ADN an'ny famoronana vaovao

612 dna an'ny famoronana vaovao Nilaza tamintsika i Paoly, rehefa nivoaka avy tao am-pasana i Jesosy tamin'ny andro fahatelo tamin'ny marainan'ny andro vao maraina, dia izy no voaloham-bokatra ny famoronana vaovao: "Fa ankehitriny Kristy dia natsangana tamin'ny maty ho santatr'izay efa nodi-mandry" (1 Korintiana 15,20).

Izy io dia mifandray akaiky amin'ny fanambarana izay nolazain'Andriamanitra tamin'ny andro fahatelo tamin'ny fototarazo: «Ary hoy Andriamanitra: Aoka ny tany hiakatra, ahitra sy anana mamoa, ary hazo mamoa amin'ny tany, samy mamoa araka ny karazany avy. izay misy ny voan'izy ireo. Ary toy izao » (Genesisy 1:1,11).

Tsy mieritreritra an'izany isika rehefa mitsimoka amin'ny ôaka ny akora ary mamokatra voatabia ireo zavamaniry voatabia. Ao amin'ny ADN izany (ny fampahalalana momba ny fototarazo) ny zavamaniry. Fa ankoatry ny famoronana ara-batana sy ny fisainana ara-panahy, ny vaovao ratsy dia hoe nandova ny ADN'i Adama isika rehetra ary nandova ny voankazo avy amin'i Adama, ny fandavana an Andriamanitra sy ny fahafatesana, avy aminy. Isika rehetra dia manana fironana handà an'Andriamanitra ary handeha amin'ny làlan-kalehantsika.

Ny vaovao tsara dia: "Tahaka ny ahafatesan'ny olona rehetra ao amin'i Adama no ahaveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'i Kristy" (1 Korintiana 15,22). Io no ADN vaovao misy antsika ary io no voankazo, izay araka ny karazany avy: "Feno ny vokatry ny fahamarinana amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy ho voninahitr'Andriamanitra" (Filipiana 1,11).
Ankehitriny, amin'ny maha-vatan'i Kristy antsika, miaraka amin'ny Fanahy ao amintsika, dia mamokatra ireo voankazo isan-karazany isika - ny karazan'i Kristy. Jesosy dia nampiasa ny endriny ho toy ny voaloboka ary isika toy ny sampana izay hamoazany, ireo voankazo mitovy amin'ny hitantsika fa nananany ary ankehitriny dia novokariny tao amintsika.

«Mitoera ao amiko, ary Izaho ao aminareo. Tahaka ny sampany tsy afaka mamoa ho azy raha tsy mijanona eo amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy mijanona amiko. Izaho no voaloboka, ianareo no rantsana. Izay mitoetra ao amiko, ary Izaho ao aminy kosa dia mamoa be. satria raha tsy misy ahy dia tsy afaka manao n'inona n'inona » (Jaona 15,4-5). Ity no ADN vaovao noforonintsika.

Afaka matoky ianao fa na eo aza ny fihemorana, andro ratsy, herinandro ratsy, ary ny fahatafintohinana tsindraindray, ao anatin'ny famoronana faharoa, ny famoronana vaovao, dia hamokatra "karazana karazany" ianao. Ny vokatry ny Jesosy Kristy, izay fanananao, ianao dia ao aminy, ary izay velona ao aminao.

by Hilary Buck