Olombelona [olombelona]

Olombelona olombelona 106

Namorona ny lehilahy sy ny lehilahy ary ny olombelona Andriamanitra, tahaka ny endrik'Andriamanitra. Andriamanitra dia nitahy ny olona ary nandidy azy hitombo sy hameno ny tany. Amim-pitiavana no nanomezan'ny Tompo fahefana ho an'ity tany ity ho mpitandrina sy hanapaka ny zavaboariny. Ao amin'ny tantaran'ny fahariana, ny olona dia satroboninahitry ny fahariana; Adama voalohany. Arak'i Adama, izay nanota, ny olombelona dia mikomy amin'ny mpamorona azy ary nitondra ota sy fahafatesana teto amin'izao tontolo izao. Na eo aza ny fahotany, ny olona dia mitoetra amin'ny endrik'Andriamanitra ihany ary voafaritra izany. Noho izany, ny olon-drehetra dia mifameno, mifanaja ary manaja. Ny endrik'Andriamanitra tonga lafatra mandrakizay dia ny maha an'i Jesosy Kristy Tompo, ilay "Adama farany". Amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy, Andriamanitra dia mamorona olombelona vaovao izay tsy mahafehy ny ota sy ny fahafatesana. Ao amin'i Kristy no ho tanteraka ny endrik'olombelona. (Genesisy 1: 1,26-28; Salamo 8,4: 9-5,12; Romana 21: 1,15-2; Kolosianina 5,17: 3,18; 1 Korintiana 15,21:22; 8,29:1; 15,47 Korintiana 49: 1-3,2; Romana; Korintiana; Jaona)

Inona ny lehilahy

Rehefa mijery ny lanitra isika, rehefa mahita ny volana sy ny kintana, ary amin'ny halehiben'izao rehetra izao sy ny hery lehibe izay misy ao amin'ny kintana tsirairay dia mety hanontany isika hoe maninona no miahy antsika Andriamanitra. Vola kely izahay, voafetra ihany - toy ny antsy mihazakazaka mamerivily mitsingevana ao anaty antontam-bato. Fa maninona isika no tokony mino fa mijery ity ony ity, antsoina hoe tany izy, ary nahoana izy no tokony hanahy ny momba ny vitsika rehetra?

Ny siansa maoderina dia mampivelatra ny fahafantarantsika ny halehiben'izao rehetra izao sy ny halehiben'ny kintana tsirairay. Amin'ny teny astronomika, ny olona dia tsy manan-danja noho ny atom-pihetsiketsehana vitsivitsy fotsiny - fa ny olona no manontany ny heviny. Izy ireo dia olona izay namolavola ny siansa momba ny astronomia, izay mandinika izao rehetra izao nefa tsy nandao ny tranony. Ny olona mamadika an'izao rehetra izao ho fantsom-panontaniana ho an'ny fanontaniana ara-panahy. Miverina amin'ny Salamo 8,4: 7:

«Raha hitako ny lanitra, ny rantsananao, ny volana ary ny kintana izay namboarinao: iza ny olona izay heverinao ho azy, ary zanak'iza no alao azy? Nataonao ambany kely noho Andriamanitra izy, nosatrohanao voninahitra sy voninahitra. Efa nataonao ho tompon'ny tànanao izy, ary ny zava-drehetra no nataonao teo ambanin'ny tongony. »

Toy ny biby

Ka inona ary ny olombelona? Nahoana Andriamanitra no miahy azy? Ny olona dia amin'ny endriny sasany, saingy Andriamanitra, fa ambany kosa, nefa satro-boninahitra sy voninahitra avy amin'Andriamanitra irery. Sady diso ny olona, ​​tsiambaratelo - voan'ny ratsy, nefa mino fa tokony hanao zavatra tsara izy ireo. Ka manimba ny fahefana, nefa manan-kery amin'ny zavamananaina hafa. Hatreto dia ambanin'Andriamaniitra, ary mbola nasehon'Andriamanitra tenany mendri-kaja.

