Iza io lehilahy io?

Ny fanontaniana momba ny maha-izy antsika izay ifandraisantsika eto dia nanontanian'i Jesosy tenany tamin'ny mpianany hoe: "Iza moa no lazain'ny olona fa Zanak'olombelona?" Mbola manan-danja ho antsika ankehitriny: Iza ity lehilahy ity? Fahefana manao ahoana no ananany? Nahoana isika no tokony hatoky azy? Jesosy Kristy no ivon'ny finoana kristiana. Tsy maintsy tiantsika ny mahatakatra hoe olona manao ahoana izy.

Ny olombelona rehetra - sy ny maro hafa

Jesosy dia teraka tamin'ny fomba mahazatra, nitombo ara-dalàna, noana sy mangetaheta ary reraka, nihinana sy nisotro ary natory. Nijery tsotra, niteny tamin'ny fiteny andavanandro izy, nandeha ara-dalàna. Nanana fahatsapana izy: mangoraka, tezitra, talanjona, alahelo, tahotra (Mat. 9,36; Luk 7,9; Ju. 11,38; Mat. 26,37). Nivavaka tamin'Andriamanitra araka ny tokony hataon'ny olona. Niantso ny tenany ho olombelona izy ary nantsoina ho olombelona. Olombelona izy.

Saingy olona tsy manam-paharoa izy toy izany taorian'ny niakarany, ny sasany kosa nandà tsy ho olombelona (2 Jaona 7). Nihevitra izy ireo fa masina i Jesosy ka tsy afaka mino izy fa misy ifandraisany amin'ny hena, miaraka amin'ny loto, ny hatsembohana, ny fiasan-tsakafo, ny tsy fahatomombanan'ny hena. Angamba "niseho" fotsiny izy tamin'ny maha-olombelona azy, ary ireo anjely indraindray niseho toy ny olombelona nefa tsy tonga olombelona mihitsy.

Mifanohitra amin'izany, ny Testamenta Vaovao dia manazava mazava: Jesosy dia olombelona tonga lafatra amin'ny teny manontolo. Nanamafy i John: "Ary ny Teny dia tonga nofo ..." (Jaona 1,14). “Niseho” izy, tsy ho hena fotsiny ary tsy nanao “akanjo” afa-tsy ny hena. Lasa hena izy. ‘Tonga tao amin’ny nofo’ i Jesosy Kristy (1 Jaona 4,2). Fantatsika izany, hoy i Johannes, satria nahita azy izahay ary satria nikasika azy izahay (1 Jaona 1,1: 2).

Araka ny filazan'i Paoly, dia nanjary "tahaka ny olona" i Jesosy (Fil. 2,7), "atao ambanin'ny lalàna" (Gal. 4,4), "amin'ny endrika nofo mpanota" (Rom. 8,3). Izy, izay tonga hanavotra ny olona, ​​dia tsy maintsy tonga olombelona tena izy, ilay mpanoratra ny taratasy ho an'ny hebreo dia nanambara hoe: "Satria ny nofo ankehitriny dia ra sy ra, nanaiky azy ho mitovy ... " (2,14-17).

Ny famonjena antsika dia miankina amin'ny hoe tena nisy Jesosy - ary lasa olombelona. Ny andraikiny amin'ny maha mpisolovava antsika, ilay mpisoronabe antsika, dia miankina amin'ny hoe tena nisedra olombelona tokoa izy (Heb. 4,15). Na dia taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty, Jesosy dia nanana nofo sy taolana (Jaona 20,27:24,39; Lioka). Na dia eo amin'ny voninahitra any an-danitra aza dia nijanona ho olombelona izy (1 Tim. 2,5).

