Iza moa Andriamanitra?

Raha miresaka ny "Andriamanitra" ny Baiboly dia tsy midika hoe olona tokana amin'ny hevitry ny "antitra misy volombava sy satroka maranitra" antsoina hoe Andriamanitra. Ao amin'ny Baiboly dia misy ny fanekena an'Andriamanitra, Izay nahary antsika, ho firaisan'ny olona telo samy hafa na "samy hafa", dia ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny ray tsy zanaka ary ny zanaka tsy ray. Ny Fanahy Masina dia tsy ny Ray na ny Zanaka. Samy manana ny toetrany izy ireo, fa ny antony manosika, ny fikasana ary ny fitiavana iray ihany, ary manana ny toetra sy ny toetra iray ihany (Genesisy 1:1; Matio 26:28; Lioka 19: 3,21-22).

Andriamanitra telo izay iray

Ireo olona telo Andriamanitra dia tena akaiky sy zatra mifankahalala ka raha mahalala olona iray isika dia mahalala olona iray hafa. Izany no mahatonga an'i Jesosy hanambara fa iray ihany Andriamanitra ary tokony hitadidy izany isika rehefa miteny fa misy Andriamanitra iray ihany (Marka 12,29). Ny mieritreritra fa ny olona telo an'Andriamanitra dia zavatra tsy latsaky ny iray dia hamadika ny firaisana sy ny firaisan'Andriamanitra! Andriamanitra dia fitiavana ary midika izany fa Andriamanitra dia manana fifandraisana akaiky (1 Jaona 4,16). Noho io fahamarinana momba an'Andriamanitra io dia antsoina hoe "Andriamanitra tokana" na "Andriamanitra tokana" Andriamanitra. Ny trinity sy ny trinity dia samy midika hoe "telo ny firaisana". Rehefa miteny ny teny hoe "Andriamanitra" isika dia miresaka olona telo samihafa ao anaty firaisana - ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina (Matio 3,16-17; 28,19). Mitovy amin'ny fomba fahazoantsika ny teny hoe "fianakaviana" sy "ekipa". "Ekipa" na "fianakaviana" misy olona samy hafa nefa mitovy. Tsy midika izany fa misy andriamanitra telo, satria Andriamanitra dia Andriamanitra tokana, fa persona telo samy hafa ao amin'ny Andriamanitra iray ihany (1 Korintiana 12,4: 6-2; 13 Korintiana 14).

fananganana

Andriamanitra Trinite dia mankafy fifandraisana tonga lafatra toy izany amin'izy ireo ka nanapa-kevitra izy ireo fa tsy mitazona izany fifandraisana izany ho an'ny tenany manokana. Tena tsara loatra an'io! Andriamanitra Trio dia naniry ny hampiditra ny hafa amin'ny fifandraisany am-pitiavana mba hahafahan'ny hafa mankafy ity fiainana ity mandrakizay mandrakizay ho fanomezana maimaimpoana. Ny tanjon'ilay triatra an'Andriamanitra dia ny hizara ny fiainany mifaly amin'ny hafa no antony rehetra noforonina, ary indrindra indrindra amin'ny famoronana ny olombelona (Salamo 8, Hebreo 2,5-8). Izany no dikan'ny Testamenta Vaovao amin'ny teny hoe "manaiky" na "fananganan'anaka" (Galatiana 4,4-7; Efesiana 1,3-6; Romana 8,15-17.23). Ny Triune Andriamanitra dia nikasa ny hampiditra ny voary rehetra amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana an'Andriamanitra! Ny fifehezana dia Andriamanitra voalohany sy tokana noho ny zavatra rehetra noforonina! Eritrereto fotsiny ny vaovao tsaran'Andriamanitra amin'ny maha-planina "A" azy, izay misy "A" dia miankina amin'ny "fananganana"!

nofo

Satria nisy Andriamanitra Trinite talohan'ny nisian'ny antsointsika hoe famoronana, dia tsy maintsy namorona ny zavaboary aloha izy io mba handraisana azy. ampidirina raha Andriamanitra telo izay iray mihitsy no tsy nitondra zavaboary tamin'io fifandraisana io? Rehefa dinihina tokoa, raha tsy Andriamanitra ianao dia tsy afaka ho tonga Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra! Ny zavatra noforonina dia tsy afaka ny ho lasa zavatra tsy noforonina. Amin'ny lafiny sasany, ny Andriamanitra telo izay iray dia ho lasa zavaboary (raha mijanona amin'Andriamanitra amin'ny fotoana mitovy) raha tian'Andriamanitra hitondra antsika mandrakizay amin'ny fifandraisany iombonana isika ary hitazona antsika ao. Eto no nipoitra ny fidiran'i Jesosy, ilay Andriamanitra Andriamanitra. Andriamanitra, ny Zanaka dia tonga olombelona - midika izany fa tsy vokatry ny ezaka ataontsika manokana mba hahatonga antsika hifandray tsara amin'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra telo lehibe, ao amin'ny fahasoavany dia ahitana ny fahariana rehetra ao amin'i Jesosy, Zanak'Andriamanitra, amin'ny fifandraisany. Ny fomba tokana nitondrana ny fahariana eo amin'ny fifandraisan'ny andriamanitra telo dia ny hanetren'Andriamanitra ny tenany ao amin'i Jesosy sy ny fanekena ny famoronana amin'ny alàlan'ny asa an-tsitrapo sy an-tsitrapo. Io fihetsika nataon'ilay Andriamanitra telo io mba hiarahana malalaka amintsika amin'ny fifandraisan'izy ireo amin'ny alàlan'i Jesoa dia antsoina hoe "fahasoavana". (Efesiana 1,2: 2,4; 7: 2-3,18; Petera).