Inona ny lehilahy Ny mpahay siansa dia miantso antsika hoe Homo sapiens, mpikambana ao amin'ny fanjakan'ny biby. Antsoin'ny soratra masina hoe nephesh, teny izay ampiasaina amin'ny biby koa. Manana fanahy ao anatintsika isika, toy ny biby manana fanahy ao anatintsika. Vovoka ary rehefa maty isika dia miverina amin'ny vovoka toy ny biby. Ny atidohantsika sy ny toe-batana dia mitovy amin'ny biby iray.

Milaza anefa ny Soratra Masina fa tsy mihoatra ny biby isika. Ny olombelona dia manana lafiny ara-panahy - ary tsy afaka milaza amintsika ny ampahany ara-panahy ny siansa. Tsy filozofia ihany koa; tsy afaka mahita valiny azo itokisana fotsiny isika satria mieritreritra izany. Tsia, ity ampahany amin'ny fisiantsika ity dia tsy maintsy hazavaina amin'ny alàlan'ny fanambarana. Ny Mpamorona antsika dia tsy maintsy milaza amintsika hoe iza isika, inona no tokony hataontsika, ary nahoana izy no miahy antsika. Hita ny valiny ao amin'ny Soratra Masina.

Milaza amintsika ny Genesisy 1 fa namorona ny zavatra rehetra Andriamanitra: hazavana sy haizina, tany sy ranomasina, masoandro sy volana ary kintana. Ny andriamanitra dia nivavaka ireo zavatra ireo ho andriamanitra, fa ny tena Andriamanitra dia mahery tokoa ka ahafahany miantso azy ireo amin'ny fangatahana fotsiny. Eo ambany fifehezany tanteraka ianao. Na namorona azy ireo tao anatin'ny enina andro na enina miliara taona dia tsy misy maha-zava-dehibe loatra ny zavatra nataony. Nolazainy fa teo izy io ary tsara.

Amin'ny maha zavaboary azy rehetra, Andriamanitra dia namorona ny olombelona ary ny Genesisy dia milaza amintsika fa noforonina tamin'ny andro iray ihany isika. Ny heviny an'ohatra toa izany dia manondro fa mitovy amin'ny biby amin'ny fomba sasany isika. Hitantsika ny ankamaroantsika.

Ny endrik'Andriamanitra

Saingy ny famoronana olombelona dia tsy voalaza ho mitovy amin'ny zavatra hafa rehetra. Tsy misy "Ary niteny Andriamanitra ... ary dia tonga izany." Fa kosa, mivaky toy izao isika: "Ary Andriamanitra nanao: Andao hanao olona, ​​sary mitovy amin'ny antsika izay manjaka ao ..." (Genesisy 1:1,26). Iza ity "isika" ity? Tsy manazava izany ny lahatsoratra fa mazava fa olona manokana dia noforonina manokana, natao tamin'ny endrik'Andriamanitra. Inona moa izany "sary" izany? Averiko indray, ny lahatsoratra tsy hanazava izany fa mazava fa olona manokana.

Ny teôria maro no natolotry ny hoe inona ity "endrik'Andriamanitra" io. Misy ny milaza fa faharanitan-tsaina izany, herin'ny fisainana tsy misaina na fiteny. Ny sasany dia milaza fa io no toetrantsika ara-tsosialy, ny fahafahantsika manana fifandraisana amin'Andriamanitra, ary ny lahy sy ny vavy dia taratry ny fifandraisana ao anaty Andriamanitra. Ny hafa kosa milaza fa fitondran-tena, fahaizana mandray fanapahan-kevitra tsara na ratsy. Misy ny milaza fa ny sary no manjaka eto ambonin’ny tany sy ny zavaboariny, fa mitovy aminy isika, dia solontenan’Andriamanitra. Ny fanjakazakan-tena dia tsy avy amin'Andriamanitra raha tsy ampiharina amin'ny fomba tsara.

