Ny toeram-pitrandrahana mpanjaka Salomona (fizarana 15)

Hoy ny Ohabolana 18,10: “Ny anaran'i Jehovah dia fiarovana mafy; ny marina mandeha ao ary voaro. ”Inona no dikan'izany? Ahoana no ahafahan'ny anaran'Andriamanitra ho lapa mafy orina? Maninona i Solomona no nanoratra fa Andriamanitra mihitsy no fiarovana mafy? Ahoana no ahafahantsika mandeha mankany amin'ny anaran'Andriamanitra sy hahita fiarovana aminy?

Zava-dehibe eo amin'ny fiaraha-monina rehetra ny anarana. Milaza anarana betsaka momba ny olona iray ny anarana iray: ny lahy sy ny vavy, ny fiaviana ara-poko ary mety koa ny fomba fijery politika an'ny ray aman-dreny na ny sarin'izy ireo tamin'ny fotoana nahaterahan'ny zanany. Ny olona sasany dia manana anaram-bositra izay milaza zavatra momba an'io olona io - iza ary iza izany. Ho an'ny olona izay nipetraka tany Atsinanana taloha, ny anaran'ny olona iray dia nisy lanjany manokana; dia toy izany koa amin'ny Jiosy. Nieritreritra be momba ny anaran-janany ny ray aman-dreny ary nivavaka tamin'ny fanantenana fa hanatanteraka izay ambaran'ny anarany ny zanany.Tena zava-dehibe an'Andriamanitra koa ny anarana. Fantatsika fa indraindray dia nanova anaran'olona tamin'ny fotoana niainany nanova fiainana. Matetika ny anarana hebreo matetika dia fanazaran-tena fohy momba ilay olona, ​​ary izany no ilazana hoe iza ilay olona na ho avy. Lasa Abrahama, ohatra, ny anarana hoe Abrama (Rain'ny firenena maro) mba hahafahany miteny fa rain'ny maro ary Andriamanitra miasa amin'ny alalany.

Endrika iray amin'ny toetran'Andriamanitra

Mampiasa ny teny hebreo koa Andriamanitra mba hilazana ny tenany. Ny tsirairay amin'ireo anarany dia mamaritra ny lafiny iray amin'ny toetrany sy ny mombamomba azy. Izy ireo dia milazalaza ny hoe iza izy, ny nataony ary mandritra ny fotoana iray dia fampanantenana ho antsika. Ohatra, iray amin'ny anaran'Andriamanitra Jehovah Shalom dia midika hoe "Ny Tompo dia Fiadanana" (Richter [habaka]] 6,24). Izy ilay Andriamanitra mitondra fiadanana ho antsika. Natahotra ve ianao? Miondrika ve ianao sa kivy? Avy eo ianao dia afaka miaina fiadanana satria Andriamanitra mihitsy no fiadanana. Rehefa mipetraka ao aminao ny andrian'ny fandriampahalemana (Isaia 9,6; Efesiana 2,14), ho fanampiana anao Izy. Manova ny olona izy io, manamaivana ny fihenjanana, manova toe-javatra sarotra ary mampitony ny fahatsapanao sy ny eritreritrao.

Ao amin'ny Genesisy 1:22,14, Andriamanitra dia miantso an'i Jehovah Jireh "ny Tompo mahita." Afaka manatona an'Andriamanitra ianao ary mino azy. Amin'ny fomba maro, tian'Andriamanitra ho fantatrao fa fantany ny zavatra ilainao ary tiany ny hihaona amin'izy ireo. Mila mitaky azy momba an'io fotsiny ianao. Miverina amin'ny Ohabolana 18,10: Nilaza i Solomona fa ny zavatra rehetra hambara momba an'Andriamanitra amin'ny anarany - ny fiadanany, ny fahatokiany mandrakizay, ny fahasoavany, ny fitiavany - dia toy ny trano mimanda ho antsika. Naorina nandritra ny an'arivony taona ny kolejy mba hiarovana ny vahoaka eo an-toerana amin'ny fahavalony. Avo dia avo ny rindrina ary saika tsy azo lavina. Rehefa nanafika ny firenena ny mpanafika dia nandositra ny vohitra sy ny taniny ireo tao amin'ny lapa, satria fantatr'izy ireo fa avotra sy antoka izy ireo. Nanoratra i Solomona fa ny marina dia mihazakazaka mankany amin'Andriamanitra. Tsy nandeha an-tongotra akory izy ireo, fa tsy nandany fotoana ary nihazakazaka nankany amin'Andriamanitra ary voavonjy niaraka taminy. Ny fiarovana dia midika hoe arovana sy azo antoka amin'ny fanafihana.

