i Satana

111 satan

Satan ist ein gefallener Engel, Anführer der bösen Kräfte in der Geistwelt. In der Schrift wird er auf verschiedene Weise angesprochen: Teufel, Widersacher, der Böse, Mörder, Lügner, Dieb, Versucher, Verkläger unserer Brüder, Drache, Gott dieser Welt. Er steht in ständiger Rebellion gegen Gott. Durch seinen Einfluss sät er Zwietracht, Verblendung und Ungehorsam unter den Menschen. In Christus ist er bereits besiegt, und seine Herrschaft und sein Einfluss als Gott dieser Welt werden mit der Rückkehr Jesu Christi enden. (Lukas 10,18; Offenbarung 12,9; 1. Petrus 5,8; Johannes 8,44; Hiob 1,6-12; Sacharja 3,1-2; Offenbarung 12,10; 2. Korinther 4,4; Offenbarung 20,1-3; Hebräer 2,14; 1. Johannes 3,8)

Satan: Gottes besiegter Feind

Misy fironana ratsy indroa ao amin'ny tontolo andrefana ankehitriny momba an'i Satana, ny devoly voalaza ao amin'ny Testamenta Vaovao ho mpifanandrina sy fahavalon'Andriamanitra tsy hay lazaina. Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahalala ny devoly na manamaivana ny anjara asany amin'ny famoronana korontana sy fijaliana ary faharatsiana. Ho an'ny olona maro, ny fiheverana demonia tena izy dia sisa tavela amin'ny finoanoam-poana taloha, na amin'ny sary tsara indrindra izay mampiseho ny faharatsiana eto amin'izao tontolo izao.

Etsy ankilany kosa, ny Kristiana dia nino ny finoanoam-poana momba ny devoly fantatra amin'ny hoe "ady ara-panahy". Izy ireo dia manome fankatoavana be loatra ny devoly ary "miady aminy" amin'ny fomba tsy mifanaraka amin'ny torohevitra hitantsika ao amin'ny Soratra Masina. Hitantsika ato amin'ity lahatsoratra ity izay fanazavana omen'ny Baiboly antsika momba an'i Satana. Miaraka amin'io fahatakarana io dia afaka misoroka ny fandrika amin'ireo fihenan-tànana voalaza etsy ambony isika.

Fanamarihana avy amin'ny Testamenta Taloha

Indraindray ny Isaia 14,3-23 sy Ezekiela 28,1-9 dia raisina ho famaritana ny niandohan'ny devoly ho anjely nanota. Ny sasany amin'ny antsipiriany dia azo jerena ho fanondroana ny devoly. Na izany aza, ny zava-misy amin'ireo fizarana ireo dia mampiseho fa ny votoatin'ny andian-dahatsoratra dia miresaka momba ny zava-poana sy ny reharehan'ny mpanjaka olombelona - ny mpanjakan'i Babylona sy Tyro. Ny hevitr'ireo fizarana roa ireo dia ny mpanjaka dia nofitin'ny devoly ary taratry ny fikasan-dratsiny ratsy sy fankahalana an'Andriamanitra. Ny hiresaka momba ny mpitondra ara-panahy, dia midika hoe ny fitenenana ireo mpanjaka maro i Satana. Fomba iray ilazana fa ny devoly no manjaka izao tontolo izao.

Ao amin'ny bokin'i Joba, nisy andinin-teny milaza ny anjely fa teo amin'ny famoronana izao tontolo izao izy ireo ary feno fahagagana sy fifaliana (Hi 38,7: 1). Etsy ankilany, hita ho toy ny anjelin'ny anjely ihany koa i Satana ao amin'ny Joba 2-XNUMX, satria voalaza fa anisan'ireo "zanak'Andriamanitra" izy. Nefa manohitra an'Andriamanitra sy ny fahamarinany izy.

