Ny fanompoantsika ara-dalàna

368 ny serivisy mahatalanjona«Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst» (Römerbrief 12,1). Dies ist das Thema dieser Predigt.

Tsikaritrareo fa tsy misy teny iray. next antonony Fivavahana, fivavahantsika a mazava. Dieses Wort ist vom Griechischen «logiken» hergeleitet. Der Dienst zu Ehren Gottes ist logisch, vernünftig und bedeutungsvoll. Ich erkläre, weshalb.

Avy amin'ny fomba fijerin'olombelona, ​​mijery ny zava-drehetra misy lojika olombelona isika. Raha manompo an'Andriamanitra, ohatra, aho dia afaka manantena zavatra avy aminy. Hafa mihitsy ny lojik'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra sy ianao tsy misy fepetra aho. Ny fanompoana fanompoana lojika amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra dia fanompoana fitiavana antsika olombelona, ​​raha tsy misy azontsika atao izany. Ary ny foto-pivavahako? Tokony hanome voninahitra ny Tompo Andriamanitra izy. Ny fivavahako dia tokony hanome voninahitra azy ary hampiditra ny fisaorako azy. Niantso izany fanompoana izany i Paul mirindra sy lojika, Fivavahana tsy mitombina no tsy tokony ho izy Meine apetraho mialoha ny tombontsoako manokana sy ny avonavoko. Izaho dia hanompo ny tenako. Izany no fanompoan-tsampy.

Afaka mahazo tsara kokoa ny fanompoana lojika ianao amin'ny fijerena ny fiainan'i Jesosy. Nanome ohatra tonga lafatra ho anao izy.

Ny fiankohofana mivantana an'ny Zanak'Andriamanitra

Ny fiainan'i Jesosy teto an-tany dia feno eritreritra sy asa, hanome an'Andriamanitra irery ny voninahitra, manao ny sitrapon'ny Rainy, ary hanompo antsika olombelona. Noho ny fitomboan'ny mofo mahafinaritra dia nahafa-po an'i Jesosy ny fahafahin'ny an'arivony feno mofo sy trondro. Nampitandrina ny noana i Jesosy fa hahita ao aminy ny tena sakafo izay hanome fahafaham-po azy ireo ara-panahy. Jesosy koa dia nanao fahagagana mba hampahafantatra anao sy hamirapiratra ho an'Andriamanitra sy ny fanjakany. Noho izany faniriana izany ho azy dia mitarika anao hiara-hiaina aminy sy hanao izay sitraky ny Ray any an-danitra izy. Nanome ohatra misy heviny ho antsika izy amin'ny fiainany azo ampiharina. Nanompo an'Andriamanitra, rainy izy, lojika na amin'ny teny hafa, isan'andro isan'andro noho ny fitiavana, fifaliana ary fanajana.

Ny fanompoana lojika nataon'i Jesosy dia nahitana ny dian-javany tamin'ny fiafaran'ny fiainany. Tsy faly taminy ny nijaly, fa ny nanova ny fahoriany ho fanompoana fanompoana lojika dia haseho amin'ny olona maro. Izany dia nitarika hafaliana lehibe tamin'ny nitsanganany tamin'ny maty ary afaka mandray anjara amin'izany ianao.

«Christus, Jesus ist als Erstling auferstanden», wie es in 1.Kor 15,23 heisst!

Tena nitsangana izy, velona ary mbola manao fanompoana ankehitriny! Jesu Leben, sein Kreuzestod, seine Auferstehung, sein Leben an der rechten Seite seines Vaters ist heute immer noch «der lebendige und logische Gottesdienst des Sohnes Gottes» an uns Menschen. Zu jedem Zeitpunkt ehrte Jesus seinen Vater. Verstehen Sie dies? Dieses Verständnis leitet eine tiefgreifende Veränderung in Ihnen ein.

»Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart» (Matio 11,25).

Raha isan'ireo olon-kendry sy hendry an'izao tontolo izao isika dia hanana olana. Manantitrantitra amin'ny fahendreny sy ny fahendreny izy ireo ary tsy very ny fanambarana avy amin'Andriamanitra.

