Kristy ao aminao

Fiainana iza no ho very ary iza no ho azo?

Tsy niresaka tamin'ny tononkalo na fanoharana i Paoly rehefa nilaza fa "ao aminao Jesosy Kristy". Ny tena tiany holazaina amin'izany dia hoe i Jesosy Kristy dia mitoetra ao amin'ny mpino tokoa. Tahaka ny Korintiana, dia mila mahafantatra an'io momba ny tenantsika isika. I Kristy dia tsy eo ivelantsika fotsiny, mpanampy sahirana, fa mitoetra ao amintsika Izy, miaina ao amintsika sy miaraka amintsika mandrakariva.


Fandikana Baiboly "Lotera 2017"

 

«Manome anao manome fo vaovao sy fanahy vaovao ao anatinao aho ary te hanaisotra ny fo vato hiala amin'ny nofonao ary hanome anao fo feno hena» (Ezekiela 36,26).


“Mipetraka aho na mifoha, izany no ahalalanao azy; azonao lavitra ny eritreritro. Mandeha aho na mandainga, ka manodidina ahy ianao ary mahita ny lalako rehetra. Fa, indro, tsy misy teny eo amin'ny lelako fa tsy fantatrao, Tompoko, ny zavatra rehetra. Manodidina ahy amin'ny lafiny rehetra ianao ary mitazona ahy ny tananao. Mahafinaritra loatra ity fahalalana ity ary avo loatra ho ahy, tsy azoko izany » (Salamo 139,2: 6).


"Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia mitoetra ao amiko, ary Izaho ao aminy" (Jaona 6,56).


«Ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao horaisina satria sady tsy mahita no tsy mahalala azy. Fantatrao izy satria mitoetra eo aminao izy ary ho ao aminao » (Jaona 14,17).


"Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa Izaho ao amin'ny Raiko ary ianareo ato amiko ary Izaho ao aminareo" (Jaona 14,20).


«Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Izay tia ahy dia hitandrina ny teniko; ary ho tian'ny raiko izy, ary hankeo aminy izahay ka hiara-mipetraka aminy » (Jaona 14,23).


«Mitoera ao amiko, ary Izaho ao aminareo. Tahaka ny sampany tsy afaka mamoa ho azy raha tsy mijanona eo amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy mijanona amiko » (Jaona 15,4).


"Izaho ao amin'izy ireo ary ianao ato amiko, mba ho iray tanteraka izy ireo ary ho fantatr'izao tontolo izao fa ianao no naniraka ahy sy hitia azy ireo tahaka ny itiavanao ahy" (Jaona 17,23).


"Ary efa nampahafantariko azy ireo ny anaranao ary hampahafantariko azy mba ho ao aminy ny fitiavana izay itiavanao ahy ary Izaho ao aminy" (Jaona 17,26).


"Fa raha Kristy no ao aminareo, dia maty ny tena noho ny ota; fa ny fanahy no fiainana noho ny fahamarinana." (Romana 8,10).


"Izay no ahazoako mirehareha amin'i Kristy Jesosy fa manompo an'Andriamanitra" (Romana 15,17).


"Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ny Fanahin'Andriamanitra mitoetra no anatinareo?" (1 Korintiana 3,16).


“Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra no naha-izaho ahy. Ary ny fahasoavany tato amiko tsy foana tsy akory, fa niasa betsaka kokoa noho izy rehetra aho; fa tsy izaho, fa ny fahasoavan'Andriamanitra amiko » (1 Korintiana 15,10).


"Fa Andriamanitra, Izay nanao hoe: Ny mazava hamirapiratra amin'ny maizina, dia nanome fahazavana mamirapiratra ao am-ponay hisehoan'ny fahazavana ho an'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny tavan'i Jesosy Kristy" (2 Korintiana 4,6).


"Fa manana ity rakitra ity amin'ny vilany tany isika, mba ho avy amin'Andriamanitra ny hery be fa tsy ho antsika" (2 Korintiana 4,7)


«Fa isika izay velona dia natao maty mandrakizay noho ny amin'i Jesosy, mba haseho ao amin'ny nofonay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Koa mahery ao amintsika ny fahafatesana, fa ao aminao ny fiainana » (2 Korintiana 4,11: 12).


"Mangataka porofo ianareo fa miteny ato amiko Kristy, izay tsy malemy aminareo, fa mahery eo aminareo" (2 Korintiana 15,3).


«Manontania tena raha avy amin'ny finoana ianao; jereo ny tenanareo! Sa tsy fantatrareo ao amin'ny tenanareo fa ao aminareo Jesosy Kristy? " (2 Korintiana 15,5).


"Fa raha sitrak'Andriamanitra, Izay nanokana ahy tamin'ny kibon'ineny sy niantso ahy tamin'ny fahasoavany, 16 fa nasehony ahy ny Zanany mba hitoriako amin'ny filazantsara any amin'ny jentilisa, dia tsy niresaka ny amin'ny tenako aho ny nofo sy ny rà » (Galatiana 1,15: 16).


«Velona aho, fa tsy izaho izao, fa Kristy velona ato amiko. Fa izay ivelomako amin'ny nofo ankehitriny, dia velona amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy » (Galatiana 2,20).


"Anaka, izay haterako indray amin'ny fanaintainana mandra-pahatongan'i Kristy endrika ao anatinareo!" (Galatiana 4,19).


"Amin'ny alalany koa no hampiorenana anao ho fonenan'Andriamanitra amin'ny Fanahy" (Efesiana 2,22).


«Mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana. Ary miorim-paka sy miorina amin'ny fitiavana » (Efesiana 3,17).


"Andriamanitra no naniry hampahafantatra azy ny haren'ny voninahitr'ity zava-miafina ity amin'ny vahoaka, dia Kristy ao anatinareo, ilay fanantenana voninahitra" (Kolosiana 1,27).


"Fa ao aminy no misy ny fahafenoan'ny fahamasinana manontolo, araka ny nofo, 10 ary ao aminy no hahatanterahanareo izay lohan'ny fahefana sy fahefana rehetra" (Kolosiana 2,9: 10).


"Tsy misy intsony ny Grika na Jiosy, voafora na tsy voafora, tsy Grika, Skytianina, andevo, mpanenjika, fa ny zavatra rehetra ary ao amin'i Kristy rehetra" (Kolosiana 3,11).


«Izay renao hatramin'ny voalohany dia hitoetra ao aminao. Raha mitoetra ao anatinareo izay efa renareo hatramin'ny voalohany, dia hitoetra ao amin'ny Zanaka sy ny Ray koa ianareo » (1 Jaona 2,24).


«Ary ny hosotra izay noraisinao taminy dia mitoetra ao aminao, ka tsy mila olona hampianatra anao ianao; fa tahaka ny anosoran'ny fanosorana azy ny zavatra rehetra, dia marina izany fa tsy lainga, ary tahaka ny nampianarany anao, dia tomoera ao aminy » (1 Jaona 2,27).


«Ary izay mitandrina ny didiny dia mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Ary izao no ahalalantsika fa mitoetra ao amintsika izy: amin'ny fanahy nomeny antsika » (1 Jaona 3,24).


«Anaka, avy amin'Andriamanitra ianareo ka efa naharesy azy; satria izay ao aminao dia lehibe noho izay eo amin'izao tontolo izao » (1 Jaona 4,4).


«Rehefa tonga Izy, mba hankalazaina eo amin'ny olony masina, ary hiseho ho gaga amin'ny mpino rehetra amin'izany andro izany; satria nino izay nambaranay taminao » (2 Tesaloniana 1,10).