Andriamanitra, zanaka

Andriamanitra andriamanitra zanakalahy

Andriamanitra, ny Zanaka, dia olona faharoa ao amin'ny Andriamanitra, noforonin'ny Ray hatrizay. Izy no teny sy itovizan'ny Ray amin'ny alalany ary Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra ho azy. Nirahina avy amin'ny Ray ho toy i Jesoa Kristy, Andriamanitra, nambara tamin'ny nofo hahafahantsika mahazo ny famonjena. Nahazo ny Fanahy Masina izy ary naterak'i Maria Virjiny, izy dia Andriamanitra rehetra sy ny olona rehetra, ary niray saina roa. Izy, Zanak'Andriamanitra sy Tompon'ny zava-drehetra, dia mendrika homem-boninahitra sy ivavahana. Raha ilay mpamonjy voalazan'ny faminaniana, dia maty noho ny fahotantsika izy, natsangana avy amin'ny vatana ary niakatra ho any an-danitra, ary miasa ho mpanelanelana eo amin'ny olona sy Andriamanitra izy. Hiverina am-boninahitra izy mba hitondra ny firenena rehetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny maha mpanjaka mpanjaka. (Jaona 1,1.10.14; Kolosiana 1,15-16; Hebreo 1,3; Jaona 3,16:2,13; Titosy 1,20; Matio 10,36; Asan’ny Apostoly 1; 15,3 Korintiana 4: 1,8-19,16; Hebreo; (Apokalypsy)

Iza io lehilahy io?

Ny fanontaniana momba ny maha-izy antsika izay ifandraisantsika eto dia dia ny fanontanian'i Jesosy mihitsy amin'ny mpianany hoe: "Iza moa no milaza fa ny Zanak'olona?" Ho antsika dia mbola misy ifandraisany amin'izao: Iza ity lehilahy ity? Fahefana manao ahoana no ananany? Nahoana isika no tokony hatoky azy? Jesosy Kristy no ivon'ny finoana kristiana. Tsy maintsy tiantsika ny mahatakatra hoe olona manao ahoana izy.

Ny olombelona rehetra - sy ny maro hafa

Jesosy dia teraka tamin'ny fomba mahazatra, nitombo ara-dalàna, noana sy mangetaheta ary reraka, nihinana sy nisotro ary natory. Nijery tsotra, niteny tamin'ny fiteny andavanandro izy, nandeha ara-dalàna. Nanana fahatsapana izy: mangoraka, tezitra, talanjona, alahelo, tahotra (- Matio 9,36:7,9; Lioka 11,38; Jaona 26,37; Matio). Nivavaka tamin'Andriamanitra araka ny tokony hataon'ny olona. Niantso ny tenany ho olombelona izy ary nantsoina ho olombelona. Olombelona izy.

Saingy olona tsy manam-paharoa izy toy izany taorian'ny niakarany dia nisy nanohitra ny maha-olombelona azy (2 Jaona 7). Nihevitra izy ireo fa masina i Jesosy ka tsy afaka mino izy fa misy ifandraisany amin'ny hena, miaraka amin'ny loto, ny hatsembohana, ny fiasan-tsakafo, ny tsy fahatomombanan'ny hena. Angamba izy dia niseho toy ny olombelona iray, ary niseho toy ny olombelona indraindray ny anjely, nefa tsy tonga olombelona akory.

Mifanohitra amin'izany, ny Testamenta Vaovao dia manazava mazava: Jesosy dia olombelona tonga lafatra amin'ny teny manontolo. Nanamafy i Johannes:
"Ary ny Teny dia tonga nofo ..." (Jaona 1,14). “Niseho” izy, tsy ho hena fotsiny ary tsy nanao “akanjo” afa-tsy ny hena. Lasa hena izy. Jesosy Kristy dia "tonga tao amin'ny nofo" (1 Jn. 4,2). Fantatsika, hoy i Johannes, satria nahita azy izahay ary satria nokasihiny izy (1 Jaona 1,1-2).

