Ny tena jiro

623 ny tena hazavana Inona no famirapiratan'ny jiro amin'ny fotoanan'ny Krismasy raha tsy misy jiro? Ny tsena krismasy dia atmosfera indrindra amin'ny hariva, rehefa miparitaka am-pitiavana ny Krismasy ny jiro maro. Miaraka amin'ny jiro maro dia maro, mora ny tsy mahita ny tena jiro namirapiratra ho an'ny Andron'ny Noely. "Ao aminy (Jesosy) fiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona » (Jaona 1,4).

Tamin'ny andro nahaterahan'i Jesosy tao Betlehema 2000 taona mahery lasa izay, dia nisy lehilahy antitra mpivavaka iray nantsoina hoe Simeona tao Jerosalema. Ary ny Fanahy Masina efa nanambara tamin'i Simeona fa tsy ho faty izy mandra-pahitany ny Kristin'ny Tompo. Indray andro dia notarihin'ny Fanahy ho any an-tokotanin'ny tempoly i Simeona, ilay andro nitondran'ny ray aman-drenin'i Jesosy zaza hanatanterahana ny zavatra takian'ny Torah. Rehefa nahita an-janany i Simôna dia noraisiny teny an-tratrany i Jesosy ary nidera an’Andriamanitra izy nanao hoe: “Tompoko, ankehitriny efa nalefanao am-pilaminana ny mpanomponao, araka ny nolazainao; fa ny masoko efa nahita ny Mpamonjy anao, ny famonjena izay namboarinao teo alohan'ny olona rehetra, fanazavana fanazavana ny Jentilisa sy hidera ny Isiraely olonao » (Lioka 2,29-32).

Jiro ho an'ny jentilisa

Nidera an 'Andriamanitra i Simeona noho ny zavatra tsy takatry ny mpanora-dalàna, ny Fariseo, ny mpisorona avo ary ny mpahay lalàna. Ny Mesian'ny Isiraely dia tsy natao ho famonjena an'i Isiraely ihany fa ho famonjena ny olona rehetra manerantany. I Isaia dia naminany taloha ela be: «Izaho Tompo dia niantso anao tamim-pahamarinana ary nitantana anao tamin'ny tananao. Izaho no nahary anao sy nanao anao ho fanekena ho an'ny olona, ​​ho fahazavan'ny jentilisa, mba hampahiratanao ny mason'ny jamba sy hitondranao ny mpifatotra hiala ny trano-maizina ary ireo izay mipetraka ao amin'ny maizina hiala ny tranomaizina (Isaia 42,6: 7).

Jesosy: Isiraely vaovao

Ny Isiraelita dia olon'Andriamanitra. Niantso azy ireo avy teo amin'ny vahoaka Andriamanitra ary nanokana azy ireo tamin'ny fanekena ho olony manokana. Tsy ho azy ireo ihany no nanaovany izany fa ho famonjena farany ny firenena rehetra. "Tsy ampy ny hahatongavanao ho mpanompoko hampitraka ny firenen'i Jakôba sy hampody ny Isiraely niely, fa nataoko kosa ho fahazavan'ny firenena ianao, ary ny famonjena ahy dia hahatratra ny faran'ny tany" (Isaia 49,6).

I Israel dia noheverina ho jiro ho an'ny Jentilisa, saingy maty ny jirony. Tsy nahavita nitandrina ny fanekena izy ireo. Fa Andriamanitra kosa dia mahatoky amin'ny fanekeny na inona na inona tsy finoan'ny olon'ny fanekempihavanany. "Ahoana izao? Raha lasa nivadika ny sasany, moa ve ny tsy fahatokian-tenany manimba ny fahatokian'Andriamanitra? Sanatria izany! Fa izao kosa no izy: marina Andriamanitra, ary mandainga ny olona rehetra; araka ny voasoratra hoe: "Ka marina ny teninao ary mandresy rehefa marina ianao" (Romana 3,3-4).