Misy andinin-teny sasany ao amin'ny Baiboly momba ny "anjely latsaka" (2 Pt 2,4: 6; Jud 4,18; Hi XNUMX:XNUMX), saingy tsy misy dikany momba ny antony sy ny antony nahatonga an'i Satana ho fahavalon'Andriamanitra. Ny andinin-teny dia tsy manome antsika antsipirihany momba ny fiainan'ny anjely, na momba ny anjely "tsara", na momba ireo anjely lavo (izay antsoina koa hoe demony). Ny Baiboly, indrindra ny Testamenta Vaovao, dia tena liana kokoa ny hanehoana antsika Satana fa tsy misy olona manandrana manery ny tanjon'Andriamanitra. Izy dia voalaza fa fahavalon'ny fahavalo lehibe indrindra amin'ny vahoakan'Andriamanitra, dia ny Fiangonan'i Jesosy Kristy.

Ao amin'ny Testamenta Taloha, i Satana na ny devoly dia tsy antsoina amin'ny anarany amin'ny fomba malaza. Na izany aza, ny finoana fa ny hery kosmika dia miady amin'Andriamanitra. Roa ambadiky ny Testamenta Taloha roa izay maneho an'i Satana na ny Devoly dia rano sy monsters. Izy ireo dia sary maneho ny fahitan'i Satana izay mitazona ny tany amin'ny haza ary miady amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Joba 26,12: 13-13 dia ahitantsika ny fomba nanazavan'i Joba fa "namporisika ny ranomasina" Andriamanitra ary "nanorotoro an-dRahaba". Rahab dia fantatra amin'ny hoe "menarana mandositra" (and. XNUMX).

Amin'ireo toerana vitsy izay asain'i Satana ho toy ny olona manokana ao amin'ny Testamenta Taloha, i Satana dia aseho ho mpiampanga iray izay mikatsaka ny hamafy sy hanenjika ny fifandirana (Sach 3,1: 2-1), mandrisika ny olona hanota an 'Andriamanitra ( 21,1Ta 1,6) ary mampiasa ny olona sy ny singa mampanaintaina sy mijaly mafy (Hi 19-2,1; 8-XNUMX).

Ao amin'ny bokin'i Joba dia mahita fa miaraka amin'i anjely hafa i Satana mba hanolotra ny tenany amin'Andriamanitra, toy ny niantso azy tamin'ny filankevitry ny lanitra. Misy firesahana ara-baiboly hafa mifandraika amin'ny fanangonana lanitra any an-danitra izay misy fiantraikany amin'ny raharahan'ny olona. Ao anatin'ireto, dia misy fanahy mandainga iray mangataka mpanjaka iray handeha hiady (1Mp 22,19: 22-XNUMX).

Naseho an ’Andriamanitra tahaka ny olona izay nikapoka ny lohan’ ny Leviatan ary nanome azy ho an ’ny bibidia mba hihinana» (Salamo 74,14:27,1). Iza ilay leviatan? Izy ilay "bibi-dranomasina" - ilay "menarana mandositra" ary "menarana mafy" izay hanasazan'ny Tompo "amin'ny fotoana" rehefa esorin'Andriamanitra ny faharatsiana rehetra amin'ny tany ary aoriny ny fanjakany (Isaia XNUMX: XNUMX).

Ny antony manosika ny Leviatanina toy ny menarana dia miverina ao amin'ny Sahan'i Edena. Eto ny menarana - "izay fetsy noho ny biby rehetra any an-tsaha" - dia mitaona ny olona hanota an 'Andriamanitra, ka io no nahatonga ny fahalavoana (Genesisy 1: 3,1-7). Izany dia mitarika faminaniana iray hafa momba ny ady ho avy eo aminy sy ny bibilava, izay ahitana ny bibilava mandresy fandresena (fametahana eo amin'ny voditongotr'Andriamanitra), raha tsy eo dia ho very ny ady (hotapahina ny lohany). Ao amin'io faminaniana io dia hoy Andriamanitra tamin'ny menarana: “Izaho dia te hiteraka fankahalana eo amin'ny zanakao sy ny taranany; hotapahiny ny lohanao, ary hotetehinao amin'ny ombelahin-tongony ianao ”(Gen 1:3,15).