Araka ny filazan’i Paoly, dia tonga toy ny "lehilahy" i Jesosy (Filipiana 2,7), "atao ambanin'ny lalàna" (Galatiana 4,4), "ny endriky ny nofo mpanota" (Romana 8,3). Ny mpanoratra ny taratasy ho an'ny hebreo dia nanambara fa ilay tonga hanavotra ny olona dia tsy maintsy tonga olombelona faran'izay ilaina: «Satria nofo sy ra ny zaza, nanaiky izany mitovy ... Noho izany, voatery nitovy tamin'ny rahalahiny tamin'ny zavatra rehetra izy "(Hebreo 2,14: 17).

Ny famonjena antsika dia miankina amin'ny hoe tena nisy Jesosy - ary lasa olombelona. Ny andraikiny amin'ny maha mpisolovava antsika, ilay mpisoronabe antsika, dia miankina amin'ny hoe tena nisedra olombelona tokoa izy (Hebreo 4,15). Na dia taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty dia manana nofo sy taolana i Jesosy (Jaona 20,27:24,39; Lioka). Na dia tamin'ny voninahitra any an-danitra aza, dia nijanona ho olombelona (1 Timoty 2,5).

Manaova fihetsika tahaka an'Andriamanitra

"Iza moa izy?" Nanontany ny Fariseo raha nanatri-tory azy ireo hamela heloka i Jesosy. "Iza no afaka mamela heloka afa-tsy Andriamanitra tokana?" (Lioka 5,21.) Fahotana amin'Andriamanitra ny ota; ahoana no hilazan'ny olona miteny an'Andriamanitra sy ny hanesorana ny fahotanao? Faham-baraka izany, hoy izy ireo. Fantatr'i Jesosy ny eritreritr'izy ireo momba izany ary mbola mamela heloka ihany izy. Izy aza nilaza fa tsy nanota izy (Jaona 8,46). Nanao fanambaràna mahavariana izy:

 • Jesosy dia nilaza fa hipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra any an-danitra izy - milaza ny hafa fa nahatsapa ho niteny ratsy ny pretra jiosy (Matio 26,63-65).
 • Nambarany fa zanak'Andriamanitra izy - izany koa dia fanaratsiana ihany, hoy izy, satria ao amin'io kolontsaina io dia midika fa miakatra amin'Andriamanitra (Jaona 5,18; 19,7).
 • I Jesosy dia nilaza fa tena mifanaraka amin'Andriamanitra tokoa izy fa nanao izay tian'Andriamanitra ihany (Jaona 5,19).
 • Nambarany fa iray amin'ny rainy (Jaona 10,30) izay heverin'ny pretra jiosy koa fa fanaratsiana (Jaona 10,33).
 • Nambarany ho andriamanitra izy, ka izay rehetra nahita azy dia nahita ny rainy (Jaona 14,9; 1,18).
 • Nilaza izy fa afaka nandefa ny Fanahin'Andriamanitra (Jaona 16,7).
 • Nilaza izy fa afaka mandefa anjely (Matio 13,41).
 • Fantany fa Andriamanitra no mpitsara an'izao tontolo izao ary tamin'izany fotoana izany dia nilaza fa nomen'Andriamanitra fitsarana azy
  manolotra (Jaona 5,22).
 • Nilaza izy fa mahavita manangana ny maty, anisan'izany ny tenany (Jaona 5,21:6,40; 10,18;).
 • Nilaza izy fa ny fiainana mandrakizay dia miankina amin'ny fifandraisany amin'i Jesosy (Matio 7,22-23).
 • Nilaza izy fa tsy ampy ny tenin'i Mosesy (Matio 5,21-48).
 • Niresaka ny tenany ho Tompon'ny Sabata Izy - amin'ny lalàna nomen'Andriamanitra! (Matio 12,8.)

Raha olombelona fotsiny izy, dia fampitahorana feno herisetra. Saingy Jesosy dia nanohana ny teniny tamin'ny asa mahagaga. «Minoa ahy fa ao amin'ny ray aho ary ny ray ao amiko; raha tsy izany dia minoa ahy noho ny asa »(Jaona 14,11). Ny fahagagana dia tsy mahavita mampino ny olona, ​​fa izy ireo dia afaka "porofo" mafy.