Izay takatry ny mpamaky an'io fehezanteny io dia misokatra, fa toa ny maneho izany fa ny olona dia amin'ny fomba manokana toa an'Andriamanitra mihitsy. Misy heviny mahatalanjona amin'ny hoe iza isika, ary ny dikany dia tsy hoe biby isika, fa mitovy amin'Andriamanitra. Tsy milaza firy anay intsony i Gen. Mianatra isika ao amin'ny Genesisy 1: 1 fa ny olona tsirairay dia noforonina araka ny endrik'Andriamanitra, na dia rehefa nanota aza ny olombelona, ​​noho izany dia tsy azo leferina ny famonoana olona.

Ny Testamenta Taloha tsy milaza intsony ny "sarin'andriamanitra", fa ny Testamenta Vaovao dia manome an'io dikan-teny fanampiny io. Ao no ianarantsika fa i Jesosy Kristy, ilay sarin'andriamanitra tonga lafatra, dia manambara antsika Andriamanitra amin'ny alàny feno fitiavan-tena. Tokony hovolavola amin'ny endriny mitovy amin'ny sarin'i Kristy isika, ary amin'ny fanaovana izany dia hahatratra ny fahafaha-manao tanteraka izay nokasain'Andriamanitra ho antsika rehefa namorona antsika araka ny endriny Izy. Arakaraka ny avelantsika hiaina ao amintsika i Jesoa Kristy no manakaiky kokoa ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika.

Hiverenantsika ao amin'ny Genesisy ny momba an'io boky io satria milaza misimisy kokoa ny antony mahatonga an'Andriamanitra miahy ny olona isika. Rehefa avy nilaza izy hoe: "Andao isika", nanao izany izy: "Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny; namorona azy araka ny endrik'Andriamanitra izy; ary noforoniny ho lehilahy sy vehivavy » (Genesisy 1:1,27).

Mariho eto fa ny vehivavy sy ny lehilahy dia noforonina mitovy amin'ny endrik'Andriamanitra; mitovy ny tanjany ara-panahy. Toy izany koa, ny anjara eo amin'ny fiaraha-monina dia tsy manova ny lanjan'ny olona iray - ny olona manana faharanitan-tsaina dia tsy sarobidy noho ny olona ambany saina, ary tsy manandanja kokoa noho ny mpanompo ny mpitondra. Noforonina araka ny endriny sy ny toetrany avokoa isika rehetra ary mendrika ny fitiavana, haja ary manaja ny olona rehetra.

Avy eo dia milaza amintsika ny Genesisy fa nitso-drano ny olona Andriamanitra ary niteny taminy hoe: "Maroa fara sy mihabetsaha ary fenoy ny tany ary mahafeno azy ary mifehy ny trondro ao anaty ranomasina sy ny vorona ao ambanin'ny lanitra ary ny biby fiompy. ary ny biby rehetra izay mandady ambonin'ny tany » (V. 28). Ny didin'Andrimanitra dia fitahiana azontsika antenaina avy amin'ny Andriamanitra tsara fanahy. Amim-pitiavana no nanolorany ny olona hanapaka ny tany sy ny zavamananaina ao aminy. Ilay olona dia mpitantan-draharaha, nikarakara ny fananan'Andriamanitra.

Indraindray dia manome tsiny ny Kristianisma ankehitriny ny fanoherana ny tontolo iainana. Io baiko io ve no "mahafehy" ny tany sy ny "fanapahan-kevitry" ny biby dia manome alalana ny olona hamotika ny tontolo iainana? Ny olona dia tokony hampiasa ny herin'Andriamanitra nomeny mba hanompoana fa tsy hanimba. Tokony hampanjaka fanjakana amin'ny fomba izay ataon'Andriamanitra izy ireo.

