i Satana

Satana 111

Satana dia anjely lavo, mpitarika ny hery ratsy ao amin'ny tontolon'ny fanahy. Miantso azy amin'ny fomba samihafa ny soratra masina: devoly, fahavalo, ilay ratsy, mpamono olona, ​​mpandainga, mpangalatra, mpaka fanahy, mpiampanga ny rahalahintsika, dragona, andriamanitr'izao tontolo izao. Mikomy amin'Andriamanitra tsy tapaka izy. Amin'ny alàlan'ny fitaomany dia mamafy disadisa sy delestazy ary tsy fankatoavana amin'ny olona izy. Izy dia efa resy tao amin'i Kristy, ary ny fanapahany sy ny heriny amin'ny maha-Andriamanitr'izao tontolo izao azy dia hifarana amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy. (Lioka 10,18:12,9; Apokalipsy 1; 5,8 Petera 8,44; Jaona 1,6; Joba 12-3,1; Zakaria 2: 12,10-2; Apôk. 4,4:20,1; 3 Korintiana 2,14: 1; Apokalipsy 3,8; Heb.; Jaona)

Satana: fahavalon'Andriamanitra resy

Misy fironana ratsy indroa ao amin'ny tontolo andrefana ankehitriny momba an'i Satana, ny devoly voalaza ao amin'ny Testamenta Vaovao ho mpifanandrina sy fahavalon'Andriamanitra tsy hay lazaina. Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahalala ny devoly na manamaivana ny anjara asany amin'ny famoronana korontana sy fijaliana ary faharatsiana. Ho an'ny olona maro, ny fiheverana demonia tena izy dia sisa tavela amin'ny finoanoam-poana taloha, na amin'ny sary tsara indrindra izay mampiseho ny faharatsiana eto amin'izao tontolo izao.

Etsy ankilany kosa, ny Kristiana dia nino ny finoanoam-poana momba ny devoly fantatra amin'ny hoe "ady ara-panahy". Izy ireo dia manome fankatoavana be loatra ny devoly ary "miady aminy" amin'ny fomba tsy mifanaraka amin'ny torohevitra hitantsika ao amin'ny Soratra Masina. Hitantsika ato amin'ity lahatsoratra ity izay fanazavana omen'ny Baiboly antsika momba an'i Satana. Miaraka amin'io fahatakarana io dia afaka misoroka ny fandrika amin'ireo fihenan-tànana voalaza etsy ambony isika.

Fanamarihana avy amin'ny Testamenta Taloha

Indraindray ny Isaia 14,3-23 sy Ezekiela 28,1-9 dia raisina ho famaritana ny niandohan'ny devoly ho anjely nanota. Ny sasany amin'ny antsipiriany dia azo jerena ho fanondroana ny devoly. Na izany aza, ny zava-misy amin'ireo fizarana ireo dia mampiseho fa ny votoatin'ny andian-dahatsoratra dia miresaka momba ny zava-poana sy ny reharehan'ny mpanjaka olombelona - ny mpanjakan'i Babylona sy Tyro. Ny hevitr'ireo fizarana roa ireo dia ny mpanjaka dia nofitin'ny devoly ary taratry ny fikasan-dratsiny ratsy sy fankahalana an'Andriamanitra. Ny hiresaka momba ny mpitondra ara-panahy, dia midika hoe ny fitenenana ireo mpanjaka maro i Satana. Fomba iray ilazana fa ny devoly no manjaka izao tontolo izao.

Ao amin'ny bokin'i Joba, nisy firesahana momba ny anjely nilaza fa teo amin'ny famoronana izao tontolo izao izy ireo ary feno fahagagana sy fifaliana (Joba 38,7). Etsy andaniny, ireo anjaran’i Joba 1-2 dia miseho ihany koa fa anjely, satria voalaza fa anisan’ireo “zanak’Andriamanitra” izy. Nefa manohitra an'Andriamanitra sy ny fahamarinany izy.