Fanamarihana ao amin'ny Testamenta Vaovao

Ny dikan'ny kosmika amin'ity fanambarana ity dia azo takarina amin'ny hazavan'ny Fahatongavana ho Zanak'Andriama- nitra ho Jesosy avy any Nazareta (Jn 1,1:14). Hitantsika ao amin'ny Filazantsara fa i Satana dia manandrana amin'ny fomba iray na iray hafa mba hamongorana an'i Jesosy hatramin'ny andro nahaterahany mandra-pahafatiny teo amin'ny hazo fijaliana. Na dia nahomby tamin'ny famonoana an'i Jesosy tamin'ny alàlan'ny olom-boafidiny aza i satana, dia very ny ady amin'ny alàlan'ny fahafatesany sy ny nitsanganany tamin'ny maty.

Taorian'ny niakaran'i Jesosy dia nitohy ny tolona kosmika teo amin'ny ampakarin'i Kristy - vahoakan'Andriamanitra - ary ny devoly sy ny tsy fahaizany. Fa ny drafitr'Andriamanitra kosa mandresy sy hijanona. Amin'ny farany, hiverina i Jesosy ary handrava ny fanoherana ara-panahy hanohitra azy (1 Kor 15,24: 28-XNUMX).

Ny bokin'ny Apokalipsy manokana dia maneho ity tolona eo amin'ny herin'ny ratsy eto amin'izao tontolo izao, izay tarihin'i Satana, sy ny herin'ny tsara ao am-piangonana izay tarihan'Andriamanitra.An'ity boky ity feno sarin-javatra, izay ao anatin'ny karazana literatiora Apokalipsy, tanàna roa lehibe kokoa noho ny fiainana, i Babylona sy i Jerosalema lehibe sady vaovao, dia maneho vondrona roa eto an-tany izay miady.

Rehefa tapitra ny ady, ny devoly na i Satana dia gadraina any amin'ny lavaka mangitsokitsoka ary voasakana tsy "hikomy izao tontolo izao" toy ny nataony taloha (Rom 12,9: XNUMX).

Farany dia hitantsika fa ny Fanjakan'Andriamanitra dia mandresy ny ratsy rehetra. Izy io dia asehon'ny tanàn-dehibe iray - ny tanàna masina, ny tanànan'i Jerosalema - izay iarahan'i Andriamanitra sy ny Zanak'ondry miaraka amin'ny olony ao anatin'ny fiadanana sy fifaliana mandrakizay, izay vita amin'ny fifaliana iraisan'izy ireo (Apôk. 21,15). , 27-20,10). I Satana sy ny herin'ny ratsy rehetra dia rava (Apo. XNUMX:XNUMX).

Jesosy sy Satana

Ao amin'ny Testamenta Vaovao, fantatra mazava fa fahavalon'Andriamanitra sy ny olombelona i Satana. Amin'ny fomba iray na hafa dia ny devoly no tompon'andraikitra amin'ny fijaliana sy ny faharatsiana eto amin'izao tontolo izao. Tao amin'ny asa fanasitranana nataony, i Jesosy dia niresaka ireo anjely lavo sy i Satana ho antony mahatonga ny aretina sy ny rofy koa. Mazava ho azy fa tokony hitandrina isika mba tsy hiantso ny olana rehetra na ny aretina avy amin'i Satana. Na eo aza izany dia manan-danja ny manamarika fa ny Testamenta Vaovao dia tsy matahotra ny hanome tsiny ny devoly sy ny namany ratsy noho ny loza maro, anisan'izany ny aretina. Ratsy ny aretina fa tsy zavatra notendren'Andriamanitra.

Nantsoin'i Jesosy hoe i Satana sy ireo fanahy lavo "ny devoly sy ny anjeliny" izay efa vonona "afo mandrakizay" (Mt 25,41:XNUMX). Vakintsika ao amin'ny Filazantsara fa ny demony no antony mahatonga ny aretina sy aretina maro samihafa. Amin'ny toe-javatra sasany, ny demony dia nitazona ny sain'ny olona sy / na vatana, ka niafara tamin'ny fahalemena toy ny cramp, moana, jamba, paralysis partial, ary karazana hadalana samihafa.

