Izaho dia tsy 100% Venda

Ny mpanao politika toa ny filoha teo aloha Thabo Mbeki na i Winnie Madikizela Mandela dia nitaraina momba ny fitomboan'ireo foko ao Afrikana Tatsimo, hoy ny fampitam-baovao avy any Afrika Atsimo.

Ny ady atao amin'ny apartheid ihany koa dia naseho tamin'ny tolona mifanohitra amin'ny firazanana ao anaty foko iray. Toy ny firenen-kafa maro, i Afrika atsimo dia amina foko maro samihafa, na dia amin'izy ireo ihany aza no ekena tamin'ny fomba ofisialy. Misy fiteny iraika ambin'ny folo iraika ambin'ny folo any Afrika Atsimo: Afrikaans, anglisy, Ndebele, Swati, Xhosa, Zulu, Pedi, Sotho, Tswanga, Tsonga ary Venda. Ireo fiteny toa ny grika, portogey, Khosa, italiana ary mandarin dia ampiasaina ihany koa.

Efa elaela izay dia nisy stickers tamin'ny fiara maro izay nahafahan'ny mpamily nasaina tamina foko iray. "Venda 100%" aho, "100% zato-Takalani Musekwa", "Tsanwa 100% aho" sns. Na dia ireo mpamatotra ireo aza dia ezaka natao hamaritana ny maha-izy anao ao anaty fanjakana multinasy iray, dia feno izy ireo. ezaka diso lalana. Venda ny reniko, fa tsy 100% kosa i Venda. Ny fiteny sy ny maha-izy azy dia tsy azo ampitahaina. Sinoa izay teraka ary lehibe tao Londona ary miteny Anglisy fotsiny dia tsy voatery ho anglisy ihany. Simon Vander Stel, lehilahy avy any Holandy izay nifindra tany Cape Town tamin'ny taonjato faha-17 ary lasa governora voalohany tao amin'ny faritr'i Cape, fa tsy Holandey. Izy dia zafikelin'ny vehivavy andevo izay afaka ary lehilahy holandey. Tsy misy olona 100% na inona na inona. Olombelona 100% ihany mantsy izahay.

Ahoana ny momba ny Jesosy

Jiosy 100% ve izy? Tsia, tsy izany. Ao amin’ny tetiaram-pianakaviany dia misy vehivavy tsy Isiraelita sasany. Gaga aho fa ny roa tamin’ireo mpanoratra Filazantsara efatra dia nifidy ny hanome fitantarana amin’ny an-tsipiriany momba ny niandohan’ny fokon’i Jesosy Kristy. Nanandrana nanaporofo zavatra ve ianao? Nanomboka ny lahatsorany i Matio tamin’ny fitanisana ny fidinana hatrany amin’i Abrahama. Miahiahy aho fa ny fikasany hanaporofoana fa i Jesosy no manatanteraka ny teny fikasana natao tamin’i Abrahama. Izao no nosoratan’i Paoly ho an’ny Galatianina, izay tsy Jiosy: “Indro, tsy misy Jiosy na Grika, eto tsy misy andevo na tsy andevo, eto tsy misy lehilahy na vehivavy; fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Fa raha an’i Kristy ianareo, dia zanak’i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana.” ( Galatiana 3:28-29 ). Milaza izy fa izay rehetra an’i Kristy dia zanak’i Abrahama ary mpandova araka ny teny fikasana. Fa teny fikasana inona anefa no resahin’i Paoly eto? Ny fampanantenana dia hoe hotahin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny taranak’i Abrahama ny foko rehetra. Izao koa no voalaza ao amin’ny bokin’i Mosesy: “Hitahy izay mitahy anao Aho, ary hanozona izay manozona anao; ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany" (1. ( Mosesy 12, 3 ) Nanantitrantitra an’izany koa i Paoly tao amin’ny taratasiny ho an’ny fiangonan’i Galatia: “Moa very maina ve izany zavatra izany? Raha zava-poana izany! Izay manolotra anareo ny Fanahy sy manao izany eo aminareo, moa avy amin'ny asan'ny lalàna va no anaovany izany, sa amin'ny fitoriana ny finoana? Toy izany koa i Abrahama: “Nino an’Andriamanitra izy, ka nisaina ho fahamarinany izany.”1. Mosesy 15:6). Koa fantaro fa izay amin'ny finoana no zanak'i Abrahama. Efa hitan’ny Soratra Masina mialoha anefa fa amin’ny finoana no hanamarinan’Andriamanitra ny jentilisa. Noho izany dia nanambara tamin'i Abrahama izy (1. Genesisy 12:3 : “Ao aminao no hitahiana ny jentilisa rehetra.” Koa ankehitriny izay amin’ny finoana no hitahiana miaraka amin’i Abrahama mino.” ( Galatiana 3:4-9 ). fa Jiosy 100% i Jesosy, satria hoy koa i Paoly: “Tsy ny Israelita rehetra no avy amin’ny Israely” (Rom 9:6).

