ADN an'ny famoronana vaovao

612 dna an'ny famoronana vaovao Milaza amintsika i Paoly fa rehefa nivoaka avy tao amin’ny fasana i Jesosy tamin’ny andro fahatelo tamin’ny mangiran-dratsy tamin’ny maraina vaovao, dia tonga santatr’ilay zavaboary vaovao izy: “Fa ankehitriny Kristy kosa dia natsangana tamin’ny maty ho santatr’izay efa lavo. matory" (1. Korintiana 15,20).

Izany dia misy ifandraisany akaiky amin’ilay fanambarana izay nolazain’Andriamanitra tamin’ny andro fahatelo ao amin’ny Genesisy manao hoe: “Ary Andriamanitra nanao hoe: Aoka ny tany haniry, dia ahitra sy anana mamoa ary hazo mamoa eny ambonin’ny tany, izay samy mamoa araka ny voany avy. ny karazany misy ny taranany. Ary toy izao no niseho »(1. Mosesy 1,11).

Tsy mieritreritra an'izany isika rehefa mitsimoka amin'ny hazo terebinta ny akora ary mamokatra voatabia ireo zavamaniry voatabia. Io dia ao amin'ny ADN (fampahalalana momba ny fototarazo) an'ny zavamaniry. Fa ankoatry ny famoronana ara-batana sy ny fisainana ara-panahy, ny vaovao ratsy dia hoe nandova ny ADN'i Adama isika rehetra ary nandova ny voankazo avy amin'i Adama, ny fandavana an Andriamanitra sy ny fahafatesana, avy aminy. Isika rehetra dia manana fironana handà an'Andriamanitra ary handeha amin'ny làlan-kalehantsika.

Ny vaovao tsara dia izao: “Tahaka ny ahafatesan’ny olona rehetra ao amin’i Adama no ahaveloman’ny olona rehetra kosa ao amin’i Kristy.” (1. Korintiana 15,22). Izany no ADN vaovao ho antsika, ary izao no voantsika, izay, araka ny karazany, dia: “Feno ny vokatry ny fahamarinana amin’ny alalan’i Jesosy Kristy ho voninahitra sy fiderana an’Andriamanitra” (Filipiana). 1,11).
Ankehitriny, amin'ny maha-vatan'i Kristy antsika, miaraka amin'ny Fanahy ao amintsika, dia mamokatra ireo voankazo isan-karazany isika - ny karazan'i Kristy. Jesosy dia nampiasa ny endriny ho toy ny voaloboka ary isika toy ny sampana izay hamoazany, ireo voankazo mitovy amin'ny hitantsika fa nananany ary ankehitriny dia novokariny tao amintsika.

“Mitoera ato amiko ary Izaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy, raha tsy miraikitra amin’ny voaloboka, dia toy izany koa ianareo, raha tsy miray amiko. Izaho no voaloboka, ianareo no sampany. Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be; fa raha tsy Izaho dia tsy mahay manao na inona na inona ianareo » (Jaona 15,4-5). Ity no ADN noforoninay vaovao.

Afaka matoky ianao fa na eo aza ny fihemorana, andro ratsy, herinandro ratsy, ary ny fahatafintohinana tsindraindray, ao anatin'ny famoronana faharoa, ny famoronana vaovao, dia hamokatra "karazana karazany" ianao. Ny vokatry ny Jesosy Kristy, izay fanananao, ianao dia ao aminy, ary izay velona ao aminao.

by Hilary Buck