Ny hoe ny sasany manararaotra io fahefana sy soratra masina io dia tsy manova ny zava-misy fa tian'Andriamanitra hampiasa tsara ny famoronana isika. Raha mitsipaka na inona na inona isika ao anaty tatitra, dia hianatra isika fa nandidy an'i Adama Andriamanitra hamboly sy hitandrina ny zaridaina. Afaka nihinana ny zavamaniry izy, fa tsy tokony hampiasa sy handrava ilay zaridaina.

Fiainana eo amin'ny zaridaina

Nofaranan'ny Genesisy 1 fa "tsara" ny zava-drehetra. Ny maha-olombelona no satroboninahitry ny famoronana. Izany tokoa no tadiavin'Andriamanitra - fa ny olona rehetra izay mipetraka eto amin'izao tontolo izao dia mahatsapa fa misy zavatra diso tanteraka amin'ny zanak'olombelona. Inona no tsy nety? Ny Genesisy 1 sy 1 dia manazava ny fomba namoronana voalohany lavorary. Ny kristiana sasany dia mandray ara-bakiteny io tatitra io. Na izany na tsy izany, ny hafatra teolojika dia mitovy.

Milaza amintsika ny Genesisy fa i Adama no olona voalohany (Genesisy 1: 5,2), ny teny hebreo hoe "lehilahy". Ny anarana hoe Eva dia mitovy amin'ny teny hebreo hoe "fiainana / miaina": "Ary Adama niantso ny vadiny Eva; fa izy no renin'ny olona rehetra monina ao. » Amin'ny fiteny maoderina, ny anarana hoe Adama sy Eva dia midika hoe "olombelona" ary "renin'ny olon-drehetra". Ny nataon'izy ireo ao amin'ny Genesisy 1 - ny fahotana - dia ny nataon'ny zanak'olombelona rehetra. Ny tantara dia mampiseho hoe maninona ny olombelona no ao anatin'ny toe-javatra lavitra tsy tonga lafatra. Ny maha-olombelona dia noforonin'i Adama sy i Eva - miaina amin'ny fikomiana amin'ny namorona azy ny olombelona, ​​ary izany no mahatonga ny ota sy ny fahafatesana hampiavaka ny fiaraha-monina rehetra.

Mariho ny fomba nametrahan'ny Genesisy 1 ny zaridaina: zaridaina tsara, any amin'ny toerana izay tsy misy azy intsony, voatondron'ny renirano iray. Ny sarin'andriamanitra dia niova avy amin'ny komandy kosmika tamin'ny olona iray izay mandeha amin'ny zaridaina, mamboly hazo, izay misy olona avy amin'ny tany, izay mitsoka ny fofony ao amin'ny orony hanome aina azy. Nomena kely lavitra noho ny biby i Adama ary tonga zavamananaina velona izy, nephesh. I Jehovah ilay Andriamanitra manokana dia "naka olona ka nametraka azy tao amin'ny saha Edena hamboly sy hitahiry azy" (V. 15). Nanome torolalana ho an'i Adama tany amin'ny saha izy, nangataka azy ny hanomezana ny biby rehetra, ary avy eo namorona vehivavy ho namana mpiara-miasa amin'i Adama. Indray dia voarohirohy manokana sy mavitrika Andriamanitra tamin'ny namoronana ny vehivavy.

“Mpanampy” ho an'i Adama i Eva, saingy tsy midika hoe ambany ambany io teny io. Ny teny hebreo dia ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny tranga ho an'Andriamanitra Tenany, izay mpanampy ny olona sahirana. Eva dia tsy namboarina hanao ny asa tsy tian'i Adama - Natsangana i Eva hanao zavatra izay tsy azon'i Adama natao ho azy irery. Rehefa nahita azy i Adama dia tsapany fa mitovy amin'ny azy ny mitovy aminy, mpiara-miasa nomen'Andriamanitra (V. 23).

