Nahoana i Jesosy no tsy maintsy maty?

214 maninona i Jesosy no matyNahavokatra be ny asan'i Jesosy. Nampianatra izy ary nanasitrana an'arivony. Nahita mpihaino be dia be izy ary mety nisy fiantraikany lehibe kokoa. Afaka nahasitrana an'arivony maro kokoa izy raha nankany amin'ny Jiosy sy ny tsy Jiosy izay nonina tany amin'ny faritra hafa. Fa i Jesosy namela ny asany tsy ho ela. Afaka nisoroka ny fisamborana izy, fa nisafidy ny ho faty fa tsy nanaparitaka ny fitoriany teny amin'izao tontolo izao. Ny fampianarany dia zava-dehibe, fa tsy tonga mba hampianatra ihany koa izy fa ho faty koa, ary tamin'ny fahafatesany dia nanao zavatra betsaka kokoa noho ny teo amin'ny fiainany Izy. Ny fahafatesana no ampahany lehibe indrindra tamin'ny asan'i Jesosy. Rehefa mieritreritra an'i Jesoa isika dia mieritreritra ny hazo fijaliana ho tandindon'ny Kristianisma, amin'ny mofo sy divain'ny sakramenta. Mpanavotra antsika izay maty.

Teraka ho faty

Ny Testamenta Taloha dia milaza amintsika fa niseho matetika tamin'ny endrika olombelona Andriamanitra. Raha mba te-hanasitrana sy hampianatra i Jesosy, dia afaka "niseho" fotsiny. Saingy nanao zavatra bebe kokoa: lasa olombelona izy. Nahoana? Ka afaka maty izy. Mba hahatakatra an'i Jesosy dia mila mahatakatra ny fahafatesany isika. Ny fahafatesany dia ampahany lehibe amin'ny hafatry ny famonjena sy zavatra mahakasika ny kristiana rehetra mivantana.

Nilaza i Jesosy fa "ny Zanak'olona tsy tonga mba hotompoina, fa hanompo izy ary hanome ny ainy ho famonjena [vahoaka Baiboly ary Elberfeld Bible: ho fanavotana] ho an'ny maro" Matth. 20,28:XNUMX). Tonga mba hamono ny ainy mba ho faty izy; ny «fahafatesany» dia tokony hividy "famonjena" ho an'ny hafa. Io no antony lehibe nahatonga azy ho tonga eto an-tany. Ny rany dia natokana ho an'ny hafa.

Jesosy dia nanambara ny fahoriany sy ny fahafatesany tamin'ny mpianatra, nefa toa tsy nino azy ireo izy. “Nanomboka tamin'izay dia nanomboka nampiseho tamin'ny mpianany ny fomba hankany Jerosalema i Jesoa ary nijaly mafy tamin'ny loholona sy ny mpisoronabe ary ny mpanora-dalàna ary hovonoina sy hatsangana amin'ny andro fahatelo. Ary i Petera nampandeha azy ka natombony hoe: Andriamanitra ô, vonjeo, Tompo ô! Aza manao izany akory ianao! ”(Mat. 16,21-22.)

Fantatr'i Jesosy fa tsy maintsy ho faty izy satria voasoratra toy izao. "... Ary ahoana no nanoratan'ny Zanak'olona ny hijaly be sy hohamavoina?" (Marka 9,12; 9,31; 10,33-34.) "Ary nanomboka niaraka tamin'i Mosesy sy ny rehetra Izy. Mpaminany sy manazava azy ny zavatra nolazaina momba azy ao amin'ny Soratra Masina rehetra ... Koa voasoratra koa fa Kristy dia hijaly ary hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo ”(Lioka 24,27:46 sy XNUMX).

Ny zava-drehetra dia araka ny drafitr'Andriamanitra: Heroda sy Pilato ihany no nanao ny fikasan'Andriamanitra sy ny torohevitra "nomaniny taloha tokony hitranga" (Asa. 4,28:22,42). Tao amin'ny zaridainan'i Getsemane dia nivavaka izy raha tsy nisy fomba hafa; tsy nisy (Lioka XNUMX:XNUMX). Ny fahafatesany dia ilaina amin'ny famonjena antsika.