Na izany aza dia mety hiady hevitra ny iray fa mihatra amin'ny olona "marina" ihany izany. Avy eo ny eritreritra toy ny hoe "Tsy dia tsara aho. Tsy masina aho. Nanao fahadisoana be loatra aho. Ny eritreritro dia tsy madio ... "Fa anarana iray hafa ho an'Andriamanitra dia Jehovah Tsidekenu" Ny Tompo no fahamarinantsika " (Jeremia 33,16). Manome antsika ny fahamarinany Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay maty noho ny fahotantsika "mba ho lasa fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra isika" (2 Korintiana 5,21). Tsy mila miezaka mitady rariny ho an'ny tenantsika manokana isika, satria nohamarinina tamin'ny soron'i Jesosy raha toa ka mitaky izany ho an'ny tenantsika isika. Izany no antony ahafahanao miakatra amim-pahasahiana amin'ny fotoana tsy fantatra sy mampatahotra, na dia tsy mahatsiaro tena aza ianao.

Tranga sandoka

Manao fahadisoana mahatsiravina isika rehefa mihazakazaka mankany amin'ny toerana tsy mety isika mitady fiarovana. Mampitandrina antsika ny andininy manaraka ao amin'ny Ohabolana: "Ny manankarena dia toa tanàna mafy ary mieritreritra fa manana rindrina avo izy." Tsy mihatra amin'ny vola ihany izany fa amin'ny zava-drehetra izay toa manampy antsika hampihena ny ahiahintsika, ny tahotra ary ny adin-tsaina isan'andro: ny alikaola, ny zava-mahadomelina, ny asa, ny olona manokana. Nasehon'i Solomona - ary avy amin'ny zavatra niainany dia tsy mahalala afa-tsy izy - fa ny filaminana rehetra dia manome fiarovana tsy sandoka ihany. Na inona na inona afa-tsy Andriamanitra izay antenaintsika amin'ny fiarovana dia tsy hanome antsika izay tena ilaintsika.Tsy Andriamanitra dia tsy hevitra tsy misy dikany. Hafa ny anarany ary tsy manam-petra sy tsy misy fepetra ny fitiavany. Afaka manana fifandraisana manokana sy be fitiavana ianao. Rehefa mandia fotoan-tsarotra ianao, dia antsoy aminy amim-pahatokiana fa hitari-dalana anao izy "noho ny anarany" (Salamo 23,3). Angataho izy hampianatra anao hahafantatra hoe iza izy.

Taona maro lasa izay, fony mbola kely ny zanako, nisy oram-be mahery isa-alina. Nisy tselatra teo akaikin'ny tranonay ka saika herinaratra izahay. Gaga ireo ankizy. Raha nitselitselatra tamy ny haizina ny tselatra sy ny varatra, dia niantso taminay izy ireo ary nihazakazaka nankany aminay haingana araka izay azony natao. Niara-nipetraka tamin'ny fianakavianay izahay nandritra ny alina ary niara-nitazona mafy ny zanakay izahay mivady. Natory haingana ry zareo, ary natoky fa hilamina ny zava-drehetra satria niara-natory taminy i Neny sy i Dada.

Na inona na inona alehanao, dia afaka miantehitra amin'Andriamanitra ianao ary matoky fa momba anao Izy ary mitazona anao eo an-tanany. Andriamanitra Andriamanitra no antsoina hoe Jehovah Shama (Ezekiela 48,35) ary midika hoe "Inty ny Tompo". Tsy misy toerana tsy momba anao Andriamanitra. Natao teo amin'ny lasa izany, efa eo amin'ny fiainanao ankehitriny ary ho amin'ny hoavinao. Miaraka aminao izy amin'ny fotoana tsara sy ratsy. Eo anilanao foana Izy. Mihazorà ho azy noho ny anarany.

by Gordon Green


PDF Ny toeram-pitrandrahana nataon'i Solomona Mpanjaka (Fizarana 15)