Manaova fihetsika tahaka an'Andriamanitra

"Iza moa izy?" Nanontany ny Fariseo raha nanatri-tory azy ireo hamela heloka i Jesosy. "Iza no afaka mamela heloka afa-tsy Andriamanitra irery?" (Lioka 5,21.) Fahotana amin'Andriamanitra ny ota; ahoana no hilazan'ny olona miteny an'Andriamanitra sy ny hanesorana ny fahotanao? Faham-baraka izany, hoy izy ireo. Fantatr'i Jesosy ny eritreritr'izy ireo momba izany ary mbola mamela heloka ihany izy. Izy aza nilaza fa tsy nanota izy (Jaona 8,46).

Nilaza i Jesosy fa hipetraka eo an-tanana ankavanan’Andriamanitra any an-danitra - milaza iray hafa fa nieritreritra ny niteny ratsy ny pretra jiosy (Mat. 26,63-65). Nambarany fa Zanak'Andriamanitra izy, - izany koa dia fanamavoana izany, satria ao amin'io kolontsaina io dia midika hoe Andriamanitra (Jaona 5,18; 19,7). I Jesosy dia nilaza fa tena nifanaraka tanteraka tamin'Andriamanitra, hany ka nanao izay tian'Andriamanitra (Jaona 5,19). Nambarany fa iray amin'ny rainy izy (10,30) izay heverin'ny pretra jiosy koa fa fanaratsiana (10,33). Nambarany fa nanahaka an'Andriamanitra tokoa, ka izay rehetra nahita azy dia nahita ny rainy (14,9, 1,18). Nilaza izy fa afaka nandefa ny Fanahin'Andriamanitra (16,7). Nilaza izy fa mahavita mandefa anjely (Matio 13,41).

Fantany fa Andriamanitra no mpitsara an'izao tontolo izao ary tamin'izany fotoana izany dia nilaza fa nomen'Andriamanitra fitsarana izy (Jaona 5,22). Nilaza izy fa mahavita manangana ny maty, anisan'izany ny tenany (Jaona 5,21; 6,40; 10,18). Nilaza izy fa ny fiainana mandrakizay tsirairay dia miankina amin'ny fifandraisany amin'i Jesosy (Mat. 7,22-23). Nodinihiny ny famoahana ny tenin'i Mosesy (Mat. 5,21-48). Niresaka ny tenany ho Tompon'ny Sabata Izy - amin'ny lalàna nomen'Andriamanitra! (Mat. 12,8.) Raha "olombelona" ihany izy, dia fampianarana feno herisetra izany.

Saingy Jesosy dia nanohana ny teniny tamin'ny asa mahagaga. "Minoa ahy fa ao amin'ny ray sy ny ray ao Amiko; raha tsy izany dia minoa ahy noho ny asa ” (Jaona 14,11). Ny fahagagana dia tsy mahavita mampino ny olona, ​​nefa afaka "porofo" mafy izy ireo. Mba hanehoana fa nanana fahefana hamela heloka Izy dia nanasitrana marary paraly i Jesosy (Lioka 5, 17-26). Ny fahagagana nataony dia manaporofo fa marina izay nolazainy momba ny tenany. Manana hery mihoatra noho ny olombelona izy satria lehibe noho ny olombelona. Niorina tamin'ny fahamarinana niaraka tamin'i Jesosy ny fangatahana momba ny tenany - miaraka amin'ny fitenenan-dratsy hafa -. Afaka miteny tahaka an'Andriamanitra izy ary manahaka an'Andriamanitra satria Andriamanitra amin'ny nofo.

Ny sariny

Fantatr'i Jesosy mazava tsara ny mombamomba azy. Nanana fifandraisana manokana tamin'ny Ray any an-danitra izy tamin'ny roa ambin'ny folo (Lioka 2,49). Rehefa natao batisa izy dia naheno feo avy any an-danitra nilaza hoe: Zanako malalako ianao (Lioka 3,22). Fantany fa manana iraka hotanterahina izy (Lioka 4,43; 9,22; 13,33; 22,37).

Ho valin'ny tenin'i Petera hoe: "Ianao no Kristy, ilay Andriamanitra velona!", Hoy ny navalin'i Jesosy: "Sambatra ianao, ry Simona, zanak'i Jona; satria nofo sy ra tsy nanambara izany taminao fa ny Raiko any an-danitra ” (Matio 16, 16-17). Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Izy no Kristy, ilay Mesia - nohosoran'Andriamanitra tamin'ny iraka manokana.