Ilay mpanompo mijaly

Taiza no nanoratana azy? Ny faminaniana mazava indrindra dia azo jerena ao amin'ny Isaia 53. I Jesosy mihitsy no nanonona ny Isaia 53,12:22,37 hoe: "Fa lazaiko aminareo: izay tsy maintsy tanterahina amiko dia tsy maintsy ho voasoratra hoe: 'Izy dia natao ho isan'ny mpanao ratsy.' Satria izay voasoratro dia ho tanteraka ”(Lio. XNUMX:XNUMX). Jesosy, tsy nanota dia tokony ho isan'ireo mpanota.

Inona koa no voasoratra ao amin'ny Isaia 53? "Eny tokoa, nitondra ny aretintsika Izy ary nanebaka antsika tamin'ny fanaintainany. Nihevitra izahay fa izy no ilay voaroba sy nokapohin’Andriamanitra sy nampijalian’Andriamanitra. Nefa izy dia naratra noho ny helotsika [fivadiham-pinoana, fivadiham-pinoana] ary potika noho ny fahotantsika. Ny sazy mihatra aminy ho amin'ny fandriam-pahalemana, ary amin'ny ratrany dia sitrana isika. Samy nivily toy ny ondry isika rehetra, samy nijery ny lalany. Saingy ny Tompo dia nandatsaka ny fahotantsika rehetra ”(andininy 4-6).

Izy dia "voan'ny vokatry ny heloky ny oloko ... na dia tsy nanao ratsy olona aza ... izao no nitadiavan'ny Tompo ny hamono azy amin'ny aretina. Rehefa nanolotra ny fiainany ho niharan'ny fanamelohana izy ... dia nitondra ny fahotany ... nitondra ny fahotan'ny maro ... ary nivavaka ho an'ny mpanao ratsy izy "(and. 8-12). Isaia dia mampiseho ny olona iray tsy hijaly noho ny fahotan'ny hafa, fa noho ny fahotan'ny hafa.

Io olona io dia voalaza fa "nesorina tsy ho eo amin'ny tanin'ny velona" (and. 8), saingy tsy izany velively ny tantara. Tokony “hahita ny mazava izy ary hanana be dia be. Ary amin'ny alàlan'ny fahalalany, ny marina, mpanompoko, dia hamorona fahamarinana ho an'ny maro ... hanana taranaka izy ary ho ela velona "(andininy 11 sy 10).

Izay nosoratan'i Isaia, dia notanterahin'i Jesosy. Natolony ny ainy ho an'ny ondriny (Jn 10, 15, XNUMX). Tamin'ny fahafatesany dia nanaiky ny fahotantsika izy ary nijaly noho ny fandikantsika; voasazy izy, mba hananantsika fihavanana amin'Andriamanitra. Amin'ny alàlan'ny fijaliany sy ny fahafatesany dia sitrana ny aretin'ny fanahintsika; hamarinina isika - nesorina ny fahotantsika. Ireo fahamarinana ireo dia mivelatra sy mihalehibe ao amin'ny Testamenta Vaovao.

Fahafatesana mahamenatra sy mahamenatra

Ny "lehilahy nahantona dia voaozona amin'Andriamanitra", hoy ny Deoteronomia 5:21,23. Noho io andininy io dia nahita ny fanozonan'Andriamanitra tamin'ny hazo fijaliana rehetra ny Jiosy ary, araka ny nosoratan'i Isaia, dia nahita azy io "nokapohin'Andriamanitra". Nieritreritra angamba ny pretra jiosy fa hampatahotra sy hahalemy ny mpianatr'i Jesosy izany. Raha ny marina dia nanimba ny fanantenan'izy ireo ny hazo fijaliana. Niaiky izy ireo fa niaiky toy izao: "Nanantena izahay fa Izy no hanavotra ny Isiraely" (Lio. 24,21:XNUMX). Avy eo dia namerina ny fanantenany ny fitsanganana amin'ny maty, ary ny fahagagan'ny Pentekotista dia nameno herim-po vaovao hambara ho mpamonjy fa ny mahery fo izay, araka ny finoana fanta-daza, dia mahery fo mahery iray: Mesia nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana.

