Ny vahaolana tsara indrindra amin'ny Taombaovao

625 ny famahana ny taona vaovao tsara indrindra Efa mba nanontany tena ve ianao raha zava-dehibe amin'Andriamanitra ny alin'ny Taom-baovao? Andriamanitra dia ao anatin'ny tsy manam-potoana antsoina hoe mandrakizay. Rehefa namorona ny olombelona izy dia napetrany tao anaty tetika ara-nofo izay mizara ho andro, herinandro, volana ary taona. Betsaka ny kalandrie samihafa ampiasain'ny olona eto an-tany. Ny Taom-baovao jiosy dia tsy ankalazaina amin'ny andro mitovy amin'ny Taom-baovao, fa misy fitsipika mitovy amin'izany. Tsy maninona izay kalandrie ampiasainao, ny Andro Taom-baovao dia andro voalohany amin'ny volana voalohany amin'ny taona kalandrie. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fotoana. Ny salamo dia namerina ny vavak'i Mosesy, izay nivavahany mba hanana fahendrena amin'ny fiatrehana ny fotoana: “Ny andro taonantsika dia fito-polo taona, ary raha manan-kery valo-polo taona izy, ary ny reharehany dia ezaka sy zava-poana, satria faingana faingana vita io ary manidina eo isika. Koa ampianaro izahay hanisa ny andronay mba hanana fo hendry izahay. " (Baiboly 90,10, 12 sy Eberfeld).

Ny zavatra iray ampianarin'ny Baiboly momba ny natioran'Andriamanitra dia ny fametrahany ny hafainganana sy ny fanaovany zavatra amin'ny fotoana mahamety azy. Raha misy zavatra heverina hitranga amin'ny andro voalohany na roa-polo amin'ny volana, dia hitranga amin'izany andro izany, hatramin'ny ora, na hatramin'ny iray minitra aza. Tsy tongatonga ho azy na vonjy maika, fa fandaharan'Andriamanitra. Ny fiainan'i Jesosy dia nomanina hatramin'ny antsipiriany kely indrindra amin'ny resaka ora sy toerana. Na dia talohan'ny nahaterahan'i Jesosy aza dia efa nomanina ny drafitra ary niainan'i Jesosy izany. Iray amin'ireo zavatra manaporofo ny toetran'Andriamanitra Jesosy. Tsy misy afaka maminavina hoe hanao ahoana ny fiainany, toa an'i Jesosy sy ireo mpaminany talohany. Ny fahaterahan'i Jesosy sy ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana ary ny fitsanganany tamin'ny maty dia efa nambaran'ny mpaminany taona maro talohan'ny nitrangan'izany. Andriamanitra dia nanao sy nilaza zavatra maro tamin'ny Andron'ny Taom-baovao jiosy. Ireto misy ohatra telo avy amin'ny tantaran'ny Baiboly.

Fiaran'ny sambon'i Noa

Rehefa tao anaty sambofiara i Noa nandritra ny onja dia nihena ny volana talohan'ny nilentan'ny rano. Tamin'ny andro taombaovao no nanokafan'i Noa ny varavarankely ka nahita ny rano nilentika. Nijanona roa volana tao amin'ny sambofiara i Noa, angamba noho izy efa zatra ny fampiononana sy fiarovana natolotry ny sambony azy. Ary Andriamanitra niteny tamin'i Noa ka nanao hoe: Mivoaha amin'ny sambo-fiara ianao sy ny vadinao ary ny zanakao-lahy sy ny vadin'ny zanakao-lahy. (Genesisy 1:8,16).

Nasain'Andriamanitra nandao ny sambo fiara Andriamanitra, rehefa maina tanteraka ny tany rehetra. Indraindray isika tototry ny olana eo amin'ny fiainantsika. Indraindray isika dia voafandrika ao amin'izy ireo ary mahazo aina loatra. Matahotra ny handao azy ireo isika. Na inona na inona faritra fampiononana misy anao, amin'ny Andron'ny Taom-baovao 2021 dia hiteny aminao toy izao tamin'i Noa Andriamanitra: Mivoaha! Misy tontolo vaovao any ary miandry anao izy. Ny tondra-drano tamin'ny taon-dasa dia mety nanondrotra, nandavo, na nanohitra anao, fa amin'ny Andron'ny Taom-baovao dia hafatr'Andriamanitra aminao ny hanombohana sy hamoa. Voalaza fa ny zaza may dia hiala amin'ny afo, fa tsy tokony hatahoranao azy. Hanomboka ny taona vaovao, koa mandehana any ivelany - nilentika ny rano tonga tao aminao.

