Tsy irery i Jesosy

238 Tsy irery i Jesosy

Nisy mpanakorontana iray maty teo amin'ny hazofijaliana teo amin'ny havoana misy manda any ivelan'i Jerosalema. Tsy irery izy. Tsy izy irery no nanakorontana tao Jerosalema tamin'ny andro lohataona.

«Voombo miaraka nohomboana tamin’i Kristy» hoy ny apostoly Paoly (Galatiana 2,20), fa tsy i Paoly irery no tsara. "Niara-maty tamin'i Kristy ianareo" hoy izy tamin'ny Kristianina hafa (Kolosiana 2,20). "Halevina miaraka aminy isika," hoy izy tamin'ny Romanina (Romana 6,4). Inona no hiseho eto? Ireo olona rehetra ireo dia tsy tena tao amin'ilay havoana tany Jerosalema. Inona no resahin'i Paoly eto? Ny kristiana rehetra, na fantany izany na tsia, dia miombona amin'ny hazofijalian'i Kristy.

Tao ve ianao rehefa nanomboana an'i Jesoa tamin'ny hazo fijaliana? Raha kristiana ianao dia eny ny valiny hoe eny, teo ianao. Izahay dia niaraka taminy na dia tsy nahalala azy tamin'izany fotoana izany aza izahay. Mety ho toa tsy misy dikany izany. Inona no tena dikan'izany? Amin'ny fiteny maoderina dia milaza isika fa miaraka amin'i Jesosy. Izahay dia manaiky azy ho solontenantsika. Manaiky ny fahafatesany ho tambin'ny fahotantsika isika.

Tsy izay ihany anefa. Manaiky koa isika - ary mandray anjara amin'ny - nitsanganany tamin'ny maty! «Andriamanitra nanangana antsika niaraka taminy» (Efesiana 2,6). Teo izahay ny marainan'ny fitsanganana. «Natsangan'Andriamanitra niaraka taminao niaraka taminy» (Kolosiana 2,13). «Miaritra miaraka amin'i Kristy ianao» (Kolosiana 3,1).

Ny tantaran'i Kristy no tantarantsika raha ekentsika, raha manaiky isika hamantatra miaraka amin'ny Tompontsika voahombo tamin'ny hazofijaliana. Mifandraika amin'ny fiainany ny fiainantsika, tsy ny voninahitry ny fitsanganana amin'ny maty ihany fa ny fanaintainana sy ny fijalian'ny hazo fijaliana. Afaka manaiky azy io Afaka miaraka amin'i Kristy amin'ny fahafatesany ve isika? Raha manamafy izany isika dia mety ho lavorary miaraka aminy koa isika.

Tsy nanao afa-tsy ny maty fotsiny i Jesosy ary hitsangana indray. Niaina fiainana amin'ny fahamarinana izy ary mandray anjara amin'ity fiainana ity koa isika. Mazava ho azy fa tsy lavorary isika - na dia tsy lavorary tsikelikely aza - fa nantsoina handray anjara amin'ny fiainana vaovao sy be tondran'i Kristy isika. Mamintina izany rehetra izany i Paoly rehefa nanoratra hoe: "Koa alevina miaraka aminy isika amin'ny alàlan'ny batisa ho amin'ny fahafatesana, mba hahafahantsika toa an'i Kristy natsangana tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny Ray koa, dia afaka handeha amin'ny fiainana vaovao koa isika." Miara-mandevina aminy, niara-natsangana taminy niara-nipetraka taminy.

Famantarana vaovao

Tokony ho toy inona izany fiainana vaovao izany? "Ary toy izany koa, hevero fa efa maty ny ota, dia velona ao amin'i Kristy Jesosy. Ka aza avela hanjaka ao amin'ny vatanao mety maty ny ota, ary aza manaraka ny faniriany. Aza atolotra koa ny rantsan-tànanao hanota toy ny sandan'ny tsy rariny, fa ny tenanao amin'Andriamanitra dia toy ny efa maty sy velona ankehitriny, ary ny vatanao ho an'Andriamanitra dia sandan'ny fahamarinana » (Andininy 11-13).

Raha fantatsika miaraka amin'i Jesosy Kristy dia azy ny fiainantsika. «Izahay dia resy lahatra fa raha nisy maty ny tsirairay, dia maty avokoa izy rehetra. Ary maty ho an'ny rehetra izy, ka tsy honina intsony ireo monina eo fa izay maty sy nitsangana ho azy » (2 Korintiana 5,14: 15).

Tahaka ny tsy irery i Jesosy dia tsy irery isika. Raha fantatsika miaraka amin'i Kristy dia halevina miaraka aminy isika, dia hitsangana amin'ny fiainam-baovao miaraka aminy ary Izy dia velona amintsika. Miaraka amintsika Izy amin'ny fitsapana sy ny fahombiazantsika satria azy ny fiainantsika. Averina ny vesatra ary mahazo fankatoavana izy ary mahatsapa ny fifaliana mizara ny fiainany aminy.

Nosoratan'i Paoly tamin'ireto teny ireto hoe: "voahombo tamin'ny hazo fijaliana miaraka amin'i Kristy. Velona aho, nefa tsy izaho izao, fa Kristy no mitoetra ato amiko. Satria izay miaina ankehitriny amin'ny nofo, miaina amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra aho, izay efa tia ahy ary nanolotra ny tenany hamonjy ahy » (Galatiana 2,20).

"Ento ny hazofijaliana" hoy i Jesoa tamin'ny mpianany, ary manaraha ahy. Fantaro ny tenanao amiko. Avelao hohomboana amin'ny hazo fijaliana ny fiainana taloha ary ny fiainana vaovao hanjaka amin'ny vatanao. Avelao hitranga amin'ny alalako. Avelao aho hiaina ao aminao ary hanome anao fiainana mandrakizay. »

Raha mametraka ny mahaizy antsika ao amin'i Kristy isika dia hiaraka aminy amin'ny fijaliany sy ny fifaliantsika.

nataon'i Joseph Tkach