"Andriamanitry ny razantsika", hoy i Petera talohan'ny filankevitra avo, "dia nanangana an'i Jesosy, ilay nahantonanareo teo ambonin'ny hazo, dia novonoina" (Asa. 5,30:XNUMX). Ao amin'ny "Holz" i Peter dia maneno ny fahafaham-baraka rehetran'ny fahafatesana eo amin'ny hazo fijaliana. Ny mahamenatra, hoy izy, dia tsy mandainga amin'i Jesosy - eo amin'ireo izay nanombo azy tamin'ny hazo fijaliana. Notahin'Andriamanitra izy, satria tsy mendrika ny ozona izay niaretany. Andriamanitra no namadika ny stigma.

Niresaka an'io fanozonana io ihany i Paoly ao amin'ny Galatiana 3,13:2: "Kristy kosa dia nanafaka antsika tamin'ny ozon'ny lalàna, satria tonga ozona ho antsika izany; satria voasoratra hoe: 'Voaozona izay rehetra mihantona amin'ny hazo' ... ”Jesosy dia nanjary ozona fa tsy isika ka afaka afaka amin'ny ozon'ny lalàna. Lasa zavatra izay tsy izy izy, mba ho lasa zavatra tsy eo isika. "Fa Izy tsy nahalala ota manota ho antsika, mba ho tonga fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra isika" - XNUMX Kôr.
5,21).

Jesosy dia tonga ota noho ny amintsika ka ahafahantsika manambara azy marina. Satria nijaly izay mendrika azy isika, dia nanafaka antsika tamin'ny ozona - tamin'ny sazy - ny lalàna. "Ny sazy mihatra aminy mba hananantsika fihavanana." Noho izy nandoa ny sazy dia afaka mahazo fihavanana miaraka amin'Andriamanitra isika.

Ny teny avy any amin'ny hazo fijaliana

Tsy hadinon'ireo mpianatra ny fomba mahamenatra nataon'i Jesosy. Indraindray aza izy no tena fototry ny fanambarana nataony: "... fa izahay kosa mitory an'i Kristy voahombo, fanelingelenana amin'ny Jiosy ary fahadalana amin'ny Grika" (1 Kor. 1,23:18). I Paoly aza dia miantso ny filazantsara hoe "tenin'ny hazo fijaliana" (andininy 3,1). Nilaza tamin'ny Galatianina izy ireo fa nanjary tsy nahita ny endrik'i Kristy marina izy ireo: "Iza no efa nanendry anao, izay nandokoana an'i Jesosy Kristy teo imason'ny masony teo amin'ny hazo fijaliana?" (Gal. XNUMX). filazantsara.

Nahoana ny lakroa "filazantsara", vaovao mahafaly? Satria navotana teo amin'ny hazo fijaliana isika ary nomena ny sazin'izy ireo ny fahotantsika. Nifantoka tamin'ny hazo fijaliana i Paoly satria io no lakilen'ny famonjena antsika amin'ny alàlan'i Jesoa.

Tsy hitsangana amin'ny maty ho amin'ny voninahitra isika mandra-pandoavantsika ny trosa mpanota, rehefa nohamarinina tao amin'i Kristy ho "talohan'ny Andriamanitra isika". Amin'izay ihany isika vao afaka miditra amin'ny voninahitr'i Jesosy.

