Inona ny hafatr'i Jesosy Kristy?

019 wkg bs ny filazantsaran'i jesosy kristy

Ny filazantsara no vaovao mahafaly momba ny fanavotana amin'ny alàlan'ny fahasoavan'Andriamanitra miorina amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Ny hafatra dia ny nahafatesan'i Kristy noho ny fahotantsika, fa nalevina izy, natsangana tamin'ny andro fahatelo aorian'ny Soratra Masina, ary avy eo dia niseho tamin'ny mpianany. Ny filazantsara no vaovao mahafaly izay ahafahantsika miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny asa famonjena nataon'i Jesosy Kristy (1 Korintiana 15,1: 5-5,31; Asa. 24,46:48; Lioka 3,16: 28,19-20; Jaona 1,14:15; Matio 8,12:28,30 -31; Marka XNUMX: XNUMX-XNUMX; Asan’ny Apostoly XNUMX:XNUMX; XNUMX: XNUMX-XNUMX).

Inona ny hafatr'i Jesosy Kristy?

Jesosy dia nilaza fa ny teny nolazainy dia tenin'ny fiainana (Jo 6,63:3,34). "Ny fampianarany" dia avy amin'Andriamanitra Ray (Jn 7,16; 14,10; XNUMX), ary ny faniriany hiaina ao amin'ny mpino.

I John, izay tafavoaka tamin'ny apôstôly hafa dia nilaza izao fampianaran'i Jesosy izao: “Izay mihoatra noho ny tsy ampianarin'i Kristy dia tsy manana Andriamanitra; Izay mitoetra ao amin'ity fampianarana ity dia manana ny ray sy ny zanany ”(2Joh 9).

"Fa antsoinao hoe Tompo, Tompoko, ary aza manao izay lazaiko aminao," hoy i Jesosy (Lioka 6,46). Ahoana no ahafahan'ny kristiana mitaky ny hanekena ny fitondran'i Kristy nefa tsy miraharaha ny teniny? Ho an'ny kristiana dia ny fankatoavana no nitarika an'i Jesosy Kristy Tompontsika sy ny filazantsarany (2 Korintiana 10,5: 2; 1,8Th XNUMX).

Toriteny teo an-tendrombohitra

Manomboka amin'ny Toriteny eo an-tendrombohitra i Kristy (Mt 5,1 7,29; Lioka 6,20 49) amin'ny fanazavana ny toetra ara-panahy izay tokony heken'ny mpanara-dia azy. Ny mahantra ara-panahy izay voataonan'ny fahantran'ny hafa ka mampalahelo azy ireo; ny malemy fanahy noana sy mangetaheta ny fahamarinana, mpamindra fo izay madio am-po, mpampihavana izay enjehina noho ny fahamarinana - manankarena ara-panahy sy sambatra ny olona toy izany, izy ireo no "masin'ny tany" ary manome voninahitra ny Ray any an-danitra (Mt 5,1: 16-XNUMX).

Nampitahain'i Jesosy avy eo ny toromarika rehetra momba ny Testamenta Vaovao (izay "efa nolazaina tamin'ny taloha") amin'ny zavatra lazainy amin'ireo izay mino azy ("nefa lazaiko aminao"). Mariho ireo fitenin'ny fampitahana ao amin'ny Matio 5,21: 22-27, 28-31, 32-38, 39-43, ary 44-XNUMX.

Mampiditra an'io fampitahana io izy amin'ny filazany fa tsy tonga handika ny lalàna izy fa hanatanteraka izany (Mt 5,17:3). Araka ny noresahina tao amin'ny Fianarana Baiboly 24,44, i Matio dia mampiasa ny teny hoe "fanatanterahana" amin'ny fomba ara-paminaniana, fa tsy amin'ny heviny hoe "mitazona" na "mandinika". Raha tsy nahatanteraka ny taratasy kely rehetra sy ny teboka rehetra nampanantenaina an'i Jesosy i Jesosy, dia ho fitaka izy. Izay rehetra voasoratra tao amin'ny lalàna, ny mpaminany sy ny soratra masina [salamo] momba ny Mesia dia tsy maintsy tanteraka ara-paminaniana ao amin'i Kristy (Lk XNUMX:XNUMX).