Misy andinin-teny sasany momba ny “anjely lavo” ao amin'ny Baiboly (2 Petera 2,4: 6; Jodasy 4,18; Joba), nefa tsy misy dikany momba ny antony sy ny antony nahatonga an'i Satana ho fahavalon'Andriamanitra. Ny andinin-teny dia tsy manome tsipiriany momba ny fiainan'ny anjely, na momba ny anjely "tsara", na amin'ny anjely lavo (antsoina koa hoe demony). Ny Baiboly, indrindra ny Testamenta Vaovao, dia tena liana kokoa ny hanehoana antsika Satana fa tsy misy olona manandrana manery ny tanjon'Andriamanitra. Izy dia voalaza fa fahavalon'ny fahavalo lehibe indrindra amin'ny vahoakan'Andriamanitra, dia ny Fiangonan'i Jesosy Kristy.

Ao amin'ny Testamenta Taloha, i Satana na ny devoly dia tsy antsoina amin'ny anarany amin'ny fomba malaza. Na izany aza, ny finoana fa ny hery kosmika dia miady amin'Andriamanitra. Roa ambadiky ny Testamenta Taloha roa izay maneho an'i Satana na ny Devoly dia rano sy monsters. Izy ireo dia sary maneho ny fahitan'i Satana izay mitazona ny tany amin'ny haza ary miady amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Joba 26,12: 13 dia ahitantsika ny fomba nanazavan'i Joba fa "namporisika ny ranomasina" Andriamanitra ary "namely an'i Rahaba". Rahab dia antsoina hoe "menarana mandositra" (V. 13).

Amin'ireo toerana vitsy izay asain'i Satana ho toy ny olona manokana ao amin'ny Testamenta Taloha, i Satana dia aseho amin'ny maha-mpiampanga azy izay mikatsaka ny hamafy sy hanenjika ny tsy fitovian-kevitra (Zakaria 3,1: 2), dia mandrisika ny olona hanota amin'Andriamanitra izy (1Ta 21,1) ary mampiasa ny olona sy ny singa miteraka fanaintainana sy fahoriana lehibe (Joba 1,6-19; 2,1-8).

Ao amin'ny bokin'i Joba dia mahita fa miaraka amin'i anjely hafa i Satana mba hanolotra ny tenany amin'Andriamanitra, toy ny niantso azy tamin'ny filankevitry ny lanitra. Misy firesahana ara-baiboly hafa mifandraika amin'ny fanangonana lanitra any an-danitra izay misy fiantraikany amin'ny raharahan'ny olona. Ao anatin'ireto, dia misy fanahy mandainga iray mangataka mpanjaka iray handeha hiady (1 Mpanjaka 22,19: 22).

Nasehon'Andriamanitra ho "nikapoka ny lohan'ny Leviatan ary nanome azy ireo ho an'ny bibidia". (Salamo 74,14). Iza ilay leviatan? Izy ilay "bibi-dranomasina" - ilay "menarana mandositra" ary "menarana mafy" izay hanasazan'ny Tompo "amin'ny fotoana" rehefa esorin'Andriamanitra ny faharatsiana rehetra amin'ny tany ary aoriny ny fanjakany (Isaia 27,1).

Ny antony manosika ny Leviatanina toy ny menarana dia miverina ao amin'ny Sahan'i Edena. Eto ny menarana - «izay fetsy noho ny biby rehetra any an-tsaha» - dia mitaona ny olona hanota an 'Andriamanitra, ka io no niafarany (Nomery 1: 3,1-7). Izany dia mitarika ho amin'ny faminaniana iray hafa momba ny ady ho avy eo aminy sy ny menarana, izay ahitana ny bibilava toa fandresena (fanindrona ao amin'ny voditongotr'Andriamanitra), raha tsy afaka miala amin'ny ady fotsiny (hotapahina ny lohany). Ao amin'ity faminaniana ity dia hoy Andriamanitra tamin'ny menarana: «hasiako fifankahalana eo aminao sy ny vehivavy, amin'ny taranakao sy ny taranany; hotapahiny ny lohanao, ary hotoratanao amin'ny ombelahin-tongony » (Genesisy 1:3,15).

