Ny fanahin'ny fahamarinana

586 ny fanahin'ny fahamarinana Ny alina nosamborina i Jesosy, dia niresaka tamin'ny mpianany i Jesosy fa handao azy izy nefa mandefa mpanentana hanatona azy ireo. «Tsara ho anao fa lasa aho. Satria raha tsy mandeha aho dia tsy ho tonga any aminao ilay mpionona. Fa raha handeha aho dia halefako aminao » (Jaona 16,7). "Comforter" dia fandikana ny teny grika hoe "Parakletos". Tany am-boalohany no anarana ho an'ny mpisolovava izay miakatra raharaha na mitondra raharaha eny amin'ny fitsarana. Io mpampionona io dia ny Fanahy Masina nampanantenaina, izay tonga amin'izao tontolo izao tamin'ny fomba vaovao vaovao tamin'ny Pentekosta taorian'ny niakaran'i Jesosy. "Rehefa ho avy izy dia hampahiratra ny mason'izao tontolo izao hanota sy amin'ny fahamarinana ary ny fitsarana; ny amin'ny ota, mba tsy hinoany ahy; ny amin'ny fahamarinana, dia mankany amin'ny Ray aho ka tsy hitanao intsony ankehitriny; momba ny fitsarana: ny mpitsara an'izao tontolo izao dia tsaraina » (Jaona 16,8-11). Ny tontolo tsy mpino dia diso ao anatin'ny zavatra telo, hoy Jesosy: ota, fitsarana ary fitsarana. Saingy ny Fanahy Masina dia haharihary ireo lesoka ireo.

Ny zavatra voalohany dia ny ratsy fanahy tsy mino an'Andriamanitra dia ny ota. Mino izao tontolo izao fa ny mpanota tsy maintsy manonitra ny fahotany manokana amin'ny fanaovana asa tsara. Tsy misy fahotana izay tsy namelan'i Jesosy. Saingy raha tsy mino an'izany isika dia hitohy foana ny enta-meloka. Ny Fanahy milaza fa ny ota dia tsy finoana, izay aseho amin'ny fandavany ny mino an'i Jesosy.

Ny zava-dehibe faharoa an'izao tontolo izao dia ny fahamarinana. Mino izy fa hatsaram-panahy sy tsara toetra ny fahamarinana. Nefa hoy ny Fanahy Masina fa ny fahamarinana dia momba an'i Jesosy no fahamarinantsika fa tsy ny asa tsara ataontsika.

"Fa ny fahamarinana no lazaiko eo anatrehan'Andriamanitra, izay avy amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy ho an'izay mino. Satria tsy misy fahasamihafana eto: samy mpanota daholo izy ireo ary tsy manana voninahitra izay tokony ho eo anatrehan'Andriamanitra, ary tsy misy fahamendrehana manao fahasoavana amin'ny fahasoavany amin'ny alàlan'ny famonjena izay tonga tamin'i Kristy Jesosy » (Romana 3,22-24). Fa izao, ny Zanak'Andriamanitra dia niaina fiainana tonga lafatra sy mankatò ao amin'ny toerantsika, satria Andriamanitra sy olona, ​​amin'ny maha-iray antsika, ny fahamarinana avy amin'ny zanak'olombelona dia tsy afaka maneho afa-tsy ny fanomezana avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.

Ny zavatra fahatelo dia izao tontolo izao diso dia ny fitsarana. Izao tontolo izao dia milaza fa hihatra amintsika ny fitsarana. Saingy ny Fanahy Masina milaza fa ny fitsarana dia midika fa ny fahatongavan'ny ratsy.

«Inona no tianareo holazaina ankehitriny? Andriamanitra momba antsika, iza no hahatohitra antsika? Iza no tsy niaro ny zanany, fa natolony ho antsika rehetra, ahoana no tsy hanomezany antsika ny zavatra rehetra aminy? » (Romana 8,31-32).

Tahaka ny nolazain'i Jesosy, ny Fanahy Masina dia manala ny lainga eo amin'izao tontolo izao ary mitarika antsika amin'ny fahamarinana rehetra: Ny ota dia miorim-pinoana amin'ny tsy finoana, tsy amin'ny fitsipika, amin'ny lalàna na amin'ny lalàna. Avy amin'i Jesosy ny fahamarinana fa tsy avy amin'ny ezaka ataontsika sy ny zava-bitantsika. Ny fitsarana dia fanamelohana ny ratsy, fa tsy an'ireo izay natsangan'i Jesosy sy natsangana niaraka taminy. "Izy no nahatonga antsika ho mpanompo amin'ny fanekena vaovao - fanekena izay tsy mifototra amin'ny lalàna voarakitra an-tsoratra ihany, fa amin'ny asan'ny Fanahin'Andriamanitra. Satria ny lalàna mitondra fahafatesana, fa ny Fanahin'Andriamanitra no manome fiainana » (2 Korintiana 3,6).

Ao amin'i Jesosy Kristy ary ao amin'i Jesosy Kristy dia mihavana amin'ny Ray ianao ary mizara ny fahamarinan'i Kristy sy ny fifandraisan'i Kristy amin'ny Ray. Ao amin'i Jesosy ianao no zanaka malaky ny rainy. Vaovao mahafaly tokoa ny filazantsara!

nataon'i Joseph Tkach