Hitanao ve ny Andriamanitra telo izay iray ao amin'ny Baiboly?

Ireo izay tsy manaiky ny foto-pinoana ny Trinite dia mandà izany amin'ny ampahany satria ny teny hoe "Trinite" dia tsy hita ao amin'ny Soratra Masina. Mazava ho azy fa tsy misy andininy milaza hoe "Andriamanitra dia telo" na "Andriamanitra telo izay iray". Amim-pitenenana, mazava tsara sy marina daholo izany, saingy tsy manaporofo inona izany. Betsaka ny teny sy ny teny ampiasain'ny kristianina izay tsy hita ao amin'ny Baiboly. Ohatra, ny teny hoe "Baiboly" dia tsy hita ao amin'ny Baiboly.

Betsaka kokoa momba izany: Ireo mpanohitra ny foto-pinoana momba ny Andriamanitra telo izay iray dia milaza fa ny fomba fijery Trinité ny toetran'Andriamanitra sy ny toetrany dia tsy voaporofo amin'ny Baiboly. Koa satria tsy nosoratana ho toy ny fitsaboana teolojika ny bokin'ny Baiboly, dia mety ho marina eo amin'ny lafiny rehetra izany. Tsy misy teny voalaza ao amin'ny Soratra Masina milaza fa "Andriamanitra dia olona telo ao amin'ny orinasa iray, ary ity no porofo ..."

Na izany aza, mitondra ny tenin'Andriamanitra ny Testamenta Vaovao (ny ray), ny zanakalahy (Jesosy Kristy) sy ny Fanahy Masina amin'ny fomba iray izay manasongadina mafy ny toetran'ny Andriamanitra Trinité. Ireo soratra masina ireo dia voalaza eto ambany ho famintinana ireo andinin-tsoratra masina maro hafa izay mampiray ireo olona telo ao amin'ny Andriamanitra. Ny andalan-teny iray dia avy amin'ny Filazantsara, ny iray avy amin'ny apostoly Paoly ary ny ampahatelon'ny apostoly Piera. Ny teny ao amin'ny fizarana tsirairay izay ilazana ny olona telo ao amin'ny ataly dia manasongadina ny fiantraikany amin'ny triniterana:

"Koa mandehana, ataovy mpianatra ny firenena rehetra: manaova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina" (Matio 28,19).
Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny Fanahy Masina. (2 Korintiana 13,13).

"... amin'ny olon-tsy voafidy ... izay nofidian'Andriamanitra Ray hanamasina sy hamafa amin'ny ran'i Jesosy Kristy amin'ny fanamasinana ny Fanahy" (1 Petera 1,1: 2).

Ireto misy andalana telo avy ao amin'ny Soratra Masina, ny iray avy amin'ny molon'i Jesosy ary ny roa hafa avy amin'ny mpitarika nitarika, izay mampiavaka ireo olona telo ao amin'ny Andriamanitra. Fa santionany amin'ny andalan-teny mitovy ihany izany. Ireto misy ireto manaraka ireto:

Romana 14,17: 18-15,16; 1-2,2; 5 Korintiana 6,11: 12,4-6; 2; 1,21-22; 4,6 Korintiana 2,18: 22-3,14; Galatiana 19; Efesiana 4,4: 6-1,6; 8-1; 1,3 ny 5; Kolosiana 2–2,13; 14. Tesaloniana 3,4–6;. Tesalonianina; Titosy. Mampirisika ny mpamaky izahay mba hamaky ireo andalan-tsoratra rehetra ireo ka hitandrina, toa an'Andriamanitra (Ray), zanakalahy (Jesosy Kristy) sy ny Fanahy Masina ho fitaovana famonjena antsika.
Ireo andinin-tsoratra masina ireo dia azo antoka fa ny finoana ao amin'ny Testamenta Vaovao dia ny Trinité tanteraka. Mazava ho azy fa marina fa tsy misy amin'ireto andalana ireto milaza mivantana fa "Andriamanitra dia Andriamanitra telo", na hoe "ity no foto-pinoana Trinitera". Saingy tsy ilaina izany. Araka ny efa voalaza teo aloha, ny boky ao amin'ny Testamenta Vaovao dia tsy ofisialy, ary fomba fijery tsy miangatra. Na izany aza, ireo sy ny soratra masina hafa dia miteny mora ary tsy misy fahatokisan-tena fa miara-miasa Andriamanitra (Ray), zanakalahy (Jesosy) sy ny Fanahy Masina. Ireo mpanoratra dia tsy mahatsapa hafahafa raha mampiditra ireo olona masina ireo ao anatin'ny asa famonjena ho azy ireo. Ao amin'ny bokiny Christian Theology, ny teolojia Alister E. McGrath dia manao izao manaraka izao:

Ny fototry ny foto-pinoana ny Andriamanitra telo izay iray dia hita ao amin'ny endrika manintona ny asa masina izay ambaran'ny Testamenta Vaovao ... Misy ifandraisany akaiky indrindra eo amin'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ao amin'ny soratra masina ao amin'ny Testamenta Vaovao. Ny andinin-tsoratra masina ao amin'ny Testamenta Vaovao dia mampifamatotra ireo singa telo ireo ho ampahany iray lehibe kokoa. Ny fitambaran'ny fisian'Andriamanitra sy ny heriny mamonjy, dia toa tsy misy afa-tsy amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo singa telo rehetra ... (P. 248).

Ny andinin-tsoratra masina vaovao toy izany dia mifanohitra amin'ny fiampangana fa ny foto-pinoana ny Andriamanitra telo izay dia tena niforona tamin'ny fizotran'ny tantaram-piangonana ary hita taratra hoe "pagan" fa tsy hevitra ara-baiboly. Rehefa mijery ny Soratra Masina isika miaraka amin'ny saina misokatra momba izay lazainy amintsika momba ilay fiantsoantsika an'Andriamanitra, dia mazava fa miseho ho Trinité isika.

Afaka matoky isika fa ny Andriamanitra telo izay iray manamarina ny maha-Andriamanitra azy no zava-misy. Angamba tsy voamarina tanteraka tamin'ny vanin-taonan'ny olombelona izany, na dia tamin'ny vanimpotoan'ny Testamenta Taloha aza. Saingy ny Fahatongavan'ny Zanak'Andriamanitra sy ny fiavian'ny Fanahy Masina dia nanambara fa Andriamanitra dia Andriamanitra telo izay. Ity fanambarana ity dia nomena tamin'ny alàlan'ny zava-misy mivaingana rehefa niditra teto amin'ity tontolo ity ny Zanaka sy ny Fanahy Masina tamin'ny foto-kevitra sasany teo amin'ny tantara. Ny zava-misy momba ny fanambarana Andriamanitra telo izay iray amin'ny fotoan-tantara dia vao avy nofaritana tao amin'ny Tenin'Andriamanitra, izay antsoinay hoe Testamenta Vaovao.

James R. White, kristiana fialan-tsasatra, dia nanoratra ao amin'ny boky nosoratany momba ny Trinite manadino:
"Ny Andriamanitra telo izay iray dia tsy naseho tamina teny fotsiny fa tamin'ny zavatra faran'izay Andriamanitra Telo tokana amin'ny famonjena azy! Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra ny zavatra nataony mba hitondra antsika ho antsika! ” (P. 167).

nataon'i Paul Kroll


PDFHitanao ve ny Andriamanitra telo izay iray ao amin'ny Baiboly?

 

appendice (Andinin-tsoratra masina)

Rom 14,17: 18:
Satria ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy mihinana sy misotro, fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny Fanahy Masina. 18 Izay rehetra manompo an'i Kristy ao aminy dia ankasitrahan'Andriamanitra ary hajain'ny olona.

Romana 15,16:
mba ho tonga mpanompon'i Kristy Jesosy any amin'ny Jentilisa aho, hitory ny Filazantsaran'Andriamanitra amin'ny maha pretra, mba hahatonga ny Jentilisa ho sorona izay sitrak'Andriamanitra, nohamasinin'ny Fanahy Masina.

1 Korintiana 2,2: 5:
Satria nieritreritra aho fa tsy tokony hahalala na inona na inona eo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy ilay nohomboana. 3 Ary malemy aminareo aho, sady matahotra sy mangovitra aho; 4 ary ny teniko sy ny toriteniko dia tsy tamin'ny teny maharesy lahatra amin'ny fahendren'olombelona, ​​fa tamin'ny fanehoany ny fanahy sy ny hery, 5 ka dia tsy niorenan'ny fahendren'olombelona akory ny finoanao fa tamin'ny herin'Andriamanitra.

1 Korintiana 6:11:
Ary ny sasany taminareo. Fa voasasa madio ianao, nohamasinina, nohamarinina tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitsika.

1 Korintiana 12,4: 6:
Samy fanomezana samihafa; fa matoatoa izany. 5 Ary misy biraony samy hafa; fa malemy fanahy izany. 6 Ary samy hafa ny fahefana; nefa Andriamanitra dia miasa amin'ny zavatra rehetra.

