Fantaro ny zava-misy an'Andriamanitra I

"Fa ny Tenin 'Andriamanitra dia velona sy matanjaka ary maranitra noho ny sabatra roa lela ary mifototra mandra-pisarahana ny fanahy sy ny fanahy, ny mareroma sy ny tongony ary mpitsara ny eritreritra sy ny fahatsapan'ny fo" (Heb. 4,12). Hoy i Jesosy: "Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana" (Jaona 14,6). Hoy koa izy: "Fa izao no fiainana mandrakizay, dia hahafantatra anao ilay Andriamanitra marina sy Jesosy Kristy, ilay nirahinao." (Jaona 17,3). Mahalala sy mahatsapa an Andriamanitra - izany no maha fiainana.

Noforonin'Andriamanitra hanana fifandraisana aminy isika. Ny tena fototry ny fiainana mandrakizay dia ny hoe "mahalala an 'Andriamanitra sy mahalala an'i Jesosy Kristy" izay nirahiny. Ny fahalalana an'Andriamanitra dia tsy avy amin'ny fandaharana na fomba iray, fa amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny olona iray.

Rehefa mivoatra ilay fifandraisana dia lasa mahazo sy mahatsapa ny zava-misy Andriamanitra isika. Tena Misy aminao ve Andriamanitra? Miaina izany isan'andro isan'andro ve ianao?

Araho an'i Jesosy

Hoy i Jesosy: "Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana" (Jaona 14,6). Aza adino fa tsy niteny i Jesosy hoe "hasehoko anao ny lalana" na "Homeko anao ny làlan-jotra" «Izaho no làlana» , Rehefa manatona an'Andriamanitra hitady ny sitrapony isika, inona no fanontaniana mety hanontanianao azy? Tompo ô asehoy ahy ny zavatra tiko ataonao? Rahoviana, aiza, aiza ary iza? Ampisehoy ahy ny zavatra hiseho. Na: Tompoko, ambarao kely fotsiny aho, dia hotanterahiko. Raha manaraka an'i Jesosy indray andro any ianao, ho marina ve ianao eo afovoan'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao? Raha Jesosy no lalana antsika, dia tsy mila torolàlana hafa na sarintany isika.

Manasa anao handray anjara amin'ny asany miaraka aminy Andriamanitra

"Raha katsaho ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany aloha, dia hianjera aminao izany rehetra izany. Aza matahotra intsony rahampitso, satria rahampitso dia hikarakara azy. Ampy izay isan'andro dia manelingelina azy " (Matio 6,33: 34).

Matoky tena tanteraka Andriamanitra

  • ka maniry ny hanaraka an’Andriamanitra indray andro any manaraka
  • koa hanaraka izany ianao na dia tsy manana tsipiriany aza ianao
  • ka avelanao ho lalàko izany

"Satria Andriamanitra no miasa ao aminareo, maniry sy hahavita, araka ny sitrapony" (Filipiana 2,13). Ny fitantaran'ny Baiboly dia mampiseho fa mandray andraikitra hatrany Andriamanitra rehefa ampidiriny ny olona amin'ny asany. Rehefa mahita ny Ray miasa manodidina antsika isika dia anjarantsika avy aminy ny hiaraka aminy amin'ity asa ity. Manoloana izany, afaka mahatadidy ny fotoana nanasan'Andriamanitra anao hanao zavatra ianao nefa tsy namaly izany?

Andriamanitra miasa foana aminao

"Fa hoy ny navalin'i Jesosy azy: Ny raiko miasa mandraka androany, ary izaho koa dia miasa ... Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ny zanaka dia tsy mahazo manao izay tiany, fa izay irery mahita ilay raim-pianakaviana manao izy; satria manao izany, ny zanaka dia mba manao koa. Satria tia ny zanaka ny ray ary maneho azy ny zavatra rehetra ataony ary hampiseho azy amin'ny asa lehibe kokoa aza dia ho gaga ianao " (Jaona 5,17, 19-20).

Ity misy maodely iray ho an'ny fiainanao manokana sy ho an'ny fiangonana. Ny zavatra noresahin'i Jesosy dia ny fifankatiavana am-pitiavana izay nahavitan'Andriamanitra ny tanjony. Tsy mila mamantatra izay tokony hatao ho an'Andriamanitra isika satria manodidina antsika foana Izy. Mila manaraka ny ohatra omen'i Jesosy isika ary hijery an'Andriamanitra izay ataony isaky ny misy. Adidintsika avy eo ny mampiaraka antsika amin'ny asany.

Mitadiava hoe aiza no misy Andriamanitra miasa ary ampidiro aminy! Andriamanitra manana fifandraisana maharitra aminao izay tena misy sy tena manokana: «Namaly azy i Jesoa hoe:" Tiava ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra ". Ity no tolotra ambony indrindra sy lehibe indrindra " (Matio 22,37: 38).

Ny fahafantarana ny zava-drehetra eo amin'ny fiainanao amin'ny maha-kristiana anao, anisan'izany ny fahafantarany azy, ny fahaizany azy ary ny fanekeny ny sitrapony dia miankina amin'ny hatsaran'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Azonao atao ny manoritsoritra ny fifankatiavana amin'Andriamanitra amin'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny filazana fotsiny hoe "Tiako anao amin'ny foko rehetra"? Andriamanitra dia namorona antsika hanana fifandraisana fitiavana aminy.Raha tapaka ilay fifandraisana dia ho hafa ny zava-drehetra eo amin'ny fiainana. milamina, fifandraisam-pitiavana amin'Andriamanitra no zava-dehibe kokoa noho ny antony hafa amin'ny fiainanao!

Boky fototra: «Manandrama Andriamanitra»

by Henry Blackaby