Ny drafitr'Andriamanitra telo tonta hahatongavany ho olombelona ho fananganantsika dia midika fa ho tonga ho antsika Jesosy na dia tsy mbola nanota aza isika! Andriamanitra telo izay iray no namorona antsika hitraka! Tsy Andriamanitra no namorona antsika hanafaka antsika amin'ny ota, raha nanavotra antsika tamin'ny ota tokoa Andriamanitra. TSY MAINDRINA i Jesosy Kristy «B» na fanadinanan'Andriamanitra. Tsy plaster ampiasaina fotsiny izy io mba handrakofana ny olantsika. Ny fahamarinana manaitra dia ny hoe Jesosy no voalohany an'Andriamanitra ary TSY MISY nihevitra antsika hitondra antsika hifandraisany amin'Andriamanitra. Jesosy no fahatanterahan'ny drafitra "A", izay natomboka talohan'ny nahariana an'izao tontolo izao (Efesiana 1,5: 6-13,8; Apokalypsy). Jesosy dia tonga mba hampiditra antsika ao amin'ny fifandraisan'Andriamanitra Triune, araka ny nikasan'Andriamanitra azy hatrany am-piandohana, ary tsy nisy na inona na inona, na dia ny fahotantsika aza. Voavonjy ao amin'i Jesosy daholo isika (1 Timoty 4,9: 10) satria nikasa ny hahatanteraka ny drafi-pananganany Andriamanitra! Ilay Andriamanitra telo izay iray dia nametraka ity drafi-pananganana antsika ao amin'i Jesosy ity talohan'ny nahariana antsika, ary zanaka natsangan'Andriamanitra isika dieny izao! (Galatiana 4,4-7; Efesiana 1,3-6; Romana 8,15-17.23).

Tsiambaratelo sy torolalana

Ity drafitry ny Trio ity hampiasa ny zavaboary rehetra ho fifandraisana amin'i Kristy amin'ny alalany dia indray tsiambaratelo izay tsy nisy nahalala (Kolosiana 1,24: 29). Na izany aza, taorian'ny niakaran'i Jesosy tany an-danitra, dia nandefa ny Fanahy Masin'ny Fahamarinana izy hanambara izany fidirana sy fidirana amin'ny fiainan'Andriamanitra izany (Jaona 16, 5-15). Tamin'ny alàlan'ny fampianaran'ny Fanahy Masina, izay efa narotsaka tamin'ny olombelona rehetra ankehitriny (Asan’ny Apostoly 2,17) sy ny mpino izay mino sy miarahaba an’io fahamarinana io (Efesiana 1,11: 14), izany zava-miafina izany dia ampahafantarina maneran-tany (Kolosiana 1,3-6)! Raha tsy takonao io fahamarinana io dia tsy afaka manaiky azy isika ary hiaina ny fahalalahany. Fa kosa, mino izahay fa lainga ary iharam-boina amin'ny olana misy amin'ny fifandraisana ratsy (Romana 3, 9-20; Romana 5,12: 19!). Rehefa mianatra ny marina momba an'i Jesosy isika dia hanomboka hahatakatra fa fahotana ny mahita an'i Jesosy diso amin'ny firaisana aminy amin'ny olona rehetra eran'izao tontolo izao. (Jaona 14,20:1; 5,14 Korintiana 16: 4,6; Efesiana!). Tian'Andriamanitra hahafantatra ny tsirairay hoe iza izy ary iza isika ao aminy (1 Timoty 2,1: 8). Ity no vaovao mahafaly ny fahasoavany ao amin'i Jesosy (Asan’ny Apostoly 20, 24).

famintinana

Raha ny teolojika, mifototra amin'ny olona an'i Jesosy, tsy anjarantsika ny mamonjy "olona". Te hanampy azy ireo hahafantatra izahay fa iza i Jesosy ary efa ao anatiny izy - zaza natsangan'Andriamanitra! Raha ny tena izy dia tianay ho fantatrao fa efa avy amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy ianao (ary izany dia hamporisika azy ireo hino fa mitondra tena tsara izy ireo ary ho voavonjy!)

by Tim Brassell


PDFIza moa Andriamanitra?