Eto anefa dia miresaka resaka zaza tsy ampy taona isika. Ny tiana holazaina dia ny olona miaiky fa miankina tanteraka amin'Andriamanitra sy miankina amin'ny fanampiana azy ary tsy te hanao zavatra samirery. Ataovy tsara, ireo zanak'Andriamanitra malalany no tiany. Atolotrao aminy ny fiainanao. Fantatr'izy ireo fa nanompo antsika olombelona i Jesosy, ny olona rehetra, tamin'ny fiainany ary mbola manompo antsika izy. Afaka manatanteraka zavatra lehibe miaraka aminy isika satria manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ary avelantsika hiasa ao amintsika ny heriny.

Midika izany fa raha tsy mamela ny tenanao hotompoina Andriamanitra rehefa atolotray anao amin'ny fiainanao, tsy mbola nahatratra ny taonany vitsy ianao dia miankina tanteraka aminy. Tsy ampy ny fahavononanao manetry tena ho azy ary vonona hanompo amin-kerim-po. Ny serivisy fitiavany anao, ny lojika lojika dia ho nihira sy nandalo anao tsy nisy feo.

Miandry Jesosy miteny aminao manokana ianao. Matoky aho fa handre ny antson'Andriamanitra ianao. Amin'ny alàlan'ny fahasoavam-pivavahany manan-tsaina dia afaka mitaona anao amin'izay rehetra mety ho antsoina amin'ny rainy izy. Mandre feo ianao, toy ny bitsiky ny rivotra na fikotrohana mahery. Tonga amin'ny teboka faharoa isika.

Izahay

Eny ny tenantsika manokana ary izaho koa. Tsy tiako ny hanao olona kely amin'iny fanambarana iny. Tena zava-misy fa olona tsy manam-pitiavana isika tsirairay avy. Ny kely na ny lehibe. Ny iray, araka ny nolazain'i Paoly ao amin'ny Efesiana 2,1, dia maty tamin'ny fahotany izy. Misaotra an'Andriamanitra, avelany aho sy ianao handre ny feony. Amin'ny fivavahany lojika ihany no hanafahana antsika amin'ny fanamelohana sy ny vesatry ny ota, voavonjy.

Reko tamin'ny feon'ny reniko ny feony. Nanome tarehy sy fo tamin'ny feon'i Jesosy izy. Taty aoriana dia naheno ny feony aho teo amin'ny làlana diso, hatreto, amin'ny maha-olona tia tena, toa nandao ny fanahy tsara rehetra, dia nandeha tamin'ny tohin'ny kisoa zanaka adala aho ka nahatonga azy nalahelo. Midika izany:

Hoy aho anakampo hoe: Azoko antoka ny tenako ary tsy mila tehaka na anatra avy amin'olona na iza na iza. Mitady fanekena aho. Ny miasa saika andro aman'alina hamahana ny ankohonana, fa mihoatra noho izany dia manome ahy zavatra hafa na zavatra nanosika ny foko. Mazava ho azy fa tsara ny antony tsara.

Nichts konnte mich erschüttern. Ausser Gott! Als er mir den Spiegel hinhielt, zeigte er mir, wie ich aus seiner Sichtweise aussehe. Flecken und Runzeln. Solche habe ich mir eingehandelt. Sie sind unübersehbar. Der Herr Jesus liebte mich trotz dieser Fehltritte. Nicht mehr und nicht weniger. Seine Stimme bewegte mich, mein Leben zu ändern. Nachts, nach der Arbeit, beim Bibellesen und tagsüber an der Arbeit hat er mich sanft am Ärmel gepackt, den Weg geleitet, um mein Leben zu ändern, als meinen logischen Gottesdienst. Weg aus dem gewohnten Lebensstil und klingender Kasse, weg vom Bekenntnis zum berufsbedingten Genuss aller möglichen Köstlichkeiten, weg von dem Mehr, das doch nicht genug werden konnte. Ich war tot! Wir alle haben in irgendeiner Form «Dreck am Stecken» und wünschten, wir könnten einiges ungeschehen sein lassen. So sieht, kurz zusammengefasst, unser Ich aus, anders formuliert, wir waren alle tot in unseren Übertretungen (Efesiana 2,1). Doch Gott bringt Sie und mich dahin, mit dem zufrieden zu sein, was wir haben und das zu tun, wozu er uns leitet. Sie erleben am eigenen Leib, zu was für Veränderungen Sie der logische Gottesdienst führt.

