Inona no atao batisa?

022 wkg bs batisa

Ny batisa amin'ny rano - mariky ny fibebahan'ny mpino, famantarana fa manaiky an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpanavotra izy - dia fandraisana anjara amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Ny fanaovana batisa "amin'ny Fanahy Masina sy ny Afo" dia manondro ny asa fanavaozana sy fanadiovana ny Fanahy Masina. Ny Fiangonan'izao tontolo izao maneran-tany dia manao batisa amin'ny alàlan'ny fandrobohana (Matio 28,19:2,38; Asa. 6,4:5; Romana 3,16: 1-12,13; Lioka 1:1,3; 9 Korintiana 3,16:XNUMX; XNUMX Petera XNUMX: XNUMX-XNUMX; Matio XNUMX , XNUMX).

Ny hariva talohan'ny nanomboana azy, dia naka mofo sy divay i Jesosy ary niteny hoe: "... ity no tenako ... ity no rako amin'ny fanekena ..." Isaky ny mankalazà ny Sakafon'ny Tompo isika dia mandray mofo sy divay ho fahatsiarovana. Mpamonjy antsika ary ambarao ny fahafatesany mandra-pihaviny. Ny Fanasan'ny Tompo dia ny fandraisana anjara amin'ny fahafatesana sy fitsanganan'ny Tompontsika, izay nanolotra ny vatany ary nandatsaka ny rany mba hahazoantsika famelan-keloka (1 Kor. 11,23: 26-10,16; 26,26:28; Matio XNUMX: XNUMX-XNUMX.

Didy ny fiangonana

Ny batemy sy ny fanasan'ny Tompo no didin'ny fiangonana ny Kristianisma protestanta. Ireo baiko ireo dia famantarana na mariky ny fahasoavan'Andriamanitra, izay miasa eo amin'ny mpino. Izy ireo dia manambara mazava ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny fanamarihana amin'ny asa famonjena nataon'i Jesosy Kristy.

"Ny baikon'ny fiangonana, ny Sakafon'ny Tompo sy ny batisa masina ... dia miara-mitsangana, miorin-dàlana ary manambara ny tena maha-fahasoavan'Andriamanitra izay ekena ho tsy misy fepetra ary ny tsy maintsy anekena antsika tsy misy fepetra inona ny momba an'i Kristy ho antsika ”(Jinkins, 2001, p. 241).

Zava-dehibe ny mahatakatra fa ny batisan'ny Tompo sy ny fanasan'ny Tompo dia tsy hevitr'olombelona. Taratry ny fahasoavan-drainy izy ireo ary nampiasain'i Kristy. Nosoratan'Andriamanitra ao amin'ny Soratra Masina fa mibebaka ny lehilahy sy ny vehivavy (mitodika any amin'Andriamanitra - jereo ny lesona faha-6) ary atao batisa ho famelan-keloka (Asa 2,38:1), ary ny mpino dia manampy "mofo sy divay ho fahatsiarovana" an'i Jesosy. tokony hitondra tena izy ireo (11,23 Korintiana 26: XNUMX-XNUMX).

Ny baiko ara-piangonana vaovao ao amin'ny Testamenta Vaovao dia tsy mitovy amin'ny fombafomba ao amin'ny Testamenta Taloha tamin'ny hoe "aloky ny entana ho avy" fotsiny ireto farany ary "tsy azo atao ny manaisotra ota amin'ny alàlan'ny ran'ny omby sy osy" (He 10,1.4: XNUMX, XNUMX). Ireo fombafomba ireo dia natao hanavahana ny Isiraely hiala amin'izao tontolo izao sy hampisaraka azy ho fananan'Andriamanitra, raha ny Testamenta Vaovao kosa dia mampiseho fa ny mpino rehetra amin'ny firenena rehetra dia ao amin'i Kristy.

Ny fombafomba sy fanatitra dia tsy nitondra ho amin'ny fahamasinana sy ny fahamasinana maharitra. Ny fanekena voalohany, ny fanekena taloha izay niasan'izy ireo, dia tsy manan-kery intsony. 'Andriamanitra no maka ny voalohany ka afaka mampiasa ny faharoa. Araka izany dia hohamasinina indray mandeha isika rehetra amin'ny soron'i Jesosy Kristy ”(Heb 10,5: 10-XNUMX).

Marika izay taratry ny fanomezana avy amin'Andriamanitra

Hitantsika ao amin'ny Filipiana 2,6: 8-XNUMX fa ho antsika dia namoy ny tombontsoany masina i Jesosy. Andriamanitra Izy, nefa tonga olombelona ho famonjena antsika. Ny batisan'ny batisan'ny Tompo sy ny fanasan'ny Tompo dia maneho ny zavatra nataon'Andriamanitra ho antsika, fa tsy ny nataontsika ho an'Andriamanitra. Ho an'ny mpino, ny batisa dia fanehoana ivelany amin'ny adidy sy fanoloran-tena anaty, fa izy no voalohany indrindra amin'ny fandraisana anjara amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fanoloran-tena ho an'ny zanak'olombelona: atao batisa amin'ny fahafatesan'i Jesosy, fitsanganan'ny maty ary fiakarana.

"Ny batisa dia tsy zavatra ataontsika, fa izay natao ho antsika" (Dawn & Peterson 2000, p. 191). Nanazava i Paoly hoe: "Sa tsy fantatrareo fa ny batisanay rehetra nataon'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany?" (Rom 6,3).

Ny ranon'ny batisa izay mandrakotra ny mpino dia maneho ny fandevenana an'i Kristy ho azy. Ny fiakarana avy amin'ny rano dia maneho ny fitsanganan'i Jesosy sy ny fiakarany: "... miaraka amin'ny fomba nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny Ray, isika koa dia afaka mandia fiainana vaovao" (Rom 6,4: XNUMXb).

Noho ny tandindona izay voahosona tanteraka ny rano isika ary maneho izany fa “alevina miaraka aminy isika amin'ny alàlan'ny batisa ho amin'ny fahafatesana” (Rom 6,4: XNUMXa), ny Fiangonan'izao tontolo izao maneran-tany dia manao batemy amin'ny alàlan'ny fandrobohana tanteraka. Mandritra izany fotoana izany dia eken'ny Fiangonana ny fomba fanaovana batisa hafa.

Ny tandindon'ny batemy dia mampiseho antsika "fa ny toetsika taloha dia niaraka nohomboana taminy hanimbana ny vatan'ny ota mba tsy hanompoantsika intsony ny ota" (Romana 6,6: 6,8). Ny Batisa dia mampahatsiahy antsika fa tahaka ny nahafatesan'i Kristy sy ny nitsanganany tamin'ny maty, dia maty ara-panahy miaraka aminy koa isika ary atsangana miaraka aminy (Rom 5,8: XNUMX). Ny batisa dia fanehoana hita maso ny fanomezan'Andriamanitra antsika ary maneho "fa Kristy maty ho antsika raha mbola mpanota isika" (Romana XNUMX: XNUMX).

Ny Sakafo fanasan'ny Tompo koa dia manaporofo ny fitiavana feno fahafoizan-tena, ny asa famonjena avo indrindra. Ny tandindona ampiasaina dia maneho ny vatana tapaka (mofo) sy ny ra mandriaka (divay) mba ho voavonjy ny olombelona.

Raha nanangana ny Sakafo Harivan'ny Tompo i Kristy dia nizara ny mofo tamin'ny mpianany ary hoy izy: "Raiso, hano, ity no tenako izay homena [tapaka] ho anao" (1 Kôr 11,24:6,48). Jesosy no mofon'aina, "ny mofo velona izay avy any an-danitra" (Jao 58: XNUMX-XNUMX).
I Jesosy koa dia nanolotra ny vilia ary niteny hoe: "Misotroa izany rehetra izany, ity no rako amin'ny fanekena, izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka" (Mt 26,26-28). Io no "ran'ny fanekena mandrakizay" (He 13,20:10,29). Noho izany, amin'ny tsy firaharahana na ny tsy firaharahana na ny fandavana ny lanjan'ny rà amin'ity fanekena vaovao ity dia fanararaotana ny fanahin'ny fahasoavana (Heb XNUMX:XNUMX).
Tahaka ny batisan'ny batisa dia maka tahaka sy fandraisana anjara matetika amin'ny fahafatesan'i Kristy sy ny fitsanganan'i Kristy, dia toy izany koa ny Fanasan'ny Tompo dia famerenana miverimberina sy fandraisana anjara amin'ny vatana sy ny ran'i Kristy izay natokana ho antsika.

Mipetraka ny fanontaniana momba ny pasipaoro. Ny Paska dia tsy mitovy amin'ny fanasan'ny Tompo satria hafa ny tandindona ary satria tsy maneho ny famelan-keloka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izany. Ny Paska dia fanao isan-taona ihany koa fa ny Sakafo Harivan'ny Tompo dia “azo raisina isaky ny mihinana izany mofo izany sy misotro amin'ny kapoaka” (1 Korintiana 11,26:XNUMX).

Ny ran'ny zanak'ondrin'ny Paska dia tsy nariana hamela ny ota satria ny biby dia tsy afaka manaisotra ota intsony (He 10,11:2). Ny fomba fanao amin'ny sakafo Paska, amin'ny alin'ny fifohazana atao amin'ny Jodaisma, dia tandindona ny fanafahana nasionaly ny Isiraely avy tany Ejipta (Eks. 12,42; Deot 5); tsy midika hoe famelan-keloka akory izy io.

Ny helok'ireo Isiraelita dia tsy voavela tamin'ny alàlan'ny fankalazana ny Paska. Novonoina i Jesosy tamin'io andro io izay novonoina ny zanak'ondrin'ny Paska (Jn 19,14:1), izay nanosika an'i Paoly hilaza hoe: "Fa manana ny zanak'ondrin'ny Paska koa isika, dia Kristy izay natao sorona" (5,7 Kor. XNUMX: XNUMX).

Fiaraha-monina sy ny fiarahamonina

Ny batisan'ny Tompo sy ny fanasan'ny Tompo koa dia maneho taratra ny firaisana sy ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.

Amin'ny alàlan'ny "Tompo iray, ny finoana, iray ny batisa" (Efes 4,5: 6,5) dia “nifandray taminy ny mpino ary nanjary tahaka azy tamin'ny fahafatesany” (Romana XNUMX: XNUMX). Rehefa atao batisa ny mpino dia mino ny Fiangonana fa nandray ny Fanahy Masina izy.

Amin'ny alàlan'ny fandraisana ny Fanahy Masina dia atao batisa anaty vondrom-piangonana ny kristiana. "Fa fanahy iray ihany isika rehetra dia fanahy iray, na jiosy na Grika, andevo na tsy andevo, ary samy manana fanahy iray ihany isika rehetra" (1 Korintiana 12,13:XNUMX).

I Jesosy dia tsy handao na hanadino ny fiombonan'ny Fiangonana, izany hoe ny tenany (Rom 12,5: 1; 12,27 Kor. 4,1:2; Ef 13,5: 28,20--1) (He 10,16: 17; Mt XNUMX:XNUMX). Io fandraisana anjara mavitrika amin'ny vondrom-piarahamonina Kristiana io dia hamafisina indray amin'ny alàlan'ny fandraisana mofo sy divay eo amin'ny latabatra an'ny Tompo. Ny divay, ny tsodrano fitahiana, dia tsy "fiombonan'ny ran'i Kristy" sy mofo ihany, "fiombonan'ny vatan'i Kristy", fa izy ireo koa dia fandraisana anjara amin'ny fiainana iraisan'ny mpino rehetra. "Koa iray ihany ny tenantsika iray satria miara-mofo iray isika rehetra" (XNUMX Kôr XNUMX: XNUMX-XNUMX).

famelan-keloka

Ny Fanasan'ny Tompo sy ny batisa dia fandraisana anjara hita amin'ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Rehefa nandidy ny mpanara-dia azy hanao batemy i Jesosy na aiza na aiza nalehany tamin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina (Mt 28,19:2,38), dia torolalana ny hitondrana ny mpino ao amin'ny vondron'izay nahazo famelan-keloka. batisa. Ny Asa XNUMX:XNUMX dia manazava fa ny batisa dia "famelana heloka" ary noho ny fandraisana ny fanomezana ny Fanahy Masina.

Rehefa "tafatsangana amin'i Kristy" isika (izany hoe, atsangana amin'ny ranon'ny batisa ho fiainana vaovao ao amin'i Kristy), dia tokony hifamela isika, toy ny namelan'ny Tompo ny helontsika (Kol 3,1.13: 4,32-XNUMX; Ef XNUMX). Ny batisa dia midika fa manome famelan-keloka isika ary mahazo famelan-keloka.

Ny Sakafo Harivan'ny Tompo dia antsoina matetika hoe "firaisana" (manamafy ny fiheverantsika fa manana fiarahana amin'i Kristy sy ny mpino hafa isika amin'ny alàlan'ny marika). Fantatra amin'ny anarana hoe "Eokaristia" (avy amin'ny grika hoe "fisaorana" satria i Kristy no nisaotra talohan'ny nanome mofo sy divay).

Rehefa miara-misotro ny divay sy ny mofo isika dia manambara amim-pankasitrahana ny fahafatesan'ny Tompontsika noho ny famelan-kelokay mandra-piverin'i Jesosy (1 Kor. 11,26:XNUMX), ary miara-miombona am-pifandraisana amin'ny olo-masina sy amin'Andriamanitra isika. Mampahatsiahy antsika izany fa ny famelan-keloka dia midika fa mandray anjara amin'ny dikan'ny soron'i Kristy isika.

Tandindomin-doza isika raha mitsara olon-kafa tsy mendrika ny famelan-kelok'i Kristy na ny famelan-kelokay manokana. Hoy i Kristy hoe: "Aza mitsara, mba tsy hotsaraina ianareo" (Mt 7,1: 1). Izany ve no tian'i Paoly resahina ao amin'ny 11,27 Korintiana 29: 5,23-24? Ary raha tsy mamela heloka isika dia tsy manavaka na mahatakatra fa ny vatan'ny Tompo dia ho vaky ny famelana ny olona rehetra? Ka raha tonga eo amin'ny alitara fanaovana sakramenta isika ary manana mangidy ary tsy mamela heloka, dia mihinana sy misotro ny singa amin'ny fomba tsy mendrika isika. Ny fiankohofana marina dia mifamatotra amin'ny famelan-keloka (jereo koa ny Mt XNUMX: XNUMX-XNUMX).
Enga anie ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra ho eo amin'ny fomba fandraisana ny fanasan'ny Tompo.

famaranana

Ny batisan'ny Tompo sy ny sakramentan'ny Tompo dia fihetsika ara-pivavahana amin'ny fotoam-pivavahana manokana sy ny fiarahamonina izay maneho ny filazantsaran'ny fahasoavana. Mifandraika amin'ny mpino izy ireo satria notendren'i Kristy ho an'ny Soratra Masina ny nanokanany azy, ary izy ireo dia fitaovana fandraisana anjara mavitrika amin'ny fahafatesana sy fitsanganan'ny Tompontsika.

by James Henderson