Iza moa i Jesosy Kristy?

Raha manontany antokon'olona vitsivitsy an'i Jesosy Kristy ianao dia hahazo valiny isan-karazany. Ny sasany hilaza fa mpampianatra tena tsara i Jesosy. Misy ny mihevitra azy ho mpaminany. Ny hafa dia hampitahaina aminy amin'ny mpanorina ara-pivavahana toa an'i Buddha, Muhammad na Confucius.

Jesosy dia Andriamanitra

I Jesosy mihitsy no nanontany an'io fanontaniana io tamin'ny mpianany. Hitantsika ao amin'ny Matio 16 ny tantara.
“Ary tonga tany amin'ny faritany Kaisaria Filipo i Jesosy dia nanontany ny mpianany hoe:« Iza no lazain'ny Zanak'olona? Hoy izy ireo: Ny sasany manao hoe: Joany Batista, ny hafa, ianao dia i Elia, ny hafa kosa, ianao dia Jeremia na iray amin'ireo mpaminany. Hoy izy nanontany azy: Iza ianao no miteny hoe iza aho? Ary Simona namaly an'i Petera ka nanao hoe: Hianao no Kristy, Zanak'Andriamanitra velona! "

Mandritra ny Testamenta Vaovao dia mahita porofo momba ny maha-izy an'i Jesosy isika. Nanasitrana boka, mandringa ary jamba izy. Natsangany ny maty. Ao amin'ny Jaona 8,58:2, rehefa nanontaniana momba ny fomba mety hananany fahalalana manokana momba an'i Abrahama dia namaly izy hoe: "Talohan'ny nahatongavan'i Abrahama ho izaho" dia niantso ny tenany izy ary nampihatra ny anaran'Andriamanitra "Izaho" ho azy voaresaka ao amin'ny Eksodosy 3,14:8,59. Ao amin'ny andininy manaraka dia hitantsika fa nihaino tsara ny zavatra nolazainy momba ny tenany ny mpihaino azy. "Dia naka vato hanipy azy izy ireo. Fa i Jesosy niery sy nivoaka avy tao amin'ny tempoly "(Jn 20,28:XNUMX). Ao amin'ny Jaona XNUMX:XNUMX, dia niankohoka teo anoloan'i Jesôsy i Tomasy ary niteny hoe:" Tompoko sy Andriamanitro! " Vakiteny ara-bakiteny ny soratra grika: "Ny Tompoko sy Andriamanitry ny ahy!"

Ao amin'ny Filipiana 2,6: XNUMX i Paul dia nilaza amintsika fa i Jesoa Kristy dia "endrika araka ny endriny." Nefa noho ny ataontsika dia nanapa-kevitra ny ho teraka izy amin'ny maha-olombelona antsika. Ny fifamatorana misy eo amin'Andriamanitra sy ny olombelona, ​​mampifandray an'Andriamanitra sy ny olombelona miaraka, ny Mpamorona dia mifandray amin'ny zavaboary amin'ny fatoram-pitiavana izay tsy misy ny lojika.

Rehefa nanontany ny mpianany momba ny maha-izy azy i Jesosy dia namaly i Peter: "Ianao no Kristy, ilay Andriamanitra velona ô! Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Sambatra ianao, ry Simona, zanak'i Jona; fa ny nofo aman-dra tsy mba nanambara izany taminao, fa ny Raiko Izay any an-danitra »(Mt 16,16-17).

Tsy olombelona fotsiny i Jesosy nandritra ny fotoana fohy teo anelanelan'ny nahaterahany sy ny fahafatesany. Nitsangana tamin'ny maty izy ary niakatra teo ankavanan'ny rainy, ary aiza izy ankehitriny ho Mpanavotra sy mpisolovava antsika - amin'ny maha-olona miaraka amin'Andriamanitra [antsika] -, mbola iray amintsika, Andriamanitra ao amin'ny nofo, izay ankalazaina noho ny amintsika, ary koa voahombo teo amin'ny hazo fijaliana Izy noho ny amintsika.

Immanuel - Andriamanitra miaraka amintsika - mbola miaraka amintsika ary homba antsika mandrakizay.

nataon'i Joseph Tkach