Fanamarihana ao amin'ny Testamenta Vaovao

Ny dikan'ny kosmika amin'ity fanambarana ity dia azo takarina amin'ny hazavan'ny Fahatongavan'ny Zanak'Andriama- nitra ho i Jesosy avy any Nazareta (Jaona 1,1). Hitantsika ao amin'ny Filazantsara fa i Satana dia manandrana amin'ny fomba iray na iray hafa mba hamongorana an'i Jesosy hatramin'ny andro nahaterahany mandra-pahafatiny teo amin'ny hazo fijaliana. Na dia nahomby tamin'ny famonoana an'i Jesosy tamin'ny alàlan'ny olom-boafidiny aza i satana, dia very ny ady amin'ny alàlan'ny fahafatesany sy ny nitsanganany tamin'ny maty.

Taorian'ny fiakarana an'i Jesosy dia mitohy ny ady kosmika eo anelanelan'ny ampakarin'i Kristy - vahoakan'Andriamanitra - ary ny devoly sy ny tsy ampy azy. Fa ny drafitr'Andriamanitra kosa mandresy sy hijanona. Amin'ny farany, i Jesosy dia hiverina ary handrava ny fanoherana ara-panahy aminy (1 Korintiana 15,24: 28).

Ny bokin'ny Apokalipsy manokana dia maneho ity tolona eo amin'ny herin'ny ratsy eto amin'izao tontolo izao, izay tarihin'i Satana, sy ny herin'ny tsara ao am-piangonana izay tarihan'Andriamanitra.An'ity boky ity feno sarin-javatra, izay ao anatin'ny karazana literatiora Apokalipsy, tanàna roa lehibe kokoa noho ny fiainana, i Babylona sy i Jerosalema lehibe sady vaovao, dia maneho vondrona roa eto an-tany izay miady.

Rehefa tapitra ny ady, ny devoly na i Satana dia gadraina any amin'ny lavaka mangitsokitsoka, manakana azy tsy "hikomy izao tontolo izao" toy ny nataony taloha. (Romana 12,9).

Farany dia hitantsika fa ny Fanjakan'Andriamanitra dia mandresy ny ratsy rehetra. Izy io dia asehon'ny tanàn-dehibe iray - ny tanàna masina, ny tanànan'i Jerosalema - izay iarahan'i Andriamanitra sy ny Zanak'ondry miaraka amin'ny olony ao anatin'ny fiadanana sy fifaliana mandrakizay, azo tanterahina amin'ny fifaliana iraisan'izy ireo (Apokalypsy 21,15: 27). Voaroaka i Satana sy ny herin'ny ratsy rehetra (Apokalypsy 20,10).

Jesosy sy Satana

Ao amin'ny Testamenta Vaovao, fantatra mazava fa fahavalon'Andriamanitra sy ny olombelona i Satana. Amin'ny fomba iray na hafa dia ny devoly no tompon'andraikitra amin'ny fijaliana sy ny faharatsiana eto amin'izao tontolo izao. Tao amin'ny asa fanasitranana nataony, i Jesosy dia niresaka ireo anjely lavo sy i Satana ho antony mahatonga ny aretina sy ny rofy koa. Mazava ho azy fa tokony hitandrina isika mba tsy hiantso ny olana rehetra na ny aretina avy amin'i Satana. Na eo aza izany dia manan-danja ny manamarika fa ny Testamenta Vaovao dia tsy matahotra ny hanome tsiny ny devoly sy ny namany ratsy noho ny loza maro, anisan'izany ny aretina. Ratsy ny aretina fa tsy zavatra notendren'Andriamanitra.