Ka amin'ny fahafenoan'ny fotoana dia nirahin'Andriamanitra ny Zanany mba ho fanazavana ny tontolo. Izy no Isiraelita lavorary izay nitandrina tsara ny fanekena tamin'ny naha-Isiraely vaovao. "Tahaka ny nahatongavan'ny fanamelohana tamin'ny olona rehetra noho ny fahotan'ilay Iray no nahatongavan'ny fanamarinana tamin'ny olona rehetra tamin'ny fahamarinan'ilay Iray Izay mitondra mankany amin'ny fiainana." (Romana 5,18).

Amin'ny maha-Mesia nambara mialoha azy, ny solontenan'ny vahoaka fanekena tonga lafatra sy ny tena fahazavana ho an'ny Jentilisa, Jesosy dia nanafaka ny Isiraely sy ireo firenena tamin'ny ota ary nampihavana azy tamin'Andriamanitra. Amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy, amin'ny fahatokianao azy sy ny fiarahanao mahalala azy, dia tonga mpikambana ao amin'ny fiarahamonina fanekena mahatoky ianao, ny vahoakan'Andriamanitra. "Fa Andriamanitra tokana no manome ny rariny ny Jiosy amin'ny finoana sy ny jentilisa amin'ny finoana" (Romana 3,30).

Fahamarinana ao amin'i Kristy

Tsy afaka manangona fahamarinana ho antsika irery isika. Rehefa fantatra miaraka amin'i Kristy Mpanavotra isika vao marina. Mpanota isika, tsy misy marina kokoa amin'ny tenantsika mihoatra ny Israel. Rehefa fantatsika ny maha-mpanota antsika sy apetrantsika ny finoantsika Ilay amin'ny alalàn'Andriamanitra manamarina ny ratsy fanahy dia vao azo heverina ho marina noho ny aminy isika. "Mpanota avokoa izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra tokony ho azony eo imason'Andriamanitra, ary nohamarinina nefa tsy mendrika ny fahasoavany noho ny fanavotana izay naterak'i Kristy Jesosy" (Romana 3,23-24).

Ny rehetra dia mila ny fahasoavan'Andriamanitra tahaka ny olon'ny Isiraely. Izay rehetra mino an'i Kristy, na Jentilisa na Jiosy, dia voavonjy ihany satria mahatoky sy tsara Andriamanitra, tsy hoe noho isika nahatoky na satria nahita fombafomba miafina na fotopampianarana marina. «Nanafaka antsika tamin'ny herin'ny maizina izy ary nametraka antsika ao amin'ny fanjakan'ny Zanany malalany» (Kolosiana 1,13).

Matokia an'i Jesosy

Raha tsorina, dia sarotra ny matoky an'i Jesosy. Ny matoky an'i Jesosy dia midika hoe apetrako eo am-pelatanan'i Jesosy ny fiainako. Tsy mahafehy ny fiainako intsony. Tianay ny mifehy ny fiainantsika manokana. Tianay ny mifehy ny fanapahan-kevitsika manokana sy manao zavatra araka ny fombantsika.

Andriamanitra dia manana drafitra maharitra hamonjy antsika sy hiarovana antsika, nefa koa drafitra maharitra. Tsy afaka mandray ny vokatry ny drafiny isika raha tsy miorina mafy amin'ny finoantsika. Ny lohan'ny fanjakana sasany dia manolo-tena mafy amin'ny herin'ny tafika. Ny olon-kafa dia mitazona ny filaminany ara-bola, ny tsy fivadihan'ny tenany manokana, na ny lazany manokana. Ny sasany miorina mafy amin'ny fahaizany na heriny, faharanitan-tsaina, fitondran-tenany na faharanitan-tsaina. Tsy misy amin'ireto zavatra ireto no ratsy na mpanota. Amin'ny maha-olombelona antsika dia mirona isika hametraka ny fitokisantsika sy ny herintsika ary ny fanolorantsika tena aminy fa tsy ny loharanon'ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana.