Niresaka momba ny vehivavy iray nihaona tamin'ny Jesosy tao amin'ny synagoga i Lioka izay "nanana fanahy efa valo ambin'ny folo taona izay naharary azy" (Lioka 13,11:16). Navotsotra tamin'ny fahalemeny i Jesosy ary nokianina fanasitranana tamin'ny Sabata Izy. Namaly i Jesosy hoe: "Moa ve tsy io, izay zanakavavin'i Abrahama, izay nofatoran'i satana valo ambin'ny folo taona no navotsotra tamin'ny fatorana tamin'ny Sabata?" (And. XNUMX).

Amin'ny tranga hafa, namoaka demonia izy no antony nahatonga ny fahalemena, toy ny tamin'ny zazalahy iray izay naharesy lahatra mafy ary marary ny volana hatramin'ny fahazazana (Mt 17,14: 19-9,14; Mk 29-9,37; Lk 45-10,1) , Afaka nandidy an'ireo demonia ireo i Jesosy mba handao ny marary sy hankatò azy ireo. Tamin’ny fanaovana izany, dia nasehon’i Jesosy fa manana fahefana feno eo amin’ny tontolon’i Satana sy ny demonia. I Jesosy dia nanome fahefana mitovy amin'ireo demony tamin'ny mpianany (Mt XNUMX).

Ny apostoly Petera dia niresaka momba ny fanompoana fanasitranan'i Jesosy amin'ny maha-manafaka ny olona amin'ny aretina sy ny aretina izay ananan'i Satana sy ny fanahy ratsy azy. "Fantatrao izay nitranga tany Jodia rehetra ... ny nanosoran'Andriamanitra an'i Jesosy avy any Nazareta tamin'ny fanahy masina sy hery; dia nandeha izy ka nanao soa ary nahasitrana izay rehetra azon'ny devoly, satria Andriamanitra nomba azy ”(Asa. 10,37: 38-XNUMX). Ity fomba fiasa momba ny fanasitranan'i Jesosy ity dia maneho ny finoana fa i Satana dia fahavalon'Andriamanitra sy ny zavatra noforoniny, indrindra fa ny olombelona.

Mametraka ny helony lehibe indrindra amin'ny fijaliana sy ny ota amin'ny devoly ary manondro azy ho toy izany izy
"Mpanota voalohany". Ny devoly manota hatramin'ny voalohany ”(1 Jaona 3,8: 25,41). I Jesosy dia niantso an'i Satana ho "andrianan'ny demonia" - mpanapaka ny anjely lavo (Mt 3,27:XNUMX). Jesosy dia nanapaka ny fitaoman'ny devoly teo amin'izao tontolo izao tamin'ny asa famonjena nataony. I Satana no "iray matanjaka" hiditra ao an-tranony (izao tontolo izao) (Mk XNUMX). Jesosy dia "namatotra" ny matanjaka ary "nizara ny fananana" [dia nanala ny fananany, ny fanjakany].

Izany no antony nahatonga an'i Jesosy tonga tamin'ny nofo. Nanoratra i Jaona hoe: "Ny Zanak 'Andriamanitra dia niseho mba handrava ny asan'ny devoly" (1 Jaona 3,8: 2,15). Ny taratasy Kolosiana no miresaka ity asa fanapotehana ity amin'ny teny kosmika: "Nesoriny ny herin'ny fahefany ary nasehony ampahibemaso izany ary nataony azy ho fandresena ao amin'i Kristy" (Kol XNUMX).

