Ny maha-Andriamanitra ny Fanahy Masina

Ny Kristianisma dia nampianarina tamin'ny fomba nentim-paharazana fa ny Fanahy Masina dia ny olona fahatelo na hypostasis an'ny Andriamanitra. Nisy anefa nampianatra fa ny Fanahy Masina dia hery tsy ampiasain'Andriamanitra ampiasainy. Ny Fanahy Masina ve Andriamanitra sa herin'ny herin'ny herin'Andriamanitra fotsiny? Andeha hodinihintsika ireo fampianarana ao amin'ny Baiboly.

1. Ny maha-Andriamanitra ny Fanahy Masina

Fampidirana: Niresaka matetika momba ny Fanahy Masina ny soratra masina, fantatra amin'ny fanahin'Andriamanitra ary ny Fanahin'i Jesosy Kristy. Ny soratra masina dia manondro fa ny Fanahy Masina dia tena mitovy amin'ny Ray sy ny Zanaka. Nampiavaka ny Fanahy Masina ny toetran'Andriamanitra, mitovy amin'Andriamanitra izy ary manao asa izay hany azon'Andriamanitra atao.

A. Toetran'Andriamanitra

 1. Fahamasinana: ny Baiboly dia miantso ny Fanahin'Andriamanitra ny "Fanahy Masina" amin'ny toerana 90 mahery. Ny fahamasinana dia toetra ilaina amin'ny saina. Masina ny Fanahy ka tsy azo avela ny helokapoky ny Fanahy Masina, na dia azo avela ihany aza ny fitenenan-dratsy an'i Jesosy (Mt 11,32:10,29). Ny manetsika ny fanahy dia mitovy amin'ny fanitsakitsahana ny Zanak'Andriamanitra (He XNUMX:XNUMX). Izany dia manondro fa ny saina dia masina masina, masina amin'ny fotony, fa tsy ny fahamasinana nanendrena na faharoa. Ny saina koa dia manana toetra tsy manam-petra tsy manam-petra: tsy voafetra amin'ny fotoana, habaka, hery ary fahalalana.
 2. Mandrakizay: ny Fanahy Masina, ny mpampionona (fanampiana), homba antsika mandrakizay (Jn 14,16:9,14). Mandrakizay ny saina (Heb XNUMX:XNUMX).
 3. Omnipresence: David, nidera ny fahalehibiazan'Andriamanitra, dia nametraka ny fanontaniana hoe: "Aiza no handeha amin'ny fanahinao ary aiza no handosirako tsy ho eo aminao? Raha mankany amin'ny lanitra aho, dia any ianao ”(Sal 139,7: 8-8). Ny fanahin'Andriamanitra, izay ampiasain'i Davida ho fampitoviana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, dia any an-danitra sy eo amin'ireo maty (ao amin'ny Sheol, v. 9), any atsinanana sy andrefana (and. XNUMX), ny fanahin'Andriamanitra dia azo lazaina fa misy olona alatsaka fa mahavita olona izy na midina - nefa tsy misy milaza fa nifindra niala tamin'ity toerana ity ny fanahy na nanome toerana hafa. Thomas Oden dia nilaza fa "ireo fanambarana ireo dia mifototra amin'ny fototry ny tsy fahalalam-pomba sy mandrakizay", "toetra izay ananan'ny Andriamanitra marina."
 4. Fahefana: Ny zavatra ataon'Andriamanitra, ohatra B. Ny fahariana, ampifandraisina amin'ny Fanahy Masina (Hi 33,4; Sl 104,30). Ny fahagagana nataon'i Jesoa Kristy dia notanterahina tamin'ny alàlan'ny "Fanahy" (Mt 12,28:XNUMX). Nandritra ny asa fitoriana an'i Paoly, dia vita ny asa "Kristy niasa tamin'ny herin'ny Fanahin'Andriamanitra".
 5. Omniscience: "Ny Fanahy dia mandinika ny zavatra rehetra, ao ny halalin'ny maha-Andriamanitra", hoy ny nosoratan'i Paul (1 Korintiana 2,10:11). Ny Fanahin'Andriamanitra "mahalala ny zavatr'Andriamanitra" (and. 14,26). Noho izany ny saina dia mahalala ny zavatra rehetra ary mahay mampianatra ny zavatra rehetra (Jao XNUMX:XNUMX).