Nantsoin'i Jesosy hoe i Satana sy ireo fanahy lavo "ny devoly sy ny anjeliny" izay efa vonona "afo mandrakizay" (Matio 25,41). Vakintsika ao amin'ny Filazantsara fa ny demony no antony mahatonga ny aretina sy aretina maro samihafa. Amin'ny toe-javatra sasany, ny demony dia nitazona ny sain'ny olona sy / na vatana, ka niafara tamin'ny fahalemena toy ny cramp, moana, jamba, paralysis partial, ary karazana hadalana samihafa.

Niresaka momba ny vehivavy iray nifanena tamin'i Jesosy tao amin'ny synagoga i Lioka, "izay nanana fanahy fanahy valo ambin'ny folo taona izay nahatonga azy narary" (Lioka 13,11). Navotsotra tamin'ny fahalemeny i Jesosy ary nokianina fanasitranana tamin'ny Sabata Izy. Namaly i Jesosy hoe: "Moa ve tsy ity, izay zanakavavin'i Abrahama, izay nofatoran'i satana valo ambin'ny folo taona no navotsotra tamin'ny fatorana tamin'ny Sabata?" (V. 16).

Amin'ny tranga hafa, namoaka demonia izy noho ny antony mahatonga ny aretina, toy ny tovolahy iray manana foza mahatsiravina ary zatra ny volana hatramin'ny fahazazany (Matio 17,14: 19-9,14; Marka 29: 9,37-45; Lioka). Afaka nandidy an'ireo demonia ireo i Jesosy mba handao ny marary sy hankatò azy ireo. Tamin’ny fanaovana izany, dia nasehon’i Jesosy fa manana fahefana feno eo amin’ny tontolon’i Satana sy ny demonia. I Jesosy dia nanome fahefana mitovy amin'ireo demonia tamin'ny mpianany (Matio 10,1).

Ny apostoly Petera dia niresaka momba ny fanompoana fanasitranan'i Jesosy tamin'ny naha-nanafaka ny olona tamin'ny aretina sy ny rofy izay notahin'i Satana sy ny fanahy ratsy tamin'ny antony mivantana na tsy mivantana. "Fantatrao izay nitranga tany Jodia ... ny nanosoran'Andriamanitra an'i Jesosy avy any Nazareta tamin'ny fanahy masina sy hery; nandeha izy ka nanao soa ary nahasitrana izay rehetra teo ambany fahefan'i devoly, satria nomba an'Andriamanitra » (Asan’ny Apostoly 10,37: 38). Ity fomba fiasa momba ny fanasitranan'i Jesosy ity dia maneho ny finoana fa i Satana dia fahavalon'Andriamanitra sy ny zavatra noforoniny, indrindra fa ny olombelona.

Mametraka ny helony lehibe indrindra amin'ny fijaliana sy ny ota amin'ny devoly ary manondro azy ho toy izany izy
«Mpanota voalohany». Ny devoly manota hatrany am-piandohana » (1 Jaona 3,8). Antsoin'i Jesosy hoe "Andrianan'ny demonia" i Jesosy - mpanapaka ny anjely lavo (Matio 25,41). Jesosy dia nanapaka ny fitaoman'ny devoly teo amin'izao tontolo izao tamin'ny asa famonjena nataony. I Satana no "mahery" ao an-tranony (izao tontolo izao) niditra i Jesosy (Marka 3,27). Jesosy dia "namatotra" ny matanjaka ary "nizara ny fananana" [dia nanala ny fananany, ny fanjakany].

Izany no antony nahatonga an'i Jesosy tonga tamin'ny nofo. Nanoratra i John hoe: «Ilay Zanak'Andriamanitra dia niseho mba handrava ny asan'ny devoly» (1 Jaona 3,8). Ny taratasy Kolosiana no miresaka ity asa fanapotehana ity amin'ny teny kosmika: "Nesoriny ny herin'ny fahefany ary naseho azy ireo ampahibemaso ary nataony ho fandresena ao amin'i Kristy" (Kolosiana 2,15).