Mba hampisehoana fa nanana fahefana hamela heloka Izy dia nanasitrana ny nalemy i Jesosy (Lioka 5, 17-26). Ny fahagagana nataony dia manaporofo fa marina izay nolazainy momba ny tenany. Manana hery mihoatra noho ny olombelona izy satria lehibe noho ny olombelona. Miorina amin'ny fahamarinana ao amin'i Jesosy ny fitakiana momba ny tenany - amin'ny fitenenan-dratsy hafa rehetra. Afaka miteny tahaka an'Andriamanitra izy ary manahaka an'Andriamanitra satria Andriamanitra amin'ny nofo.

Ny sariny

Fantatr'i Jesosy mazava tsara ny mombamomba azy. Nanana fifandraisana manokana tamin'ny Ray any an-danitra izy tamin'ny ambin'ny foloLioka 2,49). Rehefa natao batisa izy dia naheno feo avy any an-danitra nilaza hoe: Zanako malalanao ianao (Lioka 3,22). Fantany fa manana iraka hotanterahina izy (Lioka 4,43; 9,22; 13,33; 22,37).

Ho an'ny tenin'i Piera hoe "Ianao no Kristy, ilay Andriamanitra velona Zanaka!" Namaly i Jesoa hoe: «Sambatra ianao, ry Simona zanak 'i Jona; fa ny nofo aman-dra tsy nanambara izany taminareo, fa ny Raiko Izay any an-danitra »(Matio 16, 16-17). Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Izy no Kristy, ilay Mesia - nohosoran'Andriamanitra tamin'ny iraka manokana.

Rehefa niantso mpianatra roa ambin'ny folo Izy, ny iray ho an'ny firenen'ny Isiraely dia tsy niisa ny roa ambin'ny folo lahy izy. Ary ambonin'izy ireo dia ambonin'izy rehetra noho ny Isiraely rehetra. Izy no namorona sy nanorina ny Isiraely vaovao. Tamin 'ny fanasan'ny Tompo dia naneho ny tenany ho fototry ny fanekena vaovao, fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra. Izy dia nihevitra ny tenany ho toy ny fifantohana izay ataon'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao.

Jesosy dia sahy nanohitra ireo fomban-drazana, nanohitra ny lalàna, nanohitra ny tempoly, ary tamin'ny mpitondra fivavahana. Nangataka ny mpianany handao ny zava-drehetra izy ary hanaraka azy, mba hametraka azy ho loha laharana amin'ny fiainan'izy ireo, hitazonana azy mahatoky tanteraka. Niresaka tamin'ny fahefan'Andriamanitra izy - ary niaraka tamin'ny fahefany ihany.

Nino i Jesosy fa tanteraka taminy ny faminaniana ao amin'ny Testamenta Taloha. Izy ilay mpanompo mijaly izay tokony ho faty hanavotra ny olona amin'ny fahotany (Isaia 53,4: 5-12 u. 26,24; Matio 9,12:22,37; Marka 24:46; Lioka;,). Andrianan'ny fandriam-pahalemana izay tokony nifindra tany Jerosalema izy tamin'ny ampondra (Zakaria 9,9-10; Matio 21,1: 9). Zanak'olombelona izay tokony homena hery sy herisetra rehetra (Daniela 7,13: 14-26,64; Matio).

Ny fiainany teo aloha

I Jesosy dia nilaza fa niaina talohan'i Abrahama ary naneho an'io "tsy fahalalany" io tamin'ny fomba mahazatra: "Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: talohan'ny nahatongavan'i Abrahama dia" Izaho ".Jaona 8,58). Nino indray ny pretra jiosy fa Jesosy dia nihinana zavatra masina ary te hitora-bato azy (V. 59). Ny fehezanteny "Izaho" dia toa ny Eksodosy 2:3,14, izay nanambaran'Andriamanitra an'i Mosesy ny anarany: "Izao no holazainao amin'ny zanak'Israely: [Ny] 'Izaho dia' naniraka ahy ho any aminao" (Fandikan-teny Elberfeld). Nalain'i Jesosy ho azy io anarana io.