"Ho antsika" dia maty Jesosy, hoy i Paoly (Rom. 5,6-8; 2 Kor. 5:14; 1 Tes. 5,10); ary "noho ny fahotantsika" dia maty izy (1 Kor. 15,3; Gal. 1,4). "Nataony niakatra ny tenany ny fahotantsika ... teo amin'ny vatany ho any anaty kitay" (1. Petr 2,24; 3,18). Notohizan'i Paoly fa maty niaraka tamin'i Kristy isika (Romana 6,3: 8-XNUMX). Rehefa mino azy isika dia mizara ny fahafatesany.

Raha manaiky an'i Jesosy Kristy ho Mpamonjy antsika isika, dia toa antsika ny fahafatesany; Ny fahotantsika dia natao ho azy ihany, ary ny fahafatesany dia mandoa ny sazin'ireo ota ireo. Toy ny hoe nanantona teo amin'ny hazo fijaliana isika, toy ny hoe nahazo ny ozona izay nentin'ny fahotantsika. Nefa nataony ho antsika izany, ary noho izy nanatanteraka izany, dia azontsika atao ny manamarina, izany no heverina ho rariny. Mitondra ny fahotantsika sy ny fahafatesantsika Izy; omeny rariny sy fiainana isika. Nanjary mpangataka zazalahy ny printsy ka lasa mety lasa pretra izahay.

Na dia milaza aza ny Baiboly fa nanonitra ny vidim-panavotana ho antsika i Jesosy (amin'ny fahatsapana ny famonjena taloha: famotsorana, fanavotana), dia tsy naloana ho an'ny olom-pirenena manokana ny avotra - dia fehezanteny an'ohatra izay te hanazava azy fa izy vidiny lafo be ny vidiny hanafaka anay. "Novidim-bola be ianao," hoy i Paul mamaritra ny fanavotana antsika amin'ny alalan'i Jesosy: ity koa andian-teny an'ohatra io. I Jesosy dia "nividy" ho antsika, fa "tsy nandoa" dia tsy nisy.

Ny sasany nilaza fa maty i Jesosy mba hanome fahafaham-po ny zon'ny ray - fa ny iray kosa afaka milaza fa ny rainy no nandoa ny vidiny tamin'ny fandefasana sy hanome ny zanany lahitokana ho azy (Jaona 3,16 , 5,8; Rom 2,9). Ao amin'i Kristy Andriamanitra dia nanasazy, ka tsy mila izany isika; "Satria amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia tokony hanandrana fahafatesana ho an'ny olona rehetra izy" (Heb. XNUMX).

Mandosira ny hatezeran'Andriamanitra

Tian'Andriamanitra ny olona - saingy halany ny ota satria manimba olona. Noho izany, hisy “andro fahatezerana” rehefa hitsara an'izao tontolo izao Andriamanitra (Romana 1,18:2,5; XNUMX).

Ireo izay mandà ny fahamarinana dia hosaziana (2, 8). Na iza na iza mandà ny fahamarinan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia hahalala ny faharatsian'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra hibebaka ny rehetra (2 Pet. 3,9: XNUMX), fa ireo izay tsy mibebaka dia hahatsapa ny vokatry ny fahotany.

Voavela ny fahafatesan'i Jesosy ary manala ny fahatezeran'Andriamanitra, ny sazin'ny ota. Na izany aza, tsy midika akory izany fa Jesosy be fitiavana dia nampifaly an'Andriamanitra tezitra na, amin'ny heviny, "nividy mbola". Jesosy dia tezitra amin'ny fahotana toa ny ray. Tsy i Jesosy irery no mpitsara an'izao tontolo izao izay tia ny mpanota ka mamela ny ota ho azy ireo, fa izy ihany koa no mpitsaran'izao tontolo izao izay manameloka (Mat. 25,31: 46-XNUMX).

Rehefa mamela antsika Andriamanitra dia tsy manasa ny ota fotsiny izy ary mody ho tsy misy intsony. Mandritra ny Testamenta Vaovao, dia mampianatra antsika izy fa ny ota dia resin'ny fahafatesan'i Jesosy. Misy voka-dratsy lehibe ny ota - vokatr'izay hitantsika eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Nanary ny fanaintainana sy ny fahafaham-baraka ary ny fahafatesana i Jesosy. Niharan'ny famaizana tokony homena azy isika.

