Ny tontolo ara-anjely

110 die engelwelt

Engel sind geschaffene Geistwesen. Sie sind mit Willensfreiheit ausgestattet. Die heiligen Engel dienen Gott als Boten und Beauftragte, sind dienstbare Geister für die, die das Heil erlangen sollen, und werden Christus bei seiner Wiederkehr begleiten. Die ungehorsamen Engel werden Dämonen, böse Geister und unreine Geister genannt. Engel sind Geistwesen, Boten und Diener Gottes. (Hebräer 1,14; Offenbarung 1,1; 22,6; Matthäus 25,31; 2. Petrus 2,4; Markus 1,23; Matthäus 10,1)

Was das Evangelium über Engel lehrt

Ny filazantsara dia tsy natao hamaliana ny fanontaniantsika rehetra momba ny anjely. Izy ireo ihany no manome antsika fanazavana faharoa rehefa miditra ny lampihazo ny anjely.

Ao amin'ny tantaran'ny Filazantsara, ireo anjely dia mankamin'ny lampihazo eo alohan'i Jesosy. Niseho tamin'i Zakaria i Gabriel mba hanambara fa hanan-janaka izy - Jaona Mpanao Batisa (Lioka 1,11: 19-26). Nolazain'i Gabriel koa tamin'i Maria fa hanan-janaka lahy izy (and. 38-1,20). Notantarain'ny anjely iray tamin'ny nofy i Josefa (Mt 24-XNUMX).

Nisy anjely iray nanambara ny fahaterahan'i Jesosy tamin'ny mpiandry ondry ary nisy tafika avy any an-danitra nidera an'Andriamanitra (Lio. 2,9: 15-2,13.19). Nisy anjely niseho tamin'i Josefa indray tamin'ny nofy nilaza taminy handositra any Ejipta ary avy eo rehefa azo antoka fa hiverina (Mt XNUMX).

Ny anjely dia voatonona indray ho fakam-panahin'i Jesosy. Satana dia nanonona andinin-tsoratra masina iray avy ao amin'ny Baiboly momba ny fiarovana ny anjely sy ny anjely nanompo an'i Jesosy rehefa vita ny fakampanahy (Mt 4,6.11). Nisy anjely nanampy an'i Jesosy tao amin'ny zaridainan'i Getsemane, nandritra ny fakam-panahy sarotra (Lioka 22,43:XNUMX).

Ny anjely koa dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny nananganana an'i Jesosy tamin'ny maty, araka ny lazain'ny Evanjely efatra. Nisy anjely nanakodia ny vato ary nilaza tamin'ireo vehivavy fa nitsangana i Jesoa (Mt 28,2: 5-16,5). Nahita anjely iray na roa tao anaty fasana ireo vehivavy (Marka 24,4.23; Lioka 20,11; Jn XNUMX).

Ny irak'Andriamanitra dia nanondro ny maha-zava-dehibe ny fitsanganana amin'ny maty.

Nilaza i Jesosy fa handray anjara lehibe ny anjely rehefa miverina izy. Ny anjely hiaraka aminy amin'ny fiverenany ary hanangona ireo olom-boafidy ho famonjena sy ratsy ho an'ny fandringanana (Mt 13,39-49; 24,31).

Azon'i Jesosy atao ny niantso anjely liona, nefa tsy nangataka izany (Mt 26,53). Hiaraka aminy ianao rehefa tafaverina. Handray anjara amin'ny fitsarana ny anjely (Lio. 12,8: 9-1,51). Ity angamba no fotoana "ahitan'ny olona ny anjely miakatra sy midina eo ambonin'ny Zanak'olona" (Jn XNUMX).

Ny anjely dia mety hiseho amin'ny maha-olona iray na manana voninahitra tsy mahazatra (Lio 2,9; 24,4) Tsy maty izy ireo ary tsy manambady, izay midika ho tsy manana firaisana ara-nofo ary tsy miteraka (Lk 20,35-36). Matetika ny olona no mino fa ny fisehoan-javatra tsy mahazatra dia ateraky ny anjely (Jao 5,4: 12,29).

Nilaza i Jesosy fa "ireto zazakely mino ahy ireto" dia manana anjely any an-danitra izay mikarakara azy ireo (Mt 18,6.10: 15,10-16,22). Mifaly ny anjely rehefa mitodika any amin'Andriamanitra ny olona ary mitondra ny marina ho any paradisa ny maty (Lio. XNUMX:XNUMX; XNUMX:XNUMX).

Michael Morrison


PDFNy tontolo ara-anjely