Inona no fifanekena vaovao?

025 wkg bs ny baoritra vaovao

Amin'ny endriny fototra, ny fanekena iray dia mifehy ny fifandraisan'ny Andriamanitra sy ny zanak'olombelona amin'ny fomba mitovy amin'ny fifanarahana ara-dalàna na fifanarahana ara-dalàna. Ny fanekena vaovao dia mandeha satria maty i Jesosy no nanao ny tester. Ny fahazoana izany dia zava-dehibe ho an'ny mpino satria ny fampihavanana azontsika dia azo atao amin'ny alàlan'ny "ny rany teo amin'ny hazo fijaliana", ny ran'ny Fanekena Vaovao, ny ran'i Jesosy Tompontsika (Kolosiana 1,20).

Iza no hevitr'iza?

Zava-dehibe ny mahatakatra fa ny fanekena vaovao dia ny hevitr'Andriamanitra ary tsy hevitra izay noforonin'ny olombelona. Kristy dia nanambara tamin'ny mpianany tamin'ny nametrahany ny Fanasan'ny Tompo: "Ity no rako amin'ny fanekena vaovao" (Marka 14,24; Matio 26,28). Dies ist das Blut des ewigen Bundes» (Hebreo 13,20).

Ny mpaminany taloha dia nilaza mialoha ny fahatongavan'ity fanekena ity. Nosoratan'i Isaia ny tenin'Andriamnitra ho "ny lehilahy izay nohamavoin'ny olona sy maharikoriko ny hafa firenena, dia ilay mpanompo izay eo ambany fahefan'ny ... Niaro anao aho ary nanao fanekem-pihavanana ho an'ny vahoaka".Jesaja 49,7-8; siehe auch Jesaja 42,6). Dies ist ein klarer Hinweis auf den Messias, Jesus Christus. Durch Jesaja sagte Gott auch voraus: «Ich will ihnen den Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schliessen» (Isaia 61,8).

Niresaka momba izany koa i Jeremia hoe: "Indro, ho avy ny andro, hoy ny Tompo, hanao fanekena vaovao" aho fa tsy toy ny fanekena nataoko tamin'ny razany, rehefa noraisiko izy ireo hitarika azy ireo hiala tany Egypta »(Jeremia 31,31: 32). Dieser wird erneut als «ewiger Bund» bezeichnet (Jeremia 32,40).

Nanantitrantitra ny fomba mampihavanin'ity fanekena ity i Ezekiela. Nomarihiny tao amin'ny toko malaza ao amin'ny Baiboly momba ny "taolana malazo": "Ary tiako hanao fanekem-pihavanana amin'izy ireo, dia tokony ho fanekena mandrakizay amin'izy ireo" ("Ezk 37,26).

Fa maninona no misy fanekena?

Amin'ny endriny fototra, ny fanekena dia mamaritra ny fisakaizana eo amin'Andriamanitra sy ny zanak'olombelona amin'ny fomba mitovy amin'ny fifanarahana ara-dalàna na fifanarahana ara-dalàna.

Io no tokana amin'ireo fivavahana satria amin'ny andriamanitra kolontsaina ny andriamanitra taloha dia tsy misy ifandraisany amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ny Jeremia 32,38 dia miresaka ny maha-olona akaiky an'io fifanekena io: "Tokony ho oloko izy ireo ary tiako ho Andriamaniny".

Ny frets dia efa ary mbola ampiasaina amin'ny raharaham-barotra sy fifanakalozana ara-dalàna. Tamin'ny fotoan'ny Testamenta Taloha, na ny fanao Isiraelita na ny mpanompo sampy dia nahitana ny fanekena ny faneken'ny zanak'olombelona tamin'ny sorona rà na fombafomba somary kely kokoa mba hanamafisana ny fatorana sy ny toerana voalohany amin'ny fifanarahana. Androany isika dia mahita ohatra maharitra momba an'io fiheverana io rehefa mifanakalo peratra amin'ny fomba ny olona mba hanambarana ny faneken'izy ireo amin'ny fanekena ny fanambadiana. Eo ambanin'ny fitarihan'ny fiaraha-monina misy azy ireo, ny toetran'ny Baiboly dia nampiasa fanao isan-karazany mba hametrahana tombo-kase ny fifandraisan'izy ireo amin'Andriamanitra.

"Mazava fa ny hevitra momba ny fifanarahana amin'ny fifanarahana dia tsy vahiny amin'ny zanak'Israely, koa tsy mahagaga raha nampiasa an'io endriny io Andriamanitra mba hanambarana ny fifandraisany amin'ny olony" (Asa.Golding 2004: 75).

Ny fifanarahana nataon'Andriamanitra tamin'ny tenany sy ny olombelona dia mitovy amin'ny fifanarahana natao eo amin'ny fiaraha-monina fa tsy mitovy ny laharana. Ny fanekena vaovao dia tsy misy ny foto-kevitra momba ny fifampiraharahana sy ny fifanakalozana. Ankoatr'izay, Andriamanitra sy ny olona dia tsy mitovy. "Ny faneken'Andriamanitra dia mihoatra lavitra noho ny tetany an-tany"Golding, 2004: 74).

Ny ankamaroan'ny frets antika dia samy manana ny kalitao. Ohatra, ny fitondran-tena tadiavina dia mahazo fitahiana, sns .. Misy singa iray momba ny valifaty izay aseho amin'ny lafiny fepetra nifanarahana.

Karazana governemanta federaly dia fahazoan-dàlana federaly iray. Ao aminy no misy fahefana lehibe kokoa, toy ny mpanjaka iray, fa manome ny fankasitrahany ho an'ny olom-peheziny. Ity karazana fifanekena ity dia tena mitovy amin'ny fanekena vaovao. Nomen'Andriamanitra ny olombelona ny fahasoavany raha tsy misy fepetra mialoha. Eny tokoa, ny fampihavanana vita noho ny fandatsahan-dra amin'ity fanekena mandrakizay ity dia tsy nisy ny fanisan'Andriamanitra ny heloky ny olombelona (1 Korintiana 5,19). Ohne irgendeine Handlung oder irgendeinen Gedanken der Reue unsererseits starb Christus für uns (Romana 5,8). Gnade geht dem christlichen Verhalten voraus.

Ahoana ny amin'ireo fanekena ara-Baiboly hafa?

Ny ankamaroan'ny manam-pahaizana ara-baiboly dia mamantatra fanekena efatra farafahakeliny hafa ankoatra ny Fanekena Vaovao. Ireo no faneken'Andriamanitra tamin'i Noa, Abrahama, Mosesy ary Davida.
Nanazava tamin'izy ireo i Paoly tao amin'ny taratasiny ho an'ny Kristiana Jentilisa tany Efesosy fa "olon-tsy fantatra ivelan'ny fanekena" izy ireo, fa ao amin'i Kristy kosa izy ireo "izay lavitra, dia manakaiky ny ran'i Kristy" ("Efesiana 2,12: 13), izany hoe amin'ny alan'ny fanekem-pihavanana Vaovao, izay ahafahan'ny fampihavanana ho an'ny olona rehetra.

Ireo fanekena tamin'i Noa, Abrahama, ary David dia ahitana fampanantenana tsy misy fepetra izay tanteraka mivantana amin'i Jesosy Kristy.

«Mieritreritra aho fa sahala tamin'ny andron'i Noa tamin'ny nianianako fa tsy tokony hisidina ambonin'ny tany intsony ny ranon'i Noa. Noho izany dia nianiana aho fa tsy ho tezitra aminao intsony ary tsy hitebiteby aminao intsony. Fa ny alàlan'ny tendrombohitra hianjera, ny havoana kosa, fa ny fahasoavako tsy hiala aminao, ary ny faneken'ny fiadanako tsy mba hianjera, hoy Jehovah ny famindramponao »(Isaia 54,9: 10).

Nanambara i Paoly fa Kristy dia taranaky ny fampanantenan'i Abrahama, ary noho izany ny mpino rehetra dia mpandova ny fahasoavana mamonjy (Galatiana 3,15-18). «Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheissung Erben» (Galatiana 3,29). Die Bundeszusagen in Bezug auf die Linie Davids (Jeremia 23,5; 33,20-21) dia tanteraka tamin'i Jesosy, "ilay fakan'i Davida sy" ny mpanjakan'ny fahamarinana (Apokalipsy 22,16).

Ny faneken'i Mosesy, antsoina koa hoe ny fanekena taloha, dia misy fepetra. Ny fepetra dia ho avy ny fitahiana raha manaraka ny lalàn'i Mosesy voamarina ny Isiraelita, indrindra ny lovan'ny Tany Nampanantenaina, ny fahitana fa notanterahin'i Kristy ara-panahy: «Ary izany no mahatonga azy ho mpanelanelana amin'ny fanekena vaovao, amin'ny fahafatesany efa natao mba hanavotana ireo fandikan-dalàna eo ambanin'ny fanekena voalohany izay mahazo ny lova mandrakizay nampanantenaina »(Hebreo 9,15).

Ara-tantara, nahitana famantarana manondro ny fitohizan'ireo andaniny roa tonta ny frets. Ireo famantarana ireo koa dia ilazana ny fanekena vaovao. Ny mariky ny fanekena tamin'i Noa sy ny famoronana, ohatra, ny avana, ny fizarana hazavana maro loko. I Kristy no fahazavan'izao tontolo izao (Jaona 8,12:1,4; 9 ny).

Ny famantarana an'i Abrahama dia voafora (Deoteronomia 1: 17,10-11). Dies verknüpft sich mit dem Konsens der Gelehrten in Bezug auf die Grundbedeutung des hebräischen Wortes berith, das mit Bund übersetzt wird, ein Begriff, der mit schneiden zu tun hat. Der Ausdruck «einen Bund schneiden» wird manchmal immer noch benutzt. Jesus, der Same Abrahams, wurde gemäss dieser Praxis beschnitten (Lioka 2,21). Paulus erklärte, dass die Beschneidung für den Gläubigen nicht mehr länger physisch, sondern geistlich ist. Unter dem Neuen Bund «gilt die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht» (Romana 2,29; jereo ihany koa ny Filipiana 3,3).

Ny Sabata dia famantarana ihany koa nomena ny fanekena Mosesy (Deoteronomia 2: 31,12-18). Christus ist die Ruhe von all unseren Werken (Matthäus 11,28-30; Hebräer 4,10). Diese Ruhe ist zukünftig als auch gegenwärtig: «Denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, würde Gott nicht danach von einem andern Tag geredet haben. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes» (Hebreo 4,8: 9).

Ny fanekem-pihavanana vaovao koa dia manana famantarana, ary tsy avana na voafora na Sabata. "Koa ny Tompo mihitsy no hanome famantarana ho anao: indro, manan'anaka ny virijina ka hiteraka zazalahy izay hantsoiny hoe Imanoela" (Isaia 7,14). Der erste Hinweis, dass wir Gottes Volk des Neuen Bundes sind, besteht darin, dass Gott gekommen ist, um in der Form seines Sohnes, Jesus Christus, unter uns zu wohnen (Matio 1,21:1,14; Jaona).

Ny Fanekena Vaovao dia misy koa fampanantenana. "Ary indro," hoy i Kristy, "hampidiniko aminao ny zavatra nampanantenain'ny raiko" (Lioka 24,49), ary io fampanantenana io dia fanomezana avy amin'ny Fanahy Masina (Apostelgeschichte 2,33; Galater 3,14). Gläubige werden im Neuen Bund «mit dem Heiligen Geist, der verheissen ist, welcher das Unter-pfand unseres Erbes ist» versiegelt (Efesiana 1,13: 14). Ein wahrer Christ wird weder durch rituelle Beschneidung noch durch eine Reihe von Verpflichtungen gekennzeichnet, sondern durch das Innewohnen des Heiligen Geistes (Romana 8,9). Die Idee des Bundes bietet eine Bandbreite und eine Tiefe von Erfahrung, in der Gottes Gnade buchstäblich, bildlich, symbolisch und durch Analogien verstanden werden kann.

Iza amin'ireo frets mbola miasa?

Ireo fifanekena rehetra voalaza etsy ambony dia fintinina amin'ny voninahitry ny fanekena vaovao mandrakizay. I Paoly kosa dia mampiseho izany rehefa mampitaha ny faneken'i Mosesy, antsoina koa hoe fanekena taloha, miaraka amin'ny Fanekena Vaovao.
I Paoly dia nanoritra ny faneken'i Mosesy ho "birao mitondra fahafatesana ary izay voasokitra vato misy soratra" (2. Korinther 3,7; siehe auch 2. Mose 34,27-28), und sagt, dass, obwohl er einst herrlich war, «nicht für Herrlichkeit zu achten ist gegenüber dieser überschwänglichen Herrlichkeit», ein Hinweis auf das Amt des Geistes, mit anderen Worten, dem Neuen Bund (2 Korintiana 3,10). Christus ist «grösserer Ehre wert als Mose» (Hebreo 3,3).

Ny teny grika ho an'ny fanekena, diatheke, dia manome heviny vaovao vaovao. Manampy trotraka ny refin'ny fifanarahana, izay fe-potoana na sitrapony farany. Ny teny berith dia tsy nampiasaina amin'io heviny io tao amin'ny Testamenta Taloha.

Ilay mpanoratra ny taratasy ho an'ny Hebreo dia mampiasa an'io fanavahana io grika. Ny Mosesy sy ny fanekena vaovao dia toy ny sitrapo ihany. Ny Fanekena Mosesy dia ny sitrapo voalohany, izay foanana rehefa voasoratra ny faharoa. "Maka ny voalohany izy mba hahafahany mampiasa ny faharoa" (Hebreo 10,9). «Denn wenn der erste Bund untadelig gewesen wäre, würde nicht Raum für einen andern gesucht» (Hebreo 8,7). Der Neue Bund ist «nicht wie der Bund gewesen, den ich mit ihren Vätern schloss» (Hebreo 8,9).

Koa Kristy no mpanelanelana amin'ny "fanekena tsara kokoa mifototra amin'ny fampanantenana tsara kokoa" (Hebreo 8,6). Wenn jemand ein neues Testament verfasst, verlieren alle vorherigen Testamente und ihre Bedingungen ihre Wirkung, egal wie herrlich sie waren, sie sind nicht mehr bindend und für ihre Erben nutzlos. «Indem er sagt: «einen neuen Bund», erklärt er den ersten für veraltet. Was aber veraltet und überlebt ist, das ist seinem Ende nahe» (Hebreo 8,13). Daher können die Formen des Alten nicht als eine Bedingung für die Teilhabe am Neuen Bund gefordert werden (Anderson 2007: 33).

Mazava ho azy: «Satria raha misy ny sitrapo dia tsy maintsy nisy ny fahafatesan'ny olona izay nanao ny sitrapony. Satria ny sitrapo iray dia vao manomboka manan-kery amin'ny fahafatesana; tsy mbola matanjaka io raha mbola velona ilay nanao azy »(Hebreo 9,16: 17). Zu diesem Zweck starb Christus, und wir erhalten die Heiligung durch den Geist. «Nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi» (Hebreo 10,10).

Ny fahitsiana ny rafitra fanaovana sorona amin'ny Fanekena an'i Mosesy dia tsy misy fiantraikany "satria tsy azo atao ny manaisotra ny ota amin'ny alàlan'ny ran'ny omby sy osy" (Hebreo 10,4), ary na izany aza, ny voalohany dia foanana mba hahafahany mampiasa ny faharoa (Hebreo 10,9).

Na iza na iza nanoratra ny taratasy ho an'ny Hebreo dia tena miahiahy fa ny mpamaky azy no nahafantatra ny dikan'ny fampianaran'ny Testamenta Vaovao. Tadidinao ve fa tamin'ny ahoana no tamin'ny fifanekena taloha tamin'ny andro izay nandà an'i Mosesy? "Raha misy mandika ny lalàn'i Mosesy, dia tsy maintsy maty izy raha tsy misy vavolombelona roa na telo" (Hebreo 10,28).

"Manasazy lehibe tokoa ny sazy heverinao fa mendrika ny manitsakitsaka ny Zanak'Andriamanitra ary mieritreritra fa maloto ny ran'ny fanekena izay nanamasinana azy sy hanaratsiana ny fanahin'ny fahasoavana" (Hebreo 10,29)?

famaranana

Ny fanekena vaovao dia mandeha satria maty i Jesosy no nanao ny tester. Zava-dehibe ho an'ny mpino ny fahazoana izany satria ny fampihavanana azontsika dia azo atao amin'ny alàlan'ny "ny rany teo amin'ny hazo fijaliana", ny ran'ny Fanekena Vaovao, ny ran'i Jesosy Tompontsika (Kolosiana 1,20).

by James Henderson