Ny taratasy ho an'ny Hebreo dia misimisy kokoa momba ny fomba nahatratraran'i Jesosy izany: "Satria ny zaza ankehitriny dia nofo aman-drà, dia nanaiky izany ihany koa izy, ary amin'ny fahafatesany dia haka fahefana avy amin'ireo mifehy ny fahafatesana, dia ny devoly, ary nanavotra ireo izay tsy maintsy tompo amin'ny andro rehetra niainany ”(Heb 2,14: 15-XNUMX).

Tsy mahagaga raha manandrana handrava ny fikasan’Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy zanany i Satana. Ny tanjon'i satana dia ny hamono ny olona tonga nofo, Jesosy, fony izy mbola zaza (Apôk 12,3; Mt 2,1-18), mba hisedra azy mandritra ny androm-piainany (Lk 4,1-13) sy azy gadra ary vonoina (and. 13; Lioka 22,3: 6-XNUMX).

“Nahomby” i Satana tamin'ny famelezana farany tamin'ny fiainan'i Jesosy, saingy ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganana amin'ny maty avy eo dia niseho sy nanameloka ny devoly. Jesosy dia nanao "fampisehoana ho an'ny daholobe" tamin'ny làlan'izao tontolo izao sy ny ratsy nasehon'ny devoly sy ny mpanara-dia azy. Nanjary nazava tamin'ny rehetra izay vonona ny maheno fa ny fitiavan'Andriamanitra ihany no mahitsy.

Tamin'ny alàlan'i Jesosy sy ny asany famonjena, dia novana ny drafitry ny devoly ary resy izy. Araka izany, Kristy dia efa nandresy an'i Satana tamin'ny fiainany, ny fahafatesany ary ny nitsanganany tamin'ny maty tamin'ny alàlan'ny famoahana ny henatra amin'ny ratsy. Ny alina namadika azy dia hoy i Jesoa tamin'ny mpianany: "Izaho mankany amin'ny Ray ... andrian'izao tontolo izao no mitsara" (Jn 16,11:XNUMX).

Rehefa miverina i Kristy dia hitsahatra ny fitaoman'ny devoly eto amin'izao tontolo izao ary hiharihary ny fahareseny feno azy. Io fandresena io dia hatao amin'ny fanovana azo antoka sy maharitra mandritra ny faran'ity vanimpotoana ity (Mt 13,37-42).

Ilay andriana mahery

Nandritra ny asa fanompoany teto an-tany, i Jesosy dia nanambara fa "ny andrianan'izao tontolo izao dia horoahina" (Jn 12,31:14,30) ary nilaza fa "tsy manam-pahefana" io andriana io (Jn 4,1:11). Jesosy nandresy an'i satana satria tsy afaka mifehy azy ny devoly. Tsy misy fakam-panahy izay nitorian'i Satana an'i Jesosy fa matanjaka izy hanalavitra azy amin'ny fitiavany sy ny finoany an'Andriamanitra (Mt 12,24: 29-XNUMX). Nandresy ny devoly ary nangalatra ny fananan'ny "matanjaka" - izao tontolo izao izay nosamboriny ho babo (Mt XNUMX: XNUMX-XNUMX). Amin'ny maha kristianina antsika, dia afaka mijanona amin'ny finoana ny fandresen'i Jesosy ny fahavalon'Andriamanitra rehetra (sy ny fahavalontsika), anisan'izany ny devoly.

Fa ny Fiangonana dia misy ao anaty fihenjanana "efa any, fa tsy mbola", izay nanohizan'Andriamanitra an'i Satana hamitaka an'izao tontolo izao sy hanaparitaka ny fandringanana sy ny fahafatesana. Ny Kristiana dia miaina eo anelanelan'ny "nahatanteraka" tamin'ny fahafatesan'i Jesosy (Jn 19,30:21,6) ary "vita" ihany koa ny fandringanana ny ratsy sy ny ho avy amin'ny Fanjakan'Andriamanitra eto an-tany (Apôk XNUMX). Mbola avela hialona azy ihany i Satana noho ny herin'ny filazantsara. Ny devoly dia mbola andrian'ny maizina tsy hita maso, ary miaraka amin'ny fanomezan-dalan'Andriamanitra dia manana fahefana hanatanteraka ny tanjon'Andriamanitra izy.

