Ilay Zanak'olombelona nasandratra

635 ny zanak'olombelona nasandratra Nandritra ny resaka nifanaovany tamin'i Nikodemosy, Jesosy dia nanisy firesahana fampitahana mahaliana iray eo amin'ny bibilava tany an'efitra sy ny tenany: "Tahaka ny nanandratan'i Mosesy ny menarana tany an-efitra no tsy maintsy nanandratana ny Zanak'olona koa mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino Azy (Jaona 3,14-15).

Inona no tian'i Jesosy holazaina amin'izany? Jesosy dia naka tantara avy amin'ny Testamenta Taloha momba ny vahoaka Isiraely. Tany an'efitra ny Isiraelita ary mbola tsy niditra ny tany nampanantenaina. Tsy nanam-paharetana izy ireo ary nitaraina hoe: «Tezitra teny an-dàlana ny olona ka niteny nanohitra an'Andriamanitra sy Moizy: Nahoana no dia nentinao nivoaka avy tany Egypta izahay ka maty tany an-efitra? Satria tsy misy mofo na rano eto, ary maharikoriko antsika ity sakafo kely ity » (Nomery 4: 21,4-5).

Inona no dikan'ilay mana? “Samy nihinana sakafo ara-panahy iray ihany izy rehetra ary nisotro zava-pisotro ara-panahy iray ihany; fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay manaraka azy izy ireo; fa i Kristy no vatolampy " (1 Korintiana 10,3: 4).

Jesosy Kristy no vatolampy, fisotro ara-panahy, ary inona no sakafo ara-panahy nohanin'izy ireo? Ny mana, ny mofo izay narotsak'Andriamanitra eran'ny tobin'ny Isiraely. Inona izany? Tandindon'ny mana i Jesosy, izy no tena mofo avy any an-danitra. Nanamavo ny mofo avy any an-danitra ny Isiraelita, ary inona no nitranga?

Tonga ny biby mandady misy poizina, nanaikitra izy ireo ary maro tamin'ny olona no maty. Nasain'Andriamanitra nanao menarana varahina i Mosesy mba hahantona amin'ny hazo. «Dia nanao menarana varahina i Mosesy ka nanandratra azy avo. Ary raha misy olona manaikitra bibilava, dia nijery ilay bibilava varahina izy ary mbola velona » (Genesisy 4:21,9).

Ny Isiraelita dia tsy nisaotra ary jamba tamin'izay nataon'Andriamanitra ho azy ireo. Hadinon'izy ireo fa namonjy azy ireo tamin'ny fanandevozana tany Egypta tamin'ny loza mahagaga izy ary nanome sakafo azy ireo.
Ny hany fanantenantsika dia ny fanomezana izay avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny zavatra ataontsika fa avy amin'ilay nakarina ambony hazo fijaliana. Ny teny hoe "nasandratra" dia teny iray hanomboana an'i Jesosy amin'ny hazo fijaliana ary io ihany no fanasitranana amin'ny toe-piainan'ny olombelona rehetra sy ho an'ny vahoaka israelianina tsy afa-po.

Ilay menarana varahina dia tandindona iray nahatonga ny fanasitranana ara-batana ho an'ny Isiraelianina sasany ary nanondro an'i Jesosy Kristy, Ilay farany, izay manolotra fanasitranana ara-panahy ho an'ny olombelona rehetra. Ny hany fanantenantsika mba ho afa-mandositra ny fahafatesana dia miankina amin'ny fitandremana ny anjara izay nataon'Andriamanitra. Tsy maintsy mijery sy mino ny Zanak'olona Izay nasandratra isika raha te ho voavonjy amin'ny fahafatesana sy homena fiainana mandrakizay. Ity ny hafatry ny filazantsara voarakitra ao amin'ny tantaran'ny firenenan'i Israely tany an'efitra.

Raha ianao, ry mpamaky malalako, efa voakaikitry ny menarana, jereo ilay Zanak'Andriamanitra nakarina tamin'ny hazo fijaliana, minoa azy, dia hahazo fiainana mandrakizay ianao.

nataon'i Barry Robinson