Rehefa niantso mpianatra roa ambin'ny folo Izy, ny iray ho an'ny firenen'ny Isiraely dia tsy niisa ny roa ambin'ny folo lahy izy. Ary ambonin'izy ireo dia ambonin'izy rehetra noho ny Isiraely rehetra. Izy no namorona sy nanorina ny Isiraely vaovao. Tamin 'ny fanasan'ny Tompo dia naneho ny tenany ho fototry ny fanekena vaovao, fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra. Izy dia nihevitra ny tenany ho toy ny fifantohana izay ataon'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao.

Jesosy dia sahy nanao polemika nanohitra ny fomban-drazana, ny lalàna, ny tempoly, ary ny mpitondra fivavahana. Niangavy ny mpianany izy mba handao ny zava-drehetra sy hanaraka azy, mba hametraka azy ho loha laharana amin'ny fiainany, hahatoky azy tanteraka. Niresaka tamin'ny fahefan'Andriamanitra izy - ary niaraka tamin'ny fahefany ihany.

Nino i Jesosy fa tanteraka taminy ny faminaniana ao amin'ny Testamenta Taloha. Izy ilay mpanompo mijaly izay ho faty hanavotra ny olona amin'ny fahotany (Isa. 53,4-5 sy 12; Mat. 26,24; Marka 9,12; Luk 22,37; 24, 46). Andrianan'ny fandriam-pahalemana izay tokony nifindra tany Jerosalema izy tamin'ny ampondra (Sach. 9,9-10; Mat. 21,1-9). Zanak'olombelona izay tokony homena hery sy herisetra rehetra (Dan. 7,13-14; Mat. 26,64).

Ny fiainany taloha

Nilaza i Jesosy fa niaina talohan'ny nahafatesan'i Abrahama ary nilaza izany "tsy misy dikany izany" amin'ny fomba mahazatra: "Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: talohan'ny nahatongavan'i Abrahama dia izaho no" (Jaona 8,58). Nino indray ny pretra jiosy fa mandany ny zavatra nomen'Andriamanitra i Jesosy ary te hitora-bato azy (Andininy 59). Ny fehezanteny "Izaho" dia toa ny Eksodosy 2:3,14, izay nanambaran'Andriamanitra an'i Mosesy ny anarany: "Izao no holazainao amin'ny zanak'Israely: [Ny] 'Izaho' dia nandefa ahy ho aminao» (Fandikana Elberfeld). Nalain'i Jesosy ho an'ny tenany io anarana io.Hamafisin'i Jesosy fa "talohan'ny an'izao tontolo izao" dia efa nanome voninahitra ny Ray Izy (Jaona 17,5). I Johannes dia milaza amintsika fa efa tamin'ny voalohany izy: toy ny teny (Jaona 1,1).

Ary ao amin'i Johannes koa dia afaka mamaky ianao fa "ny zavatra rehetra" dia vita amin'ny alàlan'ny teny (Jaona 1,3). Ny ray no mpandrafitra, ny teny namorona, izay nanatanteraka ny nomanina. Natao ary ho azy ny zava-drehetra (Kol. 1,16; 1 Kor. 8,6). Milaza ny Hebreo 1,2 fa Andriamanitra no "nanao izao tontolo izao" tamin'ny alàlan'ny Zanaka.

Ao amin'ny Hebreo toy ny ao amin'ny Kolosiana, dia milaza fa "ny" zanak'olombelona dia "mitondra" izao rehetra izao, fa "misy" ao aminy (Heb. 1,3; Kol. 1,17). Samy milaza amintsika fa izy no "endrik'andriamanitra tsy hita" (Kol. 1,15), "ny endrik'ny maha-izy azy" (Heb. 1,3).