Namarana ny Toko 2 ny mpanoratra fa misy fitoviana: «Izany no mahatonga ny lehilahy handao ny rainy sy ny reniny ary hifikitra amin'ny vadiny ary ho nofo iray ihany izy ireo. Ary samy mitanjaka izy mivady, dia ny lehilahy sy ny vadiny, ary tsy menatra » (And. 24-25). Sitrapon’Andriamanitra izany, ny fomba nanalehany ny ota teo ambony lampihazo. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ny firaisana fa tsy zavatra mahamenatra azy.

Nisy zavatra tsy nety

Fa amin'izao fotoana izao dia miditra amin'ilay lampihazo ilay bibilava. Niezaka i Eva mba hanao zavatra izay noraran'Andriamanitra. Nasaina hanaraka ny fihetseham-pony izy, mba hampifaly ny tenany fa tsy mitoky ny toromarika avy amin'Andriamanitra. "Ary hitan-dravehivavy fa tsara ny hohanina ilay hazo ary hahafaly ny maso izany ary maka fanahy azy, satria nahalala anao izy. Ary naka ny voankazo izy ka nihinana dia nomeny tamin'ny vadiny izay teo aminy, ka dia nihinana » (Genesisy 1:3,6).

Inona no nandalo tao an-tsain'i Adama? Tsy manome vaovao momba izany ny Genesisy. Ny hevitry ny tantara ao amin'ny Genesisy dia manao ny zavatra nataon'i Adama sy Eva ny olona rehetra - tsy miraharaha ny Tenin'Andriamanitra sy manao izay tiantsika isika ary manao fialan-tsiny. Afaka manome tsiny ny devoly isika raha maniry izany, fa mbola ao anatiny ny ota. Isika te ho hendry nefa adala. Te hitovy amin'Andriamanitra isika, saingy tsy vonona ny ho tonga tahaka ny nandidiany antsika.

Inona no ijoroan'ny hazo? Ny soratra dia milaza amintsika fa tsy ny "fahalalana ny tsara sy ny ratsy". Miorina amin'ny traikefa ve izany? Mahazo fahendrena ve izany? Na inona na inona asehony dia ny hevi-dehibe dia toa hoe voarara sy nohanina na inona izany na inona. Nanota ny olona ka nikomy tamin'ny Mpamorona azy ary nanapa-kevitra ny handeha. Tsy sahaza ho an'ny zaridaina intsony izy ireo, tsy sahaza ho an'ny "hazon'aina" intsony.

Ny vokatry voalohany ny fahotany dia fomba fiovana nanova ny tenany - nihevitra izy ireo fa misy zavatra ratsy eo amin'ny lazany (V. 7). Rehefa avy nanamboatra aprily tamin'ny ravin'ny aviavy izy ireo dia natahotra ny ho hitan'Andriamanitra (V. 10). Ary nanao fialan-tsiny izy ireo.

Nohazavain'Andriamanitra ny vokany: Hiteraka i Eva, izay ampahany amin'ny drafitra tany am-boalohany, saingy mijaly mafy ankehitriny. I Adama dia hiasa ny tanimbary izay ampahany amin'ny drafitra tany am-boalohany, saingy izao dia misy fahasahiranana lehibe. Ary ho faty izy ireo. Efa maty tokoa aza izy ireo. "Satria amin'ny andro ihinananao azy dia tokony ho faty amin'ny fahafatesana ianao" (Genesisy 1:2,17). Tapitra ny fiainany tao anatin'ny firaisana amin'Andriamanitra. Ny hany navelany dia ny fisian'ny vatana ara-batana, lavitra ny tena fiainana nofidin'Andriamanitra. Ary na izany aza, dia mbola mety ho tonga ihany izy ireo satria mbola nanana ny drafitra nataony Andriamanitra.

