Amin'ny toerana mety amin'ny fotoana mety

536 amin'ny toerana mety Nandritra ny fivorian'ny mpivarotra iray tao amin'ny fivarotana iray, nisy mpiasa iray nilaza tamiko ny paikadiny: "Tokony ho ao amin'ny toerana mety ianao amin'ny fotoana mety." Nieritreritra aho fa tetikady tsara tokoa izany. Na izany aza, ny zavatra iray manontolo dia mora lazaina fa vita. Efa teo amin'ny toerana mety aho tamin'ny fotoana mety - ohatra, nandritra ny fitsangantsanganana amoron-dranomasina aho tany Aostralia ary nahita andian'olona izay vao nahita trozona. Andro vitsy talohan'izay dia nahavita nahita vorona tsy fahita firy aho, i Hans nihomehy. Tsy tianao ve ny ho eo amin'ny toerana mety amin'ny fotoana mety? Indraindray dia kisendrasendra no mitranga izany, fa hafa kosa valin'ny vavaka. Zavatra tsy ahafahantsika mikasa na mifehy.

Raha eo amin'ny toerana mety isika amin'ny fotoana mety, dia misy olona manome azy io amin'ny kintana iray kintana ary ny hafa kosa dia miantso azy fotsiny hoe tsara vintana. Tian'ireo mpino ny miantso ny toe-javatra toy izany "ny fitsabahan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika" satria mino izy ireo fa voarohirohy tamin'ity raharaha ity Andriamanitra. Ny fitsabahan'Andriama- nitra dia mety ho toe-javatra rehetra izay toa nampifangaroan 'Andriamanitra, na ho an' ny olona na ho tsara. "Fantatsika anefa fa ireo tia an'Andriamanitra dia manompo ny zavatra rehetra amin'ny tsara indrindra, ireo izay nantsoina taorian'ny fanapahan-keviny" (Romana 8,28). Io andinin-tsoratra fanta-daza sy indraindray tsy takatra io dia tsy voatery hoe ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainantsika dia tarihin'Andriamanitra ary fehezin'Andriamanitra. Na izany aza, mandrisika antsika hikaroka ny tsara indrindra izy na dia amin'ny fotoan-tsarotra sy zava-doza aza.

Rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy dia nanontany tena ihany koa ny mpanara-dia azy hoe ahoana no hampisy io zavatra niainana mampivarahontsana io. Ny sasany tamin'ireo mpianany dia niverina tamin'ny fiainany taloha ary niasa ho mpanarato satria nametra-pialana izy ireo fa ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana dia midika fa ny fiafaran'i Jesosy sy ny nanirahana azy. Nandritra ireo telo andro teo anelanelan'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana sy ny fitsanganana amin'ny maty dia toa very ny fanantenana rehetra. Saingy rehefa nianatra ny mpianatra sy ny fantatsika androany dia tsy nisy very na dia teo amin'ny hazofijaliana aza, fa betsaka kokoa no nahazo. Ho an'i Jesosy, ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana dia tsy ny farany akory, fa ny fiandohana fotsiny. Andriamanitra dia efa nikasa hatrany am-boalohany fa hisy zavatra tsara hivoaka amin'ity toe-javatra toa tsy mety hitranga ity. Tsy fifanandrifian-javatra na fitsabanan'Andriamanitra izany, fa drafitr'Andriamanitra hatrany am-piandohana. Ny tontolon'ny tantaran'ny olombelona dia nitodika tany amin'io fiovana io. Izany no teboka ivon'ny drafitry ny fitiavana sy fanavotan'Andriamanitra.

Jesosy dia teo amin'ny toerana tena mety tamin'ny fotoana mety ary noho izany dia eo amin'ny toerana misy antsika foana isika. Tena ao amin'ny toerana tian'Andriamanitra anaovana antsika isika. Ao aminy sy amin'ny alalany no ahitantsika soa aman-tsara ao amin'ny Ray, Zanaka ary ny Fanahy Masina. Tiany ary navotany tamin'ny hery mitovy natsangan'i Jesosy tamin'ny maty. Tsy mila miahiahy isika raha misy vidiny ny fiainantsika ary misy fiovana eto an-tany. Na manao ahoana na manao ahoana ny fanantenana ny fiainana manodidina antsika, afaka mahazo antoka isika fa hiaraka ny zava-drehetra satria tian'Andriamanitra isika.

Tahaka ny nananganan'ny vehivavy sy ny mpianatra tamim-paniriana mafy nandritra ireo andro maizina telo ireo, dia indraindray manidina ao anatin'ny famoizam-po isika eo amin'ny fiainantsika manokana na ny ain'ny hafa satria tsy misy fanantenana hita. Fa Andriamanitra kosa handringana ny ranomaso rehetra ary hanome antsika fahatsarana tsara antenaina. Izany rehetra izany dia mitranga fotsiny satria tamin'ny toerana mety tamin'ny fotoana mety i Jesosy.

by Tammy Tkach