Iza Jesosy Izy dia andriamanitra tonga nofo. Izy no mpamorona ny zava-drehetra, andrian'ny fiainana (Asan’ny Apostoly 3,15). Toa an'Andriamanitra ihany izy, manana voninahitra toa an'Andriamanitra, manana hery toa an'Andriamanitra irery. Tsy nahagaga raha tonga saina ny mpianatra fa Andriamanitra dia Andriamanitra.

Mendrika ny hivavahana

Ny fiheverana an'i Jesosy dia nitranga tamin'ny fomba tsy hita maso (Matio 1,20; Lioka 1,35). Niaina tsy nanota Izy (Heb. 4,15). Tsy lavorary izy, ary tsy misy lesoka (Heb. 7,26; 9,14). Tsy nanota izy (1. Pet. 2,22); tsy nisy ota tao aminy (1 Jaona 3,5); tsy nanota izy (2 Korintiana 5,21). Na manao ahoana na manao ahoana na manao ahoana ny fakam-panahy, dia naniry mafy ny hankatò an'Andriamanitra foana i Jesosy. Ny tanjony dia ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra (He 10,7).
 
Nivavaka tamin'i Jesosy imbetsaka ny olona (Mat. 14,33; 28,9 sy 17; Joh 9,38.). Tsy azo ivavahana ny anjely (Apok. 19,10), saingy navelan'i Jesosy. Eny, manompo ny Zanak'Andriamanitra koa ny anjely (Heb. 1,6). Ny vavaka sasany dia niresaka mivantana tamin'i Jesosy (Asan 'ny 7,59-60; 2 Korintiana 12,8; Apok. 22,20).

Ny Testamenta Vaovao dia miresaka fiderana lehibe kokoa ho an'i Jesosy Kristy, miaraka amin'ny andalana izay natokana ho an'Andriamanitra: "Voninahitra ho azy mandrakizay hatramin'ny mandrakizay! Amena " (2 Tim. 4,18; 2. Petr. 3,18; Apôk. 1,6). Izy no manana ny anaram-boninahitra mpitondra avo indrindra azo omena (Efes. 1,20: 21). Raha miantso azy hoe Andriamanitra isika, dia tsy dia be loatra izany.

Ao amin'ny Apokalipsy, Andriamanitra sy ny Zanak'ondry dia deraina mitovy, izay maneho fitoviana: "Ho an'izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, ary ho an'ny Zanak'ondry ho dera sy laza ary hidera ary herisetra hatrizay hatrizay!" (Apok. 5,13). Ny zanakalahy dia tokony hajaina toy ny ray (Jaona 5,23). Andriamanitra sy Jesosy dia antsoina hoe Alfa sy Omega, fiandohana sy fiafaran'ny zava-drehetra (Apok. 1,8 sy 17; 21,6; 22,13).

Ireo andinin-tsoratra masina momba an'Andriamanitra dia matetika ao amin'ny Testamenta Vaovao ary ampiharina amin'i Jesosy Kristy.

Ny iray amin'ireo lehibe indrindra dia ity andalan-teny ity momba ny fiankohofana:
"Izany no nahatonga an'Andriamanitra nanandratra azy ka nanome azy ny anarana ambonin'ireo anarana rehetra, dia amin'ny anaran'i Jesosy, ny lohalika rehetra izay any an-danitra sy et earth an-tany ary ambanin'ny tany dia tokony handohalika sy hanaiky ny fiteny rehetra, Jesosy Kristy no Tompo, ho voninahitr'Andriamanitra Ray ” (Fil. 2,9-11; ahitana teny nalaina avy amin'ny Isa 45,23). I Jesosy dia omena voninahitra sy manaja, araka ny voalazan'i Isaia, dia tokony homen'Andriamanitra.