Ny olona rehetra dia avy amin'ilay foko iray ihany

Ny tetirazan’i Lioka dia lasa lalina kokoa ao anatin’ilay tantara ary noho izany dia mitantara lafiny iray hafa momba an’i Jesosy. Nanoratra i Lioka fa i Adama dia razamben’i Jesosy mivantana. Jesosy dia zanak’i Adama izay Zanak’Andriamanitra (Lioka 3:38). Ny olombelona rehetra dia avy amin’io Adama io, ilay Zanak’Andriamanitra. Nanohy ny fanamarihany toy izao i Lioka ao amin’ny Asan’ny Apostoly: “Ary avy tamin’ny olona iray no nanaovany ny taranak’olombelona rehetra, mba honina eny amin’ny tany rehetra izy; mety ho lasa Andriamanitra tokony hitady raha mahazo aina izy ireo ary afaka mahita Azy; ary tsy lavitra antsika tokoa Izy. Fa ao aminy no ivelomantsika, manenona, ary misy isika; araka ny nolazain'ny poeta sasany taminareo hoe: Avy amin'ny taranany isika. Koa satria firaisana ara-nofo avy amin’Andriamanitra isika izao, dia tsy tokony hihevitra isika fa ny andriamanitra dia toy ny sarin-javatra volamena sy volafotsy ary vato vita amin’ny zavakanto sy ny fisainan’olombelona. Marina fa tsy nijery ny andron’ny tsy fahalalana Andriamanitra; fa ankehitriny Izy mandidy ny olona hibebaka amin’ny farany.” ( Asan’ny Apostoly 17:26-30 ) Ny hafatra tian’i Lioka hampitaina dia ny hoe i Jesosy dia avy amin’ny fokon’olombelona, ​​toa antsika ihany. Avy amin’ny olona iray ihany no namoronan’Andriamanitra ny firenena sy ny firazanana ary ny foko rehetra: Adama. Tsy ny Jiosy ihany no tiany hitady azy fa ny olona rehetra any amin’ny firenena rehetra. Ity ny tantaran'ny Krismasy. Izany no tantaran’ilay nirahin’Andriamanitra mba hitahiana ny firenena rehetra: “dia namonjy antsika tamin’ny fahavalontsika sy tamin’ny tanan’izay rehetra mankahala antsika Izy, ary namindra fo tamin’ny razantsika sady nahatsiaro ny fanekeny masina sy tamin’ny fianianana. Nianiana tamin’i Abrahama razantsika Izy fa hanome antsika.” (Lioka 1,71- iray).

Mbola manome tsipiriany bebe kokoa momba ny nahaterahan’i Jesosy i Lioka. Nitantara ny amin’ireo anjely nanoro ny mpiandry ondry nankany amin’ny toerana nahaterahan’i Jesosy izy: “Ary hoy ny anjely taminy: Aza matahotra; Indro, mitondra teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra; fa ny Mpamonjy no teraka ho anareo anio, dia Kristy Tompo, ao an-tanànan'i Davida. Ary izany no famantarana: ho hitanao ilay zaza voafono lamba ary mandry ao anaty fandriana. Ary niaraka tamin'izay dia nisy ny maro be any an-danitra niaraka tamin'ny anjely, izay nidera an'Andriamanitra ka nanao hoe: Voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ho etỳ ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahany." (Lioka. 2,10- iray).

Ny vaovao Krismasy, ny nahaterahan’i Jesosy, dia vaovao mahafaly mihatra amin’ny olona rehetra any amin’ny firenena rehetra. Hafatra fandriampahalemana ho an'ny Jiosy sy ny tsy jiosy izany: “Inona no holazaintsika ankehitriny? Manana tombontsoa ve isika Jiosy? Tsy misy. Fa nasehonay fa samy eo ambanin’ny ota avokoa ny Jiosy sy ny jentilisa” (Rom 3:9). Ary koa: “Tsy misy hafa eto ny Jiosy sy ny Grika; Ilay Tompo dia ambonin'izy rehetra, ary manan-karena amin'izay rehetra miantso azy. ”(Romana 10:12). “Fa ny fiadanantsika no nahaforona” azy roa tonta ka nanapaka ny fefy izay nanasaraka azy roa lahy, dia ny fandrafiana.” ( Efesiana 2:14 ). Tsy misy antony ho an'ny fankahalana vahiny, 100% na ady. Nandritra ny Ady lehibe voalohany dia nahatakatra ny hafatra Krismasy ny Allies sy ny Alemanina. Nametraka ny basy nandritra ny iray andro izy ireo ary niara-nandany fotoana. Indrisy anefa fa niverina avy hatrany ny ady taorian’izay. Tsy tokony ho toy izao aminao io. Ataovy tonga saina fa olombelona % ianao.

Manantena aho fa hahita olona toy ny mbola tsy hitanareo hatrizay ianareo: “Koa amin’izany dia tsy mahalala olona araka ny nofo intsony izahay; ary na dia nahalala an’i Kristy araka ny nofo aza isika, dia tsy mba toy izany intsony no ahafantarantsika Azy” (2. Korintiana 5:16).    

by Takalani Musekwa


PDFIzaho dia tsy 100% Venda