Nohamafisin’i Jesosy fa "talohan'izao tontolo izao" dia efa nanome voninahitra ny Ray izy (Jaona 17,5). Johannes dia milaza amintsika fa efa tany am-piandohan'ny fotoana izy: toy ny teny (Jaona 1,1). Ary ao amin'ny Johannes koa dia afaka mamaky ianao fa "ny zavatra rehetra" dia vita amin'ny teny (Jaona 1,3). Ny ray no mpandrafitra, ny teny namorona, izay nanatanteraka ny nomanina. Natao ary ho azy ny zava-drehetra (Kolosiana 1,16; 1 Korintiana 8,6). Milaza ny Hebreo 1,2 fa Andriamanitra no "nanao izao tontolo izao" tamin'ny alàlan'ny Zanaka.

Ao amin'ny Hebreo, toy ny ao amin'ny Kolosiana, dia milaza fa ny "zanakalahy" dia mitondra "izao rehetra izao fa" misy "ao aminy izy (Hebreo 1,3; Kolosiana 1,17). Samy milaza amintsika fa izy no "endrik'andriamanitra tsy hita" (Kolosiana 1,15), «ny endrik 'ny maha-izy azy» (Hebreo 1,3).

Iza Jesosy Izy dia andriamanitra tonga nofo. Izy no mpamorona ny zava-drehetra, andrianan'ny fiainana (Asan’ny Apostoly 3,15). Toa an'Andriamanitra ihany izy, manana voninahitra toa an'Andriamanitra, manana hery toa an'Andriamanitra irery. Tsy nahagaga raha tonga saina ny mpianatra fa Andriamanitra dia Andriamanitra.

Mendrika ny hivavahana

Ny fiheverana an'i Jesosy dia nitranga tamin'ny fomba tsy hita maso (Matio 1,20; Lioka 1,35). Niaina tsy nanota Izy (Hebreo 4,15). Tsy lavorary izy, ary tsy misy lesoka (Hebreo 7,26; 9,14). Tsy nanota Izy (1 Pt 2,22); tsy nisy ota tao aminy (1 Jaona 3,5); tsy nanota Izy (2 Korintiana 5,21). Na manao ahoana na manao ahoana na manao ahoana ny fakam-panahy, dia naniry mafy ny hankatò an'Andriamanitra foana i Jesosy. Ny tanjony dia ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra (Hebreo 10,7).

Imbetsaka ny olona no nivavaka tamin'i Jesosy (Matio 14,33:28,9; 17 u. 9,38; Jaona). Ny anjely tsy avelany hivavaka (Apokalypsy 19,10), saingy navelan'i Jesosy. Eny, ny anjely dia manompo ny Zanak'Andriamanitra (Hebreo 1,6). Ny vavaka sasany dia niresaka mivantana an'i Jesosy (Asan’ny Apostoly 7,59-60; 2 Korintiana 12,8; Apokalipsy 22,20).

Ny Testamenta Vaovao dia miresaka fiderana lehibe kokoa ho an'i Jesosy Kristy, miaraka amin'ny pôlitika izay natokana ho an'Andriamanitra: «Voninahitra ho azy mandrakizay mandrakizay! Amena »(2 Timoty 4,18;
2. Petera 3,18:1,6; Apokalypsy
). Izy no manana ny anaram-boninahitra mpitondra avo indrindra azo omena azy (Efesiana 1,20: 21). Raha miantso azy hoe Andriamanitra isika, dia tsy dia be loatra izany.

Ao amin'ny Apokalipsy Andriamanitra sy ny Zanak'ondry dia deraina mitovy, izay maneho ny fitoviana: "Izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ny Zanak'ondry dia dera sy laza ary fiderana ary herisetra hatramin'ny mandrakizay hatramin'ny mandrakizay!" (Apokalypsy 5,13). Ny zanakalahy dia tokony homem-boninahitra sy ny ray (Jaona 5,23). Andriamanitra sy Jesosy dia antsoina hoe Alfa sy Omega, ny fiandohana sy ny fiafaran'ny zavatra rehetra (Apokalypsy 1,8 u. 17; 21,6; 22,13).