Nilaza i Isaia fa iray ihany ny Mpamonjy - Andriamanitra (Isaia 43, 11; 45,21,). Nilaza mazava i Paoly fa Mpamonjy Andriamanitra, fa Jesosy koa no mpamonjy (Lohateny 1,3; 2,10 sy 13). Ankehitriny ve dia misy Mpamonjy na roa? Ny Kristiana tany am-boalohany dia nanatsoaka fa Andriamanitra ny Ray ary Jesosy dia Andriamanitra, saingy iray ihany ny Andriamanitra ary noho izany misy Mpamonjy iray ihany. Ny ray sy ny zanany lahy iray (Andriamanitra) fa olona hafa.

Andalan-teny maro hafa ao amin'ny Testamenta Vaovao no miantso an'i Jesosy Andriamanitra. Jaona 1,1: "Andriamanitra no Teny." Andininy 18: "Tsy mbola nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana; Ilay teratany, dia Andriamanitra ary ao am-pofoan'ny rainy, dia efa nanambara izany tamintsika. ”Jesosy dia Andriamanitra izay manome antsika ny ray ampahafantaro azy (he). Taorian'ny fitsanganan'ny maty dia nahafantatra an'i Jesosy ho Andriamanitra i Tomasy: "dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe: Tompoko sy Andriamanitro!" (Jaona 20,28.)

Nilaza i Paul fa lehibe ny progenitor noho izy ireo: “Kristy dia avy araka ny nofo, izay Andriamanitra ambonin'izy rehetra, derao mandrakizay. Amena " (Rom. 9,5). Ao amin'ny taratasy ho an'ny Hebreo, Andriamanitra mihitsy no miantso ny zanak'Andriamanitra hoe "Andriamanitra" ao amin'ny teny nindramina: "Andriamanitra ô, maharitra mandrakizay mandrakizay ny seza fiandriananao ... '" (Heb. 1,8).

"Satria ao aminy [Kristy]," hoy i Paoly, "ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra no mitoetra ao anatiny" (Kol. 2,9). Andriamanitra rehetra i Jesosy Kristy ary mbola manana "vatana" ihany. Izy no tena mitovy amin'Andriamanitra - Andriamanitra tonga nofo. Raha olombelona olombelona i Jesosy dia tsy mety ny mametraka ny fitokisantsika aminy. Saingy satria masina izy, dia mila matoky azy isika. Matoky tanteraka izy satria Andriamanitra.
 
Na izany aza dia azo atao ny mamitaka hoe "Jesosy no Andriamanitra" ka toa miova na voambolana tsotra fotsiny ireo teny roa ireo. Amin'ny lafiny iray, olombelona koa i Jesosy, ary amin'ny lafiny iray, Jesosy dia tsy ilay "manontolo". "Andriamanitra = Jesosy", io kajy io dia tsy marina.

Amin'ny ankapobeny, ny hoe "Andriamanitra" dia midika hoe "Ray", ary izany no mahatonga ny Baiboly tsy dia miantso an'i Jesosy hoe Andriamanitra. Saingy mety ampiharina amin'i Jesôsy ilay teny, satria Jesosy dia masina. Amin'ny maha zanak'Andriamanitra azy, dia olona ao amin'ny andriamanitra telo izy. Jesosy no Andriamanitra Andriamanitra izay nampiorina ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny olombelona.

Ho antsika, zava-dehibe ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy, satria raha tsy manam-paniriana izy dia afaka manambara amin'ny fomba marina an'Andriamanitra (Jaona 1,18; 14,9). Andriamanitra iray ihany no afaka mamela antsika ny fahotantsika, manavotra antsika, mampihavana ny tenantsika amin'Andriamanitra. Andriamanitra iray ihany no mety ho tonga tanjon'ny finoantsika, dia ny Tompo, izay itokiantsika tsy manam-petra, dia ny Mpamonjy, izay ivavahantsika amin'ny hira sy ny vavaka.