Mampiharihary ny filazantsara fa Andriamanitra dia manao ny marina rehefa mamela antsika (Romana 1,17:3,25). Tsy ambanin-javatra ny fahotantsika, fa resiny ao amin'i Jesosy Kristy. "Andriamanitra dia nanangana izany ho amin'ny finoana ho avotra amin'ny rany hanaporofo ny fahamarinany ..." (Rom.5,8). Ny hazo fijaliana dia mampiseho fa marina Andriamanitra; dia mampiseho fa lehibe loatra ny ota ka tsy raharahina. Mety tsara ny hanasaziana ny ota, ary nanaiky an-tsitrapo ny sazinay i Jesosy. Ny hazo fijaliana dia mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra ary ny fitiavan'Andriamanitra (Romana XNUMX: XNUMX).

Araka ny nambaran’i Isaia: mihavana amin’Andriamanitra isika satria voaheloka i Kristy. Mbola lavitra an'Andriamanitra isika, nefa efa nanatona azy tamin'ny alàlan'i Kristy (Efes. 2,13:16). Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mihavana amin'Andriamanitra isika amin'ny alàlan'ny hazofijaliana (andininy XNUMX). Finoana kristiana fototra fa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia miankina amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy.

Fivavahana Kristianisma: ity dia tsy lisitr'ireo fitsipika misy. Ny kristianisma dia ny finoana fa Kristy dia nanao izay rehetra mila ataontsika amin'Andriamanitra - ary nataony teo amin'ny hazo fijaliana Izy. “Nihavana tamin’Andriamanitra ... tamin’ny fahafatesan’ny zanany, fony mbola fahavalontsika isika” (Romana 5,10:1,20). Tamin'ny alàlan'i Kristy dia nampihavanin'Andriamanitra izao rehetra izao "tamin'ny alalan'ny fihavanana amin'ny rany teo amin'ny hazo fijaliana" (Kolosiana 22:XNUMX). Raha mihavana isika amin'ny alalany, voavela ny ota rehetra (and. XNUMX) - ny fampihavanana, ny famelan-keloka ary ny fahamarinana dia midika ho iray sy iray ihany ny resaka: fihavanana amin'Andriamanitra.

Fandresena!

Nampiasa sary mahaliana ho an'ny famonjena i Paoly rehefa nanoratra izy fa "nesorin'i Jesosy ny hery sy ny fahefany ary nasehony ampahibemaso izany ary nahatonga azy ireo handresy ao amin'i Kristy [a. Through: amin'ny alàlan'ny hazo fijaliana] “(Kolosiana 2,15). Mampiasa ny sarin'ny diarin'ny miaramila izy: ny jeneraly mandresy dia mampiseho ireo voafonja fahavalo amin'ny filaharana mandresy. Masiaka izy ireo, mahamenatra, aseho. Ny tian'i Paoly ambara eto dia ny nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany izany.

Ny toa ny fahafatesan'ny fahafaham-baraka dia tena fandresena ho an'ny drafitr'Andriamanitra, satria tamin'ny alàlan'ny hazo fijaliana no nandresen'i Jesosy ny hery feno fankahalana, tamin'i Satana, ny ota ary ny fahafatesana. Afa-po tanteraka ny filazanao ny momba anay ny fahafatesan'ilay lasibatra tsy manan-tsiny. Tsy afaka mangataka mihoatra noho ny efa voaloa ilay izy. Tamin'ny alàlan'ny fahafatesany dia nilazana isika fa nesorin'i Jesosy ny fahefana "izay manam-pahefana amin'ny fahafatesana, dia ny devoly" (Heb. 2,14:1). "... Ilay Zanak'Andriamanitra dia niseho mba handrava ny asan'ny devoly" (3,8 Jaona XNUMX: XNUMX). Nandresy teo amin’ny hazo fijaliana ny fandresena.