Ny Testamenta Vaovao milaza amintsika fa i Satana no hery mifehy an'ity tontolo ratsy ity ankehitriny ary ny olona tsy nahy dia manara-dia azy amin'ny fanoherana an'Andriamanitra. (Amin'ny teny grika, ny teny hoe "andriana" na "andriana" [araka ny fampiasa ao amin'ny Jn 12,31:XNUMX] dia fandikana ny teny grika archon, izay ilazana ny manampahefana ambony indrindra ao amin'ny distrika politika na tanàna).

Ny apostoly Paoly dia manazava fa i Satana dia "Andriamanitr'izao tontolo izao" izay "nampahiratra ny sain'ny tsy mpino" (2 Korintiana 4,4: 1). Fantatr'i Paoly fa na i Satana aza afaka hanakana ny asan'ny Fiangonana (2,17Te 19-XNUMX).

Ankehitriny, ny ankamaroan'ny tontolo tandrefana dia tsy miraharaha firy ny zava-misy iray izay misy fiantraikany amin'ny fiainany sy ny ho avy - ny toe-tsaina fa ny devoly dia fanahy tena manandrana manimba azy ireo isaky ny mandeha ary maniry ny hamotika ny tanjon'Andriamanitra feno fitiavana. Ny Kristiana dia fampitandremana mba tsy hahafantatra ny teti-dratsin'i satana mba ahafahany manohitra azy ireo amin'ny alàlan'ny fitarihana sy ny herin'ny Fanahy Masina manorina. (Mampalahelo fa misy kristiana sasany lasa diso tafahoatra amin'ny "haza" ho an'i Satana, ary nomen-dry zareo sakafo tsy miangatra ireo izay maneso ny fiheverana fa ny devoly dia tena misy sy ratsy.)

Tandremana ny Fiangonana mba tsy hitandrina amin'ny fitaovana ampiasain'i Satana. Hoy ny mpitarika kristiana, hoy i Paul, dia tokony hiaina fiainana mendrika mendrika ny fiantsoan'Andriamanitra tsy "hiditra amin'ny lalan'ny devoly" (1 Tim 3,7: 6,10). Ny kristiana dia tokony hitandrina amin'ny teti-dratsin'i Satana ary tsy maintsy mitafy ny fiadian'Andriamanitra izy "hiady amin'ny fanahy ratsy eto ambanin'ny lanitra" (Ef 12: 2-2,11). Tokony hanao izany izy ireo hany ka "tsy voafehin'i Satana" (XNUMX Korintiana XNUMX:XNUMX).

Ny asan'ny devoly

Ny devoly dia miteraka fahajambana ara-panahy amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ao amin'i Kristy amin'ny isan-karazany. Ny fampianaran-diso sy hevitra samy hafa "nampianarin'ny demonia" dia mahatonga ny olona "hanaraka ny fanahy mamitaka" na dia tsy fantatr'izy ireo aza ny tena loharanon'ny mamitaka (1 Tim 4,1: 5-1). Vantany vao jamba ny olona dia tsy hain'ny olona ny fahazavan 'ny filazantsara, dia ny vaovao tsara izay amonjen'i Kristy antsika amin'ny ota sy ny fahafatesana (4,1 Jaona 2: 2-7; 13,18 Jaona 23). Satana no fahavalon'ny evanjely, "ny ratsy", izay manandrana mitaona ny olona handà ny vaovao tsara (Mt XNUMX: XNUMX-XNUMX).