Ny fahamasinana, ny mandrakizay, ny tsy manam-petra, ny tsy fitoviana ary ny fahalalàna dia toetra mampiavaka ny toetran'Andriamanitra, izany hoe izy ireo dia toetra mampiavaka ny fisian'Andriamanitra. Ny Fanahy Masina dia manana ireo toetra tena tian'Andriamanitra ireo.

B. Mitovy amin'ny an'Andriamanitra

 1. Fandrafetana "Triune": andinin-teny maro no mamaritra ny ray sy ny zanany ary ny Fanahy Masina ho mitovy. Ao anatin'ny adihevitra momba ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy, i Paoly dia mamaritra ny Fanahy, ny Tompo sy Andriamanitra miaraka amin'ny fanambarana mitovy amin'ny fitsipi-pitondran-tena (1 Korintiana 12,4: 6-2). Namarana taratasy tamin'ny vavaka misy fizarana telo i Paoly: "Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny Fanahy Masina homba anareo rehetra" (13,14 Kor 1:1,2). Nanomboka taratasy iray miaraka amin'ireto andalana telo ireto i Paoly: "... izay nofinidin'Andriamanitra Ray hanamasinany sy hamafy amin'ny ran'i Jesosy Kristy amin'ny fanamasinana ny Fanahy" (28,19 p. XNUMX). na andinin-tsoratra masina hafa, tsy fitoviana, fa manoro hevitra azy ireo kosa. Ny fomba fanaovana batisa dia manamafy kokoa ny firaisana: "... ataovy batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina" (Mt XNUMX:XNUMX). Ny ray, ny lahy sy ny fanahy dia manana anarana mahazatra, izay maneho ny toetra sy ny fitoviana. Io andinin-tsoratra masina io dia miresaka momba ny maha-marobe sy ny firaisana. Antso telo no voatonona, fa samy nomena anarana avokoa.
 2. Fifanakalozana fifanakalozana: Vakiantsika ny Asan'ny 5,3: 4 fa nandainga tamin'ny Fanahy Masina i Hananias. Ny andininy faha-XNUMX dia milaza fa nandainga tamin'Andriamanitra izy. Midika izany fa "ny Fanahy Masina" sy "Andriamanitra" dia miova ary noho izany ny Fanahy Masina dia Andriamanitra. Ny olona sasany dia manandrana manazava izany amin'ny alàlan'ny filazany fa Hananias dia nandainga tsy mivantana tamin'Andriamanitra satria ny Fanahy Masina dia misolo tena an'Andriamanitra. Io fandikana io dia mety ho azo atao am-grika, fa maneho ny toetran'ny Fanahy Masina izany, satria ny iray tsy mandainga amin'ny hery tsy mizaha tavan'olona. Ankoatr'izay, hoy i Peter tamin'i Hananias fa nandainga tamin'Andriamanitra izy fa tsy olona. Ny herin'ity andinin-tsoratra masina ity dia ny hoe Hananias dia tsy nandainga fotsiny tamin'ny solontenan'Andriamanitra, fa tamin'Andriamanitra mihitsy - ary ny Fanahy Masina izay nandainga an'i Hananias dia Andriamanitra.

Ny fifanakalozana hafa iray dia azo jerena ao amin'ny 1 Korintiana 3,16:6,19 sy XNUMX:XNUMX. Ny Kristiana dia tsy ao amin'ny tempolin'Andriamanitra ihany, fa tempolin'ny Fanahy Masina ihany koa; ireo fehezan-teny roa ireo dia midika zavatra mitovy. Ny tempoly dia azo antoka fa fonenan'ny andriamanitra, fa tsy trano itoerana an-keriny. Rehefa nanoratra ny "Tempolin'ny Fanahy Masina" i Paoly dia manondro izy fa ny Fanahy Masina dia Andriamanitra.