Ny serivisy lojika

Voasoratra ao amin'ny Taratasy ho an'ny Romana izany. Teo ambany fitarihan'ny Fanahy Masina dia nanoratra toko iraika ambin'ny folo i Paoly alohan'ny nifindran'izy ireo ho any amin'ny toko faha-12, ary izany dia misy maika sy tsy azo averina ho maika.

«Ary ankehitriny, ry rahalahy malala, mamporisika anao aho, ny famindrampon'Andriamanitra, hanome ny vatanareo ho sorona velona, ​​masina ary ankasitrahan'Andriamanitra. Izay no fotoam-pivavahanao manan-tsaina »(Romana 12,1).

Fampitandremana io andinin-tsoratra masina io ary mihatra amin'ny eto sy ankehitriny. Tsy afaka miala amin'ny fangatahana isika izao. Miorina amin'ny toko iraika ambin'ny folo izy io. Ireo dia maneho ny fomba nanompoan'Andriamanitra anao. Raha ny fomba fijeriny, lojika - tsy misy fepetra. Te hahatratra izany izy Ny fangoraham-pony, ny fangoraham-pony, ny famindram-pony, izany rehetra izany dia ny fanomezam-pahasoavany tsy mendrika ka hitarika anao amin'ny fiovan'ny taratra amin'ny fiainanao. Afaka mahazo izany rehetra izany amin'ny alàlan'i Jesosy irery ianao. mandray io fanomezana io. Izy io no hanamasina anao, izany hoe, an'Andriamanitra tanteraka tanteraka ianao ary miara-miaina aminy vaovao. Io no fiankohofana feno lojika sy lojika. Ary tsy misy fepetra, ho an'ny voninahiny ihany, amin'ny eritreritrao sy ny ataonao rehetra.

Tandindomin-doza ireo mpanara-dia an'i Kristy amin'ny maha vavolombelon'ny finoany izay enjehina sy hovonoina. Tsy izany ihany anefa, fa maneso ihany koa hoe mpanaraka ny kolotsaina, fanesoana ho mpino sy mavitrika amin'ny asa eo amin'ny fiainana. Fahamarinana mampalahelo izany. Paul dia miresaka amin'ny Kristiana eto izay manao fanompoam-pivavahana amin'ny androm-piainany, ny fomba fiainany feno fitiavana.

Ahoana no ahafahanao mahatsapa bebe kokoa. hoatran'ny fanompoana lojika?

Tsara ve izany? Nanome valiny i Paul:

«Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene» (Romana 12,2).

Miaina fotoam-pivavahana lojika izay amelako an'i Jesosy ny hanova ny diako isan-diako. Nomen'Andriamanitra fanavotana amin'ny fahafatesana indray mandeha isika, fa kely sisa dia manavotra anao tanteraka amin'ny toetranao taloha. Tsy tonga alina iny.

Mieritreritra bebe kokoa amin'ireto dingana kely ireto aho izay hahafahako mikolokolo namana sy mampiantrano olona. Aiza no misy fotoana hihainoako izay tianao holazaina amiko, izay ahafahako manampy anao sy mandeha miaraka amin'ny kilaometatra fanampiny miaraka aminao. Nialako an-tsitrapo ny tenako taloha ary niara-nankafy taminay i Jesosy, ilay namako.

Ny vadiko, ny zanako ary ny zafiko malalako koa dia tsy tokony hohadinoina koa. Manana sofina misokatra kokoa aho izao ary fo misokatra kokoa amin'ny fanantenan'izy ireo sy ny olan'izy ireo. Hitako tsara ny filan'ny mpifanila trano amiko.