Ny taratasy ho an'ny Hebreo dia misimisy kokoa momba ny fomba nahatratraran'i Jesosy izany: "Satria ny zaza ankehitriny dia nofo aman-drà, dia nanaiky izany ihany koa izy, ary amin'ny fahafatesany dia hakany fahefana avy amin'ireo mifehy ny fahafatesana, dia ny devoly, ary nanavotra ireo izay, noho ny fahatahorana ny fahafatesana, dia tsy maintsy manompo amin'ny androm-piainany » (Hebreo 2,14: 15).

Tsy mahagaga raha manandrana handrava ny fikasan’Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy zanany i Satana. Ny tanjon'i satana dia ny hamono ny olona tonga nofo, Jesosy, fony izy mbola zaza (Apokalypsy 12,3: 2,1; Matio 18) mba hanandrana azy mandritra ny androm-piainany (Lioka 4,1: 13), ary ny fanagadrana sy hamono azy (V. 13; Lioka 22,3: 6).

“Nahomby” i Satana tamin'ny famelezana farany tamin'ny fiainan'i Jesosy, saingy ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganana amin'ny maty avy eo dia niseho sy nanameloka ny devoly. Jesosy dia nanao "fampisehoana ho an'ny daholobe" tamin'ny làlan'izao tontolo izao sy ny ratsy nasehon'ny devoly sy ny mpanara-dia azy. Nanjary nazava tamin'ny rehetra izay vonona ny maheno fa ny fitiavan'Andriamanitra ihany no mahitsy.

Tamin'ny alàlan'i Jesosy sy ny asany famonjena, dia novana ny drafitry ny devoly ary resy izy. Araka izany, Kristy dia efa nandresy an'i Satana tamin'ny fiainany, ny fahafatesany ary ny nitsanganany tamin'ny maty tamin'ny alàlan'ny famoahana ny henatra amin'ny ratsy. Ny alina namadika azy dia hoy i Jesosy tamin'ny mpianany: "Izaho mankany amin'ny Ray ... andrian'izao tontolo izao no tsaraina" (Jaona 16,11).

Rehefa miverina i Kristy dia hitsahatra ny fitaoman'ny devoly eto amin'izao tontolo izao ary hiharihary ny fahareseny feno azy. Ity fandresena ity dia hatao amin'ny fanovana maharitra sy maharitra mandritra ny faran'ity vanimpotoana ity (Matio 13,37: 42).

Ilay andriana mahery

Nandritra ny asa fanompoany teto an-tany, i Jesosy dia nanambara fa "ny andrian'izao tontolo izao dia horoahina" (Jaona 12,31), ary nilaza fa "tsy manam-pahefana" azy io printsy io (Jaona 14,30). Jesosy nandresy an'i satana satria tsy afaka mifehy azy ny devoly. Tsy misy fakam-panahy izay natoron'i Satana an'i Jesosy fa matanjaka lavitra ny fitiavany sy ny finoany an'Andriamanitra (Matio 4,1: 11). Resiny ny devoly ary nangalatra ireo fananan'ny "matanjaka" - izao tontolo izao izay notazoniny ho babo (Matio 12,24: 29). Amin'ny maha Kristianina antsika, dia afaka mino ny fandresen'i Jesosy amin'ny fahavalon'Andriamanitra rehetra (sy ny fahavalontsika), ao koa ny devoly.

Fa ny Fiangonana dia misy ao anaty fihenjanana "efa any, fa tsy mbola", izay nanohizan'Andriamanitra an'i Satana hamitaka an'izao tontolo izao sy hanaparitaka ny fandringanana sy ny fahafatesana. Ny Kristiana dia miaina eo anelanelan'ny "Vita" amin'ny fahafatesan'i Jesosy (Jaona 19,30) sy ny hoe "Nitranga" amin'ny famongorana tanteraka ny faharatsiana sy ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany (Apokalypsy 21,6). Mbola avela hialona azy ihany i Satana noho ny herin'ny filazantsara. Ny devoly dia mbola andriana tsy hita maso, ary miaraka amin'ny fanomezan-dalan'Andriamanitra dia manana fahefana hanatanteraka ny tanjon'Andriamanitra.

