Divay fampakaram-bady

Divay fampakaram-bady 619 John, mpianatr'i Jesosy, dia nitantara tantara iray mahaliana izay nitranga tamin'ny fiandohan'ny asa fanompoan'i Jesosy tety an-tany. Jesosy dia nanampy ny fampakaram-bady noho ny henatra lehibe tamin'ny famadihana ny rano ho divay tena tsara indrindra. Tiako ny manandrana an'ity divay ity ary mifanaraka amin'i Martin Luther aho, izay nilaza fa: "Ny labiera dia asan'ny olona, ​​fa ny divay dia avy amin'Andriamanitra".

Na dia tsy milaza na inona na inona momba ny karazan-divay tao an-tsain'i Jesosy ny Baiboly rehefa nanova ny rano ho divay tamin'ny fampakaram-bady izy, dia mety ho "Vitis vinifera", izay karazany avy amin'ny ankamaroan'ny voaloboka izay ampiasaina amin'ny divay ankehitriny. no hamokarana. Ity karazana divay ity dia mamokatra voaloboka manana hoditra matevina sy vato lehibe kokoa ary mazàna mamy kokoa noho ny divay latabatra fantatsika.

Mahagaga aho fa ny fahagagana voalohany nataon'i Jesosy hanovana ny rano ho divay dia niseho tamim-pahatokisana tany amin'ny sehatra tsy miankina, nefa tsy tsikaritry ny ankamaroan'ny olona tao amin'ny fampakaram-bady akory. I Jaona dia nanonona ny fahagagana, famantarana nanambaran'i Jesosy ny voninahiny (Jaona 2,11). Ahoana anefa no nanaovany an'izany? Rehefa nanasitrana ny olona i Jesosy dia nanambara ny fahefany hamela ny ota. Rehefa nanozona ny aviavy izy dia nasehony fa hihatra amin'ny tempoly ny fitsarana. Tamin'ny fanasitranana tamin'ny Sabata dia nanambara ny fahefany amin'ny Sabata i Jesosy. Tamin'ny nananganana ny olona tamin'ny maty dia nanambara izy fa izy no fitsanganana amin'ny maty sy fiainana. Tamin'ny famahanana olona an'arivony no nanambarany fa mofon'aina izy. Tamin'ny fanomezana tamim-pahagagana tamin'ny sakafo hariva tamin'ny fampakaram-bady tao Kana dia nanazava mazava tsara i Jesosy fa izy no mihazona ny fanatanterahana ireo fitahiana lehibe avy amin'ny fanjakan'Andriamanitra. «Jesosy dia nanao famantarana maro hafa teo imason'ny mpianany izay tsy voasoratra amin'ity boky ity. Fa voasoratra izao, mba hinoanareo fa Jesosy no Kristy, Zanak'Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany, raha mino ianareo » (Jaona 20,30-31).

Tena zava-dehibe io fahagagana io satria nanome porofo ny mpianatr'i Jesosy tamin'ny voalohany fa tena Zanak'Andriamanitra tonga nofo izy izay nirahina hamonjy an'izao tontolo izao.
Rehefa misaintsaina an'io fahagagana io aho dia hitako ato an-tsaiko ny nanovan'i Jesosy antsika ho zavatra be voninahitra kokoa noho ny tsy nisy antsika tamin'ny asany mahafinaritra teo amin'ny fiainantsika.

Ny fampakaram-bady tao Kana

Andeha isika izao hijery ny tantara akaiky kokoa. Manomboka amin'ny fampakaram-bady any Kana, tanàna kely any Galilia izany. Toa tsy dia misy dikany loatra ilay toerana - fa ny mariazy. Ny fampakaram-bady no fety lehibe indrindra sy lehibe indrindra ho an'ny Jiosy - ny herinandro fankalazana dia naneho ny satan'ny fianakaviana vaovao eo amin'ny fiarahamonina. Ny fampakaram-bady dia fankalazana tokoa ka ny fanasana amin'ny fampakaram-bady dia matetika niresaka an-tsary tamin'ny famaritana ireo fitahiana tamin'ny vanim-potoana mesianika. Jesosy mihitsy no nampiasa ity sary ity mba hilazana ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fanoharana sasany.

Efa lany ny divay ary nampandre an'i Maria i Maria, ary hoy i Jesosy: “Ary inona no idiran'izany amiko sy ravehivavy? Tsy mbola tonga ny fotoako » (Jaona 2,4 ZB). Tamin'io fotoana io dia nanipika i John fa i Jesosy dia mialoha ny androny amin'ny zavatra ataony. Nanantena i Maria fa hanao zavatra i Jesosy satria nasainy nanao izay nasainy nataony ny mpanompo. Tsy fantatray raha fahagagana izy na fiolahana fohy mankany amin'ny tsenan-divay akaiky indrindra.

Fampiasana fombafomba

Hoy i John: “Nisy siny rano vato enina, toy ireo izay nampiasain'ny jiosy mba hanafahana azy ireo. Ny siny mitazona eo anelanelan'ny valopolo sy zato litatra isanisany » (Jaona 2,6 fandikana vaovao nataon'i Geneva). Ho an'ny fidiovana ataon'izy ireo dia aleon'izy ireo rano avy amin'ny kaontenera vato fa tsy ireo sambo vita amin'ny seramika. Ity ampahany amin'ny tantara ity dia toa manan-danja tokoa. Saika hataon'i Jesosy divay ny rano sasany ho fanaon'ny Jiosy. Alao an-tsaina ny zavatra mety hitranga raha te hisasa tanana indray ireo vahiny. Ho nijery ireo sambo rano izy ireo ary nahita ny tsirairay feno divay! Tsy nisy rano sisa tavela ho an'ny fombam-pivavahan'izy ireo. Noho izany, ny fanasana ara-panahy ny ota tamin'ny ràn'i Jesosy dia nanolo ny fanasana fombafomba. Jesosy dia nanao ireo fombafomba ireo ary nanolo azy ireo tamin'ny zavatra tsara kokoa - ny tenany. Avy eo dia nandroso divay ireo mpanompo ary nitondra izany tany amin'ny tompony, ary avy eo nilaza tamin'ny mpampakatra hoe: «Ny olona rehetra manome ny divay tsara aloha, ary rehefa mamo izy ireo, dia kely kokoa ; fa nitazona ny divay tsara ianao mandraka ankehitriny » (Jaona 2,10).