Mety hisy ady eo amin'ny vehivavy sy ilay lehilahy. «Ary ny fanirianao ho an'ny vadinao, fa izy no tokony ho tomponao» (Genesisy 1:3,16). Olona mitondra ny raharaha any aminy (toa an'i Adama sy i Eva), fa tsy ny fanarahana ny toromarika avy amin'Andriamanitra, dia azo inoana fa misy fifanolanana eo amin'ny samy hafa ary ny hery mahery setra dia mazàna. Izany no fomba nidiran'ny fiaraha-monina raha vao niditra ny ota.

Ka vonona ny sehatra: ny olana atrehin'ny olona dia azy fa tsy avy amin'Andriamanitra, fahadisoana. Nomeny fiantombohana tonga lafatra izy ireo, saingy nampidinin'izy ireo, ary nanomboka teo ny olona samy voan'ny ota. Saingy na eo aza ny maha-mpanota ny olombelona, ​​ny olombelona dia mbola tahaka ny endrik'Andriamanitra - voaongotra sy maintso, mety hiteny ihany isika, fa mbola mitovy sary mitovy ihany.

Io fahafaha-manao an’Andriamanitra io dia mbola mamaritra ny tena maha-olona antsika ary io no mampita antsika amin’ny tenin’ny Salamo faha-8. Mbola manahy ny olona ny mpitari-pananana kosmika satria nanao azy ho kely toa ny tenany izy ireo, ary nanome azy fahefana ny famoronana - fahefana izay mbola ananan'izy ireo. Mbola misy fanomezam-boninahitra, mbola misy ny voninahitra, na dia mihena vetivety noho ny tokony hahatongavantsika araka ny drafitr'Andriamanitra. Raha ampy tsara ny fahitantsika ny mijery an'ity sary ity dia tokony hidera izany: "Tompo ô, mpitondra anay, mahafinaritra ny anaranao amin'ny firenena rehetra" (Salamo 8,1: 9,). Mendrika ny hoderaina Andriamanitra satria manana drafitra ho antsika Izy.

Kristy, ilay sary tonga lafatra

Jesosy Kristy, Andriamanitra ao amin'ny nofo, no endrik'Andriamanitra tonga lafatra (Kolosiana 1,15). Feno olona izy, ary nasehony antsika ny tena tokony hananan'ny olona iray: mankatò tanteraka, matoky tanteraka. I Adama dia lehilahy iray ho an'i Jesosy Kristy (Romana 5,14), ary i Jesosy no antsoina hoe "Adama farany" (1 Korintiana 15,45).

«Tao aminy ny fiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona» (Jaona 1,4). Jesosy dia namerina ny fiainana very tamin'ny ota. Izy no fananganana ny maty sy fiainana (Jaona 11,25).

Ny nataon'i Adama ho an'ny olombelona ara-batana dia nataon'i Jesosy Kristy mba hamerenana fanovana ara-panahy. Io no fiandohan'ny olombelona vaovao, ny famoronana vaovao (2 Korintiana 5,17). Hiaina ao daholo izy rehetra (1 Korintiana 15,22). Vao teraka indray isika. Miverina indray isika, amin'ity indray mandeha ity. Amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy dia manangana olombelona vaovao Andriamanitra. Ny ota sy ny fahafatesana tsy manan-kery an'io famoronana vaovao io (Romana 8,2; 1 Korintiana 15,24: 26). Nandresy ny fandresena; nolavina ny fakam-panahy.

Jesosy no ilay itokisantsika sy ilay modely tokony arahintsika (Romana 8,29-35); navadika isika ho sariny (2 Korintiana 3,18), ny endrik'Andriamanitra. Amin'ny finoana an'i Kristy, amin'ny fiasana eo amin'ny fiainantsika, ny tsy fahatomombanan'ny fahafahantsika ary manakaiky kokoa ny tokony ho araka ny sitrapon'Andriamanitra (Efesiana 4,13:24,). Mifindra amin'ny voninahitra iray isika - mankany amin'ny voninahitra lehibe kokoa!