2 Korintiana 1,21: 22:
Fa Andriamanitra no mampiorina antsika miaraka aminareo ao amin'i Kristy ary nanosotra antsika 22 ary nasiany tombo-kase sy nanome ny Fanahy ao am-pontsika ho antoka.

Galatiana 4,6:
Satria zanaka ianareo ankehitriny, dia nirahin'Andriamanitra tao am-pontsika ny fanahin'ny zanany, izay miantso hoe: Abba, ry dada malala!

Efesiana 2,18: 22:
Satria amin'ny alalany no ahafahantsika miditra ao amin'ny Ray amin'ny saina iray. 19 Koa tsy vahiny sy vahiny intsony ianareo, fa olom-pirenena olom-banona sy naman'Andriamanitra. 20 natsangana teo ambonin'ny tany ho an'ny apôstôly sy mpaminany, satria i Jesoa Kristy no vato fehizoro, 21 izay ahatongavan'ny rafitra rehetra ho amin'ny tempoly masina ho an'ny Tompo. 22 Amin'ny alalany koa, ianao koa dia haorina ho fonenan'Andriamanitra amin'ny Fanahy.

Efesiana 3,14: 19:
Ary dia mandohalika eo anatrehan'ny raim-pianakaviana aho, 15 izay ray mety indrindra mihoatra ny zava-drehetra izay midika hoe zanaka any an-danitra sy ety an-tany, 16 hanome hery anao izy rehefa avy ny haben'ny voninahiny mba hatanjahana amin'ny alàlan'ny fanahiny amin'ny olona anaty. , 17 fa Kristy mitoetra ao am-ponao amin'ny finoana ary efa miorim-paka sy miorina amin'ny fitiavana ianao. 18 Koa azonareo tsara amin'ny olona masina rehetra hoe inona ny sakany sy ny halavany ary ny haavony sy ny halaliny, 19 koa manaiky ny fitiavan'i Kristy, izay mihoatra ny fahalalana rehetra, mba ho feno ny fahafenoan'Andriamanitra.

Efesiana 4,4: 6:
vatana sy fanahy iray, na izany aza ianao no antsoina, hanantena ny feonao; 5 Tompo iray, finoana iray, iray batisa; 6 Andriamanitra sy Rain'izay rehetra ambonin'ny olona rehetra sy amin'ny olona rehetra ary amin'ny olona rehetra.
 
Kolosiana 1,6-8:
[ny [evanjely] izay tonga taminao, tahaka ny namoa eran'izao tontolo izao, ary miara-mitombo aminao koa hatramin'ny andro nandrenesanao sy nahafantaranao ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fahamarinana. 7 Izao no fomba nianaranao an'i Epafra, ilay mpiara-manompo malalantsika, izay manompo an'i Kristy mahatoky ho anao, 8 izay nilaza anay ny fitiavanao amin'ny fanahy.

1. Thess 1,3-5:
ary mieritrereta tsy amin'antony eo anatrehan'Andriamanitra Raintsika ny asanao amin'ny finoana sy ny asanao amin'ny fitiavana ary ny faharetanareo ny fanantenana an'i Jesosy Kristy Tompontsika. 4 Ry rahalahy malalan'Andriamanitra, fantatray fa voafidy ianareo; 5 satria ny fitorianay ny filazantsara dia tonga taminao tsy avy amin'ny Teny ihany, fa tamin'ny hery sy ny Fanahy Masina ary koa fahatokiana lehibe. Fantatrao ny toetranay teo aminareo noho ny aminao.

2. Thess 2,13-14:
Fa tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo, ry rahalahy malalan'ny Tompo, fa Andriamanitra no voalohany nifidy anao ho sambatra amin'ny fanamasinana amin'ny alalàn'ny Fanahy ary amin'ny finoana ny fahamarinana, 14 izay efa niantso anao koa hanao ny alalàn'ny filazantsaranay, Nahita ny voninahitr'i Jesosy Kristy Tompontsika.

Titosy 3,4-6:
Fa rehefa niseho ny hatsaram-panahy sy ny fitiavana ny zanak'olombelona, ​​Andriamanitra Mpamonjy antsika, 5 dia namonjy antsika Izy - tsy noho ny fahamarinana izay nataontsika, fa taorian'ny famindrampony - tamin'ny fandroana ny fahaterahana indray sy ny fanavaozana ny Fanahy Masina, 6 izay nataony narotsaka be dia be taminay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Mpamonjy antsika,