«Mikarakara izay ilain'ireo olo-masina. Übt Gastfreundschaft» (Romana 12,13).

Fehezan-teny kely - fanamby lehibe! Serivisy lojika io, Izany no asako. Afaka manosika ny manodidina ahy tsy ho eo amin'ny fampiononana aho, amin'ny lojika olombelona. Ny fanatsoahan-kevitra azo ekena dia izao: tsy nahatontosa ny fotoam-pivavahako manan-tsaina aho, tsy niraharaha ny sitrapon'Andriamanitra ary nametraka ny tenako indray tamin'ny fanarahana izao tontolo izao.

Noch eine logische Schlussfolgerung: Ich kann nicht behaupten, dieser Prozess sei einfach und schnell erledigt. Wie erging es Jesus im Garten Gethsemane. Als er schwitzte und sich seine Schweisstropfen anfühlten, als seien sie Blut. «Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft.» Das ist kein leichtes unbeschwertes Unterfangen, das ist logischer Gottesdienst, der uns den Schweiss aus den Poren treibt. Achte ich aber auf die Veränderung in meinem Leben, will ich mich von Herzen gerne, aus Liebe der Nöte der Mitmenschen annehmen. Meine Veränderung ist noch nicht abgeschlossen. Jesus ist weiterhin mit mir am Werk und ich freue mich, dass ich so auf verschiedene Weise Gott die Ehre geben kann.

Angamba ianao mitovitovy amin'i Jesosy eo amin'ny zaridainan'i Getsemane. Nivavaka i Jesosy ary nanontany ireo mpianany akaiky azy:

«Betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt» (Lioka 22,40).

Ohne Gebet, innigen Kontakt zu Jesus, geht es einfach nicht gut vorwärts. Gastfreundschaft, vernünftiger Gottesdienst kann für Sie und mich ein beschwerlicher Weg sein und nicht nur Honiglecken. Deshalb ist beharrliches Gebet um Weisheit, Führung und Kraft unabdingbar, wie es in Römer 12,12 zum Schluss geschrieben steht. Paulus erwähnt einen weiteren Punkt:

«Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden» (Romana 12,17: 18).

Mipetraka amin'ny mpiara-monina aminy izy ireo. Izy ireo dia manome anao ny tsara pinpricks manimba ny fotony. Mety ho sarotra aminao ny mamela heloka. Maharary ny fonao! Raha tsy mamela heloka sy mangataka famelana ianao dia handratra ny fonao mandritra ny taona maro. Nanontaniana ianao miaraka amin'ny fanampian'i Jesosy, amin'ny anarany, hamela heloka ao am-poko sy hamaly ratsy amin'ny tsara! Sonst machen Sie sich Ihr Leben schwer und sind so verletzt, weil Sie nicht aus dieser, Sie nach unten ziehenden Spirale befreien können. – «Ich vergebe, so schaffe ich Frieden. Ich leiste bedingungslos diesen ersten Schritt!» Jesu Schafe hören seine Stimme. Dazu gehören Sie. Sie jagen dem Frieden nach, als logischem Gottesdienst,

To mamarana:

Tonga tety an-tany Jesosy mba hanompo anao tsy misy fepetra noho ny fitiavana. Tonga lafatra ny fanompoany. Niaina fiainana tonga lafatra araka ny sitrapon-drainy izy. Izay sitrapon'Andriamanitra dia tsara, mahafaly ary tonga lafatra. Jesosy dia mila izay tsara ho anao.

Avelao ny fitiavana hitarika anao hanao toy ny niheveran'i Jesosy ny fiainanao. Serivisy lojika ary tsy misy fepetra izany ary valiny takian'Andriamanitra amin'ireo zanany malalany. Manompo an'Andriamanitra irery ianao, manome azy haja sy fisaorana ary manompo ny namanao. Hotahin 'ny Tompo ianao amin' ny fivavahanao mitombina tsara.

Nataon'i Toni Püntener


PDFNy fanompoantsika ara-dalàna