Nahoana araka ny eritreritrao no nandrakitra ireo teny ireo i John? Ho torohevitra amin'ny fanasana amin'ny ho avy na mba hampisehoana fa mahavita divay tsara i Jesosy? Tsia, ny tiako holazaina dia noho ny dikany an'ohatra. Ny divay dia tandindon'ny rany nalatsaka, izay mitondra ny famelana ny heloky ny zanak'olombelona rehetra. Ny ablutions ritual dia aloky ny tsara kokoa ho avy ihany. Jesosy nitondra zavatra vaovao sy tsara kokoa.

Ny fanadiovana ny tempoly

Mba hampitomboana an'ity lohahevitra ity dia lazain'i John amintsika ny fomba nandroahan'i Jesosy ireo mpivarotra hiala ny tokotanin'ny tempoly. Naveriny tao amin'ny tontolon'ny fivavahana jiosy ny tantara: "Efa akaiky ny Pasky ny Jiosy, ary Jesosy niakatra tany Jerosalema." (Jaona 2,13). Nahita olona tao amin'ny tempoly i Jesosy izay nivarotra biby sy nanakalo vola tao. Izy ireo dia biby izay natolotry ny mpino ho fanonerana ny famelana ny fahotana sy ny vola izay nampiasaina handoavana hetra any amin'ny tempoly. Nofehezin'i Jesosy ny kapoka tsotra ary nandroaka ny olona rehetra.

Mahagaga fa olona tokana no afaka nanenjika ireo mpivarotra rehetra. Heveriko fa fantatr'ireo mpivarotra fa tsy izy ireo teto ary maro amin'ny sarambabem-bahoaka no tsy maniry azy ireo eto. Jesosy dia nampihatra izay efa tsapan'ny olona ary fantatry ny mpivarotra fa maro an'isa izy ireo. Josephus Flavius ​​dia nitantara ny fiezahan'ny mpitarika jiosy hafa hanova ny fombafomba any amin'ny tempoly; amin'ireto tranga ireto dia nisy antsoantso toy izany teo amin'ny vahoaka ka nijanona ny ezaka. Jesosy dia tsy nanana na inona na inona tamin'ireo olona nivarotra biby hatao sorona na nanakalo vola ho an'ny fanolorana tempoly. Tsy nilaza na inona na inona momba ny saram-pifanakalozana naterak'izany izy. Ny noteneniny dia ilay toerana voafantina ho azy fotsiny: «Nasiany kofehy tamin'ny tady ary noroahiny ho any amin'ny tempoly izy ireo niaraka tamin'ny ondry sy omby ary narotsany ny vola tamin'ireo mpivarotra ary nandondona ny latabatra izy ary niresaka tamin'ireo izay namidy ny voromailala: Ento izany, fa aza atao fivarotana lehibe ny tranon'ny raiko! " (Jaona 2,15-16). Nahazo asa mahasoa izy ireo noho ny finoana.

Ny mpitarika ny finoana jiosy dia tsy nisambotra an'i Jesosy, fantatr'izy ireo fa nankatoavin'ny vahoaka ny zavatra nataony, fa nanontany azy izy ireo hoe inona no nanome azy ny zony hanao toy izao: «Inona no famantarana asehonao anay fa avelanao hanao izany? ? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: ravao ity tempoly ity, ary amin'ny hateloana dia hatsangako indray izy. (Jaona 2,18-19).

Tsy nanazava tamin'izy ireo i Jesoa hoe nahoana ny tempoly no tsy toerana mety hanaovana an'io karazana hetsika io. Jesosy dia niresaka momba ny vatany, izay tsy fantatry ny mpitarika jiosy. Tsy isalasalana fa noheverin'izy ireo fa mampihomehy ny valinteniny, nefa tsy nosamborin'izy ireo izy izao. Ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia naneho fa nahazo alalana hanadio ny tempoly izy, ary ny teniny dia efa nanondro ny fandravana azy io tsy ho ela.

«Dia hoy ny Jiosy: Ity tempoly ity dia natsangana tao anatin'ny enina amby efa-polo taona, ary hatsanganao ao anatin'ny hateloana va izy? Fa ny tempolin'ny vatany no nolazainy. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty Izy, dia tsaroan'ny mpianany fa nilaza izany Izy, dia mino ny Soratra Masina sy ny teny izay nolazain'i Jesosy » (Jaona 2,20-22).

I Jesoa dia namarana ny sorona natao tao amin'ny tempoly sy ireo fombafomba fanadiovana ary ny mpitondra jiosy dia nanampy azy tsy nahy nanandrana namotika azy. Tao anatin'ny telo andro, na izany aza, ny zava-drehetra manomboka amin'ny rano ka hatramin'ny divay sy divay ka hatramin'ny ràny dia azo ovaina ara-panoharana - ny fombafomba maty dia nanjary ny volo misy ny finoana farany. Asandratro ho voninahitr'i Jesosy ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ny verako.

nataon'i Joseph Tkach