Fiainana tanteraka?

558 fiainana nahatanteraka Nolazain'i Jesosy mazava fa ho avy izy, ka izay afaka manaiky azy dia afaka miaina fiainana feno. Hoy izy: "Tonga Aho mba hananany fiainana be dia be" (Jaona 10,10). Manontany anao aho: "Inona ny fiainana tanteraka?" Rehefa fantatsika hoe manao ahoana ny fiainana manontolo, afaka mitsara raha tena marina ny fampanantenan'i Jesosy Kristy. Raha mijery io fanontaniana io avy amin'ny fomba fijerin'ny lafiny ara-batana fotsiny ianao dia tsotra ny valiny ary mety ho mitovy ihany izany na aiza na aiza toerana misy anao na mipetraka eo. Ny fahasalamana, ny firaisana ara-pianakaviana matanjaka, ny finamanana tsara, ny fidiram-bola ampy, ny mahaliana, ny fanamby ary ny fahombiazan'ny asa, ny fankatoavan'ny hafa, ny filazan'ny hafa, ny sakafo ara-pahasalamana, ny fialan-tsasatra ampy ho an'ny fialam-boly.
Raha nanova ny fomba fijerintsika isika ary nijery ny fiainana amin'ny fomba fijerin'ny Baiboly dia ho hafa be ilay lisitra. Miverina amin'ny mpamorona ny fiainana ary na dia ny olona tamin'ny voalohany aza nandà ny hiaina akaiky aminy, dia tia ny olona izy ary manana drafitra hitarika azy ireo hiverina any amin'ilay Rainy any an-danitra. Ity drafitra nampanantenaina momba ny famonjena avy amin'Andriamanitra ity dia aseho amintsika amin'ny tantaran'ny fifandraisan'Andriamanitra amintsika olombelona. Ny asan'i Jesosy Kristy zanany lahy dia niverina tamin'ny alalany. Tafiditra ao koa ny fampanantenan'ny fiainana mandrakizay izay mameno ny zava-drehetra, izay tarihintsika miaraka amin'ny fifandraisan-janaka be fitiavana.

Ny laharam-pahamehana izay mamaritra ny fiainantsika dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fomba fijerin'ny Kristiana, ary ny fahasamihafantsika amin'ny fiainana mahavita dia tena hafa mihitsy.
Eo an-tampon'ny lisitray dia mety ho fifandraisana mihavana amin'Andriamanitra, ary koa ny fanantenana fiainana mandrakizay, ny famelana ny helontsika, ny fahadiovan'ny fieritreretantsika, ny fahatsiarovan-tsaina mazava, ny fandraisana anjara amin'ny fikasan'Andriamanitra eto ary ankehitriny, ny taratry ny Andriamanitra Natiora amin'ny tsy fahalavorariana an'ity tontolo ity, ary koa ny mikasika ny olombelona mpiara-belona amintsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ny lafiny ara-panahy amin'ny fiainana tanteraka dia mandresy amin'ny faniriana ny fanatanterahana ara-batana sy ara-nofo.

Hoy i Jesosy: "Izay te hihazona ny fiainany no hahavery azy; ary na iza na iza no mamoy ny ainy noho ny amiko sy ny filazantsara dia hitandrina izany. Rehefa dinihina tokoa, inona no atao mba hanampiana ny olona handresy izao tontolo izao sy hanimba ny fanahiny? » (Marka 8,35-36). Noho izany dia azonao atao ny mametraka ny teboka rehetra ao amin'ny lisitra voalohany ho anao ary mbola manary fiainana mandrakizay - ho foana ny fiainana. Raha toa ka, afaka manolotra boky ho an'ny lisitra faharoa ho an'ny tenanao ianao, amin'ny fiainanao, na dia tsy mahita ny tenanao ho sambatra amin'ny olona rehetra ao amin'ny lisitra voalohany aza ianao, dia ho voatazona fahombiazana lehibe amin'ny fahatsapana ny hevitry ny teny.

Fantatsika avy amin'ny Testamenta Taloha fa nifandray akaiky tamin'ny foko Israely i Andriamanitra. Nohamafisiny tamin'ny alàlan'ny fanekena nataony tamin'izy ireo tany an-tendrombohitra Sinay. Tao anatin'izany ny fanoloran-tena hankatoavana ny didiny sy ny fitahiany raha toa ny fankatoavana na ny ozona izay ho azony avy amin'ny tsy fankatoavana (5 Mo 28; faha-3 Mo 26). Ireo fitahiana nampanantenaina fa hanaraka ny fanarahana ny fanekena dia tena ara-boajanahary - omby mahomby, fijinjana tsara, fandresena ny fahavalon'ny fanjakana na, amin'ny vanim-potoana orana, amin'ny orana.

Saingy Jesosy dia tonga nanao fanekena vaovao mifototra amin'ny fahafatesany nanao sorona teo amin'ny hazo fijaliana. Ity dia nifamatotra tamin'ny fampanantenany izay mihoatra lavitra noho ireo fitahiana ara-batana ny "fahasalamana sy fanambinana", izay nampanantenain'ny fanekena taloha dia nifarana tao amin'ny Tendrombohitra Sinay. Ny fanekena vaovao dia manana "fampanantenana tsara kokoa" (Hebreo 8,6), izay ao ny fanomezana ny fiainana mandrakizay, ny famelan-keloka, ny fanomezan'ny Fanahy Masina izay miasa ao anatintsika, ny fifandraisana akaiky an-janany amin'Andriamanitra, sy ny maro hafa. Ireo fampanantenana ireo dia mitazona fitahiana mandrakizay ho antsika - tsy ho an'ity fiainana ity fa mandritra ny fotoana rehetra.

"Ny fiainana tanteraka" izay natolotr'i Jesosy anao dia lehibe sy lalina kokoa noho ny fiainana tsara eto sy amin'izao fotoana izao. Irintsika rehetra ny miaina fiainana tsara eto amin'ity tontolo ity - tsy hisy olona te-haniry fanaintainana tsara amin'ny fahasalamana! Raha jerena avy amin'ny fomba fijery hafa ary nojerena avy lavitra dia lasa mazava fa ny fiainanao dia tsy misy dikany sy tanjona ao amin'ny harena ara-panahy ihany. Mbola mahatoky amin'ny teniny i Jesosy. Mampanantena anao “fiainana tena feno” izy - ary omeny anao izao.

by Gary Moore