Fanomezana tsara

Fanomezana tsara tarehy 485Ny apostoly James dia nanoratra tao amin'ny taratasiny hoe: "Ny fanomezana tsara rehetra sy ny fanomezana tonga lafatra rehetra dia midina avy any ambony, avy amin'ny Rain'ny Fahazavana, izay tsy misy fiovana, na fiovana ny mazava sy ny maizina" (Jak 1,17 LUT).

Rehefa mibanjina ireo fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra aho dia mahita fa mamoaka fiainana izy. Ny hazavana, ny voninahitry ny natiora, ny fiposahan'ny volamena, ny loko mamirapiratra amin'ny masoandro eo ambonin'ny tampon-dranona misy kodiarana, ny maintso maniry any anaty ala, ny ranomasina loko amin'ny kianja feno voninkazo. Mahita zavatra maro hafa izay ankafahintsika rehetra raha toa ka manokana fotoana ho azy ireo isika. Manome antsika betsaka ireo zavatra rehetra ireo Andriamanitra, na inona na inona finoana anananao. Ny mpino, ny tsy mino an'Andriamanitra, ny agnostika, ny tsy mpino ary ny mpino hafa, izy rehetra dia afaka mahazo ireo fanomezana tsara ireo. Andriamanitra mampilatsaka ny orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Manome ireo fanomezana tsara ireo ho an'ny olona rehetra izy.

Saintsaino izay fahaiza-manao mahavariana amin'ny olona, ​​na eo amin'ny sehatry ny teknolojia, fananganana, fanatanjahan-tena, mozika, literatiora, ny zava-kanto ary tsy hita ny lisitra. Nomen'Andriamanitra fahaiza-manao amin'ny olona rehetra. Ny olona avy amin'ny fiandohana rehetra dia nahazo fitahiana be dia be. Avy aiza ny fahaiza-manao avy aminy, raha tsy avy amin'ny Rain'ny Fahazavana, izay manome ny fanomezana tsara rehetra?

Etsy ankilany, be ny fijaliana sy ny alahelo eto amin'izao tontolo izao. Voasarika ho isan’ny fankahalana, ny fitiavam-bola, ny lozisialy ary ny zavatra miteraka fahoriana lehibe ny olona. Ianao ihany no mila mijery an'izao tontolo izao sy ny fomba firaharany ara-politika mba hahitana ny maha-zava-dehibe azy izany. Hitantsika ny tsara sy ny ratsy eo amin'izao tontolo izao ary ny toetran'ny olombelona.

Inona ny fanomezana mahafinaritra omen'Andriamanitra ny mpino izay mifanena amin'ny tsara sy ratsy eto amin'ity tontolo ity? Ireo no olona izay nitodihan'i James handrisika azy ireo hahita izany ho antony tena miavaka ho sambatra rehefa tsy maintsy mandia fitsapana isan-karazany izy ireo.

ny famonjena

Voalohany indrindra aloha dia hoy ny tenin'i Jesoa fa izay mino ny Zanaka lahitokan'Andriamanitra dia voavonjy. Voavonjy amin'ny inona? Voavonjy amin'ny tambin'ny ota izy, dia ny fahafatesana mandrakizay. Toy izany koa, i Jesosy dia niresaka momba ny mpamory hetra izay mijanona ao amin'ny tempoly ary mitsoka amin'ny tratrany ary nilaza hoe: "Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko, ry mpanota!"

Azo antoka ny famelan-keloka

Mampalahelo fa noho ny hadisoana nataontsika dia miady amin'ny fiainana amin'ny fahamelohana aho. Ny sasany dia manandrana manamarina ny helony, fa mbola mijanona ho azy ihany.

Betsaka ny antony mahatonga ny fahadisoantsika taloha tsy mamela antsika ho irery. Izany no antony mahatonga ny olona sasany mankany amin'ny psikolojia mba hitady vahaolana. Tsy misy ny torohevitry ny olombelona afaka manao izay avelan'ny rà nalain'i Jesosy. Amin'ny alalàn'i Jesosy ihany no ahafahantsika mahazo antoka fa voavela ny zava-drehetra, amin'ny lasa sy ankehitriny ary na amin'ny ho avy aza. Afaka ao amin'i Kristy ihany isika. Arak'izay nolazain'i Paoly dia tsy misy fanamelohana ho an'ireo izay ao amin'i Kristy (Rom 8,1: XNUMX).

Ankoatr'izay, dia manana ny toky isika fa raha manota indray ary "miaiky ny fahotantsika, mahatoky sy marina izy, fa hamela ny fahotantsika ary manadio antsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra" (1 Jaona 1,9: XNUMX).

Ny Fanahy Masina

Jesosy koa dia nilaza fa ny Rain'ny Fahazavana sy Mpanome fanomezana Tsara dia hanome antsika ny fanomezana ny Fanahy Masina - mihoatra lavitra noho izay azon'ny ray aman-dreny olombelona atao. Nanome toky ny mpianany izy fa handeha izy, saingy efa tanteraka ny fampanantenan-drainy, araka ny faminaniana ao amin'ny Joela 3,1: XNUMX, izay nitranga tamin'ny Pentekosta. Nidina taminy ny Fanahy Masina ary efa tao ary niaraka tamin'ireo kristiana mino rehetra hatramin'izay.

Rehefa manaiky an'i Kristy isika ary mandray ny Fanahy Masina, dia tsy nahazo fanahy tahotra, fa fanahy mahery, fitiavana, ary fahamalinana (2 Tim 1,7: XNUMX). Io hery io dia ahafahantsika manohitra ny fanafihan-dratsy, manohitra azy, ka dia mandositra antsika izy.

ny fitiavana

Ny Galatiana 5,22: 23-1 dia mamaritra ny vokatry ny Fanahy Masina ao amintsika. Misy endrika sivy amin'ity voankazo ity, atomboka amin'ny fitiavana ao anaty fitiavana. Satria tianay Andriamanitra aloha, dia afaka "tia ny Tompo Andriamanitsika amin'ny fontsika rehetra sy ny namantsika tahaka ny tenantsika" isika. Tena zava-dehibe ny fitiavana hany ka nanoratra famaritana momba izany ao amin'ny 13 Korintiana XNUMX i Paoly ary namariparitra hoe inona no azontsika ianarana amin'izany. Nofeheziny fa misy zavatra telo mijanona - finoana, fanantenana ary fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'izy ireo.

Ny fahatsapan-tena iraisana

Izany dia mamela antsika hiaina toy ny zanak'Andriamanitra velona amin'ny fanantenana famonjena, famonjena ary fiainana mandrakizay. Rehefa mijaly ny olana dia mety ho lasa misavoritaka isika ary tsy hanary toky intsony fa raha miandry ny Tompo isika dia hitondra antsika.

Taorian'ny fitopolo taona niainako izay nahafahako miaina fiainana sambatra amin'ny maha Kristiana feno fanoloran-tena, dia afaka mandray anjara amin'ny tenin'i King David aho: "Ny marina dia tokony hijaly, fa ny Tompo kosa manampy azy amin'izany rehetra izany" (Sl 34,20:38,4). Nisy fotoana tsy haiko ny nivavaka, ka tsy maintsy niandry mangina aho ary rehefa nitodika ny lasa dia hitako fa tsy irery aho. Na dia nanontany momba ny fisian'Andriamanitra aza aho, dia niandry tamim-paharetana izy hanampy ahy hivoaka amin'ny krizy ary navelany hijeriko aho mba hahitako ny halehiben'ny voninahiny sy ny zavatra noforoniny. Tao anatin'ny toe-javatra toy izany dia nanontany an'i Joba izy hoe: "Taiza ianao tamin'ny nanorenako ny tany?" (Joba XNUMX: XNUMX).

Ny fandriampahalemana

Hoy koa i Jesosy: “Avelako ho aminareo ny fiadanako, ny fiadanako no omeko anareo. […] Aza matahotra ny fonao ary aza matahotra ”(Jao 14,27:XNUMX). Amin'ny fotoan-tsarotra indrindra, dia manome antsika fiadanana izay mihoatra lavitra amin'ny fahatakarana.

Ny fanantenana

Noho izany dia omeny antsika ny fiainana mandrakizay ho fanomezana faran'izay tsara indrindra ary fanantenana mahafaly ny hiaraka aminy mandrakizay, ka tsy hisy fanaintainana sy fanaintainana ary hipetraka ny ranomaso rehetra (Apo 21,4).

Ny famonjena, ny famelan-keloka, ny fandriam-pahalemana, ny fanantenana, ny fitiavana ary ny fahatsapana iraisana dia vitsivitsy monja amin'ireo fanomezana tsara nampanantenaina ny mpino. Tena misy ianao. Tena marina noho i Jesosy rehetra i Jesosy. Famonjenantsika, famelan-kelokantsika, fiadanantsika, fanantenantsika, fitiavana ary fahatsapanay iraisana - ilay fanomezana tsara indrindra sy tonga lafatra izay avy amin'ny Ray.

Ny olona tsy mpino, na tsy mino an'Andriamanitra, na agnostika na mpino hafa, dia tokony hankafy ireo fanomezana tsara ireo ihany koa. Amin'ny fanekena ny tolotra famonjena amin'ny alàlan'ny fahafatesana sy fitsanganan'i Jesosy Kristy ary matoky fa hanome azy ireo ny Fanahy Masina Andriamanitra dia hanana fiainana vaovao sy fifandraisana masina miaraka amin'ilay Andriamanitra telo izay manome ny fanomezana tsara rehetra. Ny safidy dia anao.

Nataon'i Eben D. Jacobs


PDFFanomezana tsara