny fianakaviana (And. 18-20). Koa dia nanasa ireo olona mahantra ho tompony ny tompo (V. 21).

Toy izany koa ny famonjena. Jesosy dia manasa ny olona rehetra, fa ny olona sasany dia sahirana amin'ny zavatra eto amin'ity tontolo ity. Ireo izay "mahantra", izay mahatsapa fa misy zavatra lehibe kokoa noho ny vola, ny firaisana ara-nofo, ny fahefana ary ny laza, dia maniry ny hankalazana ny tena fiainana amin'ny Fanasan'ny Tompo.

Jesosy dia nanambara tantara iray hafa nahasitrana tamin'ny lehilahy iray (misolo tena an'i Jesosy) izay nandeha. "Fa tahaka ny lehilahy iray izay nivoaka avy tany an-tsaha, dia niantso ny mpanompony izy ary natolony azy ny hareny; Nomeny volafotsy dimy hetsy ny iray, ny roa, ny fahatelo, ny tsirairay avy, araka ny fahaizany, dia lasa » (Matio 25,14: 15). Ny vola dia maneho zavatra maromaro izay omen'i Kristy antsika; ndao hodinihintsika eto ho fanehoana ny hafatry ny famonjena.

Rehefa ela dia niverina ilay tompon-trano ary nangataka ny hanorim-ponenana. Ny roa tamin'ireo mpanompo dia naneho fa nahatratra zavatra tamin'ny volan'ny tompony izy ireo, ary nahazo valisoa izy ireo: «Dia hoy ny tompony taminy: Marina, ianao mpanompo mahomby sy tsy mivadika, tsy mba nahatoky tamin'ny kely ianao, tiako ianao mihoatra noho izany nametraka; midira ao amin'ny fifalian'ny Tomponao! » (Lioka 15,22).

Asaina ianao!

Jesosy dia manasa antsika hizara amin'ny fahasambarany, hizara aminy ny fifaliana mandrakizay izay napetrak'Andriamanitra ho antsika. Miantso antsika Izy hitovy Azy, ho tsy mety maty, tsy mety maty, be voninahitra ary tsy manota. Hahazo hery avy any an-danitra isika. Hanana hery, faharanitan-tsaina, famoronana, hery sy fitiavana izay mihoatra lavitra noho izay fantatsika isika izao.

Tsy azontsika atao irery ny manao izany - tsy maintsy avelantsika hanao izany ao amintsika Andriamanitra. Tsy maintsy ekentsika ny fanasana azy hivoaka avy amin'ny loto sy amin'ilay fanasana masina.

Efa nandinika ny fanekena ve ianao? Raha izany no izy, dia mety tsy hahita valiny mahavariana eo no ho eo, fa ny fiainanao dia azo antoka fa hisy dikany sy tanjona vaovao. Ho hitanao ny dikany, ho azonao ny toerana alehanao ary ny antony, ary hahazo hery vaovao, herim-po sy fihavanana ianao.

Jesosy dia manasa antsika amin'ny fety izay maharitra mandrakizay. Hanaiky ilay fanasana ve ianao?

Michael Morrison


PDFNy filazantsara