Jesosy: Ny Fanjakan'Andriamanitra

515 Jesosy ny fanjakan'andriamanitra Inona no zavatra lehibe indrindra amin'ny fiainanao? Iees jesosy izany Io ve ny teboka ifantohananao, tebokao, linchpin, ny teboka fototry ny fiainanao? Jesosy no ivon'ny fiainako. Raha tsy misy azy dia tsy manana aina aho, ary raha tsy misy azy dia tsy misy miasa amin'izay lalana mahitsy. Saingy amin'i Jesosy, mahasambatra ahy ny miaina ao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra.

Taorian'ny porofo fa Jesosy dia ilay Mesia, Ilay mpitondra ny hafatr'Andriamanitra, Kristy, dia manamafy aminao aho: «Miara-miaina amin'i Jesosy ao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra ianao, satria ao anatinao, eo afovoanay».

Nanontany an'i Jesosy ny Farisiana hoe rahoviana no ho avy ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy ny navaliny: "Ny fanjakan'Andriamanitra tsy ho avy amin'ny fanao izay ekena amin'ny famantarana ivelany. Ary tsy azo atao koa ny miteny hoe: Indreto! Misy eto! Na: tsy eo! Tsy eo, ny Fanjakan'Andriamanitra dia eo aminao. Na: "Jereo, ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo" (Lioka 17, 20-21, Fandikan-tenin'ny Genève vaovao).

Vao saika nanomboka nanambara ny fanjakan'Andriamanitra tamin'ny fahefana i Jesosy dia tonga ny Fariseo. Niampanga azy ho niteny ratsy izy ireo na dia nilaza ny marina taminy aza izy. Nijoro ho vavolombelona tamin'ny filazantsarany fa tonga ny fotoana ary tonga ny fanjakan'Andriamanitra (aorian'ny Marka 1,14-15). Tao amin'ny Loharanon'i Jakôba, dia nisy vehivavy avy any Samaria tonga haka rano. Nanomboka ny resaka nifanaovana taminy i Jesosy: "Omeo rano aho!" "Hoy ny navalin'i Jesosy: Raha fantatrao hoe inona ny fanomezana avy amin'Andriamanitra sy ilay milaza aminao hoe: Omeo aho hosotroina, dia ianao no nangataka taminy, ary hanome rano anao loharano, rano velona. Fa na iza na iza misotro ny rano izay homeko azy dia tsy hangetaheta intsony. Ny rano izay nomeko azy dia ho loharano ao aminy izay mikoriana mandraka ankehitriny ny fiainana mandrakizay » (Jaona 4,9: 14 Fandikana ny Genève vaovao).

Jesosy dia manolotra anao ny làlan'ny fiainany koa mba hikoriana tsy tapaka eo aminao sy manodidina anao, izao ary mankany amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny fitsanganana amin'ny maty. «Fa ho avy ny fotoana, eny, efa tonga sahady, Andriamanitra dia hivavaka amin'Andriamanitra ho Ray, dia olona feno ny Fanahy ary nanaiky ny fahamarinana. Fanahy dia Andriamanitra ary izay te hivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana » (Jaona 4,23: 26 Fandikana ny Genève vaovao).

Ahoana no ivavahanao an'Andriamanitra amin'ny fanahy sy ny fahamarinana? Hoy i Jesosy: "Izaho no voaloboka no voalobokao!" Raha mijanona ao amin'ny voalobohan'i Jesosy ianao dia hamoa ianao, hamoa bebe kokoa, eny be ny voankazo. Tokony hampiasa ny voankazo nomen’i Jesosy anao ianao, mba hampidiranao ny mpiara-monina aminao. Ny fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharetana, hatsaram-po, hatsaram-po, tsy fivadihana, fahalemem-panahy ary fifehezan-tena, ny fomban'Andriamanitra, tsy vitan'ny Fanahy fotsiny fa fanehoana ny fitiavanao ny namanao. Ny loharanom-pitiavana, Jesosy, izay mikoriana tsy tapaka, dia tsy ho maina intsony fa kosa hikoriana amin'ny fiainana mandrakizay. Mihatra izany ankehitriny sy amin'ny ho avy, izay hita ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fahafenoany.

Amin'ny alalanao, i Jesosy dia manambara ny tenany amin'ny vadinao, ny zanakao ary ny ray aman-dreninao, ny namanao sy ny mpiara-belona aminao, na dia samy hafa aza izy ireo. Tian’i Jesosy ny fitiavany izay miboiboika aminao, hamakivaky anao hatrany amin’ireo manaraka anao. Te hizara an'io fitiavana io amin'ny olon-tianao ianao, satria tianao indrindra toy ny tenanao.

Ianao sy izaho dia manana fanantenana velona satria ny fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty dia manome lova tsy mety lo: fiainana mandrakizay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nifantoka tamin'io aho: momba an'i Jesosy ao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra.

Nataon'i Toni Püntener


PDFJesosy: Ny Fanjakan'Andriamanitra