Ny fahatanterahan'Andriamanitra ny zava-misy II

Mahalala sy mahatsapa an Andriamanitra - izany no maha fiainana! Noforonin'Andriamanitra hanana fifandraisana aminy isika. Ny tena fototry ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy izay nirahiny. Ny fahalalana an'Andriamanitra dia tsy avy amin'ny fandaharana na fomba iray, fa amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny olona iray. Rehefa mivoatra ilay fifandraisana dia lasa mahazo sy mahatsapa ny zava-misy Andriamanitra isika.

Ahoana no fomba itenenan'Andriamanitra?

Miteny amin'ny alalàn'ny Fanahy Masina Andriamanitra amin'ny alàlan'ny Baiboly, vavaka, toe-javatra ary ny Fiangonana hanambara ny tenany, ny tanjony ary ny lalany. «Satria velona ny Tenin 'Andriamanitra ary matanjaka ary maranitra noho ny sabatra roa lela ary mifototra mandra-pisarahana ny fanahy sy ny fanahy, mareroma sy tongotra koa, ary mpitsara ny eritreritra sy ny fahatsapana ny fo» (Hebreo 4,12).

Miteny antsika tsy amin'ny alalan'ny vavaka fotsiny Andriamanitra fa amin'ny alàlan'ny Teniny ihany. Tsy azontsika ny mahatakatra ny Teniny raha tsy mampianatra antsika ny Fanahy Masina. Rehefa manatona ny Tenin 'Andriamanitra isika, dia ny mpanoratra no manatrika antsika mba hampianatra antsika. Tsy hita velively ny fahamarinana. Nambara ny fahamarinana. Rehefa nambara amintsika ny fahamarinana, dia tsy tarihina amin'ny fihaonan'Andriamanitra isika - dia fihaonany amin'Andriamanitra! Rehefa manambara fahamarinana ara-panahy avy amin'ny Tenin'Andriamanitra ny Fanahy Masina dia miditra amin'ny fiainantsika manokana izy (1 Korintiana 2,10: 15).

Ao amin'ny Soratra Masina rehetra dia hitantsika fa niresaka tamin'ny olony Andriamanitra. Rehefa niteny Andriamanitra dia mahazatra amin'ny olona tsirairay io amin'ny fomba miavaka. Miteny antsika Andriamanitra rehefa manana tanjona amin'ny fiainantsika Izy. Raha te hampiditra antsika amin'ny asany izy dia manambara ny tenany izy mba hahafahantsika mamaly amin'ny finoana.

Hatao amintsika ny sitrapon'Andriamanitra

Ny fanasan'Andriamanitra ny hiara-miasa aminy dia mitarika krizy mino izay mitaky finoana sy asa. "Fa hoy ny navalin'i Jesosy azy: Ny raiko miasa mandraka androany, ary izaho koa dia miasa ... Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ny zanaka dia tsy mahazo manao izay tiany, fa izay irery mahita ilay raim-pianakaviana manao izy; satria manao izany, ny zanaka dia mba manao koa. Satria tia ny zanany ny ray ary maneho azy ny zavatra rehetra ataony, ary hampiseho azy aminy asa lehibe kokoa aza dia ho gaga ianao (Jaona 5,17:19, 20). "

Na izany aza, ny fanasan'Andriamanitra antsika hiara-miasa aminy dia mitarika hatrany ny krizy finoana izay mitaky finoana sy ny asa ataontsika. Rehefa manasa antsika hiaraka aminy amin'ny asany Andriamanitra dia manana andraikitra izay manana endrika masina izay tsy azontsika atao samirery. Izany dia toa ny toeran'ny finoana rehefa mila manapa-kevitra ny hanaraka izay tsapantsika fa andidian'Andriamanitra hataontsika.

Ny krizim-pinoana dia toerana mampiova hevitra tsy maintsy anaovanao fanapahan-kevitra. Mila manapa-kevitra momba izay inoanao momba an'Andriamanitra ianao. Ny fomba famalianao an'izany hevitra izany no hamaritana raha manohy miroso amin'Andriamnitra ianao amin'ny endriny masina izay hany azony atao, na manohy amin'ny lalanao ianao ary manadino izay nokasain'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao. Io dia tsy traikefa indray mandeha - dia traikefa isan'andro. Ny fomba fiainanao dia fijoroana ho vavolombelona amin'ny zavatra inoanao an'Andriamanitra.