Ny Testamenta Vaovao dia milaza amintsika fa i Satana no hery mifehy an'izao tontolo izao ankehitriny ary ny olona tsy nahy dia manara-dia azy amin'ny fanoherana an'Andriamanitra. (Amin'ny teny grika, ny teny hoe "andriana" na "printsy" [araka ny ampiasaina ao amin'ny Jaona 12,31] dia fandikana ny teny grika hoe archon, izay ilazana ny manampahefana ambony indrindra ao amin'ny distrika politika na tanàna iray.

Nohazavain'ny apostoly Paoly fa "Andriamanitr'izao tontolo izao" i Satana izay "nampahiratra ny sain'ny tsy mpino" (2 Korintiana 4,4). Nahatakatra i Paoly fa afaka manakana ny asan'ny Fiangonana aza i Satana (2 Tesaloniana 2,17: 19).

Ankehitriny, ny ankamaroan'ny tontolo tandrefana dia tsy miraharaha firy ny zava-misy iray izay misy fiantraikany amin'ny fiainany sy ny ho avy - ny toe-tsaina fa ny devoly dia fanahy tena manandrana manimba azy ireo isaky ny mandeha ary maniry ny hanimba ny fikasan'Andriamanitra feno fitiavana. Ny Kristiana dia fampitandremana mba tsy hahafantatra ny teti-dratsin'i satana mba ahafahany manohitra azy ireo amin'ny alàlan'ny fitarihana sy ny herin'ny Fanahy Masina manorina. (Mampalahelo fa misy kristiana sasany lasa diso tafahoatra amin'ny "haza" ho an'i Satana, ary nomen-dry zareo sakafo tsy miangatra ireo izay maneso ny fiheverana fa ny devoly dia tena misy sy ratsy.)

Tandremana ny Fiangonana mba tsy hitandrina amin'ny fitaovana ampiasain'i Satana. Hoy ny mpitarika kristiana, hoy i Paul, dia tsy maintsy miaina fiainana mendrika ny fiantsoan'Andriamanitra tsy "hisamborana amin'ny lalànan'ny devoly" (1 Timoty 3,7). Ny kristiana dia tokony hitandrina amin'ny teti-dratsin'i Satana ary tsy maintsy manana ny fiadian'Andriamanitra izy "hiady amin'ny fanahy ratsy eny ambanin'ny lanitra" (Efesiana 6,10: 12). Tokony hanao izany ry zareo ka «tsy voafehin'i satana» (2 Korintiana 2,11).

Ny asan'ny devoly

Ny devoly dia miteraka fahajambana ara-panahy amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ao amin'i Kristy amin'ny isan-karazany. Ny fampianaran-diso sy ny hevitra samy hafa "nampianarin'ny demonia" dia mahatonga ny olona "hanaraka ny toe-tsaina mamitaka" na dia tsy nahalala ny tena fototry ny mamitaka aza izy ireo. (1 Timoty 4,1: 5). Vantany vao jamba ny olona dia tsy hain'ny olona ny fahazavan'ny filazantsara, izany no Vaovao tsara izay amonjen'i Kristy antsika amin'ny ota sy ny fahafatesana (1 Jaona 4,1: 2-2; 7 Jaona). I Satana no fahavalon'ny filazantsara, "ilay ratsy" izay manandrana mitaona ny olona handà ny vaovao tsara (Matio 13,18: 23).

