Ny rafitry ny fitantanana ny fiangonana

126 firafitry ny fitantanana ny fiangonana

Ny lohan'ny fiangonana dia Jesosy Kristy. Ambarany amin'ny fiangonana ny sitrapon'ny Ray amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Amin'ny alàlan'ny soratra masina, ny Fanahy Masina dia mampianatra sy manome hery ny fiangonana hanompo ny filan'ny fiarahamonina. Ny Fiangonan'Andriamanitra eran'izao tontolo izao dia miezaka ny manaraka ny fitarihan'ny Fanahy Masina amin'ny fikarakaran'ireo fiangonany ary koa amin'ny fanendrena loholona, ​​diakona sy diakona ary mpitarika. (Kolosiana 1,18:1,15; Efesiana 23: 16,13-15; Jaona 4,11: 16; Efesiana)

Ny fitarihana ao amin'ny fiangonana

Koa satria marina ny tsirairay fa ny kristiana tsirairay dia manana ny Fanahy Masina ary ny Fanahy Masina mampianatra antsika tsirairay, moa ve mila misy tari-dalana ao amin'ny Fiangonana? Tsy tokony ho kristiana bebe kokoa ve ny mahita ny tenantsika ho vondrona mitovitovy, izay mahavita ny andraikitra rehetra ny olon-drehetra?

Ny andinin-teny isan-karazany ao amin'ny Baiboly, toy ny 1 Jaona 2,27, dia toa manamarina izany hevitra izany - fa raha tsy esorina kosa izy ireo. Ohatra, rehefa nanoratra i Jaona fa tsy mila olona hampianatra azy ny kristiana, dia midika ve izany fa tsy tokony hampianarina azy izy ireo? Tsy niraharaha an'izay nosoratako ve izy satria tsy mila ahy na olon-kafa amin'ny mpampianatra? Mazava ho azy fa tsy izany no nataony.

Jaona no nanoratra an'io taratasy io satria ireo olona ireo dia mila ampianarina. Nampitandrina ny mpamaky azy momba ny Gnosticism izy, ny amin'ny finoana fa azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fampianarana miafina ny famonjena. Nambarany fa ny fahamarinana momba ny kristianisma dia efa nantsoina tany am-piangonana. Ny mpino dia tsy mila fahalalana miafina afa-tsy izay efa nentin'ny Fanahy Masina ho an'ny fiangonana. Tsy nilaza i Jaona fa afaka manao izany ny kristiana raha tsy misy mpitondra sy mpampianatra.

Ny kristiana tsirairay dia manana ny andraikiny manokana. Tsy maintsy mino ny rehetra, handray fanapahan-kevitra momba ny fomba hiainana, manapa-kevitra hino. Fa ny Testamenta Vaovao kosa dia manambara mazava fa tsy olona ihany isika. Mpikambana ao anaty fiarahamonina isika. Ny fiangonana dia afaka misafidy raha toa ka tsy maintsy atao ny andraikitra. Avelan'Andriamanitra hisafidy izay ataontsika isika. Saingy tsy midika izany fa ny safidy rehetra dia mitovy ho antsika na ny tsirairay dia mitovy amin'ny sitrapon'Andriamanitra.

Mila mpampianatra ve ny kristiana? Ny Testamenta Vaovao iray manontolo dia mampiseho fa mila izany isika. Ny Eglizy Antiokia dia nanana mpampianatra tamin'ny iray tamin'ireo lahatsoratra izay notarihiny (Asan’ny Apostoly 13,1).

Ny mpampianatra dia iray amin'ireo fanomezan'ny Fanahy Masina omena ny Fiangonana (1 Korintiana 12,28; Efesiana 4,11). I Paoly dia niantso ny tenany ho mpampianatra (1 Timoty 2,7; Titosy 1,11). Na dia taorian'ny finoana an-taonany maro aza, ny mpino dia mbola mila mpampianatra (Hebreo 5,12). Nampitandrina i James fa mpampianatra daholo ny olona rehetra (Jakoba 3,1). Avy amin'ny fanamarihany no nahitana fa matetika ny olona dia nampianatra ny Fiangonana.

