Universe

518 an'izao rehetra izao Rehefa namoaka ny teoria ankapobeny momba ny relativité i Albert Einstein tamin’ny 1916, dia nanova mandrakizay ny tontolon’ny siansa izy. Ny iray amin'ireo zava-baovao lehibe indrindra hitany dia mahakasika ny fanitarana tsy an-kijanona izao rehetra izao. Io zava-misy mahagaga io dia mampahatsiahy antsika tsy ny halehiben’izao rehetra izao, fa ny fanambaran’ny mpanao salamo koa hoe: “Fa tahaka ny haavon’ny lanitra ambonin’ny tany no ametrahany ny fahasoavany hanapaka izay matahotra azy. Tahaka ny halavitry ny maraina sy ny hariva no avelany ho amintsika ny fahadisoantsika » (Salamo 103,11- iray).

Eny, tena mahatoky tokoa ny fahasoavan'Andriamanitra noho ny sorona an'ny zanany lahitokana, dia Jesosy Tompontsika. Ny fandrafetana ny mpanao salamo "hatreto atsinanana dia avy any andrefana" dia misafidy mihoatra noho ny eritreretintsika amin'ny marika izay mihoatra ny zava-drehetra izay takatry ny saina. Vokatr'izany dia tsy misy olona afaka hieritreritra hoe hatraiza ny halalin'ny fanavotana ataontsika ao amin'i Kristy, indrindra rehefa handinika izay tafiditra amin'izany ianao. Ny fahotantsika no mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Saingy ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia nanova ny zava-drehetra. Ny elanelana misy eo amin'Andriamanitra sy isika dia mihidy. Ary Andriamanitra nampihavanin'izao tontolo izao ho azy ao amin'i Kristy.

Asaina isika hiaraka amin'ny fianakaviany, ilay fifandraisana tonga lafatra amin'i Andriamanitra Triune mandritra ny mandrakizay. Maniraka antsika ny Fanahy Masina izy hanampy antsika hanatona azy sy hametraka ny fiainantsika eo ambany fiahiany mba hahafahantsika manahaka toa an’i Kristy.

Rehefa amin'ny fijerinao ny lanitra dia tadidio fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia mihoatra ny haben'ny elan'izao rehetra izao ary na ny elanelana lavitra indrindra fantatra aza dia fohy amin'ny halehiben'ny fitiavany antsika.

nataon'i Joseph Tkach


PDFUniverse