Mandehana manetre tena

Rehefa ankinintsika amin'Andriamanitra ny olantsika ary matoky ny fikarakarany sy ny famonjeny ary ny famonjeny isika, miaraka amin'ireo dingana tsara raisintsika amin'ny fiatrehana izany, dia mampanantena Izy fa ho eo amintsika. Nanoratra i Jakôba: "Manetre tena eo anatrehan'ny Tompo, dia hanandratra anao Izy" (Jakoba 4,10).

Miantso antsika Andriamanitra mba hamily ny hazofijaliana mandritra ny androm-piainantsika, hiaro tena, hampiroborobo ny tenantsika, hitahiry ny fananantsika, hiaro ny lazantsika ary hanitatra ny fiainantsika. Andriamanitra no mpamatsy antsika, mpiaro antsika, fanantenantsika ary anjarantsika.

Ny fiheverana fa mety hahazo ny fiainantsika manokana isika dia tsy maintsy asehon'ny mazava, ny fahazavan'i Jesosy: «Izaho no fahazavan'izao tontolo izao. Izay manaraka Ahy tsy handeha amin'ny maizina, fa hanana ny fahazavan'aina » (Jaona 8,12).

Avy eo isika dia afaka ny hitsangana amin'ny maty ao aminy ary ho tonga ny tena maha-izy antsika, zanaka sarobidin'Andriamanitra izay mamonjy sy manampy azy, ady izay iadivany, izay mampitony ny tahotra, izay manaintaina nozarainy, izay ho avy no omeny antoka ary iza no lazany. mitahiry izy. "Fa raha mandeha amin'ny mazava isika, tahaka azy eo amin'ny mazava, dia manana firaisana isika, ary ny ran'i Jesosy Zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra" (1 Jaona 1,7). 

Raha mahafoy ny zava-drehetra isika, dia mandresy ny zava-drehetra. Rehefa mandohalika isika dia miarina. Amin'ny famoahana ny fiheverantsika ny fifehezana manokana, dia mitafy ny voninahitra sy ny voninahitra ary ny haren'ny fanjakana any an-danitra sy mandrakizay isika. Nanoratra i Peter hoe: «Apetraho aminy ny fanahianareo rehetra; satria mikarakara anao izy » (1 Petera 5,7).

Inona no manelingelina anao? Ny fahotanao miafina? Fanaintainana tsy zaka? Loza ara-bola tsy voavaha? Areti-mandringana? Fahaverezana tsy azo eritreretina ve? Toe-javatra tsy azo tanterahina izay tsy ahafahanao manao zavatra? Fifandraisana manimba sy maharary? Fiampangana diso izay tsy marina? Andriamanitra naniraka ny Zanany, ary amin'ny alàlan'ny Zanany dia mandray ny tanantsika Izy ka manandratra antsika ary mitondra ny fahazavan'ny voninahiny ho any amin'ny krizy mangidy sy mafy izay mahazo antsika. Na dia mamakivaky ny lohasahan'ny aloky ny fahafatesana aza isika dia tsy matahotra fa momba antsika Izy.

Andriamanitra dia nanome antsika ny famantarana fa azo antoka ny famonjena azy: «Ary hoy ny anjely taminy: Aza matahotra! Indreo, mitondra teny tsara mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra; fa teraka ho anao anio ny Mpamonjy, dia Kristy Tompo, ao an-tanànan'i Davida » (Lioka 2,10-11).

Na aiza na aiza no jerenao amin'ity vanim-potoana ity dia misy jiro haingon-trano, jiro fotsy, loko na labozia misy jiro. Ireo jiro ara-batana ireo, ny taratry ny masony, dia afaka mitondra fifaliana betsaka mandritra ny fotoana fohy. Fa ny tena fahazavana izay mampanantena famonjena anao sy manazava anao avy ao anatiny dia i Jesosy, ilay Mesia, izay tonga teto aminay tety ambonin'ity tany ity ary tonga taminao manokana androany tamin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. "Izany no tena hazavana izay manazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao" (Jaona 1,9).

nataon'i Mike Feazell