Mila fampianarana mahasalama amin'ny fahamarinan'ny finoana ny kristiana. Fantatr'Andriamanitra fa mitombo amin'ny hafainganam-pandeha samihafa isika ary manana ny herintsika amin'ny sehatra samihafa. Fantany satria izy no nanome antsika ireo hery ireo amin'ny voalohany. Tsy omeny fanomezana mitovy ny rehetra (1 Korintiana 12). Mizara azy ireo bebe kokoa izy ireo, mba hiarahanay miasa ho an'ny soa iombonana, mifanampy fa tsy hitokantokana sy hikatsahana ny raharantsika manokana (1 Korintiana 12,7).

Ny kristiana sasany dia mahavita maneho famindram-po, ny sasany manavaka ara-panahy, ny sasany amin'ny fanompoana ara-batana, ny sasany ho fampitandremana, fandrindrana, na fampianarana. Ny kristiana rehetra dia mitovy ny lanjany, fa ny fitoviana dia tsy midika hoe mitovy. Samy nomena ny fahaiza-miaina samy hafa isika, ary na dia samy manan-danja aza izy rehetra ireo dia tsy mitovy daholo ny olona. Amin'ny maha zanak'Andriamanitra antsika, amin'ny mpandova famonjena antsika dia mitovy isika. Na izany aza, tsy mitovy ny andraikitsika rehetra ao am-piangonana. Mampiasa ny olona Andriamanitra ary mizara ireo fanomezam-pahasoavany araka izay niriny, fa tsy araka ny fanantenan'ny olombelona.

Noho izany dia mampiasa mpampianatra ao amin'ny Fiangonana Andriamanitra, olona afaka manampy ny hafa hianatra. Eny, miaiky aho fa, amin'ny maha-fikambanana eto an-tany antsika, dia tsy mifantina hatrany ny talenta indrindra, ary ekeko koa fa ny mpampianatra indraindray dia manao fahadisoana. Saingy tsy manafoana ny fijoroana ho vavolombelona mazava ao amin'ny Testamenta Vaovao ny hoe manana ny mpampianatra tokoa ny Fiangonan'Andriamanitra, izany dia andraikitra tokony azontsika antenaina amin'ny vondron'olona mpino.

Na dia tsy manana ny ministeranay manokana antsoina hoe "mpampianatra" aza isika, dia manantena izahay fa hisy mpampianatra ny fiangonana, dia manantena ny pasiteranay hahalala ny fomba fampianarana isika (1 Timoty 3,2: 2; 2,2 Tim). Ao amin'ny Efesiana 4,11, i Paul dia manangona pasitera sy mpampianatra ho vondrona iray, amin'ny fiantsoana azy ireo amin'ny fomba grika raha toa ka manana andraikitra roa io andraikitra io: ny fiompiana sy fampianarana.

A hierarchy?

Ny Testamenta Vaovao dia tsy manisy ambaratongam-pahefana manokana ho an'ny fiangonana. Ny fiangonana tany Jerosalema dia nanana apôstôly sy loholona. Nanana mpaminany sy mpampianatra ny fiangonana tany Antiokia (Asan 'ny 15,1; 13,1). Ny andalan-tsoratra sasany ao amin'ny Testamenta Vaovao dia miantso ireo mpitarika ho loholona, ​​ny sasany kosa miantso azy ireo ho mpitandrina na eveka, misy ny miantso azy ho diakona (Asan’ny Apostoly 14,23:1,6; Titosy 7: 1,1-1; Filipiana 3,2: 13,17; Timoty; Hebreo). Toa teny samy hafa toa azy ireo ihany koa.

Ny Testamenta Vaovao dia tsy mamaritra ny ambaratonga an-tsipiriany avy amin'ny apôstôly ka hatramin'ny mpaminany ho evanjelista ho an'ny mpitandrina ho an'ny anti-panahy ho an'ny diakona hametraka mpikambana. Ny teny hoe "momba" dia tsy ho tsara indrindra, satria ireo rehetra ireo dia asan'ny serivisy noforonina hanampiana ny Fiangonana. Na izany aza, ny Testamenta Vaovao dia mitaky ny olona hankato ny mpitarika ny fiangonana hiara-miasa amin'ny mpitarika azy (Hebreo 13,17). Na ny fankatoavana jamba dia mety, na ny fisalasalana tafahoatra na ny fanoherana.

