Andriamanitra Ray

Talohan'ny niakaran'i Jesosy tany an-danitra, dia nilaza tamin'ny mpianany Izy mba hanao mpianatra bebe kokoa sy hanao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.

Ao amin'ny Baiboly, ny teny hoe "anarana" dia manondro toetrana, fiasa ary tanjona. Matetika ny anarana ara-Baiboly dia mamaritra ny toetran'ny olona iray tena ilaina. Raha ny marina dia nasain'i Jesoa natao ny hatao batisa ny toetran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amin'ny fomba mahazatra sy feno.

Hamarinantsika marina fa i Jesosy dia manana mihoatra noho ny fomba fanaovana batisa ao an-tsaina rehefa nilaza izy hoe: "Atao Batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina."

Ny Fanahy Masina dia manambara ilay olona nitsangana tamin'ny maty ary nandresy lahatra antsika fa Jesosy dia Tompontsika sy Mpanavotra antsika. Rehefa mameno sy mitarika antsika ny Fanahy Masina dia tonga fon'ny fiainantsika i Jesoa ary lasa mahafantatra sy manaraka azy amin'ny alàlan'ny finoana isika.

Jesosy dia mitarika antsika hanana fahalalana akaiky ny Ray. Hoy izy: “Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin'ny Ray afa-tsy amin'ny alalako ”(Jao 14,6: XNUMX).

Ny Ray ihany no fantatsika raha ny nambaran'i Jesosy taminy amintsika. Hoy Jesosy: "Fa izao no fiainana mandrakizay, dia hahafantatra anao izy, ilay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao" (Jao 17,3: XNUMX).
Rehefa mahatsapa izany fahalalana an'Andriamanitra izany ny olona iray, izany fifandraisan'ny fitiavana manokana izany, ny fitiavan'Andriamanitra dia hikoriana amin'ny hafa - amin'ny olon-drehetra, ny tsara, ny ratsy ary ny ratsy.
Ny tontolo maoderina dia tontolo iray feno fisafotofotoana sy fihodinana. Ambara anay fa maro ny "fomba amin'Andriamanitra".

Fa ny fomba tokana hahafantarana an'Andriamanitra dia ny mahalala ny Ray amin'ny alàlan'i Jesosy ao anaty Fanahy Masina. Izany indrindra no antony fanaovana batisan'ny kristiana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.