Iray amin'ireo zavatra sarotra indrindra tsy maintsy ataontsika amin'ny maha-kristiana ny mandà ny tenantsika, ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra ary ny hanaraka izany. Ny fiainantsika dia mila mifototra amin'Andriamanitra fa tsy mifantoka amin'ny afovoany. Raha tonga Tompon'ny fiainantsika i Jesosy, dia manana ny fahefana ho Tompo izy amin'ny toe-javatra rehetra. Mila manao fanitsiana lehibe isika eo amin'ny fiainantsika mba hampidirana antsika amin'ny asan'Andriamanitra.

Ny fankatoavana dia mitaky fahatokisana tanteraka an'Andriamanitra

Miaina an'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny fankatoavana Azy ary eo am-panaovantsika ny asany amin'ny alalantsika. Ny teboka lehibe iray tokony hotadidina dia ny tsy ahafahanao manohy ny fiainanao toy ny mahazatra, mijanona eo amin'ny toerana misy anao ankehitriny ary miaraka amin'Andriamanitra miaraka. Ilaina hatrany ny fanavaozana ary manaraka ny fankatoavana. Ny fankatoavana dia mitaky fahatokisana tanteraka an'Andriamanitra mba hiasa amin'ny alalanao. Rehefa vonona ny hanaiky ny zava-drehetra eo amin'ny fiainantsika amin'ny maha-Tompon'i Kristy isika dia ho hitantsika fa ny fanitsiana ataontsika dia tena mendrika ny valisoa azo avy amin'Andriamanitra. Raha tsy namoy ny fiainanao manontolo ianao tamin'ny fanjakan'i Kristy, izao no fotoana hanapahanao hevitra hanaiky ny tenanao, hitondra ny hazofijalianao, ary hanaraka azy.

«Raha tia ahy ianao, dia hitandrina ny didiko. Ary te-hangataka amin'ny Ray aho, ary homeny mpanony hafa fa hiaraka aminao mandrakizay: ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao, satria tsy mahita izany ary tsy mahalala izany. Fantatrao izy, satria mijanona ao aminao ary ho ao aminao. Tsy te-hamela anao ho kamboty aho; Manatona anao aho. Mbola kelikely kelikely izao, tsy hahita ahy intsony izao tontolo izao. Fa tokony hahita ahy ianao satria velona aho ary tokony ho velona koa ianao. Amin'izany andro izany dia ho hitanao fa ao amin'ny Raiko aho ary ianao ato amiko, ary izaho ao aminao Izay manana ny didiko ka mitandrina izany, dia izy no tia ahy. Fa izay tia ahy no tian'ny Raiko, ary Izaho ho tia azy sy haneho ny tenako aminy " (Jaona 14,15-21).

Ny fankatoavana dia fanehoana ivelany ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Amin'ny lafiny maro, ny fankatoavana no fotoan'ny fahamarinana. Hanao izay hataontsika

  1. asehoy izay tena inoantsika momba azy
  2. fantaro raha miaina ny asany isika
  3. fantaro raha afaka mahafantatra azy amin'ny fomba akaiky sy mahazatra isika

Ny valisoa lehibe amin'ny fankatoavana sy ny fitiavana dia ny hanehoana ny tenany amintsika amin'Andriamanitra. Io ny lakile misy ny fiainana an Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Rehefa mahatsapa isika fa miasa foana amintsika Andriamanitra, fa manana fifandraisany am-pitiavana Izy, dia miresaka amintsika izy ary manasa antsika hiara-miasa aminy amin'ny asany, ary vonona ny hampihatra finoana sy hanao zavatra isika Dingana amin'ny alàlan'ny fanaovana fanitsiana ho fankatoavana ny torolalany, dia hahalala an'Andriamanitra isika amin'ny alalàn'ny traikefa rehefa manao ny asany amin'ny alalantsika Izy.

Boky fototra: «Manandrama Andriamanitra»

by Henry Blackaby