Tsy mila manandrana mamitaka anao i Satana. Afaka mivezivezy amin'ny olona manaparitaka hevitra filozofia sy teolojia diso izany. Ny olona dia mety ho lasa andevozin'ny firafitry ny faharatsiana sy ny famitahana ao anatin'ny fiaraha-monina misy antsika. Ny devoly koa dia afaka mampiasa ny toetran'olombelona latsakao ataontsika amintsika, hany ka mino ny olona fa manana ny "fahamarinana" izy ireo raha ny tena izy dia nandao ny zavatra avy amin'Andriamanitra hanohitra izao tontolo izao sy ny devoly. Mino ireo olona ireo fa ny rafi-pinoany diso dia mamonjy azy (2Te 2,9: 10-1,25), fa ny tena nataony dia ny "nanota ny fahamarinan'Andriamanitra" (Romana 2:11,14). "Ny lainga" toa tsara sy marina satria manolotra ny tenany sy ny rafi-pinoany i Satana amin'ny fomba toy ny fahamarinana avy amin'ny "anjelin'ny mazava" (XNUMX Korintiana XNUMX:XNUMX).

Amin'ny ankapobeny, i satana dia mijanona ao ambadiky ny fakampanahy sy ny faniriantsika ny maha-tafintohina antsika, ka noho izany dia antsoina hoe "mpaka fanahy" (1Te 3,5; 1 Kor. Paoly dia nitarika ny fiangonana tany Korinto niverina tany amin'ny Genesisy 6,5 sy ny tantara tao amin'ny Sahan'i Edena mba hampitandremana azy ireo mba tsy hiala amin'i Kristy, dia misy zavatra ezahin'ny devoly. "Fa matahotra aho, satria toa namitaka an'i Eva tamin'ny hafetsenany ny menarana, dia nihodina niala tamin'ny fahatsoram-po sy ny fahitsiana an'i Kristy ny eritreritrao" (5,3 Korintiana 1: 3).

Tsy midika izany fa nino i Paoly fa nanandrana nanandevo ny olon-drehetra i Satana. Ny olona mino fa "ny devoly no nahatonga ahy hanao izany" isaky ny manota izy ireo dia tsy mahatsapa fa mampiasa ny rafitry ny faharatsiana izay noforoniny teto amin'ity tontolo ity i Satana ary ny toetra lavo hanoherana antsika. Raha ny an'ny Kristiana tany Tesalonika voalaza etsy ambony, dia mety ho vitan'ny mpampianatra izay namafy ny voa feno fankahalana an'i Paul ny filazan'ny olona fa izy [Paul] dia mamitaka azy na mitaona ny fitiavan-tena na antony manosika hafa maloto. (1Te 2,3-12). Na izany aza, satria ny devoly dia mamafy fifandirana sy manodinkodina an'izao tontolo izao, ilay mpaka fanahy dia ao ambadiky ny olona rehetra izay mamafy ady sy fankahalana.

Raha ny fahitan'i Paoly dia ny kristiana tafasaraka amin'ny fiangonan'ny Eglizy noho ny ota dia "nomena an'i Satana" (1 Korintiana 5,5; 1 Tim 1,20), na "nivily ka nanaraka an'i Satana" (1 Tim 5,15) , 1). Nampirisika ny ondriny i Petera hoe: “Mahalalà sy miambena; fa ny devoly fahavalonao mandehandeha tahaka ny liona mierona dia mitady izay hohaniny ”(5,8 Pet 9). Ny fomba handresena an'i satana hoy i Peter dia ny "fanoherana azy" (and. XNUMX).

Ahoana no fomba anohitra ny olona an'i Satana? Nanazava i James hoe: “Koa maneke amin'Andriamanitra. Tohero ny devoly, handositra anao izy. Raha manatona an'Andriamanitra ianao, dia hanatona anao. Diovy ny tànanao, ry mpanota, ary hamasino ny fonareo, ry olo-mahery ”(Jak 4,7-8). Manakaiky an'Andriamanitra isika, rehefa manana toe-tsaina feno fifaliana, fiadanana ary fankasitrahana ho azy ny fontsika, izay hokolokoloin'ny fanahin'ny fitiavana sy ny finoany.