Tsy mila manandrana mamitaka anao i Satana. Afaka mivezivezy amin'ny olona manaparitaka hevitra filozofia sy teolojia diso izany. Ny olona dia mety ho lasa andevozin'ny firafitry ny faharatsiana sy ny famitahana ao anaty fiarahamonintsika. Ny devoly koa dia afaka mampiasa ny toetran'olombelona latsakao ataontsika amintsika, hany ka mino ny olona fa manana ny "fahamarinana" izy ireo raha ny tena izy dia nandao ny zavatra avy amin'Andriamanitra hanohitra izao tontolo izao sy ny devoly. Mino ireo olona ireo fa ny rafi-pinoany diso dia manavotra azy ireo (2 Tesaloniana 2,9: 10), fa ny tena nataon'izy ireo dia ny hoe "diso ny fahamarinan'Andriamanitra" (Romana 1,25). "Ny lainga" toa tsara sy marina satria manolotra ny tenany sy ny rafi-pinoany i Satana amin'ny fomba izay ny fampianarany dia toy ny fahamarinana avy amin'ny "anjelin'ny mazava". (2 Korintiana 11,14) miasa.

Amin'ny ankapobeny dia i satana no ao ambadiky ny fakam-panahy sy ny faniriantsika ny maha-tafintohina antsika, ka noho izany dia lasa "mpaka fanahy" (2 Tesaloniana 3,5; 1 Korintiana 6,5; Asa 5,3). Paoly dia nitarika ny fiangonana tany Korinto niverina tany amin'ny Genesisy 1 sy ny tantara tao amin'ny Sahan'i Edena mba hampitandremana azy ireo mba tsy hiala amin'i Kristy, dia misy zavatra ezahin'ny devoly. "Fa matahotra aho fa toa ny menarana nanala an 'i Eva tamin' ny hafetsenany, ka ny eritreritrao hialana amin'ny fahatsoram-po sy ny fahitsiana ho an'i Kristy" (2 Korintiana 11,3).

Tsy midika izany fa nino i Paoly fa nanandrana nanandevo ny olon-drehetra i Satana. Ny olona mino fa "ny devoly no nahatonga ahy hanao izany" isaky ny manota izy ireo dia tsy mahatsapa fa mampiasa ny rafitry ny faharatsiana izay noforoniny teto amin'ity tontolo ity i Satana ary ny toetra lavo hanoherana antsika. Raha ny an'ny Kristiana tany Tesalonika voalaza etsy ambony, dia mety ho vitan'ny mpampianatra izany izay namafy ny voan'ny fankahalana an'i Paul tamin'ny fanaovana ny olona hino fa izy [Paul] dia mamitaka azy na mitaona ny fitiavan-tena na antony manosika hafa maloto. (2 Tesaloniana 2,3: 12). Na eo aza izany, satria ny devoly dia mamafy fifandirana sy manodikodina an'izao tontolo izao, ilay mpaka fanahy dia ao ambadiky ny olona rehetra izay mamafy ady sy fankahalana.

Araka ny voalazan'i Paul, ny kristiana izay tafasaraka amin'ny fiangonan'ny Eglizy ho an'ny ota dia "nomena an'i Satana" tokoa. (1 Korintiana 5,5; 1 Timoty 1,20), na “nivily ka nanaraka an'i Satana” (1 Timoty 5,15). Nampirisika ny ondriny i Petera: «Mahalalà sy miambena; satria ny devoly fahavalonao, dia mandehandeha tahaka ny liona mierona ary mitady izay homana » (1 Petera 5,8). Ny fomba handresena an'i Satana, hoy i Peter, dia ny "manohitra azy" (V. 9).

Ahoana no fomba anohitra ny olona an'i Satana? Nanazava i James hoe: «Koa maneke an'Andriamanitra. Tohero ny devoly, handositra anao izy. Raha manatona an'Andriamanitra ianao, dia hanatona anao. Diovy ny tànanao, ry mpanota, ary hamasino ny fonareo, ry olo-malaza » (Jakoba 4,7-8). Manakaiky an'Andriamanitra isika, rehefa manana toe-tsaina feno fifaliana, fiadanana ary fankasitrahana ho azy ny fontsika izay hokolokoloin'ny fanahin'ny fitiavana sy ny finoany.