Olombelona rehetra, Andriamanitra rehetra

Araka ny hita avy amin'ireo andinin-teny voalaza, dia ny "sarin'i Jesosy" ao amin'ny Baiboly dia miparitaka manerana ny Testamenta Vaovao manontolo amin'ny vato mosaik. Miray saina ny sary, saingy tsy hita amin'ny toerana iray. Ny fiangonana tany am-boalohany dia tokony ho natsangan'ireo rindrina misy. Nahatsapa ireto fehin-kevitra manaraka ireto avy amin'ny fanambarana ara-Baiboly izy:

• Jesosy dia Andriamanitra marina.
• Jesosy dia olombelona.
• Iray andriamanitra ihany.
• Jesosy dia olona ao amin'ity Andriamanitra ity.

Ny Konsilin'i Nicaea (325) nanorina ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy, Zanak'Andriamanitra ary ny maha-izy azy amin'ny Ray (Nikasa Krizy).

Ny filan-kevitr'i Chalcedon (451) nanampy fa olombelona koa izy:
“Jesosy Kristy Tompontsika dia iray ihany ary iray ihany; mitovy tanteraka amin'ilay toetra masina sy mitovy tanteraka amin'ny olombelona, ​​Andriamanitra rehetra sy ny olombelona rehetra ... noraisin'ny Ray hatramin'ny fotoana faratampony hatramin'ny maha-andriamanitra azy, ary ... noraisin'i Maria Virjiny hatrany amin'ny maha-olombelona azy; iray sy Kristy, Zanaka, Tompo, teratany, fantatra amin'ny toetra roa ... izay tsy itovian'ny sendika ny tsy fitovian'ny toetrana, fa ny toetran'ny natiora rehetra dia voatahiry ary mitambatra ho olona tokana. "

Niampy ny ampahany farany satria nisy ny olona nilaza fa ny toetran'Andriamanitra dia nanosika ny maha-olombelona an'i Jesosy ka lasa tsy olombelona intsony izy. Ny sasany kosa nilaza fa niray saina izy ireo mba hananganana ny toetra fahatelo, ka tsy andriamanitra sy tsy olombelona i Jesosy. Tsia, ny porofo ara-Baiboly dia mampiseho fa i Jesosy dia olombelona ary Andriamanitra rehetra. Ary tokony hampianatra an'izany koa ny Fiangonana.

Ny famonjena antsika dia miankina amin'ny hoe Jesosy dia sady olona sy Andriamanitra. Saingy ahoana no hahatonga ny Zanak'Andriamanitra masina ho olona maka endrika nofo mpanota?
 
Ny fanontaniana dia mivoitra indrindra satria ny olombelona araka ny hitantsika izao dia tsy manantena kolikoly intsony. Tsy ity Andriamanitra no namorona azy. Nasehon'i Jesosy antsika ny fomba ahafahan'ny olombelona sy tokony ho ao anaty fahamarinana. Voalohany indrindra aloha dia asehony amintsika ny olona iray izay miankina tanteraka amin'ny rainy. Izay no tokony ho izy amin'ny olombelona.

Asehony antsika koa fa mahavita azy Andriamanitra. Mahazo tonga ampahany amin'ny famoronana azy izy. Izy dia afaka manamboatra ny elanelana misy eo amin'ny tsy noforonina sy ny noforonina, eo anelanelan'ny masina sy ny mpanota. Mihevitra angamba isika fa tsy azo atao izany; Azo atao amin'Andriamanitra izany.

Ary farany, Jesosy dia mampiseho amintsika ny maha-olombelona ao anatin'ny fahariana vaovao. Raha miverina izy ary atsangana, dia ho hitantsika toa azy (1 Jaona 3,2). Hanana vatana iray isika, toy ny vatany namindra (1 Kor. 15,42-49).

Jesosy no mpamadika lalana antsika, asehony antsika fa ny lalana mankany amin'Andriamanitra dia avy amin'i Jesosy. Satria olombelona olombelona izy, tsapany miaraka amin'ny fahalementsika; satria Andriamanitra izy, dia afaka miteny tsara ho antsika momba ny zon'Andriamanitra. Miaraka amin'i Jesosy ho Mpamonjintsika, afaka matoky isika fa azo antoka ny famonjena antsika.

by Michael Morrison


PDFIza io lehilahy io?