Ny olona tsy mahalala an'i Kristy ary tsy tarihin'ny Fanahiny (Rom 8,5: 17-5) "miaina araka ny nofo" (and. 2,2). Mifanaraka amin'izao tontolo izao izy ireo ary manaraka ny "fanahy miasa amin'ny zanaky ny tsy fankatoavana amin'izao fotoana izao" (Ef 3: XNUMX). Io toe-tsaina io, fantatra amin'ny toeran-kafa ankoatry ny devoly na Satana, dia manamboatra ny olona ka hitandrina azy hanao "ny filan'ny nofo sy ny saina." (And. XNUMX). Saingy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka mahita ny fahazavan'aina izay ao amin'i Kristy isika ary manaraka azy amin'ny alàlan'ny Fanahin'Andriamanitra fa tsy an-tsokosoko hoe eo ambanin'ny herin'ny devoly, ny tontolo fahalavoana, ary ny toetra ara-panahy malemy sy manota.

Ny adin'i Satana sy ny fahareseny farany indrindra

"Izao tontolo izao dia misy olana" [eo ambany fifehezan'ny devoly] hoy i Jaona (1Joh 5,19:20). Fa ireo izay zanak'Andriamanitra sy mpanara-dia an'i Kristy dia nomena fahalalana hahalala "ny marina" (and. XNUMX).

Amin'io lafiny io, ny Apokalypsy 12,7: 9-8 dia tena manaitra tanteraka. Ao amin'ny tarin'ny ady momba ny Apokalipsy, ilay boky dia mampiseho ady an'habakabaka eo anelanelan'i Michael sy ny anjeliny ary ilay dragona (Satana) sy ireo anjeliny latsaka. Resy ny devoly sy ny tsy ampy azy ary "tsy hita any an-danitra intsony ny fonenany" (and. 9). Ny vokany? "Ary ilay dragona lehibe, ilay menarana taloha, izay atao hoe: Devoly sy Satana, izay mitaona izao tontolo izao dia natsipy, dia natsipy tamin'ny tany, ary ny anjeliny dia natsipy niaraka taminy" (and. XNUMX). Ny hevitra dia hoe mbola nanohy ny adiny tamin'Andriamanitra i Satana tamin'ny fanenjehana ny vahoakan'Andriamanitra teto an-tany.

Ny ady ifanaovan'ny ratsy (nofonosin'i Satana) sy ny tsara (tarihin'i Andriamanitra) dia miteraka ady eo amin'i Babylona, ​​ilay lehibe (izao tontolo izao eo ambany fifehezan'ny devoly) sy ny Jerosalema vaovao (vahoakan'Andriamanitra, ny andriamanitra sy ny Zanak'ondry. Manaraka an'i Jesosy Kristy). Ady iray natao ho tian'Andriamanitra io satria tsy misy maharesy ny tanjony.

Amin'ny farany, ny fahavalon'Andriamanitra rehetra, anisan'izany i Satana dia resy. Ny Fanjakan'Andriamanitra - fandaharana tontolo vaovao - tonga eto an-tany, tandindon'ilay Jerosalema vaovao ao amin'ny Bokin'ny Apokalypsy. Ny devoly dia esorina tsy ho eo anatrehan'Andriamanitra ary lasan'ny fanjakany miaraka aminy (Apo. 20,10:XNUMX) ary soloin'ny fitondram-pitiavan'Andriamanitra mandrakizay.

Namaky ireto teny mampahery ireto momba ny "fiafaran'ny zava-drehetra": Ary nahare feo mahery avy tany amin'ny seza fiandrianana aho nanao hoe: Indro, ny tranon'Andriamanitra eny amin'ny olona! Dia hiara-mitoetra amin'izy ireo izy, ary izy ho olony, ary izy tenany, Andriamanitra miaraka aminy, no ho Andriamaniny; ary hofafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny mason'izy ireo, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy intsony ny fijaliana, na ny hiaka, na ny fanaintainana; satria ny voalohany lasa. Ary hoy Ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana: Indro, havaoziko ny zava-drehetra! Ary hoy izy: Manorata, satria marina ireo teny ireo ary azo antoka! ”(Apok 21,3-5).

Paul Kroll


PDFi Satana