Ny tontolo ara-anjely

110 izao tontolo izao

Ny anjely dia fanahy noforonina. Nomena safidy malalaka ianao. Ny anjely masina dia manompo an 'Andriamanitra amin'ny maha mpitondra hafatra sy maso, fanahy manoa ho an'ireo izay hahatratra ny famonjena ary hiaraka amin'i Kristy amin'ny fiverenany. Ny anjely tsy manoa dia antsoina hoe demonia, fanahy ratsy ary fanahy maloto. Ny anjely dia fanahy, mpitondra hafatra ary mpanompon'Andriamanitra. (Hebreo 1,14; Apokalypsy 1,1; 22,6; Matio 25,31; 2 Petera 2,4; Marka 1,23; Matio 10,1)

Izay ampianarin'ny filazantsara momba ny anjely

Ny filazantsara dia tsy natao hamaliana ny fanontaniantsika rehetra momba ny anjely. Izy ireo ihany no manome antsika fanazavana faharoa rehefa miditra ny lampihazo ny anjely.

Ao amin'ny tantaran'ny Filazantsara, ireo anjely dia mihetsika eo anoloan'i Jesosy. Niseho tamin'i Zakaria i Gabriel mba hanambara fa hanan-janaka izy - John Mpanao Batisa (Lioka 1,11-19). Nolazain'i Gabriel koa tamin'i Maria fa hiteraka zazalahy izy (And. 26-38). Notantarain'ny anjely iray tamin'ny nofy i Josefa momba izany (Matio 1,20: 24).

Nisy anjely iray nanambara ny fahaterahan'i Jesosy tamin'ny mpiandry ondry ary nisy tafika avy any an-danitra nidera an'Andriamanitra (Lioka 2,9-15). Nisy anjely niseho tamin'i Josefa indray tamin'ny nofy nilaza taminy handositra any Ejipta ary avy eo rehefa miverina ny antoka tsy miverina (Matio 2,13.19).

Ny anjely dia voatonona indray ho fakam-panahin'i Jesosy. Satana dia nanonona andalan-teny iray avy ao amin'ny Baiboly momba ny fiarovana ny anjely sy ny anjely nanompo an'i Jesosy rehefa vita ny fakam-panahy (Matio 4,6.11). Nisy anjely nanampy an'i Jesosy tao amin'ny zaridainan'i Getsemane, nandritra ny fakam-panahy mafy (Lioka 22,43).

Ny anjely koa dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny nananganana an'i Jesosy tamin'ny maty, araka ny lazain'ny Evanjely efatra. Nisy anjely nanakodia ny vato ary nilaza tamin'ireo vehivavy fa nitsangana i Jesosy (Matio 28,2: 5). Nahita anjely na roa tao anaty fasana ireo vehivavy (Marka 16,5; Lioka 24,4.23; Jaona 20,11).

Ny irak'Andriamanitra dia nanondro ny maha-zava-dehibe ny fitsanganana amin'ny maty.

Nilaza i Jesosy fa handray anjara lehibe ny anjely rehefa miverina izy. Ny anjely hiaraka aminy amin'ny fiverenany ary hanangona ireo olom-boafidy ho famonjena sy ratsy ho an'ny fandringanana (Matio 13,39-49; 24,31).

Azon'i Jesosy atao ny niantso anjely liona, nefa tsy nangataka azy ireo kosa izy (Matio 26,53). Hiaraka aminy ianao rehefa tafaverina. Handray anjara amin'ny fitsarana ireo anjely (Lioka 12,8-9). Ity angamba no fotoana ahitan'ny olona ny anjely miakatra sy midina amin'ny Zanak'olona (Jaona 1,51).

Ny anjely afaka miseho amin'ny maha-olona na manana voninahitra tsy mahazatra (Lioka 2,9; 24,4). Tsy maty izy ireo ary tsy manambady, izay midika mazava fa tsy manana firaisana ara-nofo ary tsy miteraka (Lioka 20,35-36). Ny olona indraindray mino fa ny fisehoan-javatra tsy mahazatra dia nateraky ny anjely (Jaona 5,4:12,29;).

Nilaza i Jesosy fa "ireto zazakely mino ahy ireto" dia manana anjely any an-danitra izay mikarakara azy ireo (Matio 18,6.10). Faly ny anjely rehefa mitodika any amin'Andriamanitra ny olona ary entin'ny anjely ho any paradisa ny maty (Lioka 15,10; 16,22).

Michael Morrison


PDFNy tontolo ara-anjely