Ohatra iray hafa amin'ny fitoviana am-bava eo amin'Andriamanitra sy ny Fanahy Masina dia azo jerena ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 13,2: 3,7: "... hoy ny Fanahy Masina: Mihirà an'i Barnabasy sy i Saoly hankat me amiko amin'ny asa izay niantsoako azy ireo." Dia miteny ny Fanahy Masina. fa Andriamanitra ho Andriamanitra. Toy izany koa, vakintsika ao amin'ny Hebreo 11: 10,15-17 fa ny Fanahy Masina milaza fa ny Isiraelita dia "nanandrana sy nitsapa ahy"; hoy ny Fanahy Masina: "... tezitra aho ... tsy tokony handeha amin'ny fitsaharako izy ireo." Ny Fanahy Masina dia mitovy amin'ny Andriamanitry ny Isiraely. Ny Hebreo XNUMX: XNUMX-XNUMX dia mampitaha ny fanahy amin'ny Tompo izay manao ny fanekena vaovao. Ny fanahy izay nanentana ny mpaminany dia Andriamanitra. Io no asan'ny Fanahy Masina, izay mitondra antsika mankany amin'ny fizarana manaraka.

C. Asa masina

 1. Mamorona: Ny Fanahy Masina dia manao asa izay hany azon Andriamanitra atao, toy ny famoronana (Genesisy 1: 1,2; Hi 33,4: 104,30; Sl 12,28: XNUMX) ary ny fandroahana demonia (Mt XNUMX:XNUMX).
 2. Vavolombelona: niteraka ny Zanak'Andriamanitra (Mt 1,20; Lk 1,35) ary ny maha-Andriamanitra feno ny Zanaka dia maneho ny maha-Andriamanitra tanteraka ny mpitoriteny.Manangana ny Fanahy koa ny Fanahy - naterak'Andriamanitra (Jn 1,13) ary nateraky ny Fanahy (Jo 3,5: 6,63). "Ny fanahy manome (fiainana mandrakizay)" (Jo 8,11). Ny fanahy dia hery izay atsangana (Rom XNUMX:XNUMX).
 3. Fanamafisana: Ny Fanahy Masina no fomba iray hijanonan'Andriamanitra ao amin'ireo zanany (Ef 2,22:1; 3,24 Jaona 4,13:8,11; 1:3,16). Ny Fanahy Masina dia "miaina" ao amintsika (Rom XNUMX:XNUMX; XNUMX Kor. XNUMX:XNUMX) - ary satria mitoetra ao amintsika ny Fanahy, dia afaka milaza isika fa Andriamanitra dia mitoetra ao amintsika. Afaka milaza fotsiny isika fa mitoetra ao anatintsika Andriamanitra satria ny Fanahy Masina mitoetra ao amintsika amin'ny fomba iray. Ny fanahy dia tsy solontenany na hery iray izay mitoetra ao anatintsika - Andriamanitra irery no mitoetra ao amintsika. Geoffrey Bromiley dia tonga amin'ny fanatsoahan-kevitra marina rehefa nilaza izy hoe: "Ny hiatrehana ny Fanahy Masina, tsy mihoatra ny an'ny Ray sy ny Zanaka dia midika hoe mifanerasera amin'Andriamanitra."
 4. Olomasina: Ny Fanahy Masina no manamasina ny olona (Rom 15,16; 1Pt 1,2). Ny Fanahy dia mamela ny olona hiditra ao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra (Jn 3,5: 2). “Voavonjy amin'ny fanamasinana amin'ny Fanahy” isika (2,13Te XNUMX).

