Manana safidy ny olombelona

618 ny olombelona dia manana safidy Raha ny fahitana ny olombelona dia matetika no tsy mahazo an'izao tontolo izao ny heriny sy ny sitrapony. Matetika loatra ny olona dia mampiasa ny heriny hifehezana ary mametraka ny sitrapony amin'ny hafa. Ho an'ny zanak'olombelona rehetra, ny herin'ny hazofijaliana dia hevitra hafahafa sy hadalana. Ny fihevitry ny fahefana laika dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny Kristiana ary hiteraka fandikana diso ny soratra masina sy ny hafatry ny filazantsara.

"Ity dia tsara sady ankasitrahana eo imason'Andriamanitra, Mpamonjy antsika, Izay maniry ny famonjena ny olona rehetra ka tonga amin'ny fahalalana ny marina" (1 Timoty 2,3: 4). Ireo andinin-tsoratra masina ireo dia mety hitarika ny olona hino fa Andriamanitra mahery indrindra ary satria te hamonjy ny olona rehetra izy dia tsy maintsy manara-dia azy. Hampiasainy ny heriny sy ny sitrapony amin'ny fomba iray mba hanerena azy ireo hanana fahasambarana ary noho izany dia hampiharina ny famonjena manerantany. Fa tsy izany no toetran'Andriamanitra!

Na dia mahery aza Andriamanitra, ny heriny sy ny sitrapony dia tsy maintsy takarina ao anatin'ny fetra napetrany samirery. Manomboka amin'ny Genesisy ka hatramin'ny Apôkalipsy, manomboka amin'i Adama sy Eva ka hatrany amin'ny fitsarana farany dia misy lohahevitra iray ao amin'ny Baiboly izay manambara ny sitrapon'Andriamanitra ho famonjena, nefa koa ny fahalalahana nomen'Andriamanitra ny olombelona hanohitra izany sitrapo izany. Hatrany am-piandohana dia nisafidy ny hanaiky na handa ny zavatra tian'Andriamanitra ny olombelona. Nambaran'Andriamanitra tamin'i Adama sy i Eva ny sitrapony raha nilaza izy hoe: «Nandidy ny olona Andriamanitra Tompo hoe: Hihinana amin'ny hazo rehetra eo amin'ny saha ianao, fa aza mihinana amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy; satria amin'ny andro izay ihinananao azy dia tsy maintsy ho faty ianao » (Nomery 1: 2,16-17). Tonga ny raharaha satria azon'izy ireo atao ny mandà ny baikony ary manao ny azy manokana. Ny olombelona dia niaina ny vokatr'io safidy io nanomboka teo. Tamin'ny andron'i Mosesy dia namporisihina ny Isiraely hankatò ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny azy ireo no safidy: «Izaho mandray ny lanitra sy ny tany hijoro ho vavolombelona aminao anio: nanome anao fiainana sy fahafatesana, fitahiana sy ozona ianao, mba hisafidiananao ny fiainana ka ho velona. mijanona ianao sy ny taranakao » (Genesisy 5:30,19).

Tamin'ny andron'i Josoa dia nomena safidy malalaka hafa ny Isiraely: aiza no firenena onenanao. Fa izaho sy ny ankohonako dia te-hanompo an'ny Tompo " (Josoa 24,15). Ireo fanapaha-kevitra ireo dia mifandraika amin'izao fotoana izao ary afaka misafidy ny handeha amin'ny làlan-kalehany ny olombelona, ​​manaraka ny andriamaniny ary misafidy na handa ny fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra. Tsy miziriziry amin'ny fitandremana Andriamanitra.

Faly Andriamanitra ary sitrak'Andriamanitra ny hamonjy ny olona rehetra, nefa tsy misy terena hanaiky ny tolotra nataony. Malalaka isika milaza hoe "eny" na "tsia" amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanamafisana fa misy ny famonjena amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy amin'ny ankapobeny dia tsy fanatontoloana. Vaovao tsara ho an'ny olona rehetra ny filazantsara.

by Eddie Marsh