niharam-boina

Ny fahafatesan'i Jesôsy dia voalaza ihany koa fa lasibatra. Ny fiheverana ny fahafoizan-tena dia avy amin'ny lovam-pahalalana be sorona ao amin'ny Testamenta Taloha. Niantso ny namorona antsika ho "mpamono olona" (53,10:1,29) i Mpamorona. Jaona Mpanao Batisa dia niantso azy hoe "zanak'ondrin 'Andriamanitra izay mitondra ny fahotan'izao tontolo izao" (Jaona 3,25:8,3). I Paoly dia naneho azy ho sorona fampihavanana, ho sorona noho ny ota, tahaka ny zanak'ondrin'ny Paska, ho sorona manitra (Rom. 1; 5,7; 5,2. Kor. 10,12; Efes 1). Ny taratasy ho an'ny Hebreo dia miantso azy ho fanatitra noho ny ota (2,2:4,10). Jaona dia miantso azy ho fanolorana fampihavanana "noho ny fahotantsika" (XNUMX Jaona XNUMX: XNUMX; XNUMX:XNUMX).

Maromaro ny anarana ho an'ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny mpanoratra ny Testamenta Vaovao tsirairay dia mampiasa teny sy sary samihafa momba izany. Ny tena fitenenana ny teny, ny mekanika marina dia tsy mamaritra mazava. Ny eto ambany dia hoe voavonjy amin'ny fahafatesan'i Jesosy isika fa ny fahafatesany ihany no manokatra famonjena ho antsika. "Sitrana amin ny ratra isika.» Maty izy mba hanafaka antsika, hanavotra ny fahotantsika, hijaly ny sazintsika ary hividy ny famonjena. "Ry malala, raha tia antsika toy izany Andriamanitra, dia tokony hifankatia isika" (1 Jaona 4,11:XNUMX).

Fahatongavana famonjena: fehezan-teny fototra fito

Ny haren'ny asan'i Kristy dia aseho ao amin'ny Testamenta Vaovao amin'ny alàlan'ny sary isan-karazany amin'ny fiteny. Azontsika antsoina ireo fanoharana ireo sary, modely, metafora. Ny tsirairay dia manaingo ny ampahany amin'ny sary:

  • Ransom (saika miaraka amin'ny "fanavotana"): vidiny aloa hanafaka ny olona iray. Mifantoka amin'ny hevitry ny fanafahana ny ifantohana fa tsy ny toetoetran'ny vidiny.
  • Fanavotana: raha ny hevitry ny teny tany am-boalohany dia miorina amin'ny "vidin'ny varotra" ihany koa. B. ny fividianana andevo maimaimpoana.
  • Fanamarinana: mijoro tsy meloka eo anatrehan'Andriamanitra, toy ny famotsorana amin'ny fitsarana.
  • Ny famonjena: ny hevitra fototra dia ny fanafahana na famonjena amin'ny toe-javatra mampidi-doza. Misy ihany koa ny fanasitranana, fanasitranana, fiverenana amin'ny fahatsapan-tena.
  • Fampihavanana: famerenana indray ny fisarahana fifandraisana tapaka. Andriamanitra mampihavana antsika aminny tenany. Miasa amin'ny famerenany ny fisakaizana izy ary mandray ny fandraisana andraikitra ataontsika isika.
  • Ankizy: Lasa zanak'Andriamanitra ara-dalàna isika. Ny finoana dia mitondra fiovan'ny toetran'ny mpivady: avy amin'ny olon-kafa mankany amin'ny fianakaviany.
  • Famelan-keloka: azo jerena roa. Amin'ny lafiny ara-dalàna, ny famelan-keloka dia midika hoe fanafoanana trosa. Ny famelan-keloka eo amin'ny interpersonal dia midika hoe mamela heloka manokana (araka ny Alister McGrath, Fahafantarana an'i Jesosy, p. 124-135).

by Michael Morrison


PDFNahoana i Jesosy no tsy maintsy maty?