Nolazain'i Paoly fa hierarchy tsotra izy rehefa nilaza tamin'i Timoty mba hanendry loholona ao amin'ireo fiangonana. Amin’ny maha apostoly azy, mpanorina ny fiangonana sy mpitaiza azy, i Paul dia nomena toerana ambonin’i Timoty, ary ny anjarany, i Timoty dia nanana fahefana hanapa-kevitra hoe iza no tokony ho loholona na diakona. Saingy famaritana an'i Efesosy io, tsy fepetra takian'ny fikambanan'ny fiangonana ho avy. Tsy misy ezaka ataontsika hamatorana ny fiangonana rehetra amin'i Jerosalema na ho any Antiokia na Roma. Mety tsy hitombina izany tamin'ny taonjato voalohany.

Ka inona no azo lazaina momba ny fiangonana ankehitriny? Azontsika atao ny milaza fa manantena ny hananan'ireo mpitarika Andriamanitra ny mpitarika, saingy tsy nofaritan'izy ireo hoe inona no tokony hiantsoana ireo mpitarika ireo na ny fomba tokony hahatratrarana. Navelany nosokafana ireo antsipiriany ireo mba hahafahan'izy ireo mamaha ny toe-javatra iainan'ny Fiangonana. Isika dia tokony hanana mpitondra ao amin'ny fiangonana eo an-toerana. Saingy tsy maninona izay antsoina hoe: Pasitera Pierce, Loholona Ed, Pastor Matson, na mpiasam-piangonana Sam no mety ekena.

Ao amin'ny Fiangonan'izao Tontolo Izao Tontolo Izao, noho ny toe-javatra iainantsika, dia mampiasa maodely azo antsoina hoe modely "episcopal" isika (Ny teny hoe episkopal dia avy amin'ny teny grika ho an'ny mpiandraikitra Episkopos, izay adika indraindray ho eveka). Mihevitra izahay fa io no fomba tsara indrindra ahafahan'ny fiarahamonintsika hananana fampianarana sy fitoniana mahasalama. Ny maodelintsika amin'ny maha-episkopal antsika dia manana ny olany tahaka ireo modely hafa, satria ny olona izay ianteherany dia azo ihodivirana. Mino izahay fa ao anatin'ny toe-java-misy ara-tantara sy ara-jeografika, ny fomba fananganana antsika dia afaka manompo ny mpikambana ato amintsika tsara kokoa noho ny modely amin'ny fanoloran-kevitra Kongresista na Presbyterian.

(Aza hadino fa ny maodely fitarihan'ny fiangonana rehetra, na kongresy izy ireo, Presbyterian na episkopal, dia afaka maka endrika samihafa. Ny endrintsika modely episcopal dia tsy mitovy amin'ny an'ny Eglizy Ortodoksa Atsinanana, ny Anglikanina, ny Episkopaly, ny Romanina Katolika na Fiangonana Loterana).

I Jesosy Kristy no lohan'ny fiangonana ary ny mpitarika rehetra ao amin'ny fiangonana dia tokony hiezaka hitady ny sitrapony amin'ny zava-drehetra, amin'ny fiainany manokana ary amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ny mpitarika dia tokony hihetsika tahaka an'i Kristy amin'ny asany, izany hoe, tsy maintsy miezaka ny manampy ny hafa izy ireo, fa tsy hahasoa ny tenany. Ny fiangonana eo an-toerana dia tsy vondron'olona manampy ny pasitera amin'ny fanatanterahana ny asa. Fa kosa, ny pasitera dia miasa toy ny mpanohana izay manampy ireo mpikambana amin'ny asany - ny asan'ny evanjely, ny asa tokony hataony araka ny filazan'i Jesosy.

Lehiben'ny loholona sy ara-panahy

Nampitahain’i Paoly tamin’ny vatana izay misy mpikambana maro samihafa ny fiangonana. Tsy miray saina ny firaisan'izy ireo, fa miara-miasa amin'ny Andriamanitra iraisana sy ho an'ny tanjona iraisana. Samy manana ny tanjaka samihafa ny mpikambana samihafa ary tokony hampiasa azy ireo izahay ho tombontsoan'ny rehetra (1 Korintiana 12,7).

