Fantaro ny fanjakana

498 mahatakatra ny fanjakana Nasain'i Jesosy nivavaka ny mpianany fa ho tonga ny fanjakany. Fa inona marina no tena izy sy ahoana marina no hahatongavan'izany? Miaraka amin'ny fahalalana ny zava-miafina ny fanjakan'ny lanitra (Matio 13,11) Nolazain'i Jesosy tamin'ny mpianany ny fanjakan'ny lanitra amin'ny alàlan'ny fanaovana sary an-tsaina ho azy ireo. Hoy izy: "Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ..." ary avy eo dia nanao fampitahàna, toy ny voan-tsinapy, izay kely kely amboalohany, ilay olona nahita harena any an-tsaha, ny mpamboly izay mampiely ny voa na olona ambony izay mivarotra ny habakoka rehetra sy ny entany hahazoany perla miavaka. Tamin'ny alàlan'ireo fampitahana ireo dia nanandrana nampianatra ny mpianany i Jesosy fa ny Fanjakan'Andriamanitra dia "eto amin'ity tontolo ity" (Jaona 18:36). Na izany aza, ny mpianatra dia nanohy tsy nahalala ny fanazavany ary nihevitra fa Jesosy dia hitarika ny vahoaka nampahory azy ho any amin'ny fanjakana tsy ara-dalàna iray izay ananany fahalalahana ara-politika, fahefana ary laza. Maro ny kristianina ankehitriny no mahatakatra fa ny Fanjakan'ny Lanitra dia miompana bebe kokoa amin'ny ho avy ary misy fiantraikany amintsika lavitra amin'izao fotoana izao.

Toy ny vatokely misy dingana telo

Na dia tsy misy fanoharana tokana aza dia afaka maneho ny haben'ny faritry ny Fanjakan'ny Lanitra, ity manaraka ity dia mety hanampy amin'ny konteksta misy antsika: Ny Fanjakan'ny Lanitra dia toy ny balafomanga misy dingana telo. Ny ambaratonga roa voalohany dia mifandraika amin'ny zava-misy ankehitriny amin'ny fanjakan'ny lanitra ary ny fahatelo kosa mifandraika amin'ny fanjakan'ny lanitra tonga lafatra izay ho avy.

Haavony 1: ny fiandohana

Ny fanjakan'ny lanitra eto amin'izao tontolo izao dia manomboka amin'ny dingana voalohany. Izany dia mitranga amin'ny alàlan'ny Fahatongavan'i Jesosy Kristy. Amin'ny maha-Andriamanitra sy ny olona rehetra antsika dia entin'i Jesosy amintsika ny fanjakan'ny lanitra. Amin'ny maha Mpanjakan'ny Mpanjaka azy, na aiza na aiza misy an'i Jesosy, dia eo koa ny Fanjakan'Andriamanitra.

Ambaratonga 2: ny zava-misy ankehitriny

Ny dingana faharoa dia nanomboka tamin'ny zavatra nataon'i Jesosy ho antsika tamin'ny alàlan'ny fahafatesany, ny fitsanganany, ny fiakarana, ary ny nandefasana ny Fanahy Masina. Na dia tsy misy ara-batana intsony izy, dia ato amintsika amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina ary avy eo mampiray antsika ho vatana iray. Efa misy ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra. Hita amin'ny zavaboary rehetra izany. Na aiza na aiza firenena izay fonenantsika et earthly an-tany, isika dia efa olom-pirenen'ny lanitra, satria efa eo ambany fahefan'Andriamanitra isika ary noho izany dia miaina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.

Ireo izay manaraka an'i Jesosy dia tonga ao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra. Rehefa nampianatra ny mpianany hivavaka i Jesosy hoe: "Ho tonga ny fanjakanao. Hatao et on an-tany ny sitraponao, tahaka ny any an-danitra " (Matio 6,10), nampahafantariny azy ireo ny ahiahiny amin'izao fotoana izao sy ny ho avy amin'ny vavaka. Amin'ny maha mpanara-dia an'i Jesoa antsika dia nantsoina hijoro ho vavolombelona momba ny maha-olom-pirenena antsika any an-danitra ao amin'ny Fanjakany, izay efa nanomboka. Tsy tokony hihevitra ny Fanjakan'ny lanitra isika fa zavatra izay tsy misy fiantraikany amin'ny hoavy fotsiny, satria amin'ny maha olom-pirenen'ity fanjakana ity dia efa nantsoina isika hanasa ny mpiara-belona amintsika ho tonga anisan'ity fanjakana ity koa. Ny fiasana ho an'ny fanjakan'Andriamanitra dia midika koa hoe mikarakara vahoaka mahantra sy sahirana ary miambina amin'ny fitandremana ny famoronana. Amin'ny alàlan'ireo fiasa ireo no hizarantsika ny vaovao tsara amin'ny hazo fijaliana satria misolo tena ny fanjakan'Andriamanitra isika ary afaka mahalala izany amin'ny alalantsika ny olona.

Ambaratonga 3: fahafenoana ho avy

Ny dingana fahatelo amin'ny fanjakan'ny lanitra dia amin'ny ho avy. Hahatratra ny halehiben'izy ireo io rehefa hiverina i Jesosy ary hanangana tany vaovao sy lanitra vaovao.

Amin'izay fotoana izay dia hahafantatra an'Andriamanitra daholo ny olona ary hekena ho iza marina izy - "rehetra amin'ny rehetra" (1 Korintiana 15,28). Manana fanantenana lalina isika ankehitriny fa haverina amin'ny laoniny ny zava-drehetra. Mampirisika ny haka sary an-tsaina an'ity fanjakana ity sy hieritreretana hoe ahoana no hahatongavan'izany, na dia tokony hahatsiaro ny tenin'i Paoly aza isika fa mbola tsy azontsika tanteraka. (1 Korintiana 2,9). Nefa na dia manonofy amin'ny dingana fahatelo amin'ny fanjakan'ny lanitra aza isika, dia tsy tokony hohadinointsika ny dingana roa voalohany. Na dia amin'ny ho avy aza ny tanjontsika, efa misy ny fanjakana ary noho izany dia nantsoina hiaina mifanaraka amin'izany isika ary hizara ny vaovao tsaran'i Jesosy Kristy sy ny mpiara-belona amin'ny fanjakan'Andriamanitra hanana (izao sy ho avy).

nataon'i Joseph Tkach


PDFFantaro ny fanjakana