Ao anatin'izany rehetra izany dia asan'Andriamanitra ny asan'ny Fanahy. Na inona na inona holazain'ny saina na ataony, dia lazain'Andriamanitra ary ataony; Ny fanahy dia misolo tena tanteraka an'Andriamanitra.

2. Toetran'ny Fanahy Masina

Fampidirana: Ny soratra masina dia mamaritra ny Fanahy Masina ho mpihazona ny toetra manokana: ny fanahy dia manana saina sy sitrapo, miteny izy ary afaka miteny aminy ny olona iray, mihetsika sy miditra an-tsehatra ho antsika izy io. Izany rehetra izany dia manondro ny maha-olona amin'ny heviny teolojika. Ny Fanahy Masina dia olona na hypostasis izay mitovy amin'ny ray sy ny zanany. Ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, izay tantanan'ny Fanahy Masina, dia fifandraisana manokana.

A. fiainana sy faharanitan-tsaina

 1. Fiainana: "miaina" ny Fanahy Masina (Rom 8,11:1; 3,16 Kor. XNUMX:XNUMX).
 2. Ny faharanitan-tsaina: "fanahy" ny fanahy (1 Korintiana 2,11:8,27). Ny Romana 15,28:XNUMX dia manondro ny "hevitry ny fanahy". Io fanahy io dia afaka mandray fitsarana - fanapahan-kevitra iray "mankasitraka" ny Fanahy Masina (Asa. XNUMX:XNUMX). Ireo andinin-tsoratra masina ireo dia mampiseho faharanitan-tsaina mazava tsara.
 3. Tsiahivina: 1 Korintiana 2,11:1 dia milaza fa mandray fanapahan-kevitra ny saina, izay mampiseho fa manana sitrapo ny saina. Ny teny grika dia midika hoe "miasa izy ... allocates". Na dia tsy mamaritra ny lohahevitry ny matoanteny aza ny teny grika, dia ny Fanahy Masina indrindra no lohahevitra ao anatin'ny teny manodidina. Koa satria fantatsika avy amin'ny andininy hafa fa ny saina dia manana saina, fahalalana ary fitsarana, tsy misy antony hanohitra ny fanatsoahana ao amin'ny 12,11 Korintiana XNUMX:XNUMX fa ny saina dia manana koa.

B. Fifandraisana

 1. Filazana: andininy maro no mampiseho fa niteny ny Fanahy Masina (Asa 8,29; 10,19; 11,12; 21,11; 1 Tim 4,1; Heb 3,7, sns). Ny mpanoratra kristiana Oden dia nanamarika fa " ny fanahy ao amin'ilay olona voalohany rehefa miteny aho: 'satria naniraka azy aho' (Asa 10,20) ... 'Nantsoiko izy ireo' (Asa. 13,2). Olona iray ihany no afaka miteny hoe 'I' ”.
 2. Fifandraisana: Ny saina afaka mandainga amin'ny (Asa 5,3), manondro fa misy afaka miteny amin'ny saina. Azo tsapaina ny saina (Asa 5,9), nomanina (Heb 10,29) na nanevateva (Mt 12,31), izay manondro toetrany. Oden dia manangona porofo fanampiny: "Ny fijoroana ho vavolombelona apetraky ny apôstôly dia mampiasa fitoviana be dia be: hitarika (Rom 8,14:16,8), handresy lahatra (" sokafy ny masonao "- Jaona 8,26), hisolo tena / hisolo vava (Rom 13,2:20,28), hanasaraka / hiantso (Asa) 63,10) (Asan’ny Apostoly 4,30) ... olona tokana ihany no azon’alahelo (Is XNUMX; Ef XNUMX).
 3. Ilay Paraclet: Jesosy dia niantso ny Fanahy Masina hoe Paracletus - mpampionona, mpisolovava na tohanana. Mavitrika ny paraclete, izy mampianatra (Jn 14,26:15,26), dia manaporofo izy (Jn 16,8:16,13), niova fo izy (Jn 16,14), nitari-dalana (Jn XNUMX) ary nanambara ny fahamarinana (Jao XNUMX) ,