Ho antsika, tena ilaina ny tenin'i Jesosy. Niresaka momba ireo "didy ireo" ao amin'ny Matio 5,19:XNUMX - "ireo" mifandraika amin'izay efa ho ampianariny, raha oharina amin'ireo "ireo" izay mifandraika amin'ny didy napetraka teo aloha.

Ny fijeriny azy no ivon'ny finoana sy fankatoavana ny kristiana. Ny fampiasany fampitahana dia nandidy ny mpanara-dia azy hankatò ny teniny i Jesosy fa tsy hampiditra lafiny amin'ny Lalàn'i Mosesy izay tsy ampy (ny fampianaran'i Mosesy momba ny famonoana, ny fanitsakitsaham-bady, na ny fisaraham-panambadiana ao amin'ny Mt 5,21: 32-5,33), na tsy manan-danja (fampianaran'i Mosesy momba ny fianianana) ao amin'ny Mt 37-5,38), na manohitra ny fomba fijeriny ara-pitondran-tena (i Mosesy dia nampianatra momba ny fahamarinana sy ny fitondran-tena amin'ny fahavalo ao amin'ny Mt 48-XNUMX).

Ao amin'ny Matio 6, ny Tompontsika, izay "mamorona ny endriny, ny atiny ary ny tanjon'ny finoantsika" (Jinkins 2001: 98), dia manohy manavaka ny kristianisma amin'ny finoana.

Ny tena fiantrana [ny fitiavana] dia tsy mampiseho ny fanaovan-tsoa azony mba hahazoana fiderana, fa manompo tsy amin-tena (Mt 6,1: 4-6,5). Ny vavaka sy ny fifadian-kanina dia tsy maodely amin'ny sarin'ny besinimaro fa amin'ny alàlan'ny toetra manetry tena sy masina (Mt 18-6,19). Izay tadiavintsika na ho azontsika dia tsy ny tanjona na ny fiahian'ny fiainana. Ny zava-dehibe dia ny fitadiavana ny fahamarinana izay natombok'i Kristy tao amin'ny toko teo aloha (Mt 34: XNUMX-XNUMX).

Nifarana tamin'ny toriteny ny toriteny tamin'ny Matio 7. Ny Kristiana dia tsy tokony hitsara ny hafa amin'ny hitsara azy ireo satria mpanota koa izy ireo (Mt 7,1: 6-7,7). Andriamanitra Raintsika dia te-hitahy antsika amin'ny fanomezana tsara ary ny finiavana ao ambadin'ny lahateniny amin'ireo lalàna taloha sy ny mpaminany dia ny hitondrantsika ny hafa tahaka ny tiantsika hitondrana antsika (Mt 12: XNUMX-XNUMX) ).

Ny fiainan'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fanaovana ny sitrapon'ny Ray (Mt 7,13: 23-7,24), izay midika fa mihaino sy manao ny tenin'i Kristy isika (Mt 17,5:XNUMX; XNUMX: XNUMX).

Ny fandresenao ny zavatra inoanao amin'ny zavatra hafa noho ny lahateninao dia ny fananganana trano eo amin'ny fasika izay hirodana rehefa tonga ny tafiotra. Ny finoana mifototra amin'ny lahatenin'i Kristy dia tahaka ny trano naorina teo ambony vatolampy, teo amin'ny fototra mafy orina izay afaka mahatanty ny fotoam-pitsapana (Mt 7,24: 27-XNUMX).

Ity fampianarana ity dia nahagaga ny mpihaino (Mt 7,28: 29-5,20) satria ny lalàn'ny Testamenta Taloha dia hita ho fototra iorenan'ny Fariseo. Nilaza i Kristy fa ny mpanara-dia azy dia tokony handroso lavitra ary hanorina ny finoany ao Aminy fotsiny (Mt 5:32,4). Kristy, tsy lalàna, no vato izay nihirahan'i Mosesy (Deot 18,2; Sl 1; 10,4 Kor 1,17). “Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy; ny fahasoavana sy ny fahamarinana dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ”(Jo XNUMX:XNUMX).

Tsy maintsy hateraka indray ianao

Raha tokony nampitombo ny lalàn'i Mosesy, izay antenaina ho an'ny raby (mpampianatra fivavahana jiosy) dia i Jesosy no nampianatra zavatra hafa tsy toy ny zanak'Andriamanitra. Nanao fanamby ny eritreritry ny mpihaino sy ny fahefan'ny mpampianatra azy izy ireo.