Ny Fiangonan'izao tontolo izao maneran-tany dia manendry loholon'ny lahy sy vavy ho mpitondra mpitarika. Izy io dia manendry mpitarika ny lahy sy vavy amin'ny proxy (izay azo antsoina koa hoe diakona).

Inona no mahasamihafa ny "fanendrena" sy ny "fanomezan-dàlana"? Ny ordi amin'ny ankapobeny dia be mpahalala sy maharitra. Azo omena mitokana na ampahibemaso ny fanomezan-dàlana ary azo esorina mora foana. Ny fahazoan-dàlana dia tsy ofisialy ary tsy havaozina na havaozina ho azy ireo. Azo averina koa ny fahazoana laoniny, saingy tranga tsy ampoizina ihany izany.

Ao amin'ny Fiangonana Eran-tany maneran-tany dia tsy misy famaritana mihoa-peo feno fahatokisana amin'ny anjara asan'ny fiangonana rehetra. Matetika ny anti-panahy dia mpitandrina eo amin'ny fiangonana (mpitandrina pasitera na mpanampy). Ny ankamaroany dia mitory sy mampianatra fa tsy izany rehetra izany. Ny sasany manam-pahaizana manokana amin'ny fitantanana. Ny tsirairay dia miasa eo ambany fanaraha-mason'ny pasitera lehibe (mpiandraikitra ny paroasy na episkopos) araka ny fahaizany.

Ireo mpitarika ny fanompoana ao amin'ny Fiangonana dia maneho taratra ny fahasamihafana lehibe kokoa, amin'ny olona rehetra (manantena izahay) araka ny fahafahany manompo ny filàn'ny vondron'olona. Ny pasitera mitantana dia afaka manome alalana ireo mpitarika ireo ho amin'ny asa vetivety na mandritra ny fotoana tsy voafetra.

Ny mpitandrina dia mihetsika toa ny mpitondra ny orkestra. Tsy azonao atao ny manery ny olona hilalao amin'ny baton, fa afaka mitarika ho mpitari-dalana sy mpandrindra izy ireo. Ny vondrona amin'ny ankapobeny dia hanao asa tsara kokoa raha mampiasa ny famantarana omena azy ireo mpilalao. Ao anatin'ny anaram-piangonana antsika dia tsy afaka mandoro ny pasitera ny mpikambana. Ireo mpitandrina dia voafidy sy esorina amin'ny ambaratonga isam-paritra, izay ahitana ny fitantanan'ny fiangonana any Etazonia, amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo loholona ao an-toerana.

Inona no mitranga raha mieritreritra ny mpikambana iray fa pasitera dia tsy mahay na mamitaka ny ondry? Eto no miditra ny firafitry ny episkopal leadership. Ny olana momba ny fampianarana na ny mpitarika dia tokony horesahina amin'ny pasitera aloha, avy eo miaraka amin'ny mpitondra pasitera (ny mpitandrina na ny episkopus amin'ny mpitandrina ao amin'ny distrika).

Tahaka ny ilan'ny fiangonana mpitarika sy mpampianatra any an-toerana dia mila mpitarika sy mpampianatra ny mpitandrina. Izany no antony inoantsika fa ny foiben'ny Fiangonan'izao tontolo izao maneran-tany dia manana andraikitra lehibe amin'ny fanompoana ny fiangonantsika. Miezaka izahay ny ho loharano amin'ny fampiofanana, hevitra, fampaherezana, fiambenana ary fandrindrana. Mazava ho azy fa tsy tonga lafatra isika, saingy izany no fahitantsika ny fiantsoana nomena anay. Izany indrindra no tanjonay.

Ny masontsika dia tsy maintsy mijery an'i Jesosy. Manana asa ho antsika izy ary maro ny asa efa vita. Aoka isika hidera azy noho ny faharetany, noho ny fanomezam-pahasoavany ary ho an'ny asa mandray anjara amin'ny fitomboantsika.

Joseph Tkach


PDFNy rafitry ny fitantanana ny fiangonana