Ny olona tsy mahalala an'i Kristy ary tsy tarihin'ny Fanahiny (Romana 8,5-17) «miaina aorian'ny hena» (V. 5). Mifanaraka amin'izao tontolo izao izy ireo ary manaraka "ny fanahy miasa amin'ny zanaky ny tsy fankatoavana amin'izany" (Efesiana 2,2). Io toe-tsaina io, fantatra amin'ny toeran-kafa ankoatry ny devoly na Satana, dia manodikodina ny olona ka hitandrina azy hanao "ny filan'ny nofo sy ny sain'ny saina" (V. 3). Saingy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka mahita ny fahazavan'aina izay ao amin'i Kristy isika ary manaraka izany amin'ny alàlan'ny Fanahin'Andriamanitra, fa tsy an-tsokosoko hoe eo ambanin'ny herin'ny devoly, ny tontolo fahalavoana, ary ny toetra maha-malemy ara-panahy sy mpanota.

Ny adin'i Satana sy ny fahareseny farany indrindra

"Ao anatin'ny sahirana izao tontolo izao" [eo ambany fifehezan'ny devoly] nanoratra i John (1 Jaona 5,19). Fa ireo izay zanak'Andriamanitra sy mpanara-dia an'i Kristy dia nomena fahalalana hahalala "ny marina" (V. 20).

Amin'io lafiny io, ny Apokalypsy 12,7: 9 dia tena manaitra tanteraka. Ao amin'ny tarin'ny ady momba ny Apokalipsy, ilay boky dia mampiseho ny ady mifanila amin'i Michael sy ny anjeliny ary ilay dragona (Satana) sy ireo anjeliny latsaka. Resy ny devoly sy ny tsy ampy azy ary "tsy hita any an-danitra intsony ny toerany" (V. 8). Ny vokany? "Ary ilay dragona lehibe, ilay menarana taloha, izay atao hoe: Devoly sy Satana, izay mitaona izao tontolo izao dia natsipy, ka natsipy tamin'ny tany, ary ny anjeliny dia natsipy niaraka taminy" (V. 9). Ny hevitra dia hoe mbola nanohy ny adiny tamin'Andriamanitra i Satana tamin'ny fanenjehana ny vahoakan'Andriamanitra teto an-tany.

Ny ady ifamelan'ny ratsy (noforonin'i Satana) sy ny tsara (notarihin'Andriamanitra) dia niteraka ady tany Babylona Lehibe (izao tontolo izao eo ambany fifehezan'ny devoly) sy Jerosalema vaovao (ny olon'Andriamanitra izay Andriamanitra sy Zanak'ondry dia manaraka an'i Jesosy Kristy). Ady iray natao ho tian'Andriamanitra io satria tsy misy maharesy ny tanjony.

Amin'ny farany, ny fahavalon'Andriamanitra rehetra, anisan'izany i Satana dia resy. Ny Fanjakan'Andriamanitra - fandaharana tontolo vaovao - tonga eto an-tany, tandindon'ilay Jerosalema vaovao ao amin'ny Bokin'ny Apokalypsy. Ny devoly dia esorina tsy ho eo anatrehan'Andriamanitra ary maty ny fanjakany (Apokalypsy 20,10) ary hosoloana ny lalàn'ny fitiavana mandrakizay.

Novakiantsika ireto teny mampahery ireto momba ny "ny farany" amin'ny zava-drehetra: "Ary nahare feo mahery avy tany amin'ny seza fiandrianana aho nanao hoe: Indro ny tranon'Andriamanitra eo amin'ny olona! Dia hiara-mitoetra amin'izy ireo izy, ary izy ho olony, ary izy tenany, Andriamanitra miaraka aminy, no ho Andriamaniny; ary hofafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny mason'izy ireo, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy intsony ny fijaliana, na ny hiaka, na ny fanaintainana; satria ny voalohany lasa. Ary hoy Ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana: Indro, havaoziko ny zava-drehetra! Ary hoy izy: Manorata, fa marina ireo teny ireo ary azo antoka! » (Apokalypsy 21,3: 5).

Paul Kroll


PDFi Satana