Ny fananganana ny tempoly

Nasain'Andriamanitra nanamboatra tempoly miendrika lay izy Andriamanitra. Io dia tandindon'ny toerana nonenan'Andriamanitra tamin'ny olona. Rehefa vita ny fitaovana, dia hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy: "Amin'ny andro voalohany amin'ny volana voalohany no hatsangano ny tabernakelin'ny trano-lay" (Eksodosy 2: 40,2). Ny fananganana ny trano pensilihazo dia asa manokana natokana ho an'ny andro manokana - Andro Taom-baovao. Taona maro taty aoriana dia nanangana tempolin'ny fitaovana matevina tao Jerosalema i Solomona Mpanjaka. Ity tempoly ity dia nolotoina sy nolotoin'ny olona tamin'ny andro taty aoriana. Nanapa-kevitra i Hezekia Mpanjaka fa tsy maintsy misy ny fanovana. Niditra tao amin'ny fitoerana masin'ny tempoly ny mpisorona ary nanomboka nanadio azy tamin'ny Andron'ny Taom-baovao: «Fa ny mpisorona niditra tao an-tranon'i Jehovah mba hanadio sy nametraka izay rehetra maloto tao amin'ny tempolin'i Tranon'i Iaveh, ary noraisin'ny Levita izany ka nentiny nankany amin'ny lohasahan-driaka Kidrona. Ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana voalohany dia nanomboka ny fanamasinana; ary tamin'ny andro fahavalo tamin'ny volana dia niditra tao amin'ny lavarangana fidirana ho an'i Jehovah izy ka nitokana ny tranon'i Jehovah valo andro; ary tamin'ny andro fahenina ambin'ny folon'ny volana voalohany dia nahavita ny asa izy. (2 Chr 29,16-17).

Midika inona izany ho antsika? Ao amin'ny Testamenta Vaovao dia niresaka momba ny naha-tempolin'Andriamanitra antsika i Paoly: «Tsy fantatrareo ve fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny Fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo? Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra, dia hosimban'Andriamanitra izy, satria masina ny tempolin'Andriamanitra; ianareo dia » (1 Korintiana 3,16)
Raha mbola tsy mino an Andriamanitra ianao dia manasa anao Andriamanitra hijoro ho tonga tempoliny ary ho avy sy honina ao aminao Izy. Raha efa mino an'Andriamanitra ianao, dia mitovy amin'ny nomeny an'ireo Levita an'arivony taona lasa izay ny hafany: manadio ny tempoly amin'ny Taom-baovao. Raha naloto ianao tamin'ny fahalotoana ara-nofo, filan-dratsy, fankahalana, fifandirana, fialonana, fipoahan'ny fahatezerana, fitiavan-tena, fifanolanana, fialonana, fahamamoana ary fahotana hafa, Andriamanitra dia manasa anao mba hadio avy Aminy ary hanomboka amin'ny andro vaovao. Efa nanomboka ve ianao? Mety ho ny famahana ny taom-baovao tsara indrindra amin'ny fiainanao ny ho lasa tempolin'Andriamanitra.

Mialà amin'i Babylona!

Misy fanandramana Taom-baovao iray hafa voarakitra ao amin'ny boky Ezra. I Ezra dia Jiosy izay nipetraka tany an-tsesitany niaraka tamin'ny Jiosy maro hafa tany Babylona satria noravan'ny Kaldeanina i Jerosalema sy ny tempoly. Taorian'ny nanamboarana an'i Jerosalema sy ny tempoly dia nanapa-kevitra ny hiverina any Jerosalema i Ezra mpanora-dalàna. Te hampianatra amin'ny olona tsara izay voasoratra ao amin'ny soratra masina izy. Tianay ny hanao toy izany ary milaza aminao: Androany dia tempolin'Andriamanitra ara-panahy sy fiangonany izahay. Ka ny tempoly dia tandindona ho antsika mpino ary i Jerosalema no tandindon'ny fiangonana. "Fa tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana voalohany dia nanapa-kevitra ny hiakatra avy any Babylona izy; ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahadimy dia tonga tany Jerosalema izy, satria ny tànany soa avy amin'Andriamaniny no niraikitra taminy" (Esra [habaka]] 7,9).

Nanapa-kevitra ny handao an'i Babylona izy amin'ny andro vaovao. Amin'ity Taom-baovao ity koa ianao dia afaka manapa-kevitra ny hiverina any am-piangonana (solontenan'i Jerosalema) hiverina. Mety ho tafahitsoka ao Babylona ianao amin'ny fomba fiainanao, ny asanao, ny hadisoanao. Misy ny mpino izay mbola any amin'ny lafiny ara-panahy any Babylona, ​​na dia mahavita asa maika aza avy any Jerosalema, ny fiangonana. Toa an'i Ezra, azonao atao izao ny misafidy ny hanao ny dianao mody - any am-piangonana. Miandry anao ny fiangonanao. Mety ho dia sarotra tokoa io, indrindra ireo dingana voalohany mankany an-trano. Fantatrao, ny dia lavitra dia manomboka amin'ny dingana voalohany amin'ny andro voalohany amin'ny volana voalohany. Efatra volana no tonga vao tonga i Esra. Manana ny fotoana hanombohana anio ianao.

Manantena aho fa hiverina hijery ny alin'ny Taom-baovao ianao ary hiteny hoe: «Faly aho fa, toa an'i Noa, dia nivoaka avy tao amin'ny faritra nampiononan'ny sambo fiara, ho any amin'ny tontolo vaovao izay namboarin'Andriamanitra ho azy. Tahaka an'i Moizy, izay nanangana ny lay tamin'ny Andron'ny Taom-baovao, na toa an'i Ezra, izay nanapa-kevitra ny hamela azy any Babylona hianatra bebe kokoa momba an'Andriamanitra! " Mirary taona tsara ho anao aho!

by Takalani Musekwa