Mazava ho azy fa tsy mbola mahita ny sary amin'ny voninahiny rehetra isika fa nahazo toky fa ho hitantsika izany. "Ary tahaka ny nitondrantsika ny endrik'i [Adama] teto an-tany, dia hitantsika ihany koa ny endrik 'ny lanitra" [Kristy] (1 Korintiana 15,49). Ny vatantsika atsangana dia ho toy ny vatan'i Jesoa Kristy: be voninahitra, mahery, ara-panahy, lanitra, tsy mety maty, tsy mety maty (And. 42-44).

Toy izao no nataon'i John: «Ry malala, efa zanak'Andriamanitra isika; fa izay mbola ho tiana dia tsy mbola nipoitra. Fantatsika anefa fa raha toa miharihary izany, dia ho tahaka Azy isika; satria ho hitantsika Izy tahaka azy. Ary izay rehetra manana izany fanantenana izany dia manadio ny tenany, tahaka ny maha madio azy ». (1 Jaona 3,2: 3). Tsy mbola hitantsika akory izany fa fantatsika fa hitranga izany satria zanak'Andriamanitra isika ary hataony izany. Hahita an'i Kristy amin'ny voninahiny i Kristy, ary midika izany fa manana voninahitra mitovy isika, afaka mahita voninahitra ara-panahy.

Avy eo i Johannes dia nanampy ity fanamarihana manokana ity: "Ary izay rehetra manantena azy toy izany, dia manadio ny tenany, tahaka ny fahadiovany." Koa satria hitovy ny asantsika, dia ezahintsika ho toa azy ankehitriny.

Koa ny olombelona dia eo amin'ny ambaratonga maro: ara-batana sy ara-panahy. Na ny olombelona voajanahary aza dia natao tahaka ny endrik'Andriamanitra. Na manao ahoana na manao ahoana fahotana lehibe ataon'ny olona iray dia mbola eo ny sary ary misy olona sarobidy tokoa ilay olona. Manana tanjona sy drafitra iray Andriamanitra izay ahitana ny mpanota rehetra.

Amin’ny finoana an’i Kristy, ny mpanota iray dia mamorona zavaboary vaovao, dia i Jesosy Kristy faharoa. Amin'izao vanim-potoana izao, dia ara-batana isika tahaka an'i Jesosy tamin'ny fotoanan'ny asany teto an-tany, saingy ovaina ho endrik'Andriamanitra ara-panahy isika. Ity fiovana ara-panahy ity dia midika hoe fanovana toe-tsaina sy fitondran-tena mitranga satria Kristy mitoetra ao amintsika ary miaina amin'ny finoana azy (Galatiana 2,20).

Raha ao amin'i Kristy isika dia hitondra ny endrik'Andriamanitra amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Tsy takatry ny saintsika ny hahatanterahan'izany, ary tsy fantatsika hoe inona marina ny "vatana ara-panahy", kanefa fantatsika fa hahafinaritra izany. Andriamanitra be fitiavana sy be fitiavana dia hitahy antsika amin'ny be izay azontsika atao ary hidera azy mandrakizay!

Inona no hitanao rehefa mijery olona hafa ianao? Hitanao ve ny endrik'Andriamanitra, ny mety ho lehibe, ny sarin'i Kristy izay noforonina? Hitanao ve ny hakanton'ny drafitr'Andriamanitra niasa nanolotra fahasoavana ho an'ny mpanota? Faly ve ianao fa manavotra olombelona iray izay nivily lalana tamin'ny lalana marina? Moa ve ianao mankafy ny voninahitry ny drafitra lehiben'Andriamanitra? Manana maso hahita ve ianao? Tsara lavitra noho ireo kintana izany. Lehibe lavitra noho ny famoronana mihaja izany. Nomeny ny teniny dia marina izany ary tena tsara tokoa.

Joseph Tkach


PDFOlombelona [olombelona]