Marina tokoa fa Zanak'Andriamanitra izy

641 tokoa fa zanak'Andriamanitra izy Tsy isalasalana fa hahatadidy ilay sarimihetsika «Ilay tantara lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra» ny zokiolona eo amintsika (The Greatest Story Ever Told) nanomboka ny taona 1965, izay i John Wayne dia nitana andraikitra kely an'ny kapiteny romana tompon'andraikitra amin'ny fiarovana an'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. I Wayne dia fehezan-teny iray monja no nilazana hoe: "Marina fa Zanak'Andriamanitra izy," saingy voalaza fa nandritra ny famerenany dia nilaza ny talen'ny George Stevens fa somary mahazatra loatra ny zava-bitan'i Wayne, ka hoy izy taminy: Tsy toy izao - teneno am-pahatahorana izy . Nandohalika i Wayne: olona iza re! Marina fa Zanak'Andriamanitra izy!
Na marina na tsia ity anecot ity, dia tonga amin'ny teboka: izay mamaky na miteny an'io fehezanteny io dia tokony hanaitra azy. Ny fahalalana izay nasehon'ny kapiteny tamin'ny fomba mahagaga fa Jesosy Kristy no Zanak'Andriamanitra dia milaza ny famonjena antsika rehetra.
«Fa Jesosy niantso tamin'ny feo mahery ka maty. Ary ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia triatra nizara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Fa ilay kapiteny, izay nitsangana teo tandrifiny, ka nahita fa handeha toy izao izy, dia nanao hoe: Lazaiko marina fa Zanak'Andriamanitra io Lehilahy io. (Marka 15,37-39).

Azonao atao ny milaza fotsiny, toy ny maro hafa, fa mino ianao fa olona marina i Jesosy, mpandray soa, mpampianatra mahay ary avelao amin'izany. Raha tsy Andriamanitra tonga nofo i Jesosy dia ho foana ny fahafatesany ary tsy ho voavonjy isika.
"Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay" (Jaona 3,16).

Raha lazaina amin'ny teny hafa, amin'ny finoana azy fotsiny, amin'ny finoana ny zavatra nolazain'i Jesosy momba ny tenany - izy no Zanaka lahitokan'Andriamanitra - dia ho voavonjy isika. Nefa Jesosy dia Zanak'Andriamanitra - Ilay nanetry tena hiditra amin'ity tontolontsika misavoritaka ity ary maty tamin'ny fahafaham-baraka noho ny fampijaliana mahery vaika. Indrindra amin'ity vanim-potoana ity, tadidintsika fa ny fitiavany masina dia nanosika azy hanao sorona ny tenany amin'ny fomba miavaka ho an'izao tontolo izao. Amin'ny fanaovana izany dia andao hotadidintsika izany amin'ny fahatahorana.

nataon'i Peter Mill