Jesosy dia nampiasa ny endrika lahy paracletos; tsy noheveriny akory fa ilaina ny manao ny teny neuter na mampiasa solon'anarana neuter. Ao amin'ny Jaona 16,14:XNUMX, ny mpisolovava lahy dia ampiasaina na dia ny pneuma neuter aza no voatonona. Mety ho mora ny mifamadika amin'ny mpisolo teny tsy fantatra, nefa tsy nataon'i Johannes. Amin'ny toerana hafa, mifanaraka amin'ny fomba fanao amin'ny gramatika, ny teny neuter dia ampiasaina amin'ny fanahy. Ny soratra masina dia tsy manasaraka volo amin'ny resaka fitsipi-pitenenana eo amin'ny saina - ary tsy tokony isika.

C. Asa

 1. Fiainana vaovao: manome hery vaovao ny Fanahy Masina, omeny fiainana vaovao isika (Jn 3,5: 1). Manamasina antsika ny Fanahy (1,2 Pet 8,14) ary mitondra antsika ho aminny fiainana vaovao (Rom 1). Manome fanomezana isan-karazany mba hananganana ny Fiangonana ny Fanahy (12,7 Korintiana 11: XNUMX-XNUMX) ary mandritra ny Asa dia hitantsika fa ny Fanahy no mitarika ny Fiangonana.
 2. Ny fanelanelanana: Ny hetsika "tena manokana" an'ny Fanahy Masina dia mifona: "... Satria tsy fantatsika ny tokony hivavaka, ny fomba tokony hahatongavana, fa ny Fanahy no maneho antsika ... satria asehon'ny Olomasina ho sitrak'Andriamanitra" (Rom. 8,26). 27-XNUMX). Ny Advocacy dia tsy midika hoe mahazo fifandraisana ianao, fa mandefa resaka ihany koa. Manambara ny faharanitan-tsaina, fangoraham-po ary andraikitra fanao. Ny Fanahy Masina dia tsy hery tsy miangatra, fa mpanampy manan-tsaina sy fanahy masina izay mitoetra ao amintsika. Andriamanitra mipetraka ao amintsika ary ny Fanahy Masina dia Andriamanitra.

3. Fivavahana

A. Mivavaka

Tsy misy ohatra ao amin'ny Baiboly momba ny fanompoana ny Fanahy Masina. Miresaka momba ny vavaka ao amin'ny Fanahy ny Soratra Masina (Ef 6,18:2), firaisana amin'ny Fanahy (13,14 Korintiana 28,19:12,31) ary ny batisa amin'ny anaran'ny Fanahy (Mt XNUMX:XNUMX). Na dia ny asan'ny fanompoana aza ny batisa, ny vavaka ary ny fiarahana dia tsy misy amin'ireo andalana ireo dia porofo manompo ny fanahy, fa mifanohitra amin'ny fiankohofana kosa dia tsikaritray fa ny fanahy dia afaka hiteny ratsy (Mt XNUMX:XNUMX).

B. Vavaka

Tsy misy ohatra amin'ny Baiboly momba ny mivavaka amin'ny Fanahy Masina. Na izany aza, ny Baiboly dia milaza fa ny olona iray dia afaka miteny amin'ny Fanahy Masina (Asa 5,3). Raha atao an-kitsiritra na noho ny fangatahana no anaovana azy dia tena vavaka amin'ny Fanahy Masina izany. Raha tsy afaka mamantatra ny faniriany ny kristiana ary maniry ny Fanahy Masina hifona ho azy ireo (Romana 8,26: 27-XNUMX), dia mivavaka, mivantana na tsy mivantana amin'ny Fanahy Masina izy ireo. Rehefa takatsika fa ny Fanahy Masina dia manana faharanitan-tsaina ary maneho tanteraka an Andriamanitra, dia afaka mangataka fanampiana avy amin'ny Fanahy isika - tsy amin'ny fiheverana fa ny Fanahy dia miavaka amin'Andriamanitra, fa amin'ny fanekena fa ny Fanahy dia hypostasis Andriamanitra izay mijoro ho antsika.

Maninona no tsy milaza na inona na inona momba ny vavaka amin'ny Fanahy Masina ny Soratra Masina? Manazava i Michael Green hoe: "Ny Fanahy Masina tsy miraharaha ny tenany. Nanirahan'ny Ray hanomezam-boninahitra an'i Jesosy izy mba hanehoana ny fahalianan'i Jesosy ary tsy ho ivon'ny lampihany." Na, toa an'i Bromiley naneho hoe: "Ny saina mihazona ny tenany".

Ny vavaka na ny fanompoam-pivavahana tarihin'ny Fanahy Masina dia tsy fanao ao amin'ny Soratra Masina fa mbola manompo ny Fanahy ihany isika. Rehefa manompo an'Andriamanitra isika dia manompo ny lafiny rehetra amin'Andriamanitra, anisan'izany ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny teolojika tamin'ny taonjato faha-4 dia nilaza hoe: "Ny fanahy dia ivavahana miaraka amin'Andriamanitra rehefa ivavahana amin'Andriamanitra amin'ny fanahy." Na inona na inona lazaintsika amin'ny fanahy, dia lazain'Andriamanitra isika, ary na inona na inona lazain'Andriamnitra dia lazaintsika amin'ny fanahy.

4. famintinana

Ny soratra masina dia manondro fa ny Fanahy Masina dia manana toetra sy asan'Andriamanitra ary aseho amin'ny Ray sy ny Zanaka. Manan-tsaina ny Fanahy Masina, miteny sy mihetsika toy ny olona iray izy. Izany dia tafiditra ao anatin'ny fijoroana ho vavolombelona momba ny soratra masina izay nitarika ny Kristiana tany am-boalohany hamorona ny foto-pinoana ny Trinite.

Bromiley dia manome famintinana:
"Teboka telo izay nipoitra avy amin'ity fandalinana ny angon-drindrin'ny Testamenta Vaovao ity dia: (1) Heverina ho Andriamanitra na aiza na aiza ny Fanahy Masina; (2) Andriamanitra izy, manavaka amin'ny ray sy ny zanany; (3) Tsy manitsakitsaka ny firaisan'Andriamanitra ny maha-Andriamanitra Azy. Raha atao teny hafa dia ny Fanahy Masina dia olona fahatelo ao aminny Triune Andriamanitra ...

Ny firaisan'Andriamanitra dia tsy azo iharan'ny hevitra matematika momba ny firaisana. Tamin'ny taonjato faha-4 dia nanomboka niresaka momba ny hypostase telo na olona tao amin'ny andriamanitra, fa tsy amin'ny fahatsapana triniteran'ny afovoan-fahatelon'ny fahatsiarovan-tena telo, fa tsy hoe amin'ny fanehoana ny toe-karena ihany koa. Nanomboka tamin'ny Nicea sy i Constantinople no nandroso, nanandrana nameno ny angon-drakitra ara-baiboly lehibe ny porofo, araka ny nohazavaina etsy ambony. "

Na dia tsy mivantana mivantana ny Soratra Masina fa "ny Fanahy Masina dia Andriamanitra" na Andriamanitra dia Andriamanitra telo izay iray, ireo fehin-kevitra ireo dia mifototra amin'ny fijoroana ho vavolombelona ao amin'ny Soratra Masina. Miorina amin'ity porofo ara-baiboly ity, ny GRACE COMMUNION INTERNATIONAL (WKG Germany) dia mampianatra fa ny Fanahy Masina dia Andriamanitra amin'ny fomba mitovy amin'ny Ray ho Andriamanitra ary ny Zanaka dia Andriamanitra.

by Michael Morrison


PDFNy maha-Andriamanitra ny Fanahy Masina