Mbola tia antsika ve Andriamanitra?

617 Andriamanitra tia antsika ihany koa Ny ankamaroantsika dia efa namaky Baiboly nandritra ny taona maro. Tsara ny mamaky ireo andinin-tsoratra masina mahazatra ary aforeto ao toy ny lamba firakotra mafana izy ireo. Mety hitranga ny antony mahatonga antsika tsy hahafantatra ireo antsipiriany lehibe. Raha mamaky azy ireo amin'ny masontsika sy amin'ny fomba fijery vaovao isika, ny Fanahy Masina dia afaka manampy antsika hahita bebe kokoa ary mety hampahatsiahy antsika ireo zavatra hadinontsika.

Rehefa namaky indray ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly aho dia nahita andinin-teny mety ho novakianao nefa tsy noraharahianao loatra: "Ary efa-polo taona no niaretany tany an-efitra" (Asan'ny Apostoly 13,18:1984). Naheno an'ity andinin-tsaiko ity tao an-tsaiko aho ary naheno fa Andriamanitra dia tsy maintsy niaritra ny fitomaniana sy ny fitarainan'ny Isiraelita toy ny hoe enta-mavesatra be ho azy izy ireo.

Novakiako avy eo anefa ilay andinin-tsoratra masina: “Ary ianao koa nahatsapa ny nanampian'ny Tompo Andriamanitrao anao teny an-tany efitra. Hatramin'izao dia nitondrany anao toy ny nitondran'ny ray ny zanany » (Deoteronomia 5:1,31 fanantenana ho an'ny rehetra).

Tao amin'ny fandikan-teny vaovao an'ny Baiboly Lotera tamin'ny taona 2017, dia nilaza vao tsy ela akory izay: "Ary nitondra azy tany an'efitra nandritra ny efapolo taona izy (Asa. 13,18) na, araka ny fanazavan'i MacDonald Commentary, "Manomeza izay ilain'ny olona". Azo antoka fa nanao izany tamin'ny Isiraelita Andriamanitra, na dia teo aza ny fimonomononan'izy ireo.

Nisy jiro niseho tamiko. Mazava ho azy fa nikarakara azy ireo izy; nanana sakafo, rano sy kiraro tsy lany andro izy ireo. Na dia fantatro aza fa tsy ho noana Andriamanitra, tsy tsapako mihitsy fa akaiky sy lalina ny fiainany izy. Nampahery tokoa ny namaky fa nitondran'Andriamanitra ny olony toy ny itondran'ny ray ny zanany lahy.

Indraindray isika dia mahatsapa fa sahirana Andriamanitra mitondra antsika na marary amin'ny fiatrehana ireo olantsika sy ireo olana lalovantsika ankehitriny. Ny vavaka ataontsika dia toa tsy miova hatrany ary miverimberina foana amin'ny fahotana efa mahazatra antsika. Na dia mikorontana aza isika indraindray ary manao toy ny Isiraelita tsy mahay mankasitraka, Andriamanitra dia mikarakara antsika na be taraina aza isika; etsy ankilany, azoko antoka fa aleony misaotra azy toy izay mitaraina isika.

Ny kristiana amin'ny fanompoana manontolo andro, fa ny Kristiana rehetra manompo sy manohana olona amin'ny lafiny sasany, dia mety ho reraka sy ho may. Amin'ity toe-javatra ity dia manomboka mihevitra ny iray tam-po aminy ho toy ny Isiraelita tsy zaka izy, izay mety hitarika ny olona iray hametraka ny olany "mahasosotra" ho an'ny tenany. Ny hoe miaritra zavatra dia midika hoe mandefitra amin'ny zavatra tsy tianao na manaiky zavatra ratsy. Andriamanitra tsy mahita antsika tahak'izany! Zanany daholo isika ary mila fikarakarana feno fanajana, fangorahana ary fitiavana. Amin'ny fitiavany izay mikoriana ao amintsika dia afaka mitia ny mpiara-belona amintsika isika fa tsy miaritra azy ireo fotsiny. Raha ilaina dia afaka mitondra olona isika raha tsy ampy intsony ny herin'izy ireo eny an-dalana.

Avelao hampahatsiahy anao fa Andriamanitra dia tsy nikarakara ny olony tany an'efitra fotsiny, fa mitazona anao manokana koa amin'ny tanany be fitiavana. Mitondra anao hatrany hatrany Izy ary tsy mitsahatra ny mitia sy mikarakara anao, na dia mimenomenona aza ianao ka manadino ny mankasitraka. Ny fitiavan'Andriamanitra tsy misy fetra dia manodidina anao mandritra ny fiainanao, na fantatrao izany na tsia.

by Tammy Tkach