Ireo andinin-tsoratra masina momba an'Andriamanitra dia matetika ao amin'ny Testamenta Vaovao ary ampiharina amin'i Jesosy Kristy. Ny iray tena mahavariana dia ity andalan-teny momba ny fanompoam-pivavahana ity: «Izany no antony nanandratan'Andriamanitra azy azy ary nanome azy ilay anarana ambonin 'ny anarana rehetra, izany hoe amin'ny anaran'i Jesosy

amboory daholo izay lohalika rehetra izay any an-danitra sy ety an-tany ary ambanin'ny tany, ary ny lela rehetra tokony hanaiky fa i Jesosy Kristy no Tomponay, ho voninahitr'Andriamanitra Ray »(Filipiana 2,9-11, teny nalaina avy amin'ny Isaia 45,23). I Jesosy dia omena voninahitra sy manaja, araka ny voalazan'i Isaia, dia tokony homen'Andriamanitra.

Nilaza i Isaia fa iray ihany ny Mpamonjy - Andriamanitra (Isaia 43:11; 45,21). Nilaza mazava i Paoly fa Mpamonjy Andriamanitra, fa Jesosy koa no Mpamonjy (Tit1,3; 2,10 u. 13). Ankehitriny ve dia misy Mpamonjy na roa? Ny Kristiana tany am-boalohany dia nanatsoaka fa Andriamanitra ny Ray ary Jesosy dia Andriamanitra, saingy iray ihany ny Andriamanitra ary noho izany misy Mpamonjy iray ihany. Ny ray sy ny zanaka dia iray (Andriamanitra), fa olona hafa.

Andalan-teny maro hafa ao amin'ny Testamenta Vaovao no miantso an'i Jesosy Andriamanitra. Jaona 1,1: "Andriamanitra no Teny." Andininy 18: «Tsy mbola nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana; Ilay teratany, izay Andriamanitra sady ao an-dohan-drainy, no nanambara izany tamintsika. » Jesosy dia ilay Andriamanitra izay mampahafantatra antsika ny Ray. Taorian'ny fitsanganan'ny maty dia nahafantatra an'i Jesosy ho Andriamanitra i Tomasy: "dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe: Tompoko sy Andriamanitro!" (Jaona 20,28).

Nilaza i Paoly fa lehibe ny razana noho izy ireo, "Kristy dia tonga araka ny nofo izay Andriamanitra ambonin'izy rehetra, derao mandrakizay. Amena »(Romana 9,5). Ao amin'ny taratasy ho an'ny Hebreo, Andriamanitra mihitsy no miantso ny zanakalahy "Andriamanitra": "Andriamanitra ô, maharitra mandrakizay mandrakizay ny seza fiandriananao ..." (Hebreo 1,8).

"Fa ao aminy [Kristy]," hoy i Paoly, "ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra no mitoetra ao anatiny" (XNUMX).Kolosiana 2,9). Andriamanitra rehetra i Jesosy Kristy ary mbola manana "vatana" ankehitriny. Izy no tena mitovy amin'Andriamanitra - Andriamanitra tonga nofo. Raha olombelona olombelona i Jesosy dia tsy mety ny mametraka ny fitokisantsika aminy. Saingy satria masina izy, dia mila matoky azy isika. Matoky tanteraka izy satria Andriamanitra.

Ho antsika dia zava-dehibe ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy, satria raha tsy manam-paniriana izy dia afaka manambara amin'Andriamanitra amintsika marina (Jaona 1,18; 14,9). Andriamanitra iray ihany no afaka mamela antsika ny fahotantsika, manavotra antsika, mampihavana ny tenantsika amin'Andriamanitra. Andriamanitra iray ihany no mety ho tonga tanjon'ny finoantsika, dia ny Tompo, izay itokiantsika tsy manam-petra, dia ny Mpamonjy, izay ivavahantsika amin'ny hira sy ny vavaka.

Olombelona marina, dia Andriamanitra tokoa

Araka ny hita avy amin'ireo andinin-teny voalaza, dia ny "sarin'i Jesosy" ao amin'ny Baiboly dia miparitaka manerana ny Testamenta Vaovao manontolo amin'ny vato mosaik. Miray saina ny sary, saingy tsy hita amin'ny toerana iray. Ny fiangonana tany am-boalohany dia tokony ho natsangan'ireo rindrina misy. Nahatsapa ireto fehin-kevitra manaraka ireto avy amin'ny fanambarana ara-Baiboly izy:

 • Jesosy, zanak'Andriamanitra, dia masina.
 • Tena lasa olombelona ny Zanak’Andriamanitra, saingy tsy eo ny Ray.
 • Hafa ny Zanak'Andriamanitra sy ny Ray fa tsy mitovy
 • Hafa misy andriamanitra iray.
 • Ny zanaka sy ny ray dia olona roa amin'ny Andriamanitra iray.

Ny filankevitry ny Nicea (TA325) nanorina ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy, Zanak'Andriamanitra ary ny maha-izy azy amin'ny Ray (Nicene Creed). Ny filan-kevitr'i Chalcedon (451 AD) dia nanampy fa olombelona koa izy:

"[Noho izany, manaraka ny razana masina, isika rehetra dia miara-mampianatra fa i Jesoa Kristy Tompontsika dia zanaky ny fanekena ihany; mitovy tanteraka amin'Andriamanitra ary mitovy ao amin'ny zanak'olombelona, ​​ilay tena Andriamanitra ary tena olombelona ... Alohan'ny fotoana nahaterahan'ny Ray araka ny Andriamanitra Nataony ... avy amin'i Maria, Virjiny sy Renin'Andriamnitra (theotokos) [teraka], iray izy ary iray ihany, Kristy, Zanaka, Zanany, tsy mifangaro ao anaty natiora roa ... Ny fahasamihafana misy eo amin'ny natiora dia tsy azo esorina mihitsy noho ny firaisana; fa kosa, ny maha-toetra mampiavaka ny toetrany roa dia voatahiry ary mifandray amin'ny olona iray ... »

Niampy ny ampahany farany satria nisy ny olona nilaza fa ny toetran'Andriamanitra dia nanosika ny maha-olombelona an'i Jesosy ka lasa tsy olombelona intsony izy. Ny sasany kosa nilaza fa niray saina izy ireo mba hananganana ny toetra fahatelo, ka tsy andriamanitra sy tsy olombelona i Jesosy. Tsia, ny porofo ara-Baiboly dia mampiseho fa i Jesosy dia olombelona ary Andriamanitra rehetra. Ary tokony hampianatra an'izany koa ny Fiangonana.

Ahoana no hahavitan'izany?

Ny famonjena antsika dia miankina amin'ny hoe Jesosy dia sady olona sy Andriamanitra. Saingy ahoana no hahatonga ny Zanak'Andriamanitra masina ho olona maka endrika nofo mpanota?

Ny fanontaniana dia mivoitra indrindra satria ny olombelona araka ny hitantsika izao dia tsy manantena kolikoly intsony. Tsy ity Andriamanitra no namorona azy. Nasehon'i Jesosy antsika ny fomba ahafahan'ny olombelona sy tokony ho ao anaty fahamarinana. Voalohany indrindra aloha dia asehony amintsika ny olona iray izay miankina tanteraka amin'ny rainy. Izay no tokony ho izy amin'ny olombelona.

Asehony antsika koa fa mahavita azy Andriamanitra. Izy dia afaka ny ho tonga ampahany amin'ny famoronana azy. Izy dia afaka manamboatra ny elanelana misy eo amin'ny tsy noforonina sy ny noforonina, eo anelanelan'ny masina sy ny mpanota. Mihevitra angamba isika fa tsy azo atao izany; mahay an'Andriamanitra. Nasehon'i Jesosy antsika koa hoe inona ny maha-olombelona ao anatin'ny fahariana vaovao. Raha miverina izy ary nitsangana tamin'ny maty, dia hitovy toa azy isika (1 Jaona 3,2). Hanana vatana isika, toy ny vatany niova (1 Korintiana 15,42: 49).

Jesosy no mpamadika lalana antsika, asehony antsika fa ny lalana mankany amin'Andriamanitra dia avy amin'i Jesosy. Satria olombelona olombelona izy, tsapany miaraka amin'ny fahalementsika; satria Andriamanitra izy, dia afaka mahavita manangana antsika eo amin'ny ankavanan'Andriamanitra. Miaraka amin'i Jesosy ho Mpamonjintsika, afaka matoky isika fa azo antoka ny famonjena antsika.

Michael Morrison


PDFAndriamanitra, zanaka