Nandeha nanambara izy hoe: “Mihevitra ny Soratra Masina ianareo satria mihevitra fa manana fiainana mandrakizay ao amin'izy ireo; ary izy no manambara ahy; nefa tsy tianareo manatona Ahy fa manana fiainana ianareo ”(Jao 5,39: 40-1). Ny fandikana ny Testamenta taloha sy Vaovao dia tsy mitondra fiainana mandrakizay, na dia aingam-panahy aza izy ireo hanampy antsika hahatakatra ny famonjena sy ny fanehoantsika ny finoantsika (araky ny noresahina tamin'ny fandinihana XNUMX). Mila manatona an'i Jesosy isika hahazoantsika fiainana mandrakizay.

Tsy misy loharanom-panampiana hafa. Jesosy dia "làlana sy fahamarinana ary fiainana" (Jo 14,6: XNUMX). Tsy misy lalana mankany amin'ny ray raha tsy amin'ny alàlan'ny zanakalahy. Ny famonjena dia misy ifandraisany amin'ny fahatongavantsika amin'ilay olona fantatra hoe Jesosy Kristy.

Ahoana ny fomba ahatongavantsika amin'i Jesosy? Ao amin'ny Jaona 3, Nikodemosy dia nankany amin'i Jesosy amin'ny alina hahalala bebe kokoa momba ny fampianarany. Gaga i Nikodemosy raha hoy i Jesoa taminy: "Tsy maintsy hateraka indray ianao" (Jao 3,7: XNUMX). "Ahoana no hanaovana an'izany?", Hoy i Nikodemosy, "afaka niteraka indray ve ny renintsika?"

Jesosy dia niresaka momba ny fanovana ara-panahy, ny famerenan'ny taonan'ny hery miavaka, nateraka avy "ambony", izay fandikana ny teny grika "indray" ao amin'ity fizarana ity. "Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay" (Jao 3,16:5,24). Dia notohizan’i Jesosy tamin’ny alalan’ny teny hoe: "izay mandre ny teniko ka mino Izay naniraka ahy dia manana fiainana mandrakizay" (Jo XNUMX: XNUMX).

Manam-pinoana io. Jaona Mpanao Batisa dia nilaza fa izay mino ny zanaka dia manana fiainana mandrakizay (Jo 3,36:1). Ny finoana an'i Kristy no fiandohana "tsy ateraka indray amin'ny vanim-potoana efa simba fa tsy hita maso (1,23Pt XNUMX), fiandohan'ny famonjena.

Ny mino an'i Kristy dia midika hoe mihevitra i Jesosy fa "Kristy, Zanak'Andriamanitra velona" (Mt 16,16:9,18; Lk 20: 8,37-6,68; Asa 69:XNUMX), izay "manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay" (Jn XNUMX-XNUMX).

Ny mino an'i Kristy dia midika hoe mihevitra i Jesosy fa Andriamanitra izay

  • Tonga nofo ary niara-nonina teo amintsika (Jaona 1,14:XNUMX).
  • nohomboana tamin ’ny hazo fijaliana fa« amin ’ny fahasoavan’Andriamanitra dia tokony hanandrana fahafatesana ho an’ ny rehetra »(He 2,9: XNUMX).
  • "Efa maty hamonjy ny olona rehetra, ka tsy honina intsony ny olona monina, fa izay maty sy nitsangana ho azy ireo" (2 Korintiana 5,15).
  • "Ny ota dia maty indray mandeha indray mandeha" (Rom 6,10:1,14) sy "izay ananantsika fanavotana, dia ny famelan-keloka" (Kol XNUMX: XNUMX).
  • "Maty ka tonga velona indray, fa tompon'ny maty sy ny velona" (Rom 14,9).
  • "Izay eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, dia niakatra tany an-danitra, ary ny anjely sy ny mahery ary mahery no manoa azy" (1 Pt 3,22).
  • “Nasandratra ho any an-danitra” ary “hiverina indray” izy rehefa “niakatra tany an-danitra” (Asan’ny Apostoly 1,11:XNUMX).
  • "Hitsara ny velona sy ny maty amin'ny bika aman'endriny sy ny fanjakany» (2 Tim 4,1: XNUMX).
  • "Hiverina ety an-tany handray ny mpino" (Jaona 14,1 4).

Amin'ny fanekena an'i Jesosy Kristy amin'ny finoana rehefa naneho ny tenany Izy dia "ateraka indray".

Mibebaha, ary ataovy batisa

Jaona Mpanao Batisa nanambara: "Mibebaha ary minoa ny filazantsara" (Mk 1,15)! Jesosy dia nampianatra fa izy, ny Zanak 'Andriamanitra sy ny Zanak' olona, ​​dia "manam-pahefana hamela heloka eto an-tany" (Mk 2,10:9,6; Mt XNUMX). Izany no filazantsara izay nirahin'Andriamanitra ny zanany lahy ho famonjena izao tontolo izao.

Ny fibebahana [fibebahana] dia nampidirina tao anatin'ity hafatra ity momba ny famonjena: "Tonga hiantso ny mpanota aho fa tsy ny marina" (Mt 9,13:3,10). Isaky ny fisafotofotoana rehetra no nohamafisin'i Paoly: "Tsy misy marina, tsy misy na iray aza" (Rom XNUMX:XNUMX). Mpanota daholo isika izay miantso ny fibebahana i Kristy.

Ny fibebahana dia antso miverina amin'Andriamanitra. Raha ny ara-bakiteny dia ara-dalàna ny maha-olombelona fa tafasaraka amin'Andriamanitra. Tahaka ny zanaka amin'ny tantaran'ny zanaka adala ao amin'ny Lioka 15, ny lehilahy sy ny vehivavy dia nanalavitra an'Andriamanitra. Tahaka ny nasehony tamin'ity tantara ity, dia matahotra ny hiverenantsika any aminy ny raim-pianakaviana. Ny fanalavirana ny tena amin'ny ray no fiandohan'ny ota. Ny fanontaniana momba ny ota sy ny andraikitra kristiana dia ho resahana amin'ny fampianarana Baiboly amin'ny ho avy.

Ny fomba tokana mankany amin'ny ray dia amin'ny alàlan'ny zanakalahy. Hoy i Jesosy: “Ny raiko rehetra dia nomen'ny raiko ahy; ary tsy misy mahalala tsara ilay zanaka lahy afa-tsy ny ray ihany; ary tsy misy mahalala ny ray afa-tsy ny zanakalahy ary izay tian'ny zanany hanambara izany ”(Mt 11,28:XNUMX). Ny fiandohan'ny fibebahana dia ny hialantsika amin'ny lalana fantatra mankany amin'ny famonjena ary mitodika any amin'i Jesosy.

Ny fankatoavana an'i Jesosy ho Mpamonjy, Tompo sy Mpanjaka ho avy dia manamarina amin'ny lanonana batisa. Kristy dia manome toromarika antsika fa ny mpianany dia tokony hatao batisa “amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina”. Ny batisa dia fanehoana ivelany ivelany ny adidy anaty mba hanaraka an'i Jesosy.

Tao amin'ny Matio 28,20:XNUMX, dia nanohy i Jesosy: “... ampianaro hitandrina izay rehetra nandidiako anao. Ary indro, momba anao isan'andro Aho mandra-pahatongan'ny faran'izao tontolo izao. " Amin'ny ankamaroan'ny ohatra ao amin'ny Testamenta Vaovao, ny fampianarana dia nanaraka ny batisa. Mariho fa nilaza mazava i Jesosy fa namela didy ho antsika Izy, araka ny nohazavaina tao amin'ny Toriteny teo an-tendrombohitra.

Mitohy ny fibebahana eo amin'ny fiainan'ny mpino rehefa manatona an'i Kristy. Ary araky ny nolazain'i Kristy dia homba antsika hatrany hatrany. Fa ahoana? Ahoana no ahafahan'i Jesosy miaraka amintsika ary amin'ny fomba ahoana no hisehoan'ny fibebahana manan-danja? Ireo fanontaniana ireo no horesahina amin'ny fandehany manaraka.

famaranana

Nanazava i Jesosy fa tenin'ny fiainana ny teniny ary mitaona ny mpino izy ireo amin'ny fampahafantarana